Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
30 Μαΐου 2024

Δάνειο με 15ετής διάρκεια αποπληρωμής η αγροτική οδοποιία του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”

Με ενδεικτική Συνολική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση: 134.718,21 € που θα πληρώνονται  από το ΠΔΕ  αλλά με εκχώρηση όλων των εσόδων του δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Η χορήγηση επενδυτικού δανείου στο Δήμο Μεγανησίου, συνολικού ποσού 3.350.000,00 € , για την εκτέλεση έργου « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μεγανησίου », ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης : Α] κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό 1.675.000,00 € Β] κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό 1.675.000,00 € χορηγείται με τους παρακάτω ειδικότερους όρους :

1. Επιτόκιο χορήγησης: Σταθερό (ενδεικτικό) 1,91% για το 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το ακριβές επιτόκιο από πόρους της ΕΤΕπ θα καθορίζεται κατά την ανάληψη του ποσού από την ΕΤΕπ.  Σταθερό επιτόκιο 3,10% , για το 50% από το Τ.Π και Δανείων , ανεξάρτητα από το χρόνο συνομολόγησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε.

2.Διάρκεια εξόφλησης του δανείου : 15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του επομένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας.

3. Τοκοχρεολυτική δόση : Ενδεικτική Συνολική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση: 134.718,21 € α) 64.477,22 € Ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) β) 70.240,99 € Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.

4. Ενδιάμεσοι τόκοι: Για κάθε ποσό δανείου που θα εκταμιεύεται πριν την ολοκλήρωση του έργου – προμήθειας – μελέτης, θα καταβάλλεται αντίστοιχα για κάθε εξάμηνο ο απλός καθαρός τόκος που αναλογεί στο αναληφθέν ποσό από την ημερομηνία της εκταμίευσης μέχρι την 31/12 του έτους ολοκλήρωσης του έργου – προμήθειας – μελέτης.

5. Ασφάλεια δανείου: Στις δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος (σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 11 της υπ’αρίθμ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ).

Ειδικότερα : «Ο Δήμος εκχωρεί στο «Τ.Π. & Δανείων», από σήμερα και για όλη την διάρκεια του δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του «Δήμου» και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι κατά περίπτωση ειδικές ρυθμίσεις των άρθρων 113 παρ.6 περ.β΄του ν.1892/1990 και 34 του ν.3697/2008 που ορίζουν τα ποσοστά της υποχρεωτικής τους δέσμευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, τα μισθώματα τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 176 του ν.3463/2006 όπως το τρίτο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τα άρθρα 36 παρ.3 του ν.3801/2009 και 45 παρ.3 του ν.3731/2008 αντίστοιχα, και το «Τ.Π&Δανείων» δικαιούται να εισπράττει το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευτεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του, καθώς και το σύνολο του ποσού που αφορά σε κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και εξόφληση του δανείου αυτού, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ.1 του άρθ.11 της υπ΄αριθμ. 22766/2020 Κ.Υ.Α. για την εξόφληση του συνόλου των οφειλών του προς του Τ.Π & Δανείων».

6. Πρόσθετη ασφάλεια δανείου :  Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο «Δανειολήπτης» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, εκχωρεί στο «Τ. Π. & Δανείων» έως την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του Έργου, όλες τις αξιώσεις του που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη σύμβαση ανάθεσής του Έργου/Προμήθειας και ειδικότερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως. 7. Δικαιώματα : € 3.000,00, τα οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής: α) αμοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων € 1.000,00, β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης € 1.000,00, γ) δαπάνες για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων των δανείων € 1.000,00. Η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης γίνεται από το Εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [Π.Δ.Ε].

Σε χθεσινή λοιπόν συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής οριακά πέρασε η έγκριση του δανείου, αφού οριακή ήταν η απαρτία της Οικονομικής Επιτροπής απουσίας τριών μελών της, μεταξύ αυτών και της  αρχηγού της Δημοτικής  παράταξης ” Μεγανήσι για όλους” κας  Σοφίας Αργύρη.

Θεωρούμε λοιπόν ότι  ακόμα κι εάν πρόκειται για μια “τυπική διαδικασία”, όπως είθιστε να χαρακτηρίζονται πολλές φορές κι άλλα σοβαρά ζητήματα από τις δημοτικές αρχές  για την αποφυγή κριτικής, επειδή πρόκειται ουσιαστικά για μια δανειακή σύμβαση θα ήταν σώφρων να είχε περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο κι ελπίζω ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα την επιστρέψει για νέα έγκριση.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights