Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
10 Δεκεμβρίου 2023

Σε δικαστική περιπέτεια ο δήμος Ξηρομέρου για τα ανταποδοτικά τέλη προηγούμενων ετών

Το ζήτημα ανέκυψε  έπειτα από αγωγή του ΦΟΔΣΑ 3Ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας που ζητά την καταβολή στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών για απαίτηση 119.787,98 € με ΦΠΑ πλέον τόκων για εκτελεσθείσες εργασίες παραλαβής απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Παλαίρου

Στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ξηρομέρου, ,κατόπιν εισηγήσεως του δημάρχου κ. Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, και λαμβάνοντας  υπόψη 1. το άρθρο 3 Β.Δ. 17.5-15.6.1959 όπου «Βεβαίωση εσόδου νοείται η κατά τους κειμένους νόμους από τις αρμόδιες αρχές ή υπηρεσίες και όργανα των δήμων εκκαθάριση κάποιας απαιτήσεως των δήμων και ο προσδιορισμός του ποσού αυτής, του προσώπου του οφειλέτη, του είδους του εσόδου και της αιτίας για την οποία οφείλεται».

2. τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 11 του Ν. 1828/89 όπου τα «τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» (Υποκατηγορία 031 ΚΥΑ 7028/04) των πρώην άρθρων 21 και 22 Β.Δ. 24/9- 20/10/1958 και του άρθρου 4 Ν. 1080/80, ενοποιούνται πλέον σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και καλύπτουν τις δαπάνες της Υπηρεσίας 20. «Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού».

3. την παρ. 5 του άρθρου 102 της από 2001 αναθεώρησης του Συντάγματος όπου «Το κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά την διαχείριση των πόρων αυτών. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή, μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης».

4. το άρθρο 157 του Ν.3463/06 όπου τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα ορίζονται ως τακτικά έσοδα.

5. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και την εισήγηση τελών προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

6. ο Νόμος 3871/2010 (ΦΕΚ 141/ τ.Α΄) περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Ευθύνης όπου οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διέπονται από τις ακόλουθες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 5 μεταξύ των οποίων : «….2. Αρχές της ενότητας και της καθολικότητας. (α) Σύμφωνα με την αρχή της ενότητας όλα τα δημόσια έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό. (β) Σύμφωνα με την αρχή της καθολικότητας, όλα τα δημόσια έσοδα και έξοδα εμφανίζονται στον προϋπολογισμό…….. 4. Αρχή της ειλικρίνειας και της ακριβείας του προϋπολογισμού Σύμφωνα με την αρχή της ειλικρίνειας και της ακριβείας του προϋπολογισμού κάθε πρόβλεψη εσόδων και εξόδων που περιέχεται στον προϋπολογισμό πρέπει να είναι ειλικρινής και ακριβής στο μέτρο του εφικτού και να μην υπερεκτιμά ή υποτιμά τα πραγματικά στοιχεία στα οποία βασίζονται οι προβλέψεις, καθώς και να είναι σύμφωνη με τις λοιπές εκτιμήσεις της Κυβέρνησης».

7. την αριθ. 3995/ 17.02.2017 εγκύκλιο ΥΠΕΣ περί ισοσκέλισης ανταποδοτικών υπηρεσιών όπου μεταξύ των άλλων «……..Κατά την άποψη της Υπηρεσία μας ένα εύλογο ποσοστό επιτρεπτής απόκλισης θα μπορούσε να είναι μέχρι ύψους δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού της σχετικής ανταποδοτικής υπηρεσίας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές, δεδομένου ότι αποτελεί το ανώτατο επιτρεπτό όριο των αποκλίσεων εσόδων – δαπανών στους προϋπολογισμούς των Υπουργείων, των Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ (ν. 4270/2014 άρθ. 172 και 175) αλλά και σε επίπεδο αποκλίσεων από τους δημοσιονομικούς στόχους για τις περιπτώσεις των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (άρθ. 173) και των ΟΤΑ (άρθ. 174)».

8. τις ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β’) και οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β’) περί παροχής οδηγιών κατάρτισης προϋπολογισμού των δήμων για τα έτη 2018 & 2019 όπου μεταξύ των άλλων και αντίστοιχα και για τα δύο έτη : «….α) Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες για τον Π/Υ 2019 να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2018. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2018 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2019, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2019, επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα. β) Στο πλαίσιο αυτό στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από: – την εκτέλεση του Π/Υ έτους 2017 – την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2018 και μέχρι τον μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2019. – την εκτέλεση του Π/Υ 2017 για την ίδια ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2019 καταρτίζεται Ιούλιο 2018, τα στοιχεία Ιαν. – Ιουνίου 2017 και 2018. – την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2018, η οποία υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ έτους 2017. γ) Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να: – καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντιστοίχων υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία…..».

9. την αριθ. 103/ 2017 (ΑΔΑ Ω3ΡΗΩΚΖ-Γ5Ψ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής όρων λήψης τοκοχρεωλυτικού δανείου για την χρηματοδότηση χρεών του Δήμου από πάσης φύσεως δαπάνες για κάλυψη του ποσού που υπολείπεται για ισοσκέλιση προϋπολογισμού έτους 2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 όπου μεταξύ των άλλων αποφασίστηκε η εξόφληση ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ οφειλής 344.444,41€ προς ΦΟΔΣΑ 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας κατόπιν : α) της αριθ. 08/2017 (ΑΔΑ ΩΤ30ΟΞΚΚ-ΙΑΦ) Αποφάσεως Δ.Σ. ΦΟΔΣΑ 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας περί ‘Συζήτηση περί οικονομικών εκκρεμοτήτων από τους Δήμους Ξηρομέρου και Ακτίου Βόνιτσας’ , στην οποία παρευρέθη ως τακτικό μέλος και ο πρώην Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος, που αναγνωρίζει τις οικονομικές – μη εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου – οφειλές. β) το αριθ. πρωτ. 120/5.7.2017 έγγραφο του ΦΟΣΔΑ 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτωλ/νίας όπου καλεί τον Δήμο Ξηρομέρου να εξοφλήσει τις οφειλές ποσού 344.444,41€ ‘άλλως από 31.7.2017 θα σταματήσει να δέχεται απορρίμματα.

10. το αριθ. 52/2017 δανειστικό συμβόλαιο τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού 1.017.945,05€ σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4325/2015 με το Τ.Π. & Δ. (ισοσκέλιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017) για την αποπληρωμή μεταξύ των άλλων – μη καταγεγραμμένης – οφειλής ποσού 344.444,41€ προς ΦΟΔΣΑ 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας.

11. το αριθ. πρωτ. 13066/21.11.2017 έγγραφο του Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών περί ενημέρωσης του Δημάρχου και της Ο.Ε. προ της σύνταξης των ανταποδοτικών τελών οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το οποίο Οφειλές προς ΦΟΔΣΑ Παλαίρου «….Συνεπώς ποσό ύψους 120.000€ περίπου που αποτελεί κατ΄εκτίμηση στο ποσό της τρέχουσας χρήσης (εννοείται 2018) θα πρέπει υποχρεωτικά να συνυπολογιστεί στον καθορισμό του σχετικού συντελεστή του τέλους φωτισμού & καθαριότητας….» .

12. το αριθ. πρωτ. 359/15.01.2018 έγγραφο του Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών περί ενημέρωσης του Δημάρχου και της Ο.Ε. προ της σύνταξης των ανταποδοτικών τελών οικ. Έτους 2018 .

13.α. την αριθ. 06/ 19.01.2018 (ΑΔΑ Ψ7Ξ5ΩΚΖ-2ΚΕ) Απόφαση Ο.Ε. περί εισήγησης στο Δ.Σ. επιβολής τέλους φωτισμού και καθαριότητας οικ. έτους 2018 όπου η πρόβλεψη και αποτύπωση για την εναπόθεση απορριμμάτων στον ΦΟΔΣΑ 3 ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας καθορίζεται στο ύψος των 60.000€. β. την αριθ. 03/ 19.01.2018 (ΑΔΑ ΩΚΑΟΩΚΖ-ΡΥΩ) Απόφαση Δ.Σ. περί επιβολής τέλους φωτισμού και καθαριότητας οικ. έτους 2018 όπου η πρόβλεψη και αποτύπωση για την εναπόθεση απορριμμάτων στον ΦΟΔΣΑ 3 ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας καθορίζεται στο ύψος των 60.000€ ΕΝΑΝΤΙ των πραγματικών 100.147,38€. γ. τον σχετικό απολογιστικό πίνακα δαπανών έτους 2018.

14. το αριθ. πρωτ. 6864 /25.9.2018 έγγραφο του Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών περί ενημέρωσης του Δημάρχου και της Ο.Ε. προ της σύνταξης των ανταποδοτικών τελών οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το οποίο τα έξοδα για ΦΟΔΣΑ 3 ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας εκτιμώνται στο ύψος των 118.000€ χωρίς να περιλαμβάνεται η οφειλή 73.047, 47€ η οποία θα έπρεπε να συνυπολογιστεί στο ανωτέρω ποσό για το ανταποδοτικό τέλος.

15. α. την αριθ. 142/ 28.9.2018 (ΑΔΑ ΩΧΨ9ΩΚΖ-ΒΝΤ) Απόφαση Ο.Ε. περί εισήγησης στο Δ.Σ. επιβολής τέλους φωτισμού και καθαριότητας οικ. έτους 2019 όπου η πρόβλεψη και αποτύπωση για την εναπόθεση απορριμμάτων στον ΦΟΔΣΑ 3 ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας καθορίζεται στο ύψος των 70.000€ . β. την αριθ. 147/ 28.9.2018 (ΑΔΑ ΨΨΥΘΩΚΖ-ΦΚΤ) Απόφαση ΔΣ περί επιβολής τέλους φωτισμού και καθαριότητας οικ. έτους 2019 όπου η πρόβλεψη και αποτύπωση για την εναπόθεση απορριμμάτων στον ΦΟΔΣΑ 3 ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας καθορίζεται στο ύψος των 70.000€ ΕΝΑΝΤΙ των πραγματικών 139.188,64€. γ. τον σχετικό απολογιστικό πίνακα δαπανών έτους 2019.

16. το αριθ. πρωτ. 1145 /17.02.2020 έγγραφο του Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών περί ενημέρωσης του Δημάρχου για μη αποτυπωμένες μη λογιστικοποιημένες πιστώσεις παρελθόντων ετών όπου αναγράφονται οφειλές προς τον ΦΟΔΣΑ 3 ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας ύψους 120.000€ περίπου. Σημειώνεται πως ο φορέας μας ενταφιάζει στον ΦΟΔΣΑ 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας περίπου 3.300 – 3.500 τόνους απορριμμάτων με μέσο ετήσιο κόστος 120.000€. Επιπρόσθετα τίθενται υπόψη

17 α. η αριθ. 03/2018 (ΑΔΑ 66ΙΕΟΞΚΚ-ΣΒΧ) Απόφαση ΦΟΔΣΑ 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ έτους 2018 καθώς και β. ο απολογιστικός πίνακας του ανωτέρω αναφερόμενου οικ. έτους στο οποίο προϋπολογίζεται ποσό 60.000 € από έσοδα εναπόθεσης απορριμμάτων εκ του Δήμου Ξηρομέρου αποκρύπτοντας σκοπίμως έσοδα που σήμερα απαιτούνται με την εν λόγω αγωγή .

18 α. η αριθ. 01/2019 (ΑΔΑ ΩΟ9ΠΟΞΚΚ-ΣΣ9) Απόφαση ΦΟΔΣΑ 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ έτους 2019 καθώς και β. ο απολογιστικός πίνακας του ανωτέρω αναφερόμενου οικ. έτους στο οποίο προϋπολογίζεται ποσό 70.000 € από έσοδα εναπόθεσης απορριμμάτων εκ του Δήμου Ξηρομέρου αποκρύπτοντας σκοπίμως έσοδα που σήμερα απαιτούνται με την εν λόγω αγωγή .

19. Την ανάγκη και υποχρέωση ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για να υπερασπισθεί αυτός τα συμφέροντα του Δήμου, να παρασταθεί, εκπροσωπήσει και να υποστηρίξει τον Δήμο Ξηρομέρου στην ως άνω υπόθεση, η οποία έχει και πολλές άλλες παραμέτρους και δη ενός δικηγόρου που έχει εκπροσωπήσει πολλούς ΟΤΑ της Αιτ/νίας και της Λευκάδος σε υποθέσεις, πάντα μ’ άριστα αποτελέσματα και υπεράσπιση των συμφερόντων των ΟΤΑ με σθένος .

20. Το γεγονός ότι από την μελέτη του φακέλου της ως άνω υπόθεσης προκύπτουν αστικές, ποινικές, διοικητικές και πειθαρχικές ευθύνες παντός υπευθύνου, εμπλεκόμενου στην ως άνω υπόθεση αλλά και υφίσταται θέμα διαχείρισης λειτουργικής και διοικητικής της ως άνω κατάστασης που δημιουργήθηκε , τα οποία πρέπει να διευρευνηθούν και ν’ αντιμετωπισθούν.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights