Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
6 Φεβρουαρίου 2023

Κανονιστική διάταξη για τον τρόπο κυνηγιού την φετινή κυνηγετική περίοδος σε Λευκάδα και Μεγανήσι

Χρόνος Κυνηγιού
Στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου μας η κυνηγετική περίοδος για το κυνηγετικό έτος 20202021, αρχίζει στις 2082020και τελειώνει στις 2822021.
Επιτρεπούμενη άσκηση κυνηγιού και θηράματα 
1.Το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου αρχίζει στις 15–92020και τελειώνει του μεν λαγού στις 10–12021 του δε αγριόχοιρου στις 2012021.
Επιτρέπεται το κυνήγι των δύο αυτών θηραμάτων τρεις(3) ημέρες την εβδομάδα(Τετάρτη,Σάββατο και Κυριακή).
Ο επιτρεπόμενος προς Θήρευση αριθμός για κάθε ημέρα κυνηγίου είναι:
α)ένας (1) Λαγός ανά κυνηγό
β)χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης Αγριόχοιροι σε ομάδα κυνηγών μέχρι δέκα (10) άτομα
γ)Απαγορεύεται το κυνήγι του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα
του καθώς και των χοιρομητέρων αυτού.
2.Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 1592020μέχρι και 2012021 σε τρεις (3)
ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο κατά τις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού
και του Αγριόχοιρου.
3.Στην ημερήσια έξοδο του ο κυνηγός μπορεί να θηρεύσει κατά την κυνηγετική περίοδο από 15–92020 έως στις 282
2021 και όλες τις ημέρες, τα είδη : Τσίχλες, Κοκκινότσιχλες, Γερακότσιχλες(συνολικά είκοσι πέντε (25) από όλα τα είδη),
από 15-9-2020 έως 20-2-2021 Κοτσύφια και Δενδρότσιχλες όλες τις ημέρες,( είκοσι πέντε (25) άτομα συνολικά από όλα τα
είδη) και από 15-9-2020 έως 20-2-2021 χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό Φάσες και αγριοπερίστερα. Από 15–92020
έως 2022021 όλες τις ημέρες Ορτύκια (12) Δώδεκα σε αριθμό και τρυγόνια (8)οκτώ σε αριθμό . Από 15-9-2020 έως 28-2-
2021,όλες τις ημέρες, δέκα (10) Μπεκάτσες και χωρίς περιορισμό Ψαρόνια, Καρακάξα, Κάργια και Κουρούνα. Επίσης από
15-9-2020 έως 10-22021,όλες τις ημέρες και μέχρι δέκα (10) σε αριθμό Σιταρήθρες.
4. Το κυνήγι της Πετροπέρδικας επιτρέπεται από 1102020 έως 15122020 κατά τις ημέρες Τετάρτη, Σάββατο και
Κυριακή και μέχρι δύο (2) σε αριθμό ανά κυνηγό.
5. Το κυνήγι του Φασιανού επιτρέπεται από 15-9-2020 έως 31-122020 κατά τις ημέρες ΤετάρτηΣάββατο και Κυριακή και ένα
(1) άτομο ανά κυνηγό.
6. Το κυνήγι της Αλεπούς και του πετροκούναβου επιτρέπεται από 1592020 μέχρι 2012021 με τη
χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21–12021 μέχρι 2822021 χωρίςσκύλο
δίωξης,μόνοστουςνομούςπουδενέχουνχαρακτηρισθείωςαρουραιόπληκτοι.Επιτρέπεταιτοκυνήγιτης
αλεπούς, από 20-8-2020 έως 14-9-2021 στιςΠεριφερειακέςΕνότητεςπουδιενεργείταιπρόγραμμαεμβολιασμών
απόαέροςγιατηλύσσα,χωρίςσκύλοδίωξης.
ΔιευκρινίζουμεότιηχρησιμοποίησησκύλουδίωξηςγιατοκυνήγιτηςΑλεπούςκαιτουΠετροκούναβου
υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγ. 2 της παρούσης.
7. Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ.
8. Απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από
εκτροφεία ( δημόσιαήιδιωτικά)καιαπότιςελεγχόμενεςκυνηγετικέςπεριοχέςήαπότοεξωτερικό,εφόσονέχουν
τηρηθεί οι νόμιμεςδιαδικασίεςαπόκτησήςτους.
9. Απαγορεύεται
το κυνήγι για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα Δ.Α.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις
τωνάρθρων2,3και4τηςοδηγίας79/409Ε.Ο.Κ.
10. Απαγορεύεται
το κυνήγι στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής της περιφέρειας του Δασαρχείου Αμφιλοχίας.
11. Απαγορεύεται το κυνήγι στους Αρχαιολογικούς χώρους, Ιστορικούς τόπους και Μνημεία χωρίς προηγούμενη
άδεια του ΥπουργούΠολιτισμού.
12. Απαγορεύεται
το κυνήγι στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν Δασικές
απαγορευτικές αποφάσεις κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών, όπως αναφέρεται στο σημείο 27 του προοιμίου της
παρούσας απόφασης «ρυθμίσεις Θήρας 20202021»
13. Απαγορεύεται
το κυνήγι στις περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας
τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξηαυτών.
14. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά μόνο
στους περιορισμένους χώρους
εκγύμνασης που καθορίστηκαν από τη Δασική Υπηρεσία και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν
στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί ποκλειόμενης απλής λωρίδας),
ορατό από κάθε οπτική πλευρά προς αποφυγή ατυχημάτων.
Γ. ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
1. Καθορίζονται τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 20202021 ως εξής:
1.1 Τοπική άδεια κυνηγιού 10 Ευρώ.
1.2 Περιφερειακή άδεια κυνηγιού 30 Ευρώ.
1.3 Γενική άδεια κυνηγιού 60 Ευρώ.
2. Οι υπήκοοι Κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ομογενείς, ή οι υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας ,οι διπλωματικοί υπάλληλοι και οι ημεδαποί που εφοδιάζονται με άδεια απευθείας από τις Δασικές Αρχές καταβάλλουν υπέρ του «Πράσινου Ταμείου Ειδικός Φορέας Δασών»(λογ.26671/8 και κωδ.3321) τα ανωτέρω τέλη με προσαύξηση κατά ποσο στό ενενήντα τοις εκατό(90%) επί του ποσού της ετήσιας
συνδρομής των κυνηγετικών συλλόγων, που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος, και Ενέργειας, σεεφαρμογήτηςπαρ.3τουάρθρ.19τουΝ.3170/2003(Φ.Ε.Κ.191Α).
Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική αρχή.
Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και
ΜετανάστευσηςτωνΠεριφερειώντηςΧώραςσύμφωναμετιςισχύουσεςδιατάξεις
3. Για τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.) οι κυνηγοί μπορούν να κ υνηγούν μόνο στις ελεγχόμενες
δημόσιεςήιδιωτικέςπεριοχές.
Οι παραβάτες της παρούσας ΔΑΔ που κυνηγούν εκτός τόπου και χρόνου που καθορίστηκαν πιο πάνω
διώκονται και τιμωρούνται με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 περί «Δασικού κώδικα» του Ν.Δ. 996/1971, του Ν.Δ.
117/1975, και της αριθμ. 414985/29111985 (ΦΕΚ 757/Β/ 18121985) κοινής απόφασης των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
Καταργείται η αριθμ. 01/179844/19-8-2019 Δασική απαγορευτική  διάταξη
0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights