Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
20 Ιουνίου 2024

Δημος Λευκάδας: Ανοιχτή δηµοπρασία για την εκµίσθωση τµηµάτων αιγιαλού παραλίας για οµπρέλες – ξαπλώστρες -θαλάσσια µέσα αναψυχής – καντίνες ∆.Ε. Απολλωνίων Ελλοµένου και Λευκάδας

Όροι-προϋποθέσεις- ημερομηνίες

∆εκτοί στο διαγωνισµό είναι Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα(ΕΠΕ, Ο.Ε κλπ).Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρµόδια επιτροπή επί ποινή αποκλεισµού :

α) ως εγγύηση γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.&∆ ή εγγυητική επιστολή Τραπέζης ποσού ίσου προς το 1/10 του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς ,

β) δηµοτική ενηµερότητα από τον ∆ήµο Λευκάδας καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που αναφέρεται στην σχετική ∆ιακήρυξη. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητή ο οποίος θα προσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Η ∆ηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο Αντ.Τζεβελέκη-∆ιοικητήριο Λευκάδας στις 27/04/2022 ηµέρα Τετάρτη και από ώρα 09:00 π.µ έως 10:00 π.µ. για την ∆.Ε. Ελλοµένου και Καλάµου , από 10:30 π.µ. έως 11:30 π.µ. για την ∆.Ε. Λευκάδας και από ώρα 12:00 µ.µ. έως 13:00 µ.µ. για την ∆.Ε. Απολλωνίων από την αρµόδια επιτροπή .

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται πριν την ορισθείσα ώρα έναρξης για κάθε ∆.Ε. ∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου , στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου µας καθώς και στα γραφεία των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Απολλωνίων , Ελλοµένου , Καλάµου και Λευκάδας , περίληψη δε της διακήρυξης σε δύο (02) εβδοµαδιαίες εφηµερίδες του Νοµού µας..

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δηµοπρασίας παρέχονται όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τον γραφείο εσόδων του ∆ήµου Λευκάδας, τηλ. 2645360563 ∆ιοικητήριο .

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights