Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
21 Ιουλίου 2024

Παραχωρείται μέρος του ΑΒΚ 144 και το ΑΒΚ 133 στα Βαρδάνια, για την στέγαση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Με κοινή απόφαση  των Υπουργών  Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών , για 25 χρόνια  παραχωρείται η χρήση άνευ τιμήματος ενοικίου 3882,50  και  2.174,10 m2.

Δεν παραχωρούνται  μέρος του ΑΒΚ 144 εμβαδού 1.238,48τ.μ. στο οποίο στεγάζεται το 7ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας, εξαιρείται της εν λόγω παραχώρησης.

Αποκλειστικός σκοπός της παραχώρησης είναι η στέγαση του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.

Ως χρόνος έναρξης της παραχώρησης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης. 4. Η παραχώρηση γίνεται με τους εξής όρους

: α) Ο παραχωρησιούχος οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή χρήσης του Α.Β.Κ. 144 (τμήμα του Ο.Τ. 305 ΚΦ) εντός διετίας από την παραχώρηση.

β) Η ολοκλήρωση των έργων που απαιτούνται για την επίτευξη του σκοπού της παραχώρησης, πρέπει να γίνει εντός πενταετίας από την παραχώρηση.

γ) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση των παραχωρουμένων ακινήτων για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους γίνεται η παραχώρηση.

δ) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση και η περαιτέρω παραχώρηση της χρήσης των παραχωρουμένων ακινήτων ή μέρους αυτών σε τρίτους με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα, πλην της λειτουργίας κυλικείου και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ε) Ο παραχωρησιούχος για την υλοποίηση των σκοπών της παραχώρησης υποχρεούται να λαμβάνει, με δικά του έξοδα και δαπάνες, από τις αρμόδιες Αρχές, όλες τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων του παραχωρούμενου χώρου και την ασφαλή λειτουργία τους, για τη χρήση για την οποία παραχωρείται, καθώς επίσης, να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα κατά την υλοποίηση των έργων και να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας, όπως εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, του Δημοσίου απαλλασσομένου πλήρως από οποιαδήποτε, ανεξαρτήτως αιτίας, υποχρέωσης επισκευής, συντήρησης ή άλλης επέμβασης στα παραχωρούμενα ακίνητα, ακόμη και εαν οι ζημίες ή βλάβες προκλήθηκαν από λόγους ανώτερης βίας ή από νομοθετική ή κανονιστική διάταξη.

στ) Οι δαπάνες κατασκευής, επισκευής, συντήρησης ή βελτίωσης που θα γίνουν από τον παραχωρησιούχο, παραμένουν επ’ ωφελεία των ακινήτων και δεν είναι δυνατόν να απαιτηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση αυτοδίκαιης ανάκλησης ή άρσης της παραχώρησης.

ζ) Ο παραχωρησιούχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και τις περιστάσεις επιβαλλόμενα μέτρα, για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της ασφάλειας εργαζομένων, φοιτητών και εν γένει χρηστών του χώρου, καθώς και για την αποτροπή ατυχημάτων ή ζημιών στις εγκαταστάσεις των παραχωρουμένων ακινήτων.

η) Ο παραχωρησιούχος φέρει την αποκλειστική διοικητική, ποινική και αστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη επέλθει στα παραχωρούμενα ακίνητα ή σε τρίτους από ενέργειά του ή των προστηθέντων αυτού, υποχρεούται δε να ειδοποιεί εγκαίρως το Υπουργείο Οικονομικών, όταν παρίσταται ανάγκη να γίνει οποιαδήποτε επισκευή ή άλλη επέμβαση στο παραχωρούμενο ακίνητο και να πραγματοποιεί αυτές με αποκλειστικά δικές του δαπάνες και με δική του επιμέλεια, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και μετά την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων.

θ) Ο παραχωρησιούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή όλων των κατά νόμο επιβαλλομένων τελών, φόρων, δικαιωμάτων, εισφορών ή κρατήσεων και γενικά επιβαρύνσεων που βαρύνουν τα παραχωρούμενα ακίνητα και από τη χρήση τους.

ι) Το Δημόσιο διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα απόφαση, περιλαμβάνοντας κάθε ειδικότερο όρο που διασφαλίζει την προσήκουσα χρήση του ακινήτου. ια) Το Δημόσιο δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη ή υποχρέωση για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των ακινήτων, τα οποία παραχωρούνται στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα.

ιβ) Μετά τη λήξη της παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος (Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων) υποχρεούται να παραδώσει τα ακίνητα ελεύθερα, με πρωτόκολλοπαράδοσης – παραλαβής στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας).

ιγ) Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων δύναται έξι (6) μήνες πριν τη λήξη του χρόνου της παραχώρησης να ζητήσει την παράταση αυτής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης και Οικονομικών ορίζεται το χρονικό διάστημα της παράτασης, εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό.

ιδ) Η Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας καθίσταται αρμόδια για την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της παρούσας.

ιε) Το Ελληνικό Δημόσιο, ως κύριος του παραχωρηθέντος ακινήτου, διατηρεί το δικαίωμα για την προστασία του, καθώς και όλες τις ελεγκτικές αρμοδιότητές του, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. ιστ) Η παράβαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της παρούσας, εκδίδεται δε σχετική διαπιστωτική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης.

ιζ) Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας και ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας αρχαίων και προστασίας του περιβάλλοντος.

ιη) Κατά την οπωσδήποτε και οποτεδήποτε απόδοση των παραχωρουμένων ακινήτων από το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Δημόσιο, είτε λόγω λήξης του χρόνου παραχώρησης, είτε λόγω ανάκλησης της παραχώρησης για οποιονδήποτε λόγο, υλοποιηθέντα και εκτελεσθέντα έργα και εγκαταστάσεις παραμένουν προς όφελος του Δημοσίου, μη υφισταμένης υποχρέωσής του για καταβολή αποζημίωσης προς τον παραχωρησιούχο.

ιθ) Η μη έγκαιρη ενάσκηση από το Δημόσιο μία φορά ή κατ’ επανάληψη οποιουδήποτε δικαιώματός του, δε θεωρείται ως παραίτηση από το δικαίωμα του αυτό, ούτε δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα υπέρ του παραχωρησιούχου.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights