Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
27 Φεβρουαρίου 2021

Πως οι μετρήσεις στην Λευκάδα απέτρεψαν εγκατάσταση Ανεμογεννητριών σε Ξηρόμερο και Βόνιτσα

Απόρριψε η ΡΑΕ  την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03770/09.02.2009αίτηση  της εταιρείας με την επωνυμία «………………» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 50MW, στη θέση «Ανεμοράχη – Τσερεκάς», της Δημοτικής Ενότητας Αλυζίας, του Δήμου Ξηρόμερου και της της Δημοτικής Ενότητας Κεκροπίας, του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Επειδή η Εταιρεία υπέβαλε στην Αρχή την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-3770/09.02.2009 αίτησή της, προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 50MW στη θέση «Ανεμοράχη-Τσερεκάς», της Δημοτικής Ενότητας Αλυζίας, του Δήμου Ξηρόμερου και της της Δημοτικής Ενότητας Κεκροπίας, του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Επειδή η Αίτηση υπεβλήθη σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα 1 του ισχύοντος κατά τον χρόνο υποβολής Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας ΣΗΘΥΑ (Δ6/Φ1/οικ.5707/3.4.2007, ΦΕΚ Β΄ 448/3.4.2007), συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που στο ως άνω Παράρτημα ορίζονται, καθώς και από την απόδειξη καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους

Επειδή, σύμφωνα με το Μέρος 3. 12. Τεκμηρίωση δυναμικού ΑΠΕ του ισχύοντος κατά την αξιολόγηση της Αίτησης Κανονισμού Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ (ΦΕΚ Β’ 2373/25.10.2011) αναφέρεται ότι, «Ειδικότερα και όσον αφορά τις μετρήσεις αιολικού δυναμικού που υποβάλλονται με την αίτηση λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

α)Μετρήσεις αιολικού δυναμικού που έχουν εκτελεσθεί από πιστοποιημένους φορείς σε αντιπροσωπευτική θέση ως προς τον προτεινόμενο  σταθμό, και είναι ετήσιας διάρκειας, με ποσοστό πληρότητας μεγαλύτερο από 85%.

β)Μετρήσεις από πιστοποιημένους φορείς σε αντιπροσωπευτική  θέση ως προς τον προτεινόμενο σταθμό, διάρκειας έξι μηνών, αν καταδεικνύεται από αυτές μέση ταχύτητα εξαμήνου στο ύψος μέτρησης, ίση ή μεγαλύτερη από 7,5m/s και η ενεργειακή αποδοτικότητα της προτεινόμενης επένδυσης προκύπτει με χρήση των ανωτέρω μετρήσεων και βάσει παραδοχών και μεθόδων που ακολουθούνται από τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Ως αντιπροσωπευτική θέση σε σχέση με το προτεινόμενο σταθμό νοείται η θέση μέτρησης η οποία είναι πλήρως εκτεθειμένη στις επικρατούσες διευθύνσεις του ανέμου, απαλλαγμένη από την επίδραση εμποδίων και τα λοιπά χαρακτηριστικά της όπως ιδίως το υψόμετρο, η κλίση και η τραχύτητα του εδάφους καθιστούν τη χρονοσειρά του ανέμου που μετράται στη θέση αυτή κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά για τον υπολογισμό του πεδίου ροής στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού, βάσει των παραδοχών και των μεθόδων που ακολουθούνται από τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής…

Ειδικά για χερσαίους σταθμούς που προτείνεται να εγκατασταθούν σε περιοχές της Επικράτειας, εκτός από εκείνες των νησιών και βραχονησίδων του Αιγαίου, χρονοσειρά μετρήσεων που υποβάλλεται κατά τα ως άνω δεν θεωρείται επαρκής αναφορά αν η απόσταση του ιστού υπερβαίνει τα επτά (7) χιλιόμετρα από τις προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης των ανεμογεννητριών».

Επειδή, προτείνεται η εγκατάσταση 25 ανεμογεννητριών, ισχύος 2 ΜW έκαστη, στη θέση «Ανεμοράχη-Τσερεκάς», σε υψόμετρο 980-1170m από την επιφάνεια της θάλασσας. Υποβλήθηκαν ανεμολογικές μετρήσεις από διαπιστευμένο κατά ISO-17025 φορέα, που προέρχονται από 20μετρο ιστό, στη θέση «LE^NI^K1» στη νήσο Λευκάδα, σε μέση απόσταση 25km από τη θέση εγκατάστασης του αιολικού σταθμού και σε υψόμετρο 1037m. Η υποβληθείσα «ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ» αφορά μετρήσεις κατά το χρονικό διάστημα από τις 13.07.2006 έως τις 13.07.2008 από τρία ύψη μέτρησης τα 10.15, 19.85 και 20.85m. Σύμφωνα με την ανωτέρω Έκθεση, κατά την περίοδο συλλογής ανεμολογικών δεδομένων, η μετρούμενη μέση ταχύτητα ανέμου στο ανεμόμετρο των 10.15 m είναι 5,6 m/s  (πληρότητα 87,5%), σε ύψος μέτρησης 19.85m είναι 5.43 m/s (πληρότητα 85,8%) και στο ανεμόμετρο κορυφής είναι 5,62 m/s (πληρότητα 84,4%). Στην υποβληθείσα ενεργειακή μελέτη αναφέρεται ότι η μελέτη του αιολικού δυναμικού στην εγγύς του έργου περιοχή πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ανεμολογικών δεδομένων που προέρχονται από «…20μετρους ιστούς στην Λευκάδα σε υψόμετρα αντίστοιχα με το έργο και από τον ιστό του ΚΑΠΕ στα Ακαρνανικά όρη. Οι μετρήσεις χρησιμοποιούμενες ως αναφορά για το αιολικό κλίμα στις μελέτες αιολικού δυναμικού δείχνουν το ίδιο κλίμα στο έργο και παράγουν, συγκρινόμενες με μετρήσεις στον ΑΤ του ΟΤΕ στα Ακαρνανικά. Ακριβή αποτελέσματα». Γι΄αυτό το λόγο, χρησιμοποιούνται τα ανεμολογικά δεδομένα από τον ιστό στη θέση LE^NI^K1, που αφορούν τη περίοδο 12.7.2006 και 18.9.2007 και τις μετρήσεις σε ύψος 20m από το έδαφος και  τα ανεμολογικά δεδομένα που αντιστοιχούν στην περίοδο από 1.6.2002 έως 31.5.2003 (δεν υποβλήθηκε «Έκθεση μετρήσεων»), από τον 20μετρο ιστό στη νήσο Λευκάδα στη θέση «LEFKAS 4015», σε μέση απόσταση 32km από τις θέσεις των α/γ, προκειμένου να εκτιμηθεί το αιολικό δυναμικό στη περιοχή της θέσης εγκατάστασης με τη μεθοδολογία της συσχέτισης των ανεμολογικών δεδομένων.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά και σε ανεμολογικά δεδομένα από ιστό του ΚΑΠΕ για τα οποία επίσης δεν υποβλήθηκε «Έκθεση μετρήσεων», και αναφέρονται το ύψος του (10μετρος) και η θέση του (βρίσκεται σε απόσταση περίπου 9km ΒΑ της προτεινόμενης θέσης εγκατάστασης).  Ως προς τα ανεμολογικά δεδομένα ισχύουν τα ακόλουθα, οι υποβληθείσες με την αίτηση μετρήσεις αιολικού δυναμικού από τον ιστό στη θέση LE^NI^K1, δεν πληρούν την απαραίτητη προϋπόθεση της αντιπροσωπευτικότητας της θέσης του ιστού ως προς τις θέσεις των προτεινόμενων ανεμογεννητριών. Συγκεκριμένα, οι 25 ανεμογεννήτριες χωροθετούνται σε μέση απόσταση 25 km ανατολικά (>7km) του ιστού, όπου μεσολαβούν ορεινοί όγκοι και θάλασσα. Επιπροσθέτως, τα ανεμολογικά δεδομένα από τον ιστό στη θέση «LEFKAS 4015» που  χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της παρουσιαζόμενης μεθοδολογίας συσχέτισης ανεμολογικών δεδομένων αλλά και τα δεδομένα από τον ιστό του ΚΑΠΕ, δεν γίνονται αποδεκτά βάσει της κείμενης νομοθεσίας για λόγους πληρότητας στοιχείων καθώς δεν συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες από τη κείμενη νομοθεσία Εκθέσεις μέτρησης και μη αντιπροσωπευτικότητας της θέσης των ιστών, όπως ανωτέρω.  Σύμφωνα και με το Μέρος 3.12 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής, η υποβληθείσα χρονοσειρά ανεμολογικών μετρήσεων δεν αποτελεί επαρκή αναφορά για την τεκμηρίωση του αιολικού δυναμικού και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη η έναρξη αξιολόγησης της ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου.

Επειδή, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας την 18η Απριλίου 2018, η οποία συνεχίστηκε την 20η Απριλίου 2018, σύμφωνα με το σύνολο των εγγράφων και στοιχείων του φακέλου αυτής, με τα κριτήρια της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.3468/2006 όπως ισχύει, τον Κανονισμό Αδειών και τον Οδηγό Αξιολόγησης αιτήσεων, διαπιστώθηκε ότι η αίτηση είναι ελλιπής ως προς τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανοποίηση του κριτηρίου της ενεργειακής αποδοτικότητας και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη η έναρξη αξιολόγησης της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03770/09.02.2009 της εταιρείας

1 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *