Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
21 Ιουλίου 2024

Τι “είχες Γιάννη…”. Ακυρώνει η Αποκεντρωμένη την νέα απόφαση για τα ανταποδοτικά τέλη!

Μόνο προς τα πάνω δέχεται μεταβολές. Το σκεπτικό της απόφασης:

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116 («Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας») του Ν.4555/2018 παρ.2:«2.Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοση της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν και κάθε επιπλέον στοιχείο που ζητείται από την ΑΤΕ Ο.Σ.Α.» και στην παρ. 3 «3.Ο Επόπτης Ο.Σ.Α. ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην ΑΤΕ Ο.Σ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη.»                   Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 («Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Σ.Α. αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α.») παρ. 1 και 4 του ως άνω νόμου: «1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ, οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 227 του παρόντος».

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4325/2015 «1.Καταργείται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). ΢ε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης.» και με το άρθρο 28Α του Ν.4325/2015,όπως προστέθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4368/2016, «Ο συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκπροσωπεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και προΐσταται των υπηρεσιών και των υπαλλήλων αυτής. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν ή σε υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάσει νόμου.»

 

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν.4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 238 του Ν.3852/2010 «1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΤΕ Ο.Σ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από τον συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996, Α΄ 21), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης…»

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ/τος 139/2010: «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΣΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του ν. 3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

Στην 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγανησίου στις 0512-2018 συζητήθηκε το θέμα καθορισμού των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019. Η οικονομική επιτροπή με την αρ.102/2018 απόφασή της ενέκρινε την μη αυξομείωση των τελών σε σχέση με το έτος 2018. Η εν λόγω πρόταση διατήρησης σταθερών των συντελεστών ανταποδοτικότητας για το έτος 2019 καταψηφίστηκε από το σώμα του δημοτικού συμβουλίου με επτά (07) ψήφους κατά και τρεις (03) ψήφους υπέρ. Αντίθετα υπερψηφίστηκε η πρόταση για μείωση των ανταποδοτικών τελών κατά 10%.

Επειδή: 1.Σο ανταποδοτικό τέλος διακρίνεται από το φόρο κατά το ότι αποτελεί µεν και αυτό, όπως ο φόρος, αναγκαστική οικονοµική παροχή, καταβάλλεται, όµως, έναντι ειδικής αντιπαροχής, δηλαδή έναντι ειδικώς παρεχόµενης δηµόσιας υπηρεσίας, προς την οποία µάλιστα τελεί σε σχέση αντιστοιχίας, καθώς αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους παροχής της. Η δηµόσια δε αυτή υπηρεσία, χάριν της οποίας επιβάλλεται το ανταποδοτικό τέλος, παρέχεται µεν χάριν δηµοσίου σκοπού, εξυπηρετούνται όµως µε αυτήν ταυτοχρόνως και όποιοι τη χρησιµοποιούν, που φέρουν και το βάρος των δαπανών της.

Πρόκειται δηλαδή, για µονοµερώς επιβαλλόµενες χρηµατικές υποχρεώσεις, διακρινόµενες από τους φόρους, κατά το ότι η καταβολή αυτών, συνδέεται µε την παροχή ειδικής ωφέλειας. Λόγω δε ακριβώς του δηµόσιου χαρακτήρα της ειδικής αντιπαροχής, η υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους δεν προϋποθέτει κατ’ ανάγκην την πραγµατική χρησιµοποίηση της υπηρεσίας, ούτε την ακριβή αντιστοιχία µεταξύ εσόδων – εξόδων, δεδοµένου ότι αρκεί απλώς η δυνατότητα (ετοιµότητα) παροχής της υπηρεσίας και η κατ’ αρχήν κάλυψη των δαπανών της από το τέλος που καταβάλλουν οι χρήστες της. (ΤΠΕ΢ΔΔΑ εγκ.1/605/03-01-2007)- (ΣτΕ 1620/2012 ολομ.).        2.Σα έσοδα από τα τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών, έτσι ώστε το ύψος των δαπανών αυτών να μην υποκρύπτει φορολογία, γεγονός το οποίο είναι αντίθετο με τον χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών ως ανταποδοτικών. Σα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καλύπτουν αποκλειστικά και μόνον τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες των Δήμων και Κοινοτήτων. (ΤΠΕ΢ εγκ.1/904/08.01.2001)

3.Σο τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. (άρθρο 25 παρ.12 1828/89)

4. Σο τέλος καθαριότητος και αποκομιδής απορριμμάτων θα καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητος, ήτοι τις αποδοχές του τακτικού και ημερομισθίου προσωπικού, την προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής απορριμμάτων και καταβρέγματος, καθώς και πάσα άλλη δαπάνη που έχει σχέση με την διεξαγωγή, την λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής. Ο μη προσδιορισμός από το δημοτικό συμβούλιο του τέλους εις το προσήκον ύψος συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των μελών αυτού την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 120 και 124 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα(πειθαρχικό έλεγχο).  (άρθρο 17 Ν.1080/80).

5.Στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας θα πρέπει να υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ εσόδων και δαπανών και όχι απαραίτητα απόλυτη ταύτισή τους. Σο στοιχείο αυτό εξετάζεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας και όχι η αναγκαιότητα ή μη αύξησης των τελών.

6. Σύμφωνα με το Άρθρο 185 του Ν.4555/2018- Έννοια, περιεχόμενο και τρόπος καθορισμού ανταποδοτικών τελών: 1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Σο ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές.

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων. Σο ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.» 7.Σύμφωνα με το κεφάλαιο 2.3 περ. iii («Παράβαση νόμου») της υπ’ αριθμ. 11/2007 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Στοιχεία της αιτιολογίας είναι η αναφορά των κανόνων δικαίου στους οποίους στηρίζεται η έκδοση της πράξης, η τυχόν ερμηνεία τους, η ουσιαστική εκτίμηση των πραγματικών καταστάσεων, καθώς και τα κριτήρια και οι σκέψεις του οργάνου σχετικά με την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας. ΢την τελευταία περίπτωση η αιτιολογία μπορεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου.

Η αιτιολογία πρέπει οπωσδήποτε να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:   να είναι ειδική (όχι γενική και αόριστη), δηλ. σχετική με την ελεγχόμενη πράξη  να είναι πλήρης ή επαρκής, δηλ. να περιέχει με σαφήνεια τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για την ορθότητα της απόφασης του Δήμου ή της Κοινότητας να ανταποκρίνεται στα στοιχεία του φακέλου».

Σχετικά με την απόφαση καθορισμού των τελών επισημαίνουμε ότι, λόγω του ανταποδοτικού τους χαρακτήρα, αφετηρία αποτελεί ο προϋπολογισμός των δαπανών του επόμενου οικονομικού έτους.(ΤΠ.Ε΢. 50106/31.12.2013).΢την προκειμένη περίπτωση οι προϋπολογισθείσες δαπάνες για το 2018 υπολογίζονται στα 156952,00 ευρώ ενώ τα προϋπολογισθέντα έσοδα για το 2019, με βάση την ψηφισθέντα πρόταση (συντελεστές 0,828€/τμ για το οικιακό και 2,628 €/τμ για το επαγγελματικό), στα 113.942,85 ευρώ. υπάρχει δηλαδή η σημαντική διαφορά των 43.009,16 ευρώ υπέρ των δαπανών.

Στην αρ.129/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγανησίου παρατηρείται ότι με την μείωση των τελών ανταποδοτικότητας τα έσοδα δεν καλύπτουν τις δαπάνες και πέρα τούτου δεν αιτιολογείται με σαφήνεια και δεν περιγράφονται τα κριτήρια που οδήγησαν σε αυτή τη μείωση.           Για τους λόγους αυτούς:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   Ακυρώνουμε την αριθμ. 129/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγανησίου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.    Κατά της απόφασης μας αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου    152 του Δ.Κ.Κ ( Ν.3463/06), που εδρεύει στην Κέρκυρα ( Αλυκές Ποταμού – 49100 ΚΕΡΚΤΡΑ), εντός ενός (1) μηνός από την  κοινοποίησή της.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Κάλεσμα του Δημάρχου για συμμετοχή στη Γ.Σ. για την ενοποίηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών – Το Καταστατικό του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεγανησίου (2η αναν.)

(αναν. 30.12.2013, 28.12.13) Το  εκλεγμένο 5μελές συμβούλιο (προσωρινό) που θα καταθέσει το νέο  καταστατικό στο Πρωτοδικείο και στην συνέχεια θα ορίσει ημερομηνία […]

Εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια η συντήρηση Ε.Ο δικτύου Μεγανησίου και η αποκατάσταση των λιμανιών σε Σπήλια και Αθερινό

Έτσι με την απόφαση αυτή διευκολύνονται η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των λιμανιών του Μεγανησίου (μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012) και η ομαλή […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights