Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
4 Οκτωβρίου 2023

Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η προσφυγή της Notion-δικαιώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας

….Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της αποφάσεώς του αρ.107/30-08-2022, ενήργησε στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την προάσπιση και ορθή εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα, την απρόσκοπτη πρόσβαση των κατοίκων στους
κοινόχρηστους χώρους…”

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 («Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Σ.Α. αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Τπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α.») παρ. 1 και 4 του ως άνω νόμου(Ν.3852/2010): «1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Τπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ, οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Τπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 227 του παρόντος». Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4325/2015 «1.Καταργείται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). ΢ε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο «΢υντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης.» και με το άρθρο 28Α του Ν.4325/2015,όπως προστέθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4368/2016, «Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκπροσωπεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και προΐσταται των υπηρεσιών και των υπαλλήλων αυτής. 3 Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν ή σε υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάσει νόμου.»

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν.4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 238 του Ν.3852/2010 «1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΤΕ Ο.Σ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από τον ΢υντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996, Α΄ 21), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης…» Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ/τος 139/2010: «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Τπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΣΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του ν. 3852/2010, ασκείται από το Σμήμα Προσωπικού και τα Σμήματα ΔιοικητικούΟικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 1.α. του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 118 Ν.4555/2018,οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Πλην όμως, όπως έχει κριθεί συναφώς από το ΢.τ.Ε. (΢τΕ 2242/2008, 2115/2009, 1530/2006, 637/2002, 174/2002, 2484/2001) η ανωτέρω προθεσμία των δύο μηνών είναι μεν αποκλειστική, άρχεται όμως από την λήψη της πράξεως και των στοιχείων, που προβλέπονται από το νόμο για την έκδοσή της και είναι κρίσιμα για την διάγνωση της υπόθεσης και την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας.

Επειδή σύμφωνα με την αριθ. 11/2007 εγκύκλιο του ΤΠ.Ε΢.Δ.Δ.Α. στην περίπτωση υποβολής προσφυγής ο έλεγχος αφορά καταρχήν το παραδεκτό αυτής και σε συνέχεια το βάσιμο. Εφόσον κριθεί ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή, τότε ελέγχεται το βάσιμο αυτής, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής είναι: 1. Σο έννομο συμφέρον 2. Η προθεσμία και 3. η φύση της προσβαλλόμενης πράξης. Η κατάφαση της συνδρομής τους πρέπει να διαπιστώνεται σωρευτικά. Επειδή, όπως ορίζουν οι ως άνω μνησθείσες διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων προσβάλλονται για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 4 από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού ΢υμβουλίου Λευκάδας ελήφθει με την αρ.14 συνεδρίαση στις 30-08-2022 και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό ιστότοπο του Δήμου Λευκάδας στις 08/09/2022. Επειδή οι κρινόμενες προσφυγή και αναφορά κατατέθηκαν ενώπιον του ΢υντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι και πήραν πρωτόκολλο από το Γραφείο ΢υντονιστή στις 22-09- 2022. Επειδή, όσον αφορά στην εξέταση του πρώτου κατά σειρά προαπαιτούμενου για την κατάφαση του παραδεκτού της κατατεθείσας προσφυγής, την προθεσμία, ως εναρκτήριο χρονικό σημείο για την εκκίνηση της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 1α του Ν. 3852/2010,όπως αυτές ισχύουν, δεν αποτελεί ο χρόνος της κοινοποίησης της προσβαλλομένης, αλλά ο χρόνος της έκδοσής της ή ανάρτησής της στο διαδίκτυο ή ο χρόνος κατά τον οποίον η προσφεύγουσα εταιρεία έλαβε γνώση αυτής, πλην όμως, δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός της ακριβούς ημερομηνίας, κατά την οποία η προσβαλλομένη περιήλθε στη σφαίρα γνώσης της προσφεύγουσας ούτως ώστε να εκκινήσει από το σημείο εκείνο η προθεσμία των δεκαπέντε ημερών για την κατάθεση της προσφυγής. Κατόπιν τούτων, η υποβληθείσα στην υπηρεσία μας προσφυγή λογίζεται ως εμπρόθεσμη.

Επειδή, περαιτέρω, κατά πάγια νομολογία του ΢τΕ το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι προσωπικό, δηλαδή να υπάρχει ειδικός δεσμός του προσφεύγοντος με την προσβαλλόμενη πράξη, η οποία θίγει συγκεκριμένη νομική ή πραγματική κατάσταση που τον αφορά, άμεσο, υπό την έννοια ότι πρέπει ο ίδιος ο προσφεύγων να υφίσταται την βλάβη και όχι άλλο πρόσωπο, με το οποίο αυτός συνδέεται με ορισμένη σχέση και ενεστώς, δηλαδή να υφίσταται συγχρόνως κατά το χρόνο λήψης της απόφασης από τον ΟΣΑ, κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής και κατά το χρόνο εξέτασης της προσφυγής. Επιπροσθέτως, εάν το συμφέρον είναι μελλοντικό και αβέβαιο ή παρωχημένο ή αόριστο ή απλώς προσδοκώμενο, η προσφυγή είναι απαράδεκτη, ενώ η βλάβη που αποδίδεται στην πράξη, πρέπει να έχει επέλθει ή να είναι λογικά αναπόφευκτη. Επειδή,εν προκειμένω,καθίσταται πρόδηλο ότι συντρέχει στην περίπτωση της προσφεύγουσας εταιρείας «Νοtion ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» το απαιτούμενο έννομο συμφέρον για την άσκηση της προσφυγής ως προς όλες τις ως άνω αποτυπωθείσες διαστάσεις του, ήτοι του προσωπικού, άμεσου και ενεστώτος. Επειδή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ 2 Ν4674/2020:«2. α. Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεος (0,5). Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.» 5 ΢την περίπτωσή μας το συμβούλιο συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού ΢υμβουλίου ητοι 12 μέλη από το σύνολο των 33 μελών. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 65 Ν.3852/2010-Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου: «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. 2. Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες Αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.»

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 68 Ν.3852/2010-Τποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων:«2. Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.» Επειδή στο άρθρο 75 παρ. Ι΄ του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ( Α 114), όπως ισχύει κατά τον κρίσιμο χρόνο ορίζονται τα εξής: « Οι Δημοτικές και Κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι Αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς: α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και Διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία…. 9. Η Διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας τους, καθώς και η κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων λιμενικών έργων. β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: … 13. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.»

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 103 Ν.3852/2010-(΢ύσταση – ΢υγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου): «1.Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει:…β) Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη Διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.» Σα θέματα τα σχετικά με τη διοίκηση και τη διαχείριση του νομικού προσώπου ρυθμίζονται με κανονισμούς που καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και ψηφίζονται από το δημοτικό συμβούλιο ή το δημοτικό συμβούλιο της έδρας, αν πρόκειται για Διαδημοτικό Λιμενικό Σαμείο. Μέχρι την ψήφιση των νέων κανονισμών εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανονισμοί. (άρθρο 240 παρ.2 Ν.3463/06) (εγκ. 17/29515/06.08.2001 ΤΠ.Ε΢.Δ.Δ.Α.) 6 Όπως προκύπτει από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου Λευκάδας: α) στο άρθρο 4-Αρμοδιότητες και λειτουργία του διοικητικού ΢υμβουλίου«5. Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνση τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται και γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας.» β) στο άρθρο 14-Σαμειακή διαχείριση «Η ταμειακή διαχείριση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, ενεργείται από δική του ταμιακή υπηρεσία που προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του. Μέχρι την στελέχωση και έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής, η ταμειακή διαχείριση θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας.» γ)στο άρθρο 16-Διευθύνουσα τεχνική υπηρεσία «Διευθύνουσα υπηρεσία για τα έργα, είναι η τεχνική υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, προβλέπεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του. Μέχρι την στελέχωση της ανωτέρω τεχνικής υπηρεσίας διευθύνουσα υπηρεσία είναι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας.» δ) στο άρθρο 21 «Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την συστατική πράξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, και από αυτόν τον κανονισμό λειτουργίας, ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας, ύστερα από αιτιολογημένη και βασιζόμενη σε διάταξη νόμου πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτικού νομικού προσώπου.» Σο Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Λευκάδας είναι διαδημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου, με έδρα τον Δήμο Λευκάδας. ΢υστάθηκε με το Π.Δ. 76/2004, που δημοσιεύθηκε στο Υ.Ε.Κ. 57/τ.Α/2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999, και τέθηκε σε λειτουργία βάσει του αρ. 46 του Ν. 4071/2012 και της αριθμ. 2064/941/20-2-2014 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου. Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό ΢υμβούλιο, του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής: α) Σέσσερα μέλη από το Δημοτικό ΢υμβούλιο του Δήμου Λευκάδας, β) Σρία μέλη από το Δημοτικό ΢υμβούλιο του Δήμου Μεγανησίου, γ) Ένας δημότης ή Δημοτικός ΢ύμβουλος του Δήμου Λευκάδας, δ) Λιμενάρχης Λευκάδας, ex officio σύμφωνα με το άρθρο 244 του Ν.3463/2006.Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού ΢υμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού ΢υμβουλίου Λευκάδας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού ΢υμβουλίου ορίζεται με την απόφαση ορισμού τους και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού ΢υμβουλίου.

Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο αποφασιστικό σκέλος της προσβαλλόμενης απόφασης αναφέρεται: «Μετά τα παραπάνω το ΔΣ κατά πλειοψηφία αποφασίζει: Τον έλεγχο της εγκριθείσας τελικής πρότασης του αναδόχου από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας,Νομική Υπηρεσία, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και όποια άλλη χρειαστεί, έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι απολύτως σύμφωνη με τη 1469 της 16ης Οκτωβρίου του 2017 διακήρυξη ανάδειξης πλειοδότη. Σε άλλη περίπτωση μη συμφωνίας της εγκεκριθείσας μελέτης και διακήρυξης 7 δεσμευόμαστε για την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με λήψη απόφασηςπρότασης στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο περί ανάκλησης της υπ. αριθ.22/2021 απόφασής του περί παραχώρησης χρήσης του Τουριστικού Περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση Πλαζ-Κάστρο Λευκάδας.»

Επειδή από όλα τα ανωτέρω απορρέει ότι για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία της οικείας δημοτικής υπηρεσίας, οι Δήμοι δύνανται να συστήνουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών χωρίς να αποκλείεται η ανάληψη σχετικών δράσεων από τον ίδιο τον ΟΣΑ. Η λειτουργία και οργάνωση του ενός είναι άρρηκτα δεμένη με την λειτουργία και οργάνωση του άλλουΠαρότι η αποφασιστική αρμοδιότητα έχει ανατεθεί στη διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου καθιδρύεται συντρέχουσα αρμοδιότητα, στα πλαίσια των αρχών εγγύτητας και επικουρικότητας, και στον οικείο Δήμο. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση το Δημοτικό ΢Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της αποφάσεώς του αρ.107/30-08-2022, ενεργώντας στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την προάσπιση και ορθή εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα, την απρόσκοπτη πρόσβαση των κατοίκων στους κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, και τη θέση που η τοπική κοινωνία της Λευκάδας του επιτάσσει να λάβει, περιορίζεται στη διερεύνηση από νομικής και τεχνικής σκοπιάς της διαδικασίας που εξελίχθηκε εως τώρα για τη δημοπράτηση του έργου στο ‘Σουριστικό Περίπτερο Λευκάδας’ εξουσιοδοτώντας απλώς με την μετέπειτα αρ.πρωτ.21466/15-09-2022 απόφαση Δημάρχου Λευκάδας υπαλλήλους της νομικής και τεχνικής του υπηρεσίας να ερευνήσουν μέρος της όλης διαδικασίας σε σχέση με τους όρους της αρχικής διακήρυξης του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου Λευκάδας. Για τον λόγο αυτό, προεχόντως, και ανεξαρτήτως του ότι από τις προπαρατεθείσες διατάξεις δεν αναγνωρίζεται αρμοδιότητα στα όργανα του ΟΣΑ αναφορικά με τη διαδικασία παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης ζώνης λιμένα, η οποία ανήκει στο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ήτοι το Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Λευκάδας, η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού ΢υμβουλίου καθώς και η αρ.πρωτ.21466/15-09-2022 απόφαση Δημάρχου Λευκάδας δεν επιφέρουν οποιαδήποτε έννομη συνέπεια, δεν επάγουν έννομα αποτελέσματα και κατ’ επέκταση δυνάμενη να προσβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 227 («Ειδική διοικητική προσφυγή-Αιτήσεις θεραπείας») του Ν. 3852/2010 με άσκηση προσφυγής, καθόσον στερούνται εκτελεστότητας.(πρβλ. ΢τΕ 475/2019, ΢τΕ 5500/2012, ΢τΕ 4584/2011, ΢τΕ 2740/2011, ΢τΕ 4403/2011, ΢τΕ 1152/2009, ΢τΕ 3832/2007). Κατόπιν των ως άνω διαλαμβανομένων, κρίνεται ότι η υπό εξέταση προσφυγή έχει κατατεθεί απαραδέκτως και δε γίνεται τυπικώς δεκτή.

Για τους ανωτέρω λόγους,

Απορρίπτεται η προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Νοtion ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Νοtion property S.A.» κατά της αριθμ.107/2022 απόφασης του Δημοτικού ΢συμβουλίου 8 Λευκάδας και της υπ’αριθμ 21466/15-09-2022 απόφασης Δημάρχου Λευκάδας για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω σκεπτικό. Κατά της απόφασης αυτής, από όσους έχουν έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 εντός ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση ο ενδιαφερόμενος.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights