Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
14 Αυγούστου 2022

ΥΠ.ΕΣ καλεί τον δήμο Μεγανησίου προς άμεση αναμόρφωση του ΟΠΔ

Αλλιώς έρχονται  κυρώσεις…

Με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 B΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» τροποποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων.

Με αυτή την αλλαγή η κεντρική διοίκηση επιδιώκει την πλήρη εναρμόνιση της παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών και την απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων.

Μάλιστα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της ανωτέρω απόφασης και της υπ’ αριθμ. 44485/0608-2018 εφαρμοστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος», οι υπόχρεοι φορείς (ένας εκ των οποίων είναι ο Δήμος Μεγανησίου) πρέπει να προβούν υποχρεωτικά σε άμεση αναμόρφωση των εγκεκριμένων ΟΠΔ έτους 2018 (ΟΠΔ 2018), σύμφωνα με τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Παραρτήματος Α΄ της ανωτέρω εγκυκλίου, ακολουθώντας την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία.

Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έγκριση του αναμορφωμένου ΟΠΔ 2018, η αρμόδια για τον έλεγχο αρχή, εν προκειμένω η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα μεριμνήσει για την υποβολή του στο Παρατηρητήριο, ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία.     Το σύνολο των ΟΠΔ 2018 θα πρέπει να έχουν αναμορφωθεί και περιέλθει στο Παρατηρητήριο το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018.  

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει: τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ)

Η στοχοθεσία του προϋπολογισμού παρακολουθείται σε 3μηνιαία βάση, στο επίπεδο της οποίας εκτιμώνται οι αποκλίσεις εσόδων, δαπανών και οφειλών. Στα πλαίσια της 3μηνιαίας παρακολούθησης είναι σκόπιμο να διαμορφώνεται έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας, στα πλαίσια της 3μηνιαίας παρακολούθησης του Π/Υ που επιβάλλεται από τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/10, και να εξετάζεται από την οικονομική επιτροπή

Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή των ΟΠΔ και την εκτέλεση των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών προσώπων, μέσω του Κόμβου Διαλειτουρ- γικότητας που τηρείται με ευθύνη της Διεύθυνσης Οικο- νομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί του τύπου, του περιεχομένου, του χρόνου και του τρόπου υποβολής των οικονομικών στοιχείων των OTA. Σε περίπτωση που o OTA ή το νομικό πρόσωπο δεν μεριμνά για τη διάθεση των προβλεπόμενων στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και, εφόσον απαιτείται, στις λοιπές βάσεις δε- δομένων του ΥΠΕΣ, με τρόπο που καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Αν o OTA δεν αποστέλλει το ΟΠΔ εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του OTA από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)> για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του ΟΠΔ.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *