Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
20 Μαΐου 2024

Στην δημοπρασία το περίπτερο στην Γολέμη , δίπλα στο δημοτικό χώρο στάθμευσης

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισμού από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Ως τιµή εκκίνησης του ανταλλάγµατος χρήσης χώρου καθορίζεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) ανά µήνα, πλέον των νοµίµων επιβαρύνσεων, ήτοι 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, 3% Χαρτόσηµο και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήµου.

Το αντάλλαγμά αντιστοιχεί στη χρήση τόσο του χώρου του περιπτέρου όσο και του χώρου πέριξ του περιπτέρου για την τοποθέτηση ψυγείων και λοιπών εµπορευµάτων.  Το αντάλλαγµα όπως αυτό θα διαµορφωθεί µετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, θα καταβάλλεται από τον παραχωρησιούχο κατά το πρώτο δεκαήµερο εκάστου µηνός από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης περί έγκρισης της σχετικής απόφασης ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ..

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του ανταλλάγµατος θα λογίζονται οι νόµιµες προσαυξήσεις, ενώ σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση καθυστέρησης καταβολής του ανταλλάγµατος το ∆.Λ.Τ.Λ. µπορεί να κηρύξει τον παραχωρησιούχο έκπτωτο.

 Η καταβολή του ανταλλάγµατος θα γίνεται µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό που διατηρεί το ∆.Λ.Τ.Λ.. Ο παραχωρησιούχος δεν δικαιούται µείωση του ανταλλάγµατος από την έναρξη της παραχώρησης και εφεξής. ∆. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Χρόνος & Τόπος διεξαγωγής διαγωνισµού Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα επιτροπών του ∆ήµου Λευκάδας, Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη, 1ος όροφος, 311 00 Λευκάδα, την …… 2021 και ώρα ….. π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του άρθρου 26 του Π.∆. 715/1979.

Όροι Συµµετοχής Ενδιαφεροµένων (α). Μέχρι της προσδιορισθείσας ως άνω ηµέρας και το αργότερο έως τις ….π.µ., µετά την παρέλευση της οποίας καµία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του ∆.Λ.Τ.Λ., σε ανοιχτό φάκελο µε την ένδειξη: «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ»,:

 Ενυπόγραφη αίτηση συµµετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισµό, στην οποία υποχρεωτικώς θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου [όνοµα και επίθετο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, Α∆Τ, ΑΦΜ, επάγγελµα, διεύθυνση, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου].

Σε περίπτωση που πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, θα αναγράφονται εταιρική επωνυµία, διακριτικός τίτλος, σκοπός, ονοµατεπώνυµο νοµίµου εκπροσώπου, έδρα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς επίσης και ότι ο ενδιαφερόµενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Σύμφωνα με νέα πληροφόρηση  ο διαγωνισµός θα γίνει την 13/4/2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιτροπών του ∆ήµου Λευκάδας –οδός Αντ. Τζεβελέκη, 311 00 Λευκάδα, ∆ιοικητήριο, 2ο κτίριο, 1ο ς όροφος. Οι φάκελοι των προσφορών µαζί µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού στιςν 13/4/2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Πετρέλαιο στη Λευκάδα;

Έχουμε μεγάλες πιθανότητες να βρούμε κοιτάσματα πετρελαίου ή και φυσικού αερίου στη χώρα μας. Όμως τα κοιτάσματα βρίσκονται με έρευνες […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights