Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
3 Δεκεμβρίου 2023

ΔΛΤΛ: Επικαλείται χαμηλό μίσθωμα για την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την μίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου

Μετά την ακύρωση των αποφάσεων παραχώρησης  που αυτομάτως αναβιώνουν την διαγωνιστική διαδικασία

Σύμφωνα με το πρακτικό της συνεδρίασης του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας:

“Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις οφειλόµενες ενέργειες του ∆Σ του ∆ΛΤΛ, µετά την ανάκληση των µε αριθµό 10/2020 και 22/2021 αποφάσεων παραχώρησης, σε σχέση µε τη διαγωνιστική διαδικασία που ξεκίνησε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1469/2017 διακήρυξη ανάδειξης πλειοδότη – παραχωρησιούχου για την παραχώρηση χρήσης τουριστικού περιπτέρου και λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση «Πλάζ Κάστρο»

Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το θέµα, αναφέρει ότι ζητήθηκε από τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας γνωµοδότηση ως προς οφειλόµενες ενέργειες του ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ., µετά την ανάκληση των µε αριθµό 10/2020 και 22/2021 αποφάσεων ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ. σε σχέση µε τη διαγωνιστική διαδικασία που ξεκίνησε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1469/2017 διακήρυξη ανάδειξης πλειοδότη – παραχωρησιούχου για την «Παραχώρηση χρήσης τουριστικού περιπτέρου και λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση “Πλάζ Κάστρο” Λευκάδας, επισηµαίνοντας ειδικότερα, αν συντρέχει και για άλλες πράξεις της διαγωνιστικής διαδικασίας λόγος ανάκλησής τους λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων.

Η Νοµική Υπηρεσία µε το υπ’ αριθµ. πρωτοκόλλου 27574/12-12-2022 έγγραφο υπέβαλε τη γνωµοδότησή της, η οποία έχει ως εξής: «Αναφορικά µε τα ερωτήµατα που τίθενται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, η υπηρεσία µας παρέχει την ακόλουθη γνώµη: 1. Αναφορικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο ανάκλησης διοικητικών πράξεων, αναφερόµαστε σε προηγούµενο έγγραφο της υπηρεσίας µας (αρ. πρωτ. 26898/2022) και στα εκεί εκτιθέµενα. 2.1. Σχετικά µε τη διαγωνιστική διαδικασία, ζήτηµα νοµιµότητας είχε εγερθεί ως προς την αποδοχή ή µη της προσφοράς της εταιρείας «Notion Ανάπτυξη Ακινήτων Α.Ε.» και ειδικότερα σε σχέση µε την έλλειψη πιστοποιητικού αρµόδιας Εισαγγελικής Αρχής, περί του ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας δεν διώκεται, ούτε είναι φυγόποινος για τα αδικήµατα που αναφέρονταν στον όρο 7.1.2 της διακήρυξης (που εφαρµόζεται και για τον νόµιµο εκπρόσωπο νοµικού προσώπου, δυνάµει του όρου 7.2.2.). ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ Σελίδα 2 από 5 Εξαιτίας της ανωτέρω έλλειψης, η προσφορά είχε κριθεί αρχικώς απαράδεκτη, δια του µε ηµεροµηνία 07.12.2007 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού. Εν συνεχεία, κατόπιν άσκησης αυθηµερόν ένστασης εκ µέρους της προσφέρουσας εταιρείας και προσκοµιδής του ελλείποντος δικαιολογητικού, η επιτροπή διαγωνισµού ανακάλεσε την απόφαση περί αποκλεισµού (κατά παραδοχή της ένστασης) µε το υπ’ αριθµ. 2/07.12.2017 πρακτικό της. Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 30/02.02.2018 απόφαση ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας. Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1366/2018 έγγραφό της, η υπηρεσία µας είχε γνωµοδοτήσει ότι η ένσταση της προσφέρουσας εταιρείας έπρεπε ν’ απορριφθεί, διότι η προσφορά ήταν αντίθετη στους όρους της διακήρυξης. Στην γνωµοδότηση αυτή και πάλι αναφερόµαστε, διότι δεν διαπιστώνονται λόγοι απόκλισης από την διατυπωθείσα γνώµη. Με την υπ’ αριθµ. 31/2018 απόφαση ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρείας «ΠΑΠΠΑΣ ΟΪΛ Α.Ε.» και κατακυρώθηκε σε αυτήν ο διαγωνισµός. Με την υπ’ αριθµ. 42/2019 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, η τελευταία απόφαση ακυρώθηκε, αφού κρίθηκε ότι έπρεπε ν’ αξιολογηθεί ως πλέον συµφέρουσα για το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο, βάσει της διακήρυξης, η προσφορά της εταιρείας «Notion Ανάπτυξη Ακινήτων Α.Ε.».

Κατόπιν αυτού, µε την υπ’ αριθµ. 10/2020 απόφαση ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ. αποφασίστηκε η µη άσκηση έφεσης κατά της ανωτέρω απόφασης και η κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία «Notion Ανάπτυξη Ακινήτων Α.Ε.». Οι κρίσιµες ηµεροχρονολογίες των ανακαλούµενων πράξεων (07.12.2017 και 02.02.2018) των ανωτέρω πράξεων βρίσκονται ιδιαίτερα κοντά στο πλαίσιο της πενταετίας που προβλέπεται στο άρθρο µόνο παρ. 1 του α.ν. 261/1968 (Α 12).

Όµως, όπως ήδη εκτέθηκε, ανάκληση διοικητικής πράξης είναι εφικτή και µετά την παρέλευση του ως άνω ορίου, το οποίο απλώς σηµατοδοτεί το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου η ανάκληση λογίζεται ως γενόµενη «οπωσδήποτε» εντός ευλόγου χρόνου.

Κατά την ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας δικαστική διαδικασία, το ζήτηµα της νοµιµότητας ή µη της αποδοχής της πρότασης της αναδόχου εταιρείας δεν αποτέλεσε αντικείµενο δικαστικής διερεύνησης. Με βάση τα ανωτέρω, η υπηρεσία µας γνωµοδοτεί ότι είναι δυνατή η ανάκληση της υπ’ αριθµ. 30/2018 απόφασης ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας, κατά το σκέλος µε το οποίο εγκρίθηκε το υπ’ αριθµ. 2/2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού. Αν η ανωτέρω γνώµη γίνει δεκτή, θα πρέπει ν’ αναµορφωθούν και οι επακολουθήσασες διοικητικές πράξεις, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι πλέον, µόνον µία θα είναι η αποδεκτή προσφορά, βάσει αυτής της αιτιολογίας. 2.2.

Επιπλέον, αναφορικά µε την πληρότητα των δικαιολογητικών, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, θα πρέπει να σηµειωθούν και τα εξής: Με το από 31.10.2022 Πόρισµα της Οµάδας Εργασίας που συστήθηκε νόµιµα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 21466/2022 (Α∆Α: 6ΕΜ5ΩΛΙ-ΒΥΦ) Απόφαση του κ. ∆ηµάρχου Λευκάδας διατυπώθηκαν µε οµοφωνία συµπεράσµατα αναφορικά µε το αντικείµενο της παραχώρησης, βάσει της διακήρυξης. Από τις υπ’ αριθµ. 31/2018 και 10/2020 αποφάσεις ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ. προκύπτει ότι οι προσφέρουσες εταιρείες εσφαλµένα περιέλαβαν στις προσφορές τους το σύνολο της χερσαίας ζώνης λιµένος, αντί του αντικειµένου της διακήρυξης, δηλ. των κτιρίων και των πέριξ αυτών διαµορφωµένων χώρων.

Εφόσον αυτό επιβεβαιώνεται και από τους φακέλλους τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού, οι υποβληθείσες προσφορές έπρεπε να κριθούν απαράδεκτες, λόγω αναντιστοιχίας µε το περιεχόµενο της διακήρυξης.

Με βάση τα ανωτέρω, συντρέχει νόµιµος λόγος ανάκλησης του µε ηµεροµηνία 29.11.2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού και της υπ’ αριθµ. 30/2018 απόφασης ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ., κατά το σκέλος µε το οποίο το πρακτικό ενεκρίθη 3. Σηµειώνεται ότι στο παρόν στάδιο, κατά το οποίο προδήλως η διαγωνιστική διαδικασία έχει αναβιώσει, το διοικούν το ∆.Λ.Τ.Λ. συλλογικό όργανο, κατ’ εφαρµογή των όρων 9.6. και 9.7. της διακήρυξης, έχει την ευχέρεια, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, να κρίνει το επιτευχθέν αποτέλεσµα ασύµφορο και ν’ ακυρώσει τον διενεργηθέντα διαγωνισµό.

4. Περαιτέρω, σε περίπτωση που δεν αποφασιστεί η ανάκληση των πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας, κατά τα ανωτέρω, αναφορικά µε τις οφειλόµενες ενέργειες του ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ. εν γένει, µετά την ανάκληση των πράξεων παραχώρησης, αναφερόµαστε στο από 31.10.2022 Πόρισµα της Οµάδας Εργασίας. Στο κείµενο αυτό, περιέχονται αναλυτικά οι απόψεις της υπηρεσίας µας, αναφορικά µε το ουσιαστικό και διαδικαστικό πλαίσιο για την κήρυξη της αναδόχου εταιρείας έκπτωτης, λόγω εκ µέρους της παραβάσεων της διακήρυξης, όπως αυτές διαπιστώνονται και τεκµηριώνονται στο ίδιο Πόρισµα. 5. Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.» ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ Σελίδα 3 από 5 Λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω γνωµοδότηση, ο Πρόεδρος καταθέτει την εισήγησή του: «α.

Μετά την ανάκληση των µε αριθµό 10/2020 και 22/2021 αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου του ∆ΛΤΛ το διοικητικό συµβούλιο του ∆ΛΤΛ ως όργανο αρµόδιο για την έκδοση της πράξεως κατακυρώσεως και παραχώρησης, διατηρεί την ευχέρεια να ελέγξει αν οι προηγούµενες πράξεις των οργάνων του διαγωνισµού είναι νοµικώς πληµµελείς και να ανακαλέσει τις πράξεις εκείνες που διαπιστώνει ότι είναι παράνοµες.

β. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της υπ’ αριθµ. πρωτ. 1469/2017 διακήρυξης: «…. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό, επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να κατατεθούν: 1.2 Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, έκδοση τελευταίου τριµήνου ότι δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόπονος έστω και για ένα από τα αδικήµατα της προηγούµενης παραγράφου … 2. Προκειµένου για εταιρείες και κοινοπραξίες: …. 2.2 Τα αναφερόµενα στις παραγράφους 1.2 και 1.3 δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται επ’ ονόµατι του ή των νοµίµου/-ων εκπροσώπου/-ων του νοµικού προσώπου) ….».

Σύµφωνα δε µε το άρθρο 3 της διακήρυξης: «Η δηµοπρασία θα γίνει την 29η Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 (λήξη προσφορών)». γ. Η επιτροπή του διαγωνισµού µε το µε αριθµό 1/29.11.2017 πρακτικό της, απέκλεισε την εταιρεία ΝΟΤΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ από τη διαγωνιστική διαδικασία λόγω της µη υποβολής (εντός της ταχθείσας προθεσµίας) του πιστοποιητικού του άρθρου 7.1.2, η υποβολή του οποίου προβλεπόταν στη σχετική διακήρυξη µε ποινή αποκλεισµού. Ακολούθως, η εταιρεία άσκησε κατά του ανωτέρω πρακτικού την υπ’ αριθµ. πρωτοκόλλου 1656/29.11.2017 ένστασή της και η επιτροπή του διαγωνισµού µε το µε αριθµό 2/7.12.2017 πρακτικό της, έκανε δεκτή την υποβληθείσα ένσταση και ανακάλεσε ως προς το σκέλος αυτό το από 29.11.2017 πρακτικό της.

Πλην όµως, όπως επιβεβαιώθηκε ακολούθως και µε τη µε αριθµ. πρωτ. 1366/2018 γνωµοδότηση της νοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας, η ανωτέρω απόφαση της επιτροπής διαγωνισµού (2/7.12.2017 πρακτικό) ήταν µη σύννοµη και η σχετική ένσταση έπρεπε να έχει απορριφθεί. Για τον ίδιο λόγο είναι νοµικά πληµµελής και η µε αριθµό 30/2018 απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ∆ΛΤΛ, µε την οποία εγκρίθηκε το µε αριθµό 2/7.12.2017 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισµού. δ. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της διακήρυξης: «…. Οι φάκελοι των ενδιαφεροµένων θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, όταν πρόκειται για εταιρεία ή κοινοπραξία, είτε ταχυδροµικώς επί αποδείξει, προτού εκπνεύσει η προθεσµία υποβολής. Εντός του φακέλου θα τοποθετηθούν: …. 8.2.2 Φάκελος σφραγισµένος και συµπληρωµένος µε τα στοιχεία του κυρίως φακέλου και την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά”. Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαµβάνει: …. γ. Τοπογραφικό διάγραµµα – διάγραµµα κάλυψης του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, στο οποίο θα εµφαίνονται αναλυτικά οι προτεινόµενες διαµορφώσεις. δ. Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Μελέτη και Περιγραφή εργασιών επισκευής και διαµόρφωσης του τουριστικού περιπτέρου, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά η προτεινόµενη εµφάνιση του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου, τα υλικά και τα χρώµατα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν καθώς και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών ….». Σύµφωνα δε µε το άρθρο 9 της από …. διακήρυξης: «…. 9.1 Μετά το άνοιγµα των Τεχνικών Προσφορών και αφού εκτιµηθούν τα στοιχεία αυτών, θα εγκριθεί κατ’ αρχήν η επωφελέστερη για το Λιµενικό Ταµείο «Τεχνική Μελέτη και Περιγραφή εργασιών διαµόρφωσης και επισκευής του τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση “Πλαζ Κάστρο” Λευκάδας ….».

ε. Από τους ανωτέρω όρους της διακήρυξης προκύπτει ότι η επιτροπή του διαγωνισµού κατά το άνοιγµα των τεχνικών προσφορών υποχρεούταν σε κάθε περίπτωση να ελέγξει τη συµβατότητα των υποβληθέντων τεχνικών προσφορών µε τους όρους της σχετικής διακήρυξης και το ακριβές αντικείµενο της παραχώρησης, όπως αυτό καθοριζόταν στο άρθρο 2. Πλην όµως, τα υποβληθέντα σχεδιαγράµµατα της εταιρείας ΠΑΠΠΑΣ ΟΙΛΑΕ και της εταιρείας ΝΟΤΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ αφορούσαν διαµορφώσεις πέραν των δύο κτιρίων και του διαµορφωµένου υπαίθριου χώρου και στους αδιαµόρφωτους χώρους της (φυσικό έδαφος, αµµώδες ή άλλο), ήτοι σε έκταση µεγαλύτερη από την έκταση που αποτελούσε αντικείµενο παραχώρησης. Για τους παραπάνω λόγους η επιτροπή διαγωνισµού όφειλε σε κάθε περίπτωση να έχει απορρίψει τις τεχνικές προσφορές και των δύο εταιρειών, καθώς οι τεχνικές προσφορές (και κατ’ επέκταση και οι προσφορές των δύο εταιρειών στο σύνολό τους) δεν πληρούσαν τα κριτήρια της διακήρυξης λόγω της προφανέστατης ασυµβατότητάς τους µε το αντικείµενο της παραχώρησης. Συνακόλουθα, η σχετική απόφαση της επιτροπής του διαγωνισµού (3/8.12.2017 πρακτικό) είναι νοµικά πληµµελής. Για τον ίδιο λόγο είναι νοµικά πληµµελής και η µε αριθµό 30/2018 απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ∆ΛΤΛ, µε την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω µε αριθµό 3/8.12.2017 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισµού. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ Σελίδα 4 από 5 στ.

Όπως ήδη αναπτύχθηκε ανωτέρω, το διοικητικό συµβούλιο του ∆ΛΤΛ διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να ανακαλέσει τις προαναφερόµενες πράξεις του διαγωνισµού για λόγους νοµιµότητας, καθώς και για λόγους δηµοσίου συµφέροντος λόγω του κοινόχρηστου και περιβαλλοντικά ευαίσθητου αντικειµένου της παραχώρησης, λαµβανοµένου υπόψη και του γεγονότος ότι από την έκδοση των ανωτέρω πράξεων έως σήµερα δεν έχει σε καµία περίπτωση παρέλθει εύλογος χρόνος. ζ. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της διακήρυξης: «…. 9.6 Μετά το πέρας του διαγωνισµού, η Επιτροπή διενεργείας αυτού συντάσσει πρακτικό, δια του οποίου προτείνει αιτιολογηµένα στο διοικούν το ∆.Λ.Τ.Λ. συλλογικό όργανο την παραχώρηση του ακινήτου ή την επανάληψη του διαγωνισµού αν κανείς πλειοδότης δεν προσήλθε ή αν κριθεί από το διοικούν συλλογικό όργανο του ∆.Λ.Τ.Λ. ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα. 9.7

Το ανωτέρω πρακτικό µετά του πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισµού υποβάλλεται στο διοικούν ∆ΛΤΛ συλλογικό όργανο, το οποίο αποφασίζει περί κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού εντός δεκαπέντε ηµερών, εκτός αν από ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναβολή λήψης της απόφασης για εύλογο χρονικό διάστηµα. Το διοικούν το ∆ΛΤΛ συλλογικό όργανο δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή του να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, αν ήθελε κρίνει ασύµφορο τούτο, ή να αποφασίζει µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του υπέρ της κατακυρώσεως στο όνοµα όχι του τελευταίου πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διενεργηθέντα διαγωνισµό ….». Ως εκ τούτου, το διοικητικό συµβούλιο του ∆ΛΤΛ, µετά την ανάκληση για λόγους νοµιµότητας των προαναφερόµενων αποφάσεών του, διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα µε αιτιολογηµένη απόφασή του να µην αποδεχθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, αν κρίνει αυτό ασύµφορο, καθώς και να ακυρώσει το διενεργηθέντα διαγωνισµό».

Ειδικότερα, στην προκειµένη περίπτωση, εισηγούµαι προς το διοικητικό συµβούλιο του ∆ΛΤΛ λόγω της αναβίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, µετά την έκδοση της µε αριθµό 186/2022 απόφασής του, µε την οποία ανακλήθηκαν οι αριθµό 10/2020 και 22/2021 αποφάσεις του, να κάνει δεκτό ότι συντρέχει νόµιµος λόγος να µην αποδεχτεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, κρίνοντάς το ασύµφορο, και να µαταιώσει – ακυρώσει τη διαγωνιστική διαδικασία, στο στάδιο που βρίσκεται σήµερα, µε την ειδική αιτιολογία ότι λόγω της παρόδου πενταετίας από την υποβολή των σχετικών οικονοµικών προσφορών (2017 – 2022) έχει ήδη επέλθει σηµαντική αύξηση της µισθωτικής αξίας του αντικειµένου της παραχώρησης, λόγω της εν τω µεταξύ βελτίωσης των συνθηκών της ελληνικής οικονοµίας, της αύξησης των τουριστικών ρευµάτων γενικώς, αλλά και ειδικώς στη Λευκάδα, καθώς και του πληθωρισµού που επέδρασε στις αξίες πραγµάτων και υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα να καθίσταται απολύτως βλαπτική για τα συµφέροντα του ∆ΛΤΛ η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε οικονοµικούς όρους που αντικειµενικά δεν ανταποκρίνονται στα σηµερινά δεδοµένα. Ο συγκεκριµένος δε λόγος στηρίζει τη µαταίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, ανεξαρτήτως των ζητηµάτων νοµιµότητας που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Για τους λόγους αυτούς, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Α. Η ανάκληση, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση, του συνόλου των αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου του ∆ΛΤΛ που αφορούν τη διαγωνιστική διαδικασία που ξεκίνησε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1469/2017 διακήρυξη και δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί έως σήµερα. Β. Η απόρριψη, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση, της υπ’ αριθµ. πρωτοκόλλου 1656/29.11.2017 ένστασης της εταιρείας ΝΟΤΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ. Γ. Ο αποκλεισµός, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση, των εταιρειών ΝΟΤΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ και ΠΑΠΠΑΣ ΟΙΛΑΕ από τη διαγωνιστική διαδικασία. ∆. Η µαταίωση – ακύρωση, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση, της διαγωνιστικής διαδικασίας που ξεκίνησε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1469/2017 διακήρυξη ανάδειξης πλειοδότη – παραχωρησιούχου για την παραχώρηση χρήσης τουριστικού περιπτέρου και λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση «Πλάζ Κάστρο» Λευκάδας.» Ο κ. Ε. Χαλικιάς αναφέρει ότι συµφωνεί µε την εισήγηση, εκτός από την αναφορά στο ότι έπρεπε να απορριφθούν οι τεχνικές προσφορές των υποψηφίων στον διαγωνισµό.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: α) την εισήγηση του Προέδρου, β) το Β.∆. 14/19-1-39 (ΦΕΚ 24Α ) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιµενικών Ταµείων κείµενων διατάξεων», γ) το αρ. 244 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α ) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», δ) το αρ. 24 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285Α ) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ε) το Π.∆. 715/79 (ΦΕΚ 212Α ),

στ) την αρ. 8321.6/01/12/12-3-2012 (Α∆Α: Β443Φ-Ω4Β) εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Ν./Γ.Γ.Λ.Λ.Π./∆.Ο.Λ.Ε.Λ. Β΄, ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ Σελίδα 5 από 5 ζ) την αρ. 8146/9-6-1970 (ΦΕΚ 175∆ ) απόφαση Νοµάρχη Λευκάδος «Περί καθορισµού νέας χερσαίας ζώνης λιµένος Λευκάδος», η) την αριθµ. 1469/16-10-2017 διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισµού, θ) τους φακέλους προσφορών των δύο εταιρειών, ι) την υπ’ αριθµ. 1656/29.11.2017 ένσταση της εταιρείας ΝΟΤΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., ια) το σύνολο των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισµού, ιβ) το σύνολο των αποφάσεων (30/2018, 31/2018, 10/2020 και 22/2021) του ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ., ιγ) το από 31-10-2022 Πόρισµα της Οµάδας Εργασίας που συστήθηκε νόµιµα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 21466/2022 (Α∆Α: 6ΕΜ5ΩΛΙ-ΒΥΦ) Απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας, ιδ) την αριθµ. 186/2022 (Α∆Α: ΨΝ5ΖΟΡΛΠ-79Υ) απόφαση ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ., ιε) την αριθµ. 27574/12-12-2022 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας ∆ήµου Λευκάδας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα

Α. Την ανάκληση, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση, του συνόλου των αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου του ∆ΛΤΛ που αφορούν τη διαγωνιστική διαδικασία που ξεκίνησε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1469/2017 διακήρυξη και δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί έως σήµερα.

Β. Την απόρριψη, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση, της υπ’ αριθµ. πρωτοκόλλου 1656/29.11.2017 ένστασης της εταιρείας ΝΟΤΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε..

Γ. Τον αποκλεισµό, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση, των εταιρειών ΝΟΤΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ και ΠΑΠΠΑΣ ΟΪΛ Α.Ε. από τη διαγωνιστική διαδικασία.

∆. Τη µαταίωση – ακύρωση, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση, της διαγωνιστικής διαδικασίας που ξεκίνησε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1469/2017 διακήρυξη ανάδειξης πλειοδότη – παραχωρησιούχου για την παραχώρηση χρήσης τουριστικού περιπτέρου και λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση «Πλάζ Κάστρο» Λευκάδας.

Η Λιµενάρχης κ. Ε. Ρούσσου ψήφισε λευκό. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 200/2022.

Αφού συντάχθηκε το παρόν, διαβάστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές απόσπασµα Λευκάδα, 20/12/2022 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Χαράλαµπος Καλός”

Τώρα κατά πόσο όλα τα προηγούμενα προβάλλονται στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια  και εάν η θιγόμενη εταιρεία έχει βάσιμα νομικά ερείσματα δυστυχώς δεν είμαστε αρμόδιοι για να σας ενημερώσουμε. Η εμπειρία μας λέει ότι εφόσον δεν εγκαταστάθηκε η ανάδοχος  στο μισθίο και δεν έχει καταβάλλει έστω κι ένα  μίσθωμα οι νομικές δυνατότητες της για διεκδικήσεις είναι υπαρκτές αλλά εξαιρετικά περιορισμένες!

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Απάντηση του νεοεκλεγέντος Περιφερειάρχη Ι.Ν. Θεόδ. Γαλιατσάτου στον απερχόμενο Σπ. Σπύρου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ για τα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ http://anasa-ionion.gr    anasa.ionia@gmail.com    info@thodoros.gr Κε Σπύρου, είστε παρελθόν! Μην ταλαιπωρείτε άλλο […]

Λευκάδα: Θεόδωρος Βερύκιος στον Prisma 95,1: “Δεν πρέπει οι Αυτοδιοικητικές εκλογές να γίνουν πεδίο προσωπικής αντιπαράθεσης”

Σε ζωντανή μετάδοση από το γραφείο του στην ΠΕ Λευκάδας, μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης  Θοδωρής Βερύκιος σε μια συνέντευξη εφ’ όλης […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights