Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
15 Ιουνίου 2024

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας: “Εγκρίθηκε η μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης του λιμένα Περιγιαλίου”

Το  Διοικητικό Συμβούλιο  έκανε  οµόφωνα (απουσία των μελών από το Μεγανήσι) αποδεκτή  την δωρεά εκπονηθείσας µελέτης κυκλοφοριακής οργάνωσης του λιµένα Περιγιαλίου από την εταιρεία «ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.»,

όπως έχει θεωρηθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου:

«Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης άλλης αρµόδιας αρχής, µπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση µελέτης ή µέρους της, ή η παροχή υπηρεσιών, από ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, προς το σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγµα εκ µέρους του δωρεοδόχου σε φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.

Με την εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι όροι, υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η µελέτη ή θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα διενεργηθεί η επίβλεψη εκ µέρους των οργάνων του δωρεοδόχου και η παράδοση και έγκριση της µελέτης από τις αρµόδιες υπηρεσίες του. Εφόσον, εκ του είδους της µελέτης, δεν απαιτείται περιβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση κατά τη διάρκεια εκπόνησής της, επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάς εκπονηθείσας µελέτης, χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση της εκπόνησής της κατά το προηγούµενο εδάφιο.

Με όµοιες αποφάσεις ορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης και υλοποίησης της µελέτης. Για την έκδοση απόφασης αποδοχής δωρεάς εκπονηθείσας µελέτης απαιτούνται: α) η δηµοσίευση ανακοίνωσης για την υποβολή σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος προθεσµίας ενός µήνα, µέσα στην οποία µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της µελέτης και β) η µετά την πάροδο της µηνιαίας προθεσµίας έκδοση σύµφωνης γνώµης του οικείου Τεχνικού Συµβουλίου του δωρεοδόχου, στο οποίο διαβιβάζονται από την αρµόδια αρχή οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Οι υπηρεσίες τήρησης των ιστοσελίδων του προηγούµενου εδαφίου εκδίδουν ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ Σελίδα 2 από 3 σχετικές βεβαιώσεις για την ηµεροµηνία τον συνολικό χρόνο ανάρτησης της ανακοίνωσης, οι οποίες τίθενται υπόψη του Τεχνικού Συµβουλίου.» Από την εταιρεία «ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.» κατατέθηκε στο ∆.Λ.Τ.Λ. µελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης του λιµένα Περιγιαλίου που έχει εκπονηθεί από την «ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε.» και έχει θεωρηθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Σκοπός και αντικείµενο της εκπονηθείσας µελέτης είναι η κυκλοφοριακή οργάνωση του λιµένα Περιγιαλίου για την αντιµετώπιση των προβληµάτων κυκλοφορίας και στάθµευσης στο λιµένα. Περιλαµβάνει, επίσης, την διατύπωση ενός συνόλου προτάσεων για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας εντός και εκτός του λιµανιού µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία και την αντιµετώπιση των προβληµάτων (καθυστερήσεων στην είσοδο και έξοδο προς την Επαρχιακή οδό Λευκάδα –Βασιλική, µειωµένη ασφάλεια) που υπάρχουν σήµερα.

Θα συνυπολογιστούν και οι συνέπειες της επέκτασης της προβλήτας που θα χρησιµοποιηθεί για τα οχήµατα που µετακινούνται από και προς τη νήσο Σκορπιός για την κατασκευή ξενοδοχειακής µονάδας, στα πλαίσια του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) «Κατασκευή και Λειτουργία πολυτελούς τουριστικής µονάδας VIP Exclusive Club στη νήσο του Σκορπιού» (ΦΕΚ 302∆’/06-06-2019), καθώς και η κατασκευή εναλλακτικής εισόδου-εξόδου των οχηµάτων δια παρακείμενης  ιδιοκτησίας .

Σύµφωνα µε το αρ. 52Α του Ν.2696/99, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «Μέτρα που αφορούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας, στον καθορισµό των µονόδροµων, ποδηλατοδρόµων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατοµής του οδοστρώµατος ή της οδού, στον προσδιορισµό και τη λειτουργία χώρων στάθµευσης οχηµάτων και γενικά στον καθορισµό χώρων στάθµευσης έως 150 τετραγωνικών µέτρων και στην επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθµευσης, σε λιµένες τοπικής σηµασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3450/2006, όπως ισχύει, για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί αναπτυξιακά προγράµµατα και µελέτες διαχείρισης (Master Plan), λαµβάνονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και γνώµη του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου µετά από εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και της οικείας Λιµενικής Αρχής, µε βάση µελέτες των οικείων φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τις αρµόδιες τεχνικές τους υπηρεσίες, ή ελλείψει αυτών, από τεχνικές υπηρεσίες των οικείων δήµων ή περιφερειών, µε µέριµνα των φορέων.»

Προτείνεται να γίνει αποδεκτή η δωρεά της εκπονηθείσας µελέτης και να υποβληθεί για έγκριση σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη: α) την εισήγηση του Προέδρου, β) το Β.∆. 14/19-1-39 (ΦΕΚ 24Α ) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιµενικών Ταµείων κείµενων διατάξεων», γ) το αρ. 244 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α ) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», δ) το αρ. 2Α του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α ) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ε) το αρ. 52Α του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α ) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στ) την υποβληθείσα µελέτη,

Πρόκειται για την δεύτερη κατά σειρά  δωρεά μελέτης της εταιρείας  προς τις τοπικές υπηρεσίες, αφού πριν λίγες  ημέρες ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ.Κτενάς μας είχε ενημερώσει σχετικά : «Ένα βήμα πιο κοντά η Παράκαμψη Καλαμιτσίου με τη δωρεά μελέτης από την εταιρεία ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.»

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Γιώργος Γαβρίλης στον Prisma 91,6: “Ο Χαράλαμπος Καλός εκλέχτηκε δήμαρχος γιατί οι πολίτες δεν είδαν κάτι καινούριο στις άλλες παρατάξεις.”

Μία ενδιαφέρουσα ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων έκανε στον Prisma 91,6 ο διαχειριστής της ιστοσελίδας meganisi news Γιώργος Γαβρίλης. Αναφορικά με […]

Κάλεσμα της Ομοσπονδίας Λευκαδίτικων Συλλόγων στην εκδίκαση της προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας για την περιοχή του Κάστρου

Η Ομοσπονδία των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων καλεί τους Λευκαδίτες την Τετάρτη 11 Γενάρη 2023 και ώρα 10:30 το πρωί στο […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights