Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
20 Μαΐου 2024

Στην δημοσιότητα τα νομικά επιχειρήματα της ανάκλησης των αποφάσεων της Ενοικίασης του Τουριστικού Περιπτέρου

Για ποιούς λόγους δεν κλήθηκε η εταιρεία για ακρόαση-γιατί ψήφισε “παρών” η Λιμενάρχης

Ημερήσια Διάταξη.: Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάκλησης των αριθµ. 10/2020 και 22/2021 αποφάσεων ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ. Ο Πρόεδρος ενηµερώνει το ∆.Σ. σχετικά µε θέµατα που προέκυψαν µετά από 31-10- 2022 Πόρισµα της Οµάδας Εργασίας που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 21466/2022 απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας. Στη συνέχεια, εισηγούµενος το θέµα, αναφέρει ότι ζητήθηκε από τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας γνωµοδότηση ως προς οφειλόµενες ενέργειες του ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ. αναφορικά µε την ανάκληση των αριθµ. 10/2020 και 22/2021 αποφάσεων ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ.. Κατόπιν ο Πρόεδρος καταθέτει στο σώµα τη γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί και την εισήγηση του Προέδρου για το θέµα:

1. Επειδή, όπως γίνεται παγίως δεκτό, η αρχή της νοµιµότητας επιβάλλει στη ∆ιοίκηση την ανάκληση κάθε διοικητικής πράξεως που εκδόθηκε κατά παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας, ενώ η αρχή της προστασίας της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης απαιτεί τη διατήρηση της ισχύος των ευµενών για τον καλόπιστο διοικούµενο πράξεων. Σύνθεση των αρχών αυτών συνιστούν οι γενικές αρχές ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων, σύµφωνα µε τις οποίες και οι ευµενείς διοικητικές πράξεις ανακαλούνται, µέσα σε εύλογο χρόνο από την έκδοσή τους (ΣΕ 2403/1997 Ολοµ., 1931/2015, 4225/2013, 3269/2010, 1501/2008 κ.ά.).

Εξάλλου, µε το άρθρο µόνο παρ. 1 του α.ν. 261/1968 (Α 12) ορίστηκε ότι: «Ατοµικαί διοικητικαί πράξεις, εκδοθείσαι κατά παράβασιν νόµου, ανακαλούνται υπό της ∆ιοικήσεως ελευθέρως και άνευ οιασδήποτε διά το ∆ηµόσιον συνεπείας, εντός ευλόγου από της εκδόσεως αυτών χρόνου. Επιφυλασσοµένων των ειδικώς, άλλως οριζουσών, διατάξεων της κειµένης νοµοθεσίας, χρόνος ήσσων της 5ετίας τουλάχιστον από της εκδόσεως των κατά τα άνω ανακλητέων πράξεων, εν ουδεµιά περιπτώσει δύναται να θεωρηθή ως µη εύλογος προς ανάκλησιν, ανεξαρτήτως τυχόν κτήσεως υπό τρίτων βάσει αυτών οιουδήποτε δικαιώµατος». Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, η ανάκληση διοικητικής ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ Σελίδα 2 από 3 πράξεως σε χρόνο µικρότερο της πενταετίας από την έκδοσή της θεωρείται ότι γίνεται οπωσδήποτε εντός ευλόγου χρόνου.

2. Επειδή, σύµφωνα µε το αρ. 21 Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/1999), αρµόδιο για την ανάκληση διοικητικής πράξης είναι το όργανο που εξέδωσε αυτήν. Συνεπώς, σαφής εκ του νόµου διαδικαστική προϋπόθεση για την ανάκληση των αριθµ. 10/2020 και 22/2021 αποφάσεων είναι η λήψη απόφασης του ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας µε την οποία θ’ ανακαλούνται οι αποφάσεις αυτές. Με βάση την δεύτερη παράγραφο της ως άνω διάταξης, για την ανάκληση δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται για την έκδοση της πράξης, εκτός αν ανακαλείται πράξη νόµιµη ή παράνοµη, ύστερα από εκτίµηση πραγµατικών περιστατικών. Εν προκειµένω, όµως, οι εκδοθείσες πράξεις, δεν προέβλεπαν κάποια προηγούµενη διαδικασία (γνωµοδότηση κλπ.), συνεπώς το συγκεκριµένο σκέλος της επίµαχης διάταξης είναι άνευ αντικειµένου.

3. Επειδή η σκοπούµενη ανάκληση θα λάβει χώρα εντός των χρονικών ορίων (πενταετία) που τίθενται µε τον α.ν. 261/1968.

4. Επειδή ορθώς γίνεται δεκτό ότι δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας προηγούµενης ακρόασης, σε περίπτωση που η έκδοση διοικητικής πράξης (και ανακλητικής προηγουµένης) δεν συναρτάται µε υποκειµενική συµπεριφορά του διοικουµένου, αλλά στηρίζεται σε αντικειµενικά δεδοµένα (ΣτΕ 2273/2019, ΤΝΠSakkoulasOnLine).

5. Επειδή η ανάκληση είναι εν προκειµένω εφικτή, δίχως να τίθεται ζήτηµα δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικούµενου και τούτο διότι οι προς ανάκληση πράξεις δεν είναι εκτελεστές, συνεπώς δεν έχουν δηµιουργήσει δικαιώµατα υπέρ του παραχωρησιούχου (αφού προ της έγκρισής της, η πράξη παραχώρησης δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα: ΣτΕ 1162/1988), ενώ, παράλληλα, δεν έχει διαδράµει σηµαντικός χρόνος από την έκδοσή τους και, τέλος, η ανάκληση είναι σύµφωνη µε το σαφές περιεχόµενο της διακήρυξης που ήταν εξ αρχής γνωστό στην εταιρεία που συµµετείχε στο διαγωνισµό και µάλιστα ανεπιφύλακτα σύµφωνα µε ρητό όρο της διακήρυξης.

6. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν επίσης:

α) Το από 31-10-2022 Πόρισµα της Οµάδας Εργασίας που συστήθηκε νόµιµα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 21466/2022 (Α∆Α: 6ΕΜ5ΩΛΙ-ΒΥΦ) Απόφαση του κ. ∆ηµάρχου Λευκάδας.

β) Το γεγονός ότι οι υπ’ αριθµ. 10/2020 και 22/2021 αποφάσεις του ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας πρέπει ν’ ανακληθούν, διότι: – ∆εν προσδιορίζουν µε σαφήνεια τον παραχωρούµενο χώρο, αφού δεν συνοδεύονται από τοπογραφικό διάγραµµα νοµίµως θεωρηµένο, το οποίο να απεικονίζει ευκρινώς και διακριτά τον αιτούµενο για παραχώρηση χώρο σε σχέση µε τις εγκεκριµένες οριογραµµές αιγιαλού – παραλίας και Χερσαίας Ζώνης Λιµένα και την ακριβή έκτασή του σε τετραγωνικά µέτρα. Έτσι, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αριθµ. 8321.6/01/12 και από 12.03.2012 εγκύκλιο.

Γι’ αυτό και το Υπουργείο απέστειλε έγγραφο ζητώντας διευκρινίσεις αναφορικά µε το ακριβές εµβαδόν του παραχωρούµενου χώρου. – Οι ανωτέρω αποφάσεις, στις οποίες γίνεται αναφορά σε παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο εµβαδού 8.400 τ.µ., ο οποίος περιλαµβάνει, πέραν των δύο κτιρίων και του διαµορφωµένου υπαίθριου χώρου και τους αδιαµόρφωτους χώρους της (φυσικό έδαφος, αµµώδες ή άλλο), είναι σε κάθε περίπτωση αντίθετες µε την υπ’ αριθµ. 1469/2017 διακήρυξη, στην οποία ορίζεται σαφώς και επί λέξει, στον όρο 2 αυτής, ότι:

«Ειδικότερα, οι χώροι των οποίων θα παραχωρηθεί το ιδιαίτερο δικαίωµα χρήσης και αφορούν την παρούσα είναι: Όσον αφορά στο πρώτο κτίριο: Συγκρότηµα εγκαταστάσεων πλαζ κύριας χρήσης. Όσον αφορά στο δεύτερο κτίριο:

1) αίθουσα για την εξυπηρέτηση τριακοσίων (300) ατόµων, 2) µαγειρεία και εστιατόριο, 3) W.C., ανδρών και γυναικών, 4) αποδυτήρια – W.C., ντούς προσωπικού, 5) υπόγειο µε δύο αποθήκες και χώρο κεντρικής θέρµανσης, 6) διαµορφωµένοι υπαίθριοι χώροι.».

Έτσι, οι αδιαµόρφωτοι υπαίθριοι χώροι (φυσικό έδαφος, αµµώδες ή άλλο), οι οποίοι ευρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης λιµένα, όπως αυτή έχει ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ Σελίδα 3 από 3 αποτυπωθεί, προφανώς εξαιρούνται και δεν αποτελούν αντικείµενο της διακήρυξης.

γ) Την υπ’ αριθµ. 935/2022 απόφαση του ΣτΕ, στην οποία συµµετείχε και η ανάδοχος εταιρεία ως διάδικος (παρεµβαίνουσα), µε την οποία κρίθηκε ότι οι πράξεις παραχώρησης δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, προ της εγκρίσεώς τους, σύµφωνα µε τον νόµο, και, σε κάθε περίπτωση, δεν σχετίζονται µε υποκειµενική συµπεριφορά της αναδόχου εταιρείας. Συνεπώς, δύνανται ν’ ανακληθούν, δίχως ν’ απαιτείται διαδικασία προηγούµενης ακρόασης της αναδόχου εταιρείας.

δ) Το γεγονός ότι η παραχωρούµενη χερσαία ζώνη λιµένος σχετίζεται µε τη λειτουργία της παραλίας «Κάστρο» και εποµένως η ουσιαστική κοινοχρησία της σχετίζεται µε το δηµόσιο συµφέρον, υπό την έννοια της χρήσης από αόριστο αριθµό πολιτών και επισκεπτών του ∆ήµου Λευκάδας. Προτείνεται να ανακληθούν οι υπ’ αριθµ. 10/2020 (ως προς το Γ σκέλος της) και 22/2021 αποφάσεις του ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας(πλην των απόντων μελών του Δήμου Μεγανησίου) οµόφωνα Ανακαλεί τις αριθµ. 10/2020 (Α∆Α: ΨΖΛ∆ΟΡΛΠ-ΟΨ9) ως προς το Γ σκέλος της και 22/2021 (Α∆Α: 925ΦΟΡΛΠ-020) αποφάσεις ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ., για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση. Η κ. Ε. Ρούσσου ψήφισε «παρών, δηλώνοντας ότι συμφωνεί με την εισήγηση αλλά το ζήτημα έχει λάβει πολιτικές διαστάσεις.. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 186/2022. Αφού συντάχθηκε το παρόν, διαβάστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Τ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights