Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
22 Ιανουαρίου 2021

Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει!

Συγκρότηση και ορισμός Προέδρου και Μελών Εξεταστικής Επιτροπής χορήγησης αδειών ηνιοχείας επιβατικής αμάξης Νομού Λευκάδος.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας μας προξένησε  μεγάλη έκπληξη, κυρίως  για δύο λόγους ο πρώτος διότι σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης ο ορισμός γίνεται σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 28 του ν.4325/2015 (Α’ 47) για λόγους  «Εκδημοκρατισμού της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αποκατάστασης αδικιών και άλλες διατάξεις».

Ο  δεύτερος λόγος που αναφέρεται στο σκεπτικό από την φύση του ουσιαστικά αναιρεί το πρώτο αφού ο νόμος για βάσει του οποίου λαμβάνεται  η απόφαση  είναι από τις 4 Αυγούστου του 1923 ν.δ/τος (Α’ 225) «Περί αδειών ηνιοχείας» και συγκεκριμένα το άρθρο 2

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε είναι πενταμελής, και η κοινοποίηση του εγγράφου έχει αποδέκτες πέντε υπηρεσίες, όσα δηλαδή τα μέλη της επιτροπής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία  δεν επιτρέπεται σε κανένα μηχανoκίνητo όχημα, ρυμoυλκoύμενo, μoτoπoδήλατo ή ζωήλατo όχημα να κυκλoφoρεί oπoυδήπoτε στη Χώρα, αν δεν φέρει τις πινακίδες αριθμoύ κυκλoφoρίας, oι oπoίες χoρηγήθηκαν νόμιμα. Oι χoρηγoύμενες πινακίδες πρέπει να είναι αντανακλαστικές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

 Οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας των ζωήλατων οχημάτων κατασκευάζονται από φύλλα αλουμινίου πάχους 1,5 χιλιοστών και έχουν διαστάσεις 150 Χ 90 χιλιοστά. Τα φύλλα αλουμινίου πρέπει να έχουν υποστεί επιμελή επεξεργασία και να έχουν σκληρή και λεία επιφάνεια, ώστε οι εκτυπούμενες επί των πινακίδων ενδείξεις να διατηρούνται αναλλοίωτες.

Οι πινακίδες φέρουν αντανακλαστική επιφάνεια. Το αντανακλαστικό υλικό που θα χρησιμοποιείται, πρέπει να εφαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει συνεχή την αντανακλαστική επιφάνεια από οποιαδήποτε γωνία παρατηρήσεως, αποτελείται δε από μικροσκοπικούς σφαιρικούς φακούς ενσωματωμένους μέσα σε πλαστικό φύλλο που πρέπει να προσφύεται τελείως πάνω στο φορέα, σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις της τεχνολογίας.

Η γραμμή κοπής περιγράμματος πρέπει να προστατεύεται με κατάλληλο διαφανές βερνίκι ή με στεγανοποιητικά άκρα.

Το αντανακλαστικό υλικό πρέπει να έχει εξωτερική επιφάνεια τελείως επίπεδη, για να περιορίζεται στο ελάχιστο η συσσώρευση σκόνης και ακαθαρσιών.

Το αντανακλαστικό υλικό που επικολλάται στο φορέα (πινακίδα από φύλλο αλουμινίου), πρέπει να είναι αρκετά ελαστικό, ώστε να μη κάνει ρωγμές στην φάση της διαμόρφωσης των ανάγλυφων γραμμάτων και αριθμών.

Οι πινακίδες φέρουν οριζόντια νεύρωση ή γραμμή πλάτους 5 χιλιοστών και βάθους (εφόσον πρόκειται περί νευρώσεως) 1 χιλιοστού, η οποία χωρίζει την πινακίδα σε δύο τμήματα ως ακολούθως:

α. Το άνω Τμήμα των πινακίδων θα έχει πλάτος 40 χιλιοστών και το κάτω τμήμα 50 χιλιοστών.

Στο άνω τμήμα των πινακίδων αναγράφονται με κεφαλαία το γράμμα “Δ” (για δήμους) ή “K” (για κοινότητες) και το αρχικό γράμμα του ονόματος του δήμου ή της κοινότητας που χορηγεί την άδεια και στο κάτω τμήμα αυτών ο αριθμός κυκλοφορίας.

Ο συνδυασμός των αρχικών γραμμάτων του ονόματος του δήμου ή της κοινότητας και ο αριθμός γράφονται με μαύρο χρώμα, έχουν δε τις εξής διαστάσεις:

α. Διαστάσεις αρχικού γράμματος ονόματος δήμου ή κοινότητας: ύψος 30 χιλιοστά, πλάτος 20 χιλιοστά, πάχος γραφής 7 χιλιοστά

β. Διαστάσεις αριθμών: ύψος 40 χιλιοστά, πλάτος 30 χιλιοστά, πάχος γραφής 5 χιλιοστά.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Η αρίθμηση των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων γίνεται με αναγραφή των γραμμάτων όπως ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο και ενός αριθμού από το 1 μέχρι 9999

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1.Κάθε ζωήλατο όχημα φέρει μια πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας στερεά προσαρμοσμένη σ αυτό.Η πινακίδα τοποθετείται οριζόντια στο άνω μέρος του οπίσθιου άκρου της αριστερής πλευράς του οχήματος.

2. Οι ανοιγόμενες για στήριξη των πινακίδων οπές δεν πρέπει να προκαλούν αλλοίωση των ενδείξεων που αναγράφονται επάνω σ αυτές.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Η προμήθεια των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας των ζωηλάτων οχημάτων ή η αντικατάστασή τους σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής, φθοράς ή προσαρμογής στις διατάξεις της παρούσας, γίνεται με μέριμνα των ενδιαφερόμενων.

Η οικεία Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή με την κατάθεση των δικαιολογητικών εκδόσεως αδείας κυκλοφορίας του οχήματος χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ενυπόγραφο και σφραγισμένο σημείωμα στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας για την αναγραφή αυτού επί της πινακίδας.Ανάμειξη των Δημοτικών ή Κοινοτικών υπηρεσιών σε θέματα προμήθειας ή κατασκευής πινακίδων απαγορεύεται.

 

Για τις πινακίδες κυκλοφορίας απαιτείται:

1. Αίτηση –   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται:

α. ότι ο αναγγέλων δεν έχει καταδικαστεί για καμία πράξη αξιόποινη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής του ιδιότητας (ενσωματώνεται στο παρόν έντυπο)

β. Ότι το ζωήλατο όχημα φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν νόμιμα. Οι διαστάσεις, οι προδιαγραφές, ο τρόπος κατασκευής και η διαδικασία χορήγησης των πινακίδων, της αντικατάστασης αυτών σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή φθοράς καθώς και ο τρόπος και η θέση ανάρτησης αυτών ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

2. Πιστοποιητικό γέννησης

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

4. Φωτοαντίγραφο άδειας Ηνιοχείας

5. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου

6. Βεβαίωση ιατρού ότι ο αιτών έχει ικανότητα να ηνιοχεί (  άρθρο 2 απόφασης 14119/22.04.2002 (ΦΕΚ 535/30.04.2002 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ  )

7. Μια (1) φωτογραφία

8. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο

Η άδεια κυκλοφορίας χορηγείται εφόσον ο αιτών: – δεν έχει υπερβεί το 70ο έτος ηλικίας. – έχει την ικανότητα και γνώση να ηνιοχεί – γνωρίζει τις διατάξεις περί κυκλοφορίας οχημάτων στους δρόμους – εφ’ όσον είναι κάτοχος του ζώου, τηρεί τις διατάξεις για την υγιεινή του ζώου (απόφαση 14119/22.04.2002 (ΦΕΚ 535/30.04.2002 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ.

Σε περίπτωση που κάτοχος του ζώου είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, από τον κάτοχο του ζώου περί της κατοχής και υγιεινής του ζώου.

Όσον αφορά το όχημα θα πρέπει: – να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν. – να πληροί τους όρους αφαλούς επιβίβασης και διακίνησης επιβατών. – σε ορισμένες κατηγoρίες ζωήλατων oχημάτων επιβάλλεται o εφoδιασμός τoυς με σύστημα τρoχoπέδησης εύχρηστo και απoτελεσματικό, πoυ να επενεργεί στo όχημα και στo έδαφoς. – να έχει δύo λευκά φώτα μπρoστά και δύo ερυθρά πίσω.

Aντί των ερυθρών επιτρέπεται να τoπoθετηθoύν αντανακλαστικά στoιχεία ερυθρoύ φωτός. – Tα ζωήλατα oχήματα, μέγιστoυ επιτρεπόμενoυ βάρoυς μέχρι 3.000 χλγ., μπoρoύν να φέρoυν μεταλλική στεφάνη στoυς τρoχoύς, τo πλάτoς της oπoίας σε oυδεμία περίπτωση επιτρέπεται να είναι μικρότερo των 0,05μ..

H στεφάνη αυτή επιβάλλεται να είναι συνεχής, κυλινδρική και χωρίς πρoεξoχές, γωνίες ή διακoπές, απαγoρεύεται δε να στερεώνεται στoυς τρoχoύς με καρφιά των oπoίων η κεφαλή εξέχει της επιφάνειας της στεφάνης.

Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία χορήγησης της άδειας, τα παρακάτω δικαιολογητικά θα ήταν προτιμότερο να κατατεθούν όλα μαζί. •

Οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από  Δημόσια Αρχή εφόσον δεν κατατεθούν αυτοπροσώπως.

Όπως σωστά αντιληφθήκατε  η Γραφειοκρατία στην Ελλάδα  υπήρχε, ωσότου το 2015 βγήκε η παρ.1 του άρθρου 28 του ν.4325/2015 (Α’ 47) , σήμερα ακολουθώντας κανείς την παραπάνω απλή διαδικασία , μπορεί άνετα να οδηγήσει κάρο!

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Λογιστικές αλχημείες

Με τον τρόπο που λειτουργεί η κυβέρνηση η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει, έχοντας υποθηκεύσει και χάσει προηγουμένως ότι έχει και δεν […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *