Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
19 Μαΐου 2024

Πρόστιμο 18.000 ευρώ και στον δήμο Λευκάδας για ανεξέλεγκτη ρίψη σκουπιδιών στις Αλυκές

Επιβολή προστίμου στον Δήμο Λευκάδας από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Δεν έγιναν δεκτές οι ενστάσεις του δήμου Λευκάδας, πιο συγκεκριμένα:

Ο Δήμος Λευκάδας στο έγγραφό του αναφέρει:

Α) Σχετικά με τον ΧΑΔΑ:

1. « Δεν υπάρχουν πλέον ρίψεις απορριμμάτων διότι βρίσκεται σε λειτουργία η μονάδα της δεματοποίησης…..Η Μονάδα δεματοποίησης λειτουργεί καθημερινά και δεν απορρίπτονται πλέον απορρίμματα στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ» Τα ανωτέρω δεν αναιρούν το γεγονός ότι κατά την ημερομηνία της αυτοψίας γίνονταν ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων κατά παράβαση των άρθρων 14 και 29 του Ν 4042/12 και του άρθρου 10 της  ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003.

2. «Στα πρανή του δυτικού τμήματος του ΧΑΔΑ που συνορεύει με τον βιολογικό καθαρισμό του Δήμου Λευκάδας πραγματοποιήθηκε και εκεί επαρκής επίχωση των απορριμμάτων.» Τα ανωτέρω δεν αναιρούν το γεγονός ότι κατά την ημερομηνία της αυτοψίας τα πρανή του δυτικού τμήματος του ΧΑΔΑ δεν ήταν επαρκώς επιχωματωμένα.

3. « Παρακείμενα του δρόμου που οδηγεί στον βιολογικό καθαρισμό δεν υπάρχει ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, παρά μόνο υλικών κατεδάφισης και άλλων ογκωδών αδρανών υλικών και πρασίνου, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης χώρου για την απόρριψη ογκωδών αντικειμένων, με την αποκατάσταση του παλαιού λατομείου στον Κάβαλο Λευκάδας» Τα υλικά κατεδάφισης και εν γένει τα ογκώδη αδρανή υλικά σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 είναι στερεά απόβλητα και απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διάθεση αυτών σύμφωνα με το άρθρο 10 της προαναφερόμενης ΚΥΑ. Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται παράβαση των άρθρων 14 και 29 του Ν 4042/12 και του άρθρου 10 της  ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003.

Β) Σχετικά με τις διαπιστώσεις της έκθεσης αυτοψίας για τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης δεματοποιημένων

1. «Εντός του χώρου οι εγκατεστημένες πυροσβεστικές φωλιές είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο ύδρευσης και αποκαταστάθηκαν αυτές που ήταν κατεστραμμένες.»        Τα ανωτέρω δεν αναιρούν το γεγονός ότι κατά την ημερομηνία της αυτοψίας οι πυροσβεστικές φωλιές   δεν ήταν συνδεδεμένες με το δίκτυο ύδρευσης και μερικές εξ αυτών ήταν κατεστραμμένες. 

Επίσης με την αριθμ. πρωτ. 6718/1014/28-01-2013 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης δεματοποιημένων απορριμμάτων υπάχθηκε σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) όπως αυτές καθορίζονται από την ΚΥΑ 171914/2013 και ειδικότερα στο παράρτημα Ε αυτής.

Σύμφωνα με την πρότυπη περιβαλλοντική δέσμευση Δ.1.1 του ανωτέρω παραρτήματος θα πρέπει τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας να εγκατασταθούν κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας.  Με το αριθμ. πρωτ. 97955/15108/26-11-2018 έγγραφο (σχ. 13) ζητήθηκε από τον Δήμο Λευκάδας να προσκομίσει πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τον εν λόγω χώρο.

Ο Δήμος Λευκάδας δεν προσκόμισε πιστοποιητικό πυρασφάλειας ούτε άλλη έγκριση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας του εν λόγω χώρου. Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται μη τήρηση της πρότυπης περιβαλλοντικής δέσμευσης Δ.1.1 του παραρτήματος Ε της ΚΥΑ 171914/2013.(αρ. πρωτ. 6718/1014/28-01-2013 απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ)

2. «Εντός του χώρου υπάρχουν κανάλια αποστράγγισης για την διαχείριση τυχόν βροχοστραγγισμάτων/αποπλυμάτων και είναι επιμελώς καθαρισμένα………..Υπάρχει σύνδεση των ανωτέρω καναλιών με αγωγό μεταφοράς των βροχοστραγγισμάτων/αποπλυμάτων στην ΕΕΛ όπως προβλέπεται από την μελέτη που συνοδεύει την αριθμ. πρωτ.6718/1014/28-01-2013 (ΑΔΑ: 7Α3Α7ΛΕ-ΧΧ7) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας.»         Τα ανωτέρω δεν αναιρούν το γεγονός ότι κατά την ημερομηνία της αυτοψίας τα κανάλια αποστράγγισης για την διαχείριση τυχόν βροχοστραγγισμάτων/αποπλυμάτων  δεν ήταν επαρκώς καθαρισμένα και δεν είχε διαπιστωθεί η σύνδεση των ανωτέρω καναλιών με αγωγό μεταφοράς των βροχοστραγγισμάτων/αποπλυμάτων στην ΕΕΛ. Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται μη τήρηση της πρότυπης περιβαλλοντικής δέσμευσης Ε29 του παραρτήματος Ε της ΚΥΑ 171914/2013 (αρ. πρωτ. 6718/1014/28-01-2013 απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ).

3. «Τα δεματοποιημένα απορρίμματα δεν είναι  τοποθετημένα σε τσιμεντένια βάση διότι έγινε τροποποίηση της μελέτης κατά την ένταξη του έργου σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Θα προσκομισθούν τα επιπλέον στοιχεία για την  ενημέρωση της αριθμ, πρωτ. 6718/1014/28-01-2013 (ΑΔΑ: 7Α3Α7ΛΕ-ΧΧ7) απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας.»

Σύμφωνα : α)με την μελέτη που συνοδεύει την αριθμ. πρωτ. 6718/1014/28-01-2013 (ΑΔΑ: 7Α3Α7ΛΕ-ΧΧ7) απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας τα δεματοποιημένα απορρίμματα θα πρέπει να είναι  τοποθετημένα σε τσιμεντένια βάση

β) με την πρότυπη περιβαλλοντική δέσμευση  Ε29 του παραρτήματος Ε της ΚΥΑ 171914/2013 (αρ. πρωτ. 6718/1014/28-01-2013 απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ) τα δάπεδα των διαφόρων χώρων των μονάδων πρέπει να είναι στεγανά από υλικά μεγάλης μηχανικής αντοχής και ανθεκτικά στο χρόνο και σε συνθήκες βαριάς χρήσης.

γ) με την περιβαλλοντική δέσμευση (πρόσθετος όρος) της αριθμ. πρωτ. 6718/1014/28-01-2013 (ΑΔΑ:7Α3Α7ΛΕ-ΧΧ7) απόφασης υπαγωγής σε ΠΠΔ η τοποθέτηση των δεμάτων θα πρέπει να γίνει πάνω σε κατάλληλες ανθεκτικές βάσεις. Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται μη τήρηση της πρότυπης περιβαλλοντικής δέσμευσης Ε29 του παραρτήματος Ε της ΚΥΑ 171914/2013 και της αρ. πρωτ. 6718/1014/28-01-2013 απόφασης υπαγωγής σε ΠΠΔ.

Σύμφωνα με το σκεπτικό επιβάλλεται πρόστιμο από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πρόστιμο ύψους 18.000  ευρώ για δύο λόγους:

1. για την λειτουργία χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στη θέση «Αλυκές» Δ. Λευκάδας, κατά παράβαση του άρθρου 10 της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β΄/22-12-2003) και των άρθρων 14 και 29 του Ν. 4042/2012 ως ισχύουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ρύπανσης και υποβάθμισης περιβάλλοντος κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει

2. για μη τήρηση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, όπως έχουν εγκριθεί με την αρ. πρωτ. 6718/1014/28-01-2013 απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ για τον Χώρο Προσωρινής Αποθήκευσης Δεματοποιημένων Απορριμμάτων».

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights