Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
8 Δεκεμβρίου 2022

Ακυρώνει η Αποκεντρωμένη την αριθμ. 79/2018 απόφαση του ΔΣ Μεγανησίου για το Φανάρι

Κατοχυρωμένη η κυριότητα του ΕΤΑΔ  με μετεγγραφή στο Υποθηκοφυλακείο Λευκάδας

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 («Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας») παρ. 2 του Ν.3852/2010 η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοση της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν και κάθε επιπλέον στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Σ.Α.. και παρ. 3 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ 12 του Ν.4071/2012, ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Σ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 («Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Σ.Α. αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α.») παρ. 1 και 4 του ως άνω νόμου: «1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ, οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 227 του παρόντος».

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4325/2015 «1.Καταργείται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). ΢ε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης.» και με το άρθρο 28Α του Ν.4325/2015,όπως προστέθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4368/2016, «Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκπροσωπεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και προΐσταται των υπηρεσιών και των υπαλλήλων αυτής. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν ή σε υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάσει νόμου.»

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ/τος 139/2010: «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Σ.Α. η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΣΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του ν. 3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα ΔιοικητικούΟικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».             Όπως προκύπτει από το φάκελο της υπόθεσης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγανησίου συνεδρίασε στις 23-05-2018 και τέθηκε ενώπιον των δημοτικών συμβούλων η αρ.1094/07-05-2018 γνωμοδότηση των νομικών κου *******και κας ********.

Στη γνωμοδότηση αναφέρεται: «Ο Δήμος Μεγανησίου έχει στην αποκλειστική του κυριότητα, νομή και κατοχή ένα ακίνητο στη θέση ‘ΦΑΝΑΡΙ’ του οικισμού Κατωμερίου που έχει εμβαδό 6.600 τετρ.μέτρα, εντός του οποίου έχει κατασκευαστεί κτίριο (κυλικείο και τουαλέτες) εμβαδού 24 τμ καθώς και εγκαταστάσεις σκίασης (πέργκολες)…στις 28-06-2010 διεξήχθη διαγωνισμός πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση του ως ανω κυλικείου-αναψυκτηρίου στη θέση ‘ΦΑΝΑΡΙ’ του Δήμου Μεγανησίου… τηρηθέντων όλων των νόμιμων διαδικασιών, ο Δήμος Μεγανησίου, συμβλήθηκε ως εκμισθωτής στην 4130/13-12-2010 σύμβαση μίσθωσης-παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης κυλικείου-αναψυκτηρίου… το Δημοτικό Συμβούλιο με την 58/6-4-2015 απόφασή του αποφάσισε να παρατείνει την σύμβαση μίσθωσης του ως άνω αναψυκτηρίου στη θέση «Φανάρι» για ένα ακόμη έτος, πλην όμως ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου με την 7857/387/20-5-2015 απόφασή του ακύρωσε την  58/6-4-2015  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συνεπώς η μίσθωση έχει οριστικά λήξει… παρ΄ολο που ο Δήμος Μεγανησίου στα πλαίσια των αρχών της καλής πίστης και της χρηστής διοίκησης ζήτησε την απόδοση του μισθίου μετά την λήξη της θερινής περιόδου 2015,ο μισθωτής όχι μόνο δε δέχτηκε να παραδώσει το μισθίο αλλά αντίθετα παραμένει μέχρι και σήμερα σ’αυτό παντελώς παράνομα, καταχρηστικά και αυθαίρετα.»

Στη συνέχεια προτάθηκε στο σώμα, σύμφωνα με την παραπάνω γνωμάτευση, η άσκηση αγωγής αποβολής του πρώην μισθωτή κου ******* από το αναψυκτήριο στο Φανάρι προς το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας. Η πρόταση πέρασε κατά πλειοψηφία με ψήφους εννέα υπέρ και ένα λευκό.

Επειδή σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.12297/23-08-2017 απαντητικό έγγραφο Αυτοτελούς Γραφείου Λευκάδας της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ‘Σο δημόσιο κτήμα με Α.Β.Κ. 94,στη θέση ‘ΑθερινόςΦανάρι’ του Δήμου Μεγανησίου αποτελεί παλαιό αιγιαλό που καθορίστηκε με απόφαση της Επιτροπής Καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας, δημοσιεύτηκε στο ΥΕΚ 1148/δ’/22-12-1995…Εντός του δημοσίου κτήματος …βρίσκεται το αναψυκτήριο που έχει κατασκευαστεί αυθαίρετα από το Δήμο Μεγανησίου’’… ‘’Σο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Λευκάδας προέβει σε αυτοψία και συνέταξε την από 04-09-2014 έκθεση αυτοψίας σχετικά με αυθαίρετες χρήσεις και κατασκευές εντός του δημόσιου ακινήτου και κάλεσε τον Δήμο Μεγανησίου να τις απομακρύνει και να απελευθερώσει το χώρο. Ο Δήμος Μεγανησίου απάντησε με το υπάριθμ.188/19-01-2015 Υπόμνημα.’’

Επειδή το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Λευκάδας προέβει σε αυτοψία και συνέταξε την από 04-09-2014 έκθεση αυτοψίας στη θέση Φανάρι του Δήμου Μεγανησίου από την οποία προκύπτει ότι υφίστανται  αυθαίρετες επεμβάσεις στο Δημόσιο Κτήμα Β.Κ. 94 από τον Δήμο Μεγανησίου και συγκεκριμένα εντός του διοικητικά καθορισμένου παλαιού αιγιαλού δημοσιευμένου στο ΥΕΚ 1148/Δ/1995, καταγεγραμμένου ως δημοσίου κτήματος με Α.Β.Κ. 94.

Επειδή σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.47946/11-06-2018 απαντητικό έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας «Η Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας εξέδωσε το υπ΄άριθμ.372/2018 Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης εις βάρος του  *********** για αυθαίρετη χρήση τμήματος του δημοσίου κτήματος με Α.Β.Κ. 94 Φανάρι Μεγανησίου, εντός του οποίου ο Δήμος Μεγανησίου έχει κατασκευάσει αναψυκτήριο χωρίς να έχει λάβει παραχωρητήριο από το Ελληνικό Δημόσιο. Σο ΠΚΑΑΦ αφορά το χρονικό διάστημα από 01/04/2015 εως 14/02/2018,σε συνέχεια του υπάριθμ.41/2015 ΠΚΑΑΦ που είχε εκδώσει το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Λευκάδας εις βάρος του Δήμου Μεγανησίου… Επίσης, η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου εξέδωσε το υπάριθμ.49/2018 Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής κατά του Δήμου Μεγανησίου και του *************από το δημόσιο κτήμα με Α.Β.Κ. 94 Φανάρι Μεγανησίου. Κατά του ΠΔΑ ο Δήμος Μεγανησίου κατέθεσε την υπ’αριθμ.4/2018 ανακοπή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, η οποία συζητείται την 11/6/2018.»

Επειδή στο με αρ.πρωτ.4456/13-06-2018 έγγραφο της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας μέσω της Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας ως συμπληρωματικό στο με  αριθμ.πρωτ.47946/11-06-2018 απαντητικό έγγραφό της, με θέμα: ‘’Αμφισβήτηση κυριότητας δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 94 Μεγανησίου, αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας από το Δήμο Μεγανησίου’’ επισημαίνεται «…σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.6333/05-05-2017 έγγραφο του Υποθηκοφύλακα Λευκάδας, μετεγράφη στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου στις 17-04-2017 στον τόμο 347 και με αυξ.αριθμό 2, η με αριθ.1150/1995 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Λευκάδας με θέμα «Καθορισμός ορίων αιγιαλού και δημιουργίας ζώνης παραλίας στη θέση Αθερινός Δήμου Μεγανησίου Λευκάδας» και ότι το ακίνητο με ΑΒΚ 94 αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας, βρίσκεται στην αδιαμφισβήτητη κυριότητα νομή και κατοχή του Ελληνικού Δημοσίου ως παλαιός αιγιαλός…».

Κατόπιν των ανωτέρω συμπεραίνεται το γεγονός ότι αμφισβητείται η δικαιοδοσία του Δήμου Μεγανησίου επί του ακινήτου στην περιοχή ‘Φανάρι’ καθότι επιπλέον εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις, και κατ΄επέκταση η εν θέματι απόφαση θεωρείται μη νομίμως ληφθείσα.

Για τους λόγους αυτούς:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   Ακυρώνουμε την αριθμ. 79/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγανησίου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *