Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
24 Ιανουαρίου 2022

Απορρίφθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η πρόταση της πράξης «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών»

Το σκεπτικό της απόρριψης

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης για τους ακόλουθους λόγους:

Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατά την 5η Συνεδρίαση της (Πρακτικό Νο.5/17.04.2018), αφού εξέτασε τα συνημμένα της Αίτησης Χρηματοδότησης έγγραφα και τα εμπροθέσμως εντός της αποκλειστικής προθεσμίας υποβληθέντα συμπληρωματικά / επεξηγηματικά στοιχεία του Δικαιούχου, διαπίστωσε την μη εκπλήρωση των κριτηρίων του Σταδίου Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας της Πράξης με τίτλο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ” και αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη της Αίτησης Χρηματοδότησης της πρότασης, δεδομένου ότι:

Α. η υποβαλλόμενη πρόταση αφορά σε ημιτελές ακίνητο – οικοδόμημα, όπως περιγράφεται / αποτυπώνεται: Α.1 στο Επιχειρηματικό Σχέδιο, ενότητα Β.4.3 “Περιγραφή εργασιών υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου” και ειδικότερα στην παράγραφο Α. “Οικοδομικές εργασίες” (σελ. 18), όπου γίνεται αναφορά για ολοκλήρωση κατασκευής και αποπεράτωσης χώρων του κτιρίου,

Α.2 στην ίδια παράγραφο της ίδιας ενότητας της Έκθεσης Σκοπιμότητας (σελ.17), όπου επίσης γίνεται αναφορά για ολοκλήρωση κατασκευής και αποπεράτωσης χώρων του κτιρίου, Α.3 στο φωτογραφικό υλικό του παραρτήματος του Επιχειρηματικού Σχεδίου, Α.4 στην υπ’ αριθμ. Απόφαση 43/2017 του ΔΣ επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 134/2014 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου, όπου δηλώνεται η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών του κτιρίου, της κατασκευής των Η/Μ εγκαταστάσεων και της μερικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου,

Α.5 στην υπ’ αριθμ. Απόφαση 44/2017 ΔΣ υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης το Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΙΟΝ32 και Α/Α ΟΠΣ1891/2016, το 3ο Υποέργο έχει τίτλο “Σύνδεση Δ.Κ.Ω.”, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου και το κτίριο να καταστεί πλήρως λειτουργικό,

Α.6 στις υπ’ αριθμ.5375/20.03.2018 και 5376/20/03/2018 Βεβαιώσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου περί μη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος, λαμβάνοντας υπόψη: 1. τη παράγραφο 1.1 της με Α.Π. 5838/740/Α3/13.11.2017 (ΑΔΑ: 6ΦΔΒ465ΧΙ8-8Ψ2) Πρόσκλησης, όπως ισχύει, όπου ορίζεται η δυνατότητα ένταξης Πράξεων των οποίων το κτιριακό απόθεμα είχε πρότερη χρήση και δραστηριότητα και το οποίο είχε εγκαταλειφθεί και θα επαναχρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς από τους αρχικά προβλεπόμενους και 2. την με Α.Π. 166/52/Α3/12.01.2018 (ΑΔΑ: ΨΜΠΦ465ΧΙ8-07Ξ) Απόφαση της Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: “Έγκριση Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020” και ειδικότερα στο Παράρτημα Ι (ημερομηνία 29.11.2017 – Ερώτημα 1),

όπου ορίζεται σαφώς ότι ημιτελή κτίρια δεν είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης,

και Β. δεν υποβλήθηκε εντός της αποκλειστικής προθεσμίας Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του κτιρίου, κατ’ ελάχιστον 8 μήνες το χρόνο και 4 ημέρες την εβδομάδα, που αξιοποιείται από τον ίδιο, λαμβάνοντας υπόψη το εδάφιο (i) του Παραρτήματος V, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Δήλωση – Επισημάνσεις του κ. Θανάση Κονιδάρη σχετικά με το θέμα της υδροδότησης του Μεγανησίου που συζητήθηκε στο Δ.Σ. Λευκάδας

Σχετικά με το θέμα της ύδρευσης του νησιού που συζητήθηκε στο ΔΣ Λευκάδας, για αποφυγή παρεξηγήσεων και λόγω της παρουσίας […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *