Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Σεπτεμβρίου 2023

Xωρίς πιστοποίηση λειτουργούν και οι παιδικές χαρές στο Μεγανήσι

Έπειτα από επτά χρόνια μετά την σφράγισή τους, περίπου 11 από την προβλεπόμενη διαδικασία(2009), δύο δημοτικές αρχές, και  πολλές παρεμβάσεις κι αντικαταστάσεις παιχνιδιών

Σύμφωνα με τον νόμο

Η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει:

   Είσοδο κοινού με ελάχιστο άνοιγμα 1,00μ.. Στην περίπτωση που προβλέπονται είσοδοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, θα χωροθετούνται μακριά από την είσοδο κοινού για λόγους ασφαλείας.

   Ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της, πλάτους 1,50μ.

   Κατάλληλο και επαρκή φωτισμό

   Επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς

   Βρύση με πόσιμο νερό

   Σημεία σκίασης προστατευμένα από τον ήλιο προκειμένου για παιδικές χαρές άνω των 400 τμ.

   Εξωτερικές και εσωτερικές προσβάσεις για ΑΜΕΑ

   Καλάθια απορριμμάτων

   Σύστημα αποτροπής εισόδου αδέσποτων ζώων

   Ζώνες πρασίνου

   Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες:

   – Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά

   – Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

   – Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ

   – Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους – συνοδούς ατόμων με αναπηρία

   – Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας

   – Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς

Ποια είναι η κατα τον νόμο διαδικασία πιστοποίησης:

Πιστοποίηση Λειτουργίας της Παιδικής Χαράς

 Ο δήμος Παλλήνη έχει πιστοποίηση και για  τις 21 παιδικές χαρές από το 2016, ο δήμος Αμαρουσίου για 37 από το 2018. Λευκάδα και Μεγανήσι παρά του γεγονότος ότι εντάχθηκαν και  τελευταία στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  το 2019, εγκαταστάθηκαν οι εργολάβοι, εκτέλεσαν το έργο, εντούτοις ακόμα δεν γνωρίζω ούτε μία παιδική χαρά σε Λευκάδα και Μεγανήσι με πιστοποίηση.

Μάλιστα στο Μεγανήσι η παιδική χαρά στο Βαθύ έχει “γκρεμιστεί” και ξαναφτιαχθεί τουλάχιστον τρεις φορές . εσχάτως(τον τελευταίο χρόνο) δύο. Εκεί  ο πάρεδρος του Κατωμερίου κ .Βασίλης Σολδάτος σχετικά είχε κάποιες ενστάσεις, αλλά δεν είδαν το φως της δημοσιότητας.

Και καταλήγουμε  στις 4 Μαρτίου του 2020 σε μία ανακοίνωση  που μας ενημερώνουν ότι έγινε ο διαγωνισμός , η δημοπρασία μπαίνει ο εργολάβος και σύνυομα θα έχουμε πιστοποιημένες παιδικές χαρές,

Φτάνουμε στον Ιούνιο του ίδιου χρόνου, φωτογραφίες στις παιδικές χαρές , οσονούπω η πιστοποίηση μας ενημερώνει νέα ανακοίνωση. Βέβαια οι ελεγκτές ήρθαν, το αποτέλεσμα σχετικά με τις ελλείψεις δεν μάθαμε ποτέ. Ωστόσο πέρασε και το προηγούμενο καλοκαίρι χωρίς πιστοποίηση κι ευχόμαστε να μην περάσει κι αυτό.

Τώρα ου μη γένοιτο και συμβεί κανένα ατύχημα σ΄αυτές και εάν τύχει να είναι και κανένα Εγγλεζάκι, η τύχη για τους αντιδημάρχους που έχουν εκχωρηθεί οι αρμοδιότητες θα είναι μεγάλη…

 

Τώρα ποιά είναι η διαδικασία για την πιστοποίηση(ισχύει και για τις υφιστάμενες παιδικές χαρές):

   1. Ο ΟΤΑ που επιθυμεί να κατασκευάσει παιδική χαρά, αφού καθορίσει τη χωροθέτησή της, πρέπει να αξιολογήσει την πρόταση για τη σχεδίαση και οργάνωσή της, η οποία πρέπει να ακολουθεί τα οριζόμενα στα άρθρα 1, 2 και 3 της παρούσας. Η πρόταση αξιολογείται με τεχνική έκθεση που συντάσσεται από μηχανικό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του οικείου ΟΤΑ. Εάν ο ΟΤΑ δεν διαθέτει μηχανικό, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζει μηχανικό όμορου δήμου ή της οικείας περιφέρειας.

   2. Μετά την αξιολόγηση της προηγούμενης παραγράφου ο ΟΤΑ μπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή της παιδικής χαράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 28492/2009 απόφασής μας όπως αυτή τροποποιείται με την παρούσα. Ο εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί πρέπει να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις ασφαλείας και τα πρότυπα του άρθρου 4 της 28492/2009 απόφασής μας όπως τροποποιείται με την παρούσα και να πιστοποιηθεί η εγκατάστασή του από τους φορείς αρχές του άρθρου 11 της 28492/2009 απόφασής μας.

   3.α. Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτεί σε κάθε νομό τριμελή επιτροπή, που έχει διετή θητεία, με την ονομασία «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών», η οποία αποτελείται από:

   iέναν αιρετό εκπρόσωπο της οικείας ΠΕΔ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του, και

   iiδύο μηχανικούς, υπαλλήλους του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να είναι αρχιτέκτονας, με τους αναπληρωτές τους.

   Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να συγκροτεί περισσότερες από μια επιτροπές ανάλογα με τις ανάγκες.

   β. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση της καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς. Η καταλληλότητα της παιδικής χαράς βεβαιώνεται με απόφασή της στην οποία ορίζεται και η διάρκεια της ισχύος της. Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από το ειδικό σήμα, που απεικονίζεται στο παράρτημα της 28492/2009 απόφασής μας. Το ειδικό σήμα διατίθεται στις ανωτέρω Επιτροπές από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45), όπως κάθε φορά ισχύει.

   γ. Η αίτηση του ΟΤΑ προς την Επιτροπή για τη βεβαίωση της καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς πρέπει να συνοδεύεται από την τεχνική έκθεση της παραγράφου 1 και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Για τις υφιστάμενες παιδικές χαρές για τις οποίες δεν μπορεί να χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με την παράγραφο 2, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 2, παράγραφος 4 της παρούσας. Η Επιτροπή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων, χορηγεί αμέσως τη βεβαίωση, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο οσάκις το κρίνει απαραίτητο. Η Επιτροπή, εάν κατόπιν αυτοψίας διαπιστώσει ότι η τεχνική έκθεση της παραγράφου 1 ή το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 έχουν εκδοθεί κατά τρόπο που προδήλως δεν συνάδει με τα πρότυπα ασφαλείας ή τα ισοδύναμά τους ή ότι το πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της παρούσας έχει εκδοθεί κατά τρόπο που δεν συνάδει με τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης, καθώς και τα συναλλακτικά ήθη, αφαιρεί το σήμα και σφραγίζει την παιδική χαρά.

   δ. Οι Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών, οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της 28492/2009 απόφασής μας, λειτουργούν για διετή θητεία από τη δημοσίευση της παρούσας ως Επιτροπές του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού».

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights