Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
8 Μάι 2021

Τρίμηνη παράταση στην παράδοση του δρόμου προς Εγκρεμνούς-Πόρτο Κατσίκι

Μεταφέρεται εγγύτερα προς την έναρξη και της νέας Τουριστικής Περιόδου

Την χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου : «Επείγουσες παρεµβάσεις Α’ φάσης, για την αποκατάσταση της βατότητας και της οδικής ασφάλειας της υφιστάµενης χάραξης των οδών προσπέλασης των ακτών στις περιοχές, Εγκρεµνών και Πόρτο Κατσίκι της Νήσου Λευκάδας, αποφάσισε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης από την αρχή σχεδόν του έργου, έχουν λάβει χώρα φαινόµενα κατολισθήσεων σε διάφορες θέσεις του έργου, τόσο ανάντι όσο και κατάντι της οδού, τα οποία συνέβησαν είτε µετά από έντονα καιρικά φαινόµενα (παγετός, βροχοπτώσεις, ισχυροί άνεµοι), είτε µετά από µικρές σεισµικές δονήσεις, είτε και χωρίς εµφανή αίτια, ακόµη και σε σηµεία που δεν εκτελούνται εργασίες, γεγονός που κατέστησε αδύνατη την εφαρµογή της υφιστάµενης Μελέτης, χωρίς αλλαγή της χάραξης της οδού.

∆όθηκε στην ανάδοχο εταιρεία, εντολή σύνταξης κοστολογηµένης και τεχνικά τεκµηριωµένης πρότασης πρόσβασης στην παραλία των Εγκρεµνών µε κλίµακα η οποία διαβιβάστηκε µε το µε αρ. πρωτ. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ./ΠΡ/ ΦΚΠΡ.ΕΠΚ/ΣΛ/ΜΕ9/2118/31-7-2017 έγγραφο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας στην Προϊσταµένη Αρχή, ενώ µε το µε αρ. πρωτ. Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.ΚΒ ΦΠ000/ΠΡ1/ 5389/10-10-2017 έγγραφο της Προϊσταµένης Αρχής, ζητήθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία επιπλέον συµπληρωµατικά στοιχεία για την Μελέτη της κλίµακας προς την ακτή των Εγκρεµνών. Με το µε αρ. πρωτ. ΕΥ∆Ε Ηπείρου και Κερκύρας ΠΡ/ΦΚΠΡ.ΕΠΚ/ΣΛ/ΣΥ3/861/24-4-2018 έγγραφο της, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διαβιβάζει στην Προϊσταµένη Αρχή συµπληρωµατικά στοιχεία πρότασης κλίµακας Εγκρεµνών και παρατηρήσεις επ αυτής. Κατόπιν συσκέψεων µεταξύ Προϊσταµένης Αρχής, ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και Αναδόχου, µε το µε αρ. πρωτ. ΠΤ/ΦΚΠΤ56.00/Ο∆/ΜΕ9/3582/24.12.2018 έγγραφο της ΕΥ∆Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  διαβιβάστηκε στην ΕΥ∆Ε-ΚΣΣΥ η  οριστική µελέτη κλίµακας του έργου του θέµατος, η έγκριση της οποίας εκκρεµεί.

. Οι εργασίες για την αντιµετώπιση των κατολισθήσεων ανάντι και κατάντι στην οδό και ειδικότερα στη Χ.Θ. 0+140 έως τη Χ.Θ. 0+260 και οι εργασίες για την  κλίµακα της  πρόσβασης δεν είναι δυνατόν να συµπεριληφθούν στα πλαίσια της αρχικής σύµβασης και µπορούν να εκτελεστούν ως αντικείµενο Συµπληρωµατικής Σύµβασης.

Κατά τη θερινή περίοδο υπήρχε καθηµερινή προσέγγιση παραθεριστών µέσω θαλάσσης στην περιοχή κατάντη του χώρου των εργασιών, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα την διακοπή των εργασιών από 9-8-2018 έως 12-9-2018 για την αποτροπή ενδεχόµενου ατυχήµατος των παραθεριστών.

Στις 31-7-2018 εγκρίθηκε ο 1ος  Α.Π.Ε. και η σύναψη της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης Εργασιών και στις 1-8-2018 υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο φάκελος προκειµένου να ενεργηθεί ο έλεγχος νοµιµότητας για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. Το ελεγκτικό αρχικά έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε. και η υπηρεσία κατέθεσε αίτηση ανάκλησης.

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης, εκδόθηκε τελικά στις 17-12-2018. Ο Ανάδοχος προσκόµισε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στις 7-1-2019 και 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση υπογράφηκε στις 18-1-2019.

Οι ως άνω προαναφερθείσες και αναπόφευκτες καθυστερήσεις, επηρέασαν αντίστοιχα την εκτέλεση και όλων των υπολοίπων εργασιών και υποχρεώσεων της αναδόχου εταιρείας του έργου, αναφορικά µε την τήρηση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν ήταν δυνατό να προχωρήσουν οι εργασίες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις, τόσο της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου, όσο και του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος του.

Η ∆/νουσα Υπηρεσία µε την από 7-1-2019 εισήγηση της, την οποία διαβίβασε µε το υπ’ αριθµ. ΠΤ/ΦΚΠΤ.56.00/Ο∆/ΧΡ3/3588/7-1-2019  έγγραφό της, εισηγείται την παράταση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου του θέµατος κατά ογδόντα εννέα (89) ηµέρες, ήτοι µέχρι την 30-4-2019, µε αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας αναφέροντας και τα παρακάτω:

«1.Στις 17.12.18 αποφασίστηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε.

2.Στις 20.12.2018 ζητήθηκε µε το µε Αρ. Πρωτ. ΚΓ/ΦΚΠΕΠΚ/ΣΛ/ΑΛ/6514 η προσκόµιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε.

3.Βάσει των ανωτέρω δικαιολογείται η αιτούµενη εκ µέρους του αναδόχου παράταση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου του θέµατος κατά ογδόντα εννέα (89) ηµερολογιακές ηµέρες ήτοι µέχρι την 30.04.2019 µε αναθεώρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 48 παραγ. 8α του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε.»

Η Προϊσταµένη Αρχή του έργου Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ., συµφωνεί µε την Εισήγηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου ΕΥ∆Ε Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίων νήσων και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά ογδόντα εννέα (89) ηµερολογιακές ηµέρες ήτοι µέχρι την 30.04.2019 µε αναθεώρηση σύµφωνα µε την παράγραφο 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, διότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας του έργου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική ημερομηνία παράδοσης του έργου  ήταν 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης στις  7 Μαϊου 2017
 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *