Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
3 Δεκεμβρίου 2023

Νέα παράταση(6η) στην παράδοση της μελέτης για την ύδρευση Άρτας -Πρέβεζας και Λευκάδας

Πως μια μελέτη που θα έπρεπε να είχε παραδοθεί τον Απρίλιο του 2017, πνίγεται στην γραφειοκρατία με αποτέλεσμα τις συνεχείς παρατάσεις

Η συνολική προθεσμία της αρχικής  σύμβασης ορίστηκε σε τριάντα έξι μήνες (36) μήνες από την  υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα και με το άρθρο 11.4 της Προκήρυξης της μελέτης, οπότε το πέρας της προθεσμίας της Σύμβασης τοποθετείται στις 2504-2017.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΥΑΕΛ/316/29032017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα  Υποδομών εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης του θέματος για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών και δεκατριών (13) ημερών, δηλαδή μέχρι τις 8-08-2018.
 Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ18/1546/27092018 Απόφαση Γενικού Δ/ντή Υ.ΛΙ.Κ.Υ.,  εγκρίθηκε η χορήγηση 2ης
παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης του θέματος για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και είκοσι τριών (23) ημερών, δηλαδή μέχρι τις 31122018.
 Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ18/οικ.1749/211-2018 Απόφαση Δ/νσης Δ18, εγκρίθηκε το  Χρονοδιάγραμμα 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της Σύμβασης του θέματος.
Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ18/12/2301-2019 Απόφαση Γενικού Δ/ντή Υ.ΛΙ.Κ.Υ., χορηγήθηκε  3η Παράταση της Συνολικής Προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης του θέματος για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, δηλαδή μέχρι τις 31052019 και εγκρίθηκε το Χρονοδιάγραμμα της 3ης παράτασης.
Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ18/791/29052019 Απόφαση Γενικού Δ/ντή Υ.ΛΙ.Κ.Υ., εγκρίθηκε  η χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της Σύμβασης του θέματος για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών, δηλαδή μέχρι τις 31122019.
Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ18/713/30052019 Απόφαση Δ/νσης Δ18, εγκρίθηκε το  χρονοδιάγραμμα της 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της Σύμβασης του θέματος.
Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ18/1586/20-122019 Απόφαση Γενικού Δ/ντή Υ.ΛΙ.Κ.,  εγκρίθηκε η χορήγηση της 5ης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του  αντικειμένου της Σύμβασης του θέματος για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι μέχρι τις 30062020.
Μετην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ18/1513π.έ./13-012020 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας τηςΔ18, εγκρίθηκε το Χρονοδιάγραμμα της 5ης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της Σύμβασης του θέματος.
Το τεχνικό αντικείμενο της Σύμβασης του θέματος έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του.  Απομένει ο τεχνικός έλεγχος (στάδιο προδικασίας) της μελέτης κτηματογράφησης της Σύμβασης του θέματος από τη Δ/νση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και  Γεωπληροφορικής25) της Γ.Γ.Υ..
Με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. Α5764/18052020 (Δ18/534/18-052020) και Α5778/4-06-2020  (Δ18/644/4-06-2020). έγγραφά του (αίτημα Παράτασης και συνημμένο προτεινόμενο νέο  χρονοδιάγραμμα αντίστοιχα), ο Ανάδοχος αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της Σύμβασης του θέματος, κατά τριάντα οκτώ (38)ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις7-08-2020και έγκριση του υπόψη χρονοδιαγράμματος,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20319/24-03-2020(ΦΕΚ 1022Β΄/24-032020)Απόφαση
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Κι ενώ κανείς θα περίμενε ότι το κλείσιμο στα σπίτια θα έδινε την ευκαιρία να διεκπεραιωθούν αυτό κι άλλα συναφή έργα πολύ σημαντικά για την Λευκάδα ως προς το μελετητικό σταδιο, σύμφωνα με την παρ. 1 (γ) και (δ του άρθρου 60 της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με  ΦΕΚ Α’/68/2003-2020: «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του  κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. 1. … με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: … γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση».
Σε εφαρμογή της ανωτέρω ΠΝΠ και σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθμ. 20319/24-3- 2020 (ΦΕΚ Β’ 1022/2403-2020) «Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, … προς περιορισμό  της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»Απόφασης Υπουργού ΥΠΟΜΕ«Αναστέλλεται  αυτοδίκαια, κατά το χρονικό διάστημα από τις24-3-2020 έως και τις 30-4-2020, κάθε προθεσμία που προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων …
Προθεσμίες που έχουν αρχίσει πριν τις 24-3-2020 συνεχίζονται και εκπνέουν μετά τις 30-4- 2020».
 Σύμφωνα δε, με το άρθρο 4 της ως άνω με αριθμ. 20319/24-3-2020 (ΦΕΚ Β’ 1022/24032020) Απόφασης Υπουργού ΥΠΟΜΕ, «Παρατείνονται αυτοδίκαια, έως και 30-4-2020, όλες  οι συμβατικές προθεσμίες κατά την εκτέλεση των συμβάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Προθεσμίες που άρχισαν πριν τις 24-3-2020 συνεχίζονται και  ολοκληρώνονται μετά τις 30-4-2020».
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 184 του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8082016), σύμφωνα με την οποία «Οι προθεσμίες μπορούν να  παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (…) εφόσον οι καθυστερήσεις περί την  εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου».
 Όσον αφορά στην παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της  Σύμβασης, η καθυστέρηση δεν αφορά σε υπέρβαση του καθαρού χρόνουεκπόνησης των επιμέρους μελετών και για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 184 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.
Ο Ανάδοχος Μελετητής υπέβαλε τα υπ’ αριθμ. πρωτ. Α5764/18052020 (Δ18/534/18-052020) και Α5778/4-06-2020 (Δ18/648/4-06-2020) έγγραφά του (αίτημα Παράτασης και  συνημμένο προτεινόμενο νέο χρονοδιάγραμμα αντίστοιχα), με τα οποία αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της Σύμβασης του θέματος, κατά τριάντα οκτώ (38) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 7-08-2020, χωρίς υπαιτιότητά του,
συνοδευόμενο από το νέο τροποποιημένο χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20319/2403-2020 (ΦΕΚ 1022Β΄/2403-2020) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και  Μεταφορών.
Αποτελεσμα όλων αυτών η Δ/νουσα Υπηρεσία, με το από 4-06-2020 (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου: Δ18/650/4-06- 2020) Υπηρεσιακό της Σημείωμα, εισηγείται τη χορήγηση παράτασης μέχρι 7-08-2020 της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της Σύμβασης του θέματος
0 Shares

Σχετικά άρθρα

Πρώτη συνέντευξη του δημάρχου για το 2021.Όλα “Καλός βαίνουν” στην Λευκάδα…

Μονόλογος προεκλογικού χαρακτήρα  με πολλά στοιχεία αυταρέσκειας, τοπικισμού και φιλοφρονήσεων προς τους  υποστηρικτές της δημοτικής αρχής  στην ραδιοφωνική συνέντευξη στο […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights