Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
6 Φεβρουαρίου 2023

Χωρίς σύμβαση για την αποκομιδή σκουπιδιών στις ΧΖΛ με το Λιμενικό Ταμείο το Μεγανήσι

Ενενήντα χιλιάδες σε δύο χρόνια  θα βάλλει στα ταμεία του ο δήμος Λευκάδας

Μάλιστα σύμφωνα με την προγραμματική συμφωνία το ∆.Λ.Τ.Λ. αναλαµβάνει τη χρηµατοδότηση της υπηρεσίας , χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση για αναλώσιµα υλικά καθαρισµού, εξοπλισµό και συντήρηση µηχανηµάτων ή πρόσληψη εποχικού προσωπικού.

Το ∆.Λ.Τ.Λ. αναλαµβάνει τη δαπάνη προµήθειας νέων κάδων απορριµµάτων ή ανακύκλωσης ή επίστυλων απορριµµατοδεκτών για τους χώρους που περιγράφονται στο άρθρο 1, αν αυτό υποδειχθεί από την αρµόδια
υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας, για την καλύτερη εκτέλεση της υπηρεσίας.

Ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει να παράσχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

• Καθηµερινή αποκοµιδή των απορριµµάτων από όλους τους κάδους (κλασικούς, υπόγειους, επίστυλους
κλπ.) απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών που βρίσκονται στους χώρους που περιγράφονται στο άρθρο 1.
• Αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων.
• Καθαρισµός των χερσαίων ζωνών λιµένα που περιγράφονται στο άρθρο 1.
• Καθαρισµός των χώρων συλλογής αποβλήτων πλοίων από απορρίµµατα πλην των αποβλήτων.
• Κλάδεµα δέντρων.

Ο ∆ήµος Λευκάδας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα µέσα καθαρισµού, εργαλεία, µηχανήµατα και εξοπλισµό που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς επίσης το αναγκαίο ειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό και τους
απαραίτητους χειριστές µηχανηµάτων για την εκτέλεση της υπηρεσίας. Κατά την διάρκεια των ανωτέρω εργασιών θα πρέπει να µην δηµιουργούνται προβλήµατα στη λειτουργία των λιµένων.

Ο ∆ήµος Λευκάδας υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση της
υπηρεσίας, για την προστασία των εργαζοµένων και του κοινού. Το ∆.Λ.Τ.Λ. ουδεµία ευθύνη φέρει για τυχόν
ατυχήµατα ή ζηµιές σε εργαζόµενους ή τρίτους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει να τηρεί απολογιστικά στοιχεία κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, σχετικά
µε (ενδεικτικά) τον όγκο απορριµµάτων που αποκοµίζονται, τον αριθµό δροµολογίων των απορριµµατοφόρων και
ανθρώπινου δυναµικού που απαιτείται ηµερησίως για την αποκοµιδή των απορριµµάτων και τον καθαρισµό των
χώρων, τη δαπάνη αναλωσίµων υλικών που απαιτείται ηµερησίως κλπ. Τα στοιχεία αυτά θα παραδοθούν στο
∆.Λ.Τ.Λ. πριν τη λήξη της σύµβασης, προκειµένου να εξετασθούν και να επαναπροσδιοριστούν, όπου είναι
απαραίτητο, οι όροι της σύµβασης.

Ο ∆ήµος Λευκάδας δεν µπορεί να υποκατασταθεί στην σύµβαση ή για κάποιο µέρος αυτής από άλλο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του ∆.Λ.Τ.Λ.. ∆εν επιτρέπεται η ανάθεση των συγκεκριµένων έργων της προγραµµατικής σύµβασης σε τρίτους παρά µόνο σε αµιγή επιχείρηση του ίδιου του ∆ήµου Λευκάδας.

Για την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας που περιγράφονται στην παρούσα σύµβαση, το ∆.Λ.Τ.Λ. θα
καταβάλει στον ∆ήµο Λευκάδας αµοιβή ύψους € 45.000,00. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6279.003 του
προϋπολογισµού του ∆.Λ.Τ.Λ.

Η αµοιβή του ∆ήµου Λευκάδας θα καταβάλλεται σταδιακά κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, σε 4 ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις, µετά τη βεβαίωση της Επιτροπής του  για την τήρηση των όρων της
σύµβασης.

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί για ένα ακόµη έτος µε τους ίδιους όρους, κατόπιν απόφασης των δύο συµβαλλοµένων.

Ούτε και φέτος (τουλάχιστον δεν ειδαμε  εμείς του Αγίου Πνεύματος)  δεν έκανα την εμφάνισή τους  εισπράκτορες του ταμείου στο Μεγανήσι, με αποτέλεσμα οι μόνοι που πληρώνουν από την ένταξή μας σε αυτό να είναι οι ψαράδες και κάποιοι επιχειρηματίες  για τραπεζοκαθίσματα!

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights