Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
16 Απριλίου 2024

Ομόφωνα ναι στην επικαιροποίηση της παραχώρησης του Τουριστικού Περιπτέρου στο Κάστρο από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας

Όλοι πλην των μελών του  Λιμενικού Ταμείου από το Μεγανήσι( απουσίαζαν) , που άφησαν τους Λευκαδίτες(ορθώς)  ν΄ αποφασίσουν για την τύχη του Τουριστικού  τους  Περιπτέρου

Στην εισήγηση του ο Πρόεδρος αναφέρει ότι στη συνεδρίαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας της 12/02/2021 συζητήθηκε η παραχώρηση του Τουριστικού Περιπτέρων και Λουτρικών Εγκαταστάσεων στη θέση «ΚΑΣΤΡΟ» στην παραχωρησιούχο εταιρεία Notion ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

Η απόφαση που τελικά πλειοψήφησε και εισάγεται στο ∆.Λ.Τ.Λ. για συζήτηση περιλαµβάνει τα εξής σηµεία :

«Πρώτον. Εκφράζει την ευαρέσκειά του για τη συµφωνία που προέκυψε µεταξύ ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας και επενδυτή και που αφορά στην ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στο όριο των ακινήτων του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας και του Τ.Α.Ο.Λ. µε διάβαση πλάτους 3 µέτρων και εκτός του χώρου της επένδυσης.

εύτερον. Θέτει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας το ζήτηµα της διασφάλισης του κοινόχρηστου χαρακτήρα της παραλίας µε την παραίνεση να υπάρξει δέσµευση και συµφωνία µε τον επενδυτή στο µέγιστο αριθµό προβλεπόµενων δραστηριοτήτων που καθορίζει το µέγιστο εµβαδόν εκµετάλλευσης εκ µέρους του στον παραλιακό χώρο.

Τρίτον. Να τηρηθούν στην ολότητά τους οι όροι της διακήρυξης τόσο για τη χρήση των κτιρίων όσο και για τη χρήση του παραχωρηµένου περιβάλλοντος χώρου.» Σχετικά µε το πρώτο σηµείο, ο Πρόεδρος ενηµέρωσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίαση ότι σε συνεργασία που είχε µε την εταιρεία εκτός της αρχικής δέσµευσης της για ανεµπόδιστη διέλευση ανάµεσα των εγκαταστάσεων θα δηµιουργηθεί και ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ δρόµος πλάτους 3,00 µ. νότια, εντός του χώρου που παραχωρείται και πριν των εγκαταστάσεων για την ανεµπόδιστη κυκλοφορία πεζών προς την θάλασσα.

Για το δεύτερο σηµείο, το ∆.Λ.Τ.Λ. δεν έχει καµία αρµοδιότητα ούτε δυνατότητα να χορηγήσει χώρο εκτός του χώρου ευθύνης του που αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. Αρµοδιότητα για τον χώρο της παραλίας έχει η Κτηµατική Υπηρεσία Λευκάδας. Εξάλλου, ανεξαρτήτως του αριθµού των δραστηριοτήτων, ο χώρος του τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων παραχωρείται σε ένα νοµικό πρόσωπο.

Για το τρίτο σημείο, προφανώς το ∆.Λ.Τ.Λ. θα κινηθεί αποκλειστικά και µόνο µέσα στους όρους της διακήρυξης. Σχετικά µε το θέμα που έχει δημιουργηθεί µε την αναγραφή στην απόφαση 10/2020 του Λιμενικού Ταμείου «… ή από νέα στατική µελέτη αποκατάστασης του περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων που θα συνταχθεί µε µέριµνα και έξοδα του παραχωρησιούχου και θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας και του ∆.Λ.Τ.Λ.», πρέπει να διευκρινιστεί ότι σκοπό είχε να διευκολύνει τη διαδικασία και ολοκλήρωση του διαγωνισµού. Στη ∆ιακήρυξη αναφέρεται για την στατική µελέτη ότι πρόκειται για «εργασίες επισκευής και ενίσχυσης των κτιρίων», ενώ στην εγκεκριµένη στατική µελέτη προβλέπονται και εργασίες τοπικών καθαιρέσεων και αντικαταστάσεων στοιχείων φέροντος οργανισµού οπλισµένου σκυροδέµατος µε µεταλλικές κατασκευές.

Η παραπάνω διατύπωση στην απόφαση του ∆.Λ.Τ.Λ. είχε αποκλειστικά και µόνο σκοπό να προσαρµοστεί η στατική µελέτη στις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης. Προς άρση κάθε παρεξήγησης, προτείνεται η παραπάνω πρόταση να αναδιατυπωθεί ως εξής «… η οποία µπορεί να τροποποιηθεί και συµπληρωθεί ώστε να είναι συµβατή µε την δυνατότητα λήψης των απαιτούµενων εγκρίσεων. Η ολοκληρωµένη αυτή µελέτη σε στάδιο µελέτης εφαρµογής θα συνταχθεί µε µέριµνα και έξοδα του παραχωρησιούχου και θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας και το ∆.Λ.Τ.Λ.».

Ο κ. Χαλικιάς, όσον αφορά το πρώτο σηµείο προτείνει να αντικατασταθεί η φράση «Εκφράζει την ευαρέσκειά του…» µε τη φράση «Στεκόµαστε θετικά…», όσον αφορά στο δεύτερο σηµείο της πρότασης του ∆.Σ. Λευκάδας, επειδή ο κόσµος (και σωστά) είναι ανήσυχος, αναφέρει ότι καλό είναι να υπάρξει µία γραπτή συµφωνία µε τον παραχωρησιούχο για τον µέγιστο αριθµό των τετρ. µέτρων που θα αιτηθεί προς την Κτηµατική Υπηρεσία, τονίζοντας ότι στη διακήρυξη αναφέρονται λουτρικές εγκαταστάσεις, όχι χώροι διανυκτέρευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο προτείνει το ∆.Λ.Τ.Λ. να ζητήσει από τον επενδυτή να µην αιτηθεί τη χρήση περισσότερων από 750 τ.µ. στην παραλία. Επίσης, προτείνει να προστεθεί στο τρίτο σηµείο της πρότασης το εξής: «καθώς και ουδεµία νέα κατασκευή επιπλέον των υπαρχουσών». Τέλος, εκφράζει την ικανοποίησή του γιατί µετά τη συζήτηση στο ∆.Σ. Λευκάδας απαλείφθηκε το «ή» και διορθώθηκε η αριθµ. 10/2020 απόφαση, µετά τη συζήτηση στο ∆.Σ. Λευκάδας.

Ο Πρόεδρος συµφωνεί µε την προσθήκη που προτείνει ο κ. Χαλικιάς στο τρίτο σηµείο, ωστόσο για τον χώρο της παραλίας λέει ότι µπορεί να γίνει συζήτηση µε τον επενδυτή, αλλά δεν µπορεί να υπάρξει γραπτή συµφωνία διότι το ∆.Λ.Τ.Λ. δεν έχει καµία αρµοδιότητα στον χώρο αυτό.

Τη συνεδρίαση µέσω τηλεδιάσκεψης παρακολουθούν οι δηµοτικοί σύµβουλοι Θεόδωρος Σολδάτος και Ευάγγελος Βερροιώτης που παίρνουν τον λόγο για να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη: α) την εισήγηση του Προέδρου, β)το νομικό καθεστώς, αποφάσισε οµόφωνα :

Εγκρίνει την επικαιροποίηση – συµπλήρωση της αριθµ. 10/2020 απόφασης ∆.Σ. ως εξής:

1. Προστίθενται οι κάτωθι όροι: α) Ο παραχωρησιούχος να αφήσει επιπλέον ελεύθερη πρόσβαση προς την παραλία µε τη µορφή διόδου πλάτους 3µ. νότια, εντός του παραχωρούµενου χώρου και πριν των εγκαταστάσεων. β) Το ∆.Λ.Τ.Λ. εκφράζει την επιθυµία του να περιοριστεί κατά το δυνατόν η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του παραχωρησιούχου στον κοινόχρηστο χώρο της παραλίας. γ) Θα τηρηθούν στην ολότητά τους οι όροι της διακήρυξης και στον παραχωρούµενο χώρο δεν θα γίνει καµία νέα κατασκευή επιπλέον των υπαρχουσών.

2. Η πρόταση «Οι εργασίες επισκευής και ενίσχυσης των κτιρίων θα εκτελεστούν ….. και του ∆.Λ.Τ.Λ.» αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εργασίες επισκευής και ενίσχυσης των κτιρίων θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την «Στατική Μελέτη αποκατάστασης τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση “Πλαζ Κάστρο” Λευκάδας», που εγκρίθηκε από το ∆.Λ.Τ.Λ. µε την αριθµ. 17/2016 (6ΟΦΗΟΡΛΠ-ΞΩ4) απόφαση ∆.Σ., η οποία µπορεί να τροποποιηθεί και συµπληρωθεί ώστε να είναι συµβατή µε την δυνατότητα λήψης των απαιτούµενων εγκρίσεων. Η ολοκληρωµένη αυτή µελέτη σε στάδιο µελέτης εφαρµογής θα συνταχθεί µε µέριµνα και έξοδα του παραχωρησιούχου και θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας και το ∆.Λ.Τ.Λ.»

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights