Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Σεπτεμβρίου 2023

O δήμαρχος Λευκάδας πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

Παίρνε πάνω του όλο το “παιχνίδι”… μ απόφαση που αναρτήθηκε στην Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 2. Τις δ/ξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) περί διοίκησης νομικών προσώπων
  δημοσίου δικαίου και 244 περί Δημοτικών –Λιμενικών Ταμείων.
  3.Τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν.4635/2019 παρ. 3.1 (ΦΕΚ 167 Α΄/30-10-2019) περί ρύθμισης
  θεμάτων Ο.Τ.Α. « Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών
  πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των
  περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του
  συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού
  συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα»
 3. Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 102/63900/13.09.2019 εγκ. ΥΠ. ΕΣ. «για την πλήρωση της ποσοστιαίας
  αναλογίας των 3/5 δύναται να υποδειχθούν μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από άλλες
  παρατάξεις, εφόσον η διάταξη δεν θέτει περιορισμούς.
  5.Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 99/26704/29.4.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:
  Ω99Θ46ΜΤΛ6-Η64) «Περαιτέρω διευκρινίσεις επί θεμάτων αναφορικά με την διοίκηση και λειτουργία
  των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α.»
 4. Τις υπ΄αριθ. 359/19 και 9/22 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.
 5. Την υπ΄αριθ. 25369/11.11.2022 παραίτηση του κ. Νικολάου Γαζή, Δημοτικού Συμβούλου
  εκπροσώπου του Δήμου, τακτικού μέλους & Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ
  «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας».
 6. Την υπ΄αριθ. 25936/18.11.2022 παραίτηση του κ. Σπυρίδωνα Καρβούνη (δημότη), τακτικού μέλους
  & Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ.

  Αποφασίζουμε
  Ορίζουμε: α) τον Δήμαρχο Λευκάδας, κ. Χαράλαμπο Καλό, τακτικό μέλος και αυτοδίκαια Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» για το
  υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα Καρβούνη,
  β) τον Δημοτικό Σύμβουλο Χαρίλαο Σολδάτο, τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» για το υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Γαζή.

 7. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights