Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
7 Δεκεμβρίου 2023

Οι εισφορές των δήμων στον ΦΟΔΣΑ Ι.Ν Α.Ε για το 2023. Πως θα πληρώνονται και πότε

Τι ποσό θα πληρώσει η Λευκάδα και ποιό ποσό αναλογεί στο Μεγανήσι

Η τιμολογιακή πολιτική προσδιορίζεται από: την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2939/2001, την αρχή της ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας, τη δημιουργία κινήτρων για τη μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των αποβλήτων και της ανακύκλωσης ανάκτησής τους και την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων που θέτει η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.

Το ετήσιο κόστος διαχείρισης, σε επίπεδο διαχειριστικής ενότητας, καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ και βάσει αυτού προσδιορίζεται σε ετήσια βάση το κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευρώ/τόνο. Επιχορηγήσεις, έσοδα από συμμετοχή σε προγράμματα και ενισχύσεις από συλλογικά συστήματα του ν. 2939/2001 (Α’179) συνυπολογίζονται κατά τον καθορισμό του ετήσιου κόστους διαχείρισης. Το κόστος διαχείρισης επαναπροσδιορίζεται με τη χρήση απολογιστικών στοιχείων και οι αποκλίσεις συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό του κόστους διαχείρισης του επόμενου, από τον απολογισμό, έτους.

Το ετήσιο κόστος διαχείρισης του ΦΟΔΣΑ, προσδιορίζεται διακεκριμένα με βάση:

το ετήσιο κόστος λειτουργίας του,

τα ποσά που αφορούν στο κόστος αποκατάστασης και μεταφροντίδας των ΧΥΤΑ ή άλλων εγκαταστάσεων του συστήματος διαχείρισης, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της κάθε εγκατάστασης, σύμφωνα με σχετική τεχνικοοικονομική μελέτη και εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού που διατίθεται για έργα αποκατάστασης και μεταφροντίδας,

τα ποσά που αφορούν στο κατασκευαστικό και επενδυτικό πρόγραμμα του ΦΟΔΣΑ (μελέτη και κατασκευή έργων), τα οποία επίσης εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού που διατίθεται για επενδύσεις.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ, προκύπτει από το κόστος των λειτουργιών παραγωγής, διοίκησης, διάθεσης, ερευνών και ανάπτυξης. Τα στοιχεία του κόστους κατά είδος ενδεικτικά διαρθρώνονται ως εξής:

αμοιβές και έξοδα προσωπικού,

αμοιβές και έξοδα τρίτων,

παροχές τρίτων,

φόροι τέλη,

διάφορα έξοδα,

τόκοι και συναφή έξοδα,

αποσβέσεις παγίων,

προβλέψεις εκμετάλλευσης,

αναλώσεις αποθεμάτων, όπως ιδίως πρώτες ύλες, αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά, πάγια, υλικά συσκευασίας. Στα λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης των πολιτών.

αντισταθμιστικά ωφελήματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Μέσω των λογαριασμών παρόχων Ηλεκτρικού Ρεύματος η είσπραξη, θα δεσμευόνται οι ΚΑΠ σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης

Η ετήσια εισφορά των Δήμων καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις και η δόση καταβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου.

Το εν λόγω ποσό, παρακρατείται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του οικείου Δήμου και αποδίδεται στον δικαιούχο ΦΟΔΣΑ με τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α’138) ύστερα από σχετική απόφαση του οικείου Δ.Σ. περί παρακράτησης και απόδοσης του ποσού αυτού από τους ανωτέρω φορείς.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο οικείος Δήμος οφείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους στον οικείο ΦΟΔΣΑ.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από Δήμο τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ πέραν του ενός μηνός, το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από τους ανωτέρω φορείς, ύστερα από αίτημα του οικείου ΦΟΔΣΑ που υποβάλλεται σε αυτούς με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Δ.Σ. όταν πρόκειται για Α.Ε., που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους και αποδίδεται σε αυτόν.

Στην περίπτωση αυτή αν το οφειλόμενο ποσό του οικείου Δήμου είναι μεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων αυτού από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, τότε το αίτημα του οικείου ΦΟΔΣΑ υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου Δήμου και αποδίδεται σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Υπολογίστηκε η τιμολογιακή πολιτική ανά δήμο όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

  • Για μεν τους Δήμους των διαχειριστικών ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, βάση του τονάζ που ζυγίστηκε στις εγκαταστάσεις διαχείρισης του Φο.Δ.Σ.Α.

  • Για δε τους Δήμους των διαχειριστικών ενοτήτων Κέρκυρας και Λευκάδας βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων (αφού δεν παρέχονται υπηρεσίες διαχείρισης).

Πίνακας 1: Ετήσιες εισφορές ανά Δήμο και ανά μεθοδολογία υπολογισμού

Επιμερισμός ανά Δήμο

Επιμερισμός βάσει τονάζ

Επιμερισμός βάσει πληθυσμού

/τν

Αργοστόλι

544.433,09

28,75

Ληξούρι

129.369,93

28,75

Σάμη

114.919,39

28,75

Ιθάκη

59.316,57

28,75

Ζάκυνθος

2.239.590,50

80,50

Βόρειας Κέρκυρας

193.762,90

Κεντρικής & Διαπόντιων

744.952,72

Νότιας Κέρκυρας

170.390,09

Παξών

10.000,00

Λευκάδα

33.462,20

Μεγανήσι

1.537,80

Σύνολα

848.038,98

2.239.590,50

1.119.105,71

35.000,00

Ειδικά για τους Δήμους της ΠΕ Κεφαλληνίας, πρέπει να λάβουμε υπόψη οψιγενείς πληροφορίες οι οποίες ελήφθησαν μετά την ημερομηνία κατάρτισης του σχεδίου τιμολογιακής πολιτικής και πριν την ημερομηνία ψήφισης αυτής. Πρέπει να λάβουμε υπόψη συνολικό ποσό 38.789,74€ που αφορά σε εισφορές που βεβαιώθηκαν στις 30/12/2022 (στους Δήμους Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης), καθώς και ότι ποσό 99.369,51€ που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό εσόδων του 2023, έχει ήδη εισπραχθεί από τον Δήμο Αργοστολίου. Οι σχετικές διορθώσεις στον Προϋπολογισμό έτους 2023 θα γίνουν με αναμόρφωση. Ως συνέπεια αυτών, από την ΠΕ Κεφαλληνίας, αναμένεται να εισπραχθούν τελικά ποσά ως εξής:

ΠΕ

Κεφαλληνίας

Εισφορές 2023

Απομειούμενα Ποσά

Τελικά Ποσά

Αργοστόλι

544.433,09

99.369,51

445.063,58

Ληξούρι

129.369,93

16.528,75

112.841,18

Σάμη

114.919,39

14.682,50

100.236,89

Ιθάκη

59.316,57

7.578,49

51.738,08

Σύνολα

848.038,98

138.159,25

709.879,73

Στα συνολικά κόστη του Φο.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων Α.Ε. έτους 2023, έχουν υπολογιστεί δαπάνες οι οποίες βαρύνουν αναλογικά την ετήσια εισφορά των Δήμων μελών και το ετήσιο κόστος διαχείρισης.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Προκήρυξη του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”

Μαρία Καταβάτη: “Στόχος η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου” Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους και όλους τους δυνητικούς δικαιούχους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, […]

Νέα αυτοκτονία χθές στην Λευκάδα

Ένας ακόμα νέος προστέθηκε στα κρούσματα αυτοκτονιών στην Λευκάδα που αυξήθηκαν ανησυχητικά τα τελευταία χρόνια Πρόκειται για γόνο γνωστής οικογένειας […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights