Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
19 Αυγούστου 2022

Στο Περιγιάλι μεταφέρεται η ράμπα του ferry-boat για Μεγανήσι

 Όλος ο σχεδιασμός για την ανάπλαση του Νυδριού. Μετατίθεται και η θέση ελλιμενισμού των ημερόπλοιων

Σύμφωνα με την συνολική μελέτη του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ»

Σύντομο ιστορικό

Η μελέτη προκηρύχθηκε το Σεπτέμβριο 2000.
Ο σχετικός διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2000 και η ανάθεση έγινε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο στις 20 Δεκεμβρίου 2000 στον πρώτο σε βαθμολογία υποψήφιο, την Μελετητική Εταιρεία Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού ΜΕΑΣ ΕΠΕ – Σ.ΒΩΚΟΣ-Π.ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Ε.ΔΙΓΩΝΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ (νύν ΜΕΑΣ Π.ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Ε.ΔΙΓΩΝΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.), με προεκτιμηθείσα αμοιβή 33.800.000 δρχ. (99.192,96 €). Η σύμβαση υπεγράφη την 7η Μαϊου 2001 με αντικείμενα:

1. Την διαμόρφωση σε πεζόδρομο του επαρχιακού δρόμου Λευκάδας Νυδριού-Βασιλικής εντός του οικισμού του Νυδριού, από την αρχή του περιφερειακού δρόμου Νυδριού ως το πέρας του περιφερειακού δρόμου Νυδριού.

2. Την ανάπλαση-αποκατάσταση-χρωματική απόδοση των προσόψεων των κτιρίων στο κεντρικό δρόμο του Νυδριού από το Δημαρχείο ως τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στο F/B, και

3. Την ανάπλαση-αποκατάσταση-χρωματική απόδοση των προσόψεων των κτιρίων στη παραλία Νυδριού, από την οδό Αγ Κυριακής έως τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στο F/B. Η εκπόνηση της μελέτης προβλεπόταν να γίνει σε τρία στάδια (προμελέτη, οριστική κι εφαρμογής), με την Υπηρεσία να διατηρεί το δικαίωμα της ανάθεσης και των Τευχών Δημοπράτησης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι μελετητές, μετά την ανάθεση της μελέτης, προέβησαν αμέσως σε εκτίμηση των τοπικών συνθηκών και των υφισταμένων στοιχείων και στη συνέχεια, με επιστολή τους, διατύπωσαν την άποψη, ότι, η μεν πεζοδρόμηση δεν παρουσίαζε ιδιαίτερα προβλήματα., αφού τα υπάρχοντα υπόβαθρα, σε συνδυασμό με αυτά που προμηθεύτηκαν από τον μελετητή του ΓΠΣ ήταν ως επί το πλείστον επαρκή για το σχεδιασμό του συγκεκριμένου έργου, αλλά οι  αναπλάσεις των προσόψεων αποτελούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο θέμα, για το οποίο δεν βρέθηκαν καθόλου υπόβαθρα ή άλλα στοιχεία.  Κατόπιν τούτου, και προκειμένου να προβούν στη μελέτη των προσόψεων, ζητήθηκε η γενική αποτύπωση των προσόψεων και η ψηφιοποίησή τους, εργασία συμπληρωματική, στο πνεύμα του άρθρου (3) της Ε.Σ.Υ.

Οι εργασίες αυτές συνίσταντο στη φωτογραμμετρική αποτύπωση – τεκμηρίωση των όψεων κτιρίων στην πόλη του Νυδριού, στην έκταση που προβλέπεται από την ΕΣΥ. Στη συνέχεια, η σχετική εργασία ανατέθηκε με συμπληρωματική σύμβαση στον Πολιτικό μηχανικό κ. Διονύση Μεσσήνη, με οικονομικούς όρους ίδιους με εκείνους που προβλέπονται στην συμπληρωματική σύμβαση που υπεγράφη με το Γραφείο ΠΕΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΕ για το αντίστοιχο έργο της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ  ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ».  Δεδομένης της σημαντικής καθυστέρησης που θα επέφερε η ως άνω εργασία στο όλο έργο και με δεδομένο το επείγον της πεζοδρόμησης, όπως το απαιτούσε ο Δήμος Ελλομένου, αποφασίσθηκε η οργανική διάσπασή του έργου στα δύο ως άνω υποέργα. Η εντολή έναρξης των εργασιών δόθηκε στις 22 Μαΐου 2001 (παραληφθείσα από τους μελετητές στις 19/6/2001).

Η προμελέτη του 1ου υποέργου παρεδόθη στις 30 Ιουλίου 2001. Ακολούθησε σειρά συσκέψεων στο Νυδρί με το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελλομένου και η διατύπωση παρατηρήσεων επί της προμελέτης. Η προμελέτη εναρμονίσθηκε με τις παρατηρήσεις και παρεδόθη εκ νέου στις 13 Μαρτίου 2002.  Παράλληλα, εκπονήθηκε και η πρώτη φάση της αποτύπωσης. Η προμελέτη εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 (αρ, συν. 61). Με την υποβολή της προμελέτης και λόγω των πιέσεων του Δήμου Ελλομένου και της τοπικής κοινωνίας, οι μελετητές υπέβαλαν και τη πρόταση, προς σύντμηση των χρόνων εκπόνησης των λοιπών σταδίων της μελέτης, να εκπονηθούν η οριστική μελέτη και η μελέτη εφαρμογής της πεζοδρόμησης σε μία φάση, πράγμα που με την έγκριση της προμελέτης έγινε αποδεκτό.

Η εν λόγω οριστική μελέτη και η μελέτη εφαρμογής της πεζοδρόμησης υποβλήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2002. Ακολούθως, στις 20/12/2002 ζητήθηκε από την υπηρεσία η σύνταξη του προϋπολογισμού, που είχε υποβληθεί ως ενιαίος, να γίνει σε δύο διακριτά τμήματα, όπερ και εγένετο. Στη συνέχεια η όλη μελέτη αδράνησε. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση επανήλθε στις 2/9/2010 με την απαίτηση της τροποποίησης της διατομής του πεζοδρόμου και την εντολή για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με τον ειδικό όρο της Ειδικής Συγγραφής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Τα τεύχη δημοπράτησης κι η επικαιροποιημένη μελέτη παρεδόθησαν στις 22/10/2010. Μετά τις αλλαγές της νομοθεσίας  σχετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας πέρασαν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, που καταργήθηκε, στη Περιφέρεια.  Η Περιφέρεια επανήλθε με πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη σε συνάντηση, προκειμένου να διευθετηθούν τα όποια θέματα και η μελέτη να περατωθεί.

Στη σύσκεψη αυτή συζητήθηκε και η εξέταση της δυνατότητας υποβολής προτάσεως, προκειμένου να ενταχθεί το έργο και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» και στην κατηγορία πράξεων «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων». Οι μελετητές επανήλθαν με προτάσεις για την συμπλήρωση των ζητηθέντων στοιχείων, πέραν των υποχρεώσεών τους της αρχιτεκτονικής μελέτης και προέβησαν στην αποπεράτωσή της. Στη συνέχεια η Περιφέρεια απεφάσισε τη σύνταξη Βιοκλιματικής Μελέτης για την υποβολή της σε τρέχον ή μελλοντικό επιχειρησιακό πρόγραμμα. Για το συγκεκριμένο έργο κρίθηκαν ως απαραίτητα τα εξής:

1. Προσαρμογή της μελέτης στις βιοκλιματικές απαιτήσεις. Αυτή συνίσταται κυρίως στην επιλογή ψυχρών υλικών δαπεδόστρωσης και σε άλλες ειδικές κατασκευές.

2. Βιοκλιματική μελέτη με υπολογισμούς.

3. Κυκλοφοριακή μελέτη διοχέτευσης της κυκλοφορίας ένθεν κακείθεν του πεζοδρόμου, ως στοιχείο πληρότητας και ουσίας, αφού έπρεπε να τεκμηριωθεί η δυνατότητα απορρόφησης της σημερινής κυκλοφορίας.

Η Βιοκλιματική και η Κυκλοφοριακή μελέτη ανατέθηκαν με τη 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου στις 19 Μαρτίου 2012.  Οι μελετητές προέβησαν στη σύνταξη των ως άνω μελετών, οι οποίες παρεδόθησαν στις 18 Μαίου 2012 και, μετά από παρατηρήσεις και επανυποβολές της Κυκλοφοριακής Μελέτης εγκρίθηκαν τελικώς στις 5 Μαΐου 2014. Ακολούθως επανασυντάχθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης, με την ενσωμάτωση σε αυτά των προβλέψεων των δύο ως άνω μελετών (Βιοκλιματική & Κυκλοφοριακή). Τα Τ.Δ. επανασυντάχθηκαν κι άλλες επιπλέον φορές για την επικαιροποίηση και τη προσαρμογή τους στην εκάστοτε νέα νομοθεσία.

Τελικώς, υποβλήθηκαν στην τελική επικαιροποιημένη μορφή τους στις 26 Μαρτίου 2014 κι εγκρίθηκαν στις 16 Μαρτίου 2016 Τα εγκεκριμένα Τ.Δ. παρεδόθησαν στους αναδόχους στις 22 Ιουνίου 2017.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο σχεδιάσθηκε στις αρχές του νέου αιώνα, με στόχο την αναβάθμιση του Νυδριού, που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες περιοχές της Λευκάδας, όσον αφορά στην τουριστική οικονομία της. Το έργο αποτελείτο από δύο υποέργα:

1. Την ανάπλαση και πεζοδρόμησης του κεντρικού δρόμου, ιδιαίτερα με την προοπτική της διάνοιξης της περιφερειακής οδού, και

2. Την ανάπλαση των προσόψεων των κτιρίων του κεντρικού δρόμου και της παραλίας, τα οποία δεν έχουν ενιαίο χαρακτήρα και διέπονται από αισθητικές αυθαιρεσίες.

1.2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η σημασία του Νυδριού είναι σημαντική για την όλη οικονομία του νησιού. Το Νυδρί είναι τουριστικό και εμπορικό κέντρο, ίσως το σημαντικότερο, αλλά παράλληλα και λιμάνι, τόσο τουριστικό, όσο και συνδετήριο με μικρότερα νησιά. Η σύνδεση αυτή γίνεται κυρίως με φέρρυ-μπώτ και ημερόπλοια.

Ο συνδυασμός των παραπάνω οδηγεί σε αύξηση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων Δημοσίας και Ιδιωτικής χρήσης, σε συνδυασμό με την αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας, που εκτείνεται σε δύο άξονες: τον παραλιακό και αυτόν του κεντρικού δρόμου.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση έχει αντιμετωπισθεί σε πρώτη φάση με την υπερτοπικής σημασίας παρέμβαση της κατασκευής και θέσης σε λειτουργία της περιφερειακής οδού, που παρακάμπτει το κέντρο του αστικού ιστού και θα οδηγεί τη διλεαύνουσα κυκλοφορία εκτός αυτού.

Σε δεύτερη φάση θα ενισχυθεί με την μεταφορά του λιμανιού των φέρρυ-μπώτ στον λιμάνι του Περιγιαλίου, έτσι ώστε τόσο τα ιδιαίτερα φορτικά φορτηγά αυτοκίνητα, όσο και η κυκλοφορία των ΙΧ που κάνουν χρήση των φέρρυ-μπώτ να κρατείται μακριά από τον αστικό ιστό.

Παράλληλα, μετατίθεται η θέση ελλιμενισμού των ημερόπλοιων στην παραλία και δημιουργείται μικρός τουριστικός λιμένας, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση του οικισμού ως τουριστικού και εμπορικού πόλου, γεγονός που έχει ως συνακόλουθο την απαίτηση της ποιοτικής αναβάθμισης της εσωτερικής κυκλοφορίας.

1.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ

Το αντικείμενο του έργου της πεζοδρόμησης είναι ο κεντρικός δρόμος του Νυδριού.  Πρόκειται για έναν δρόμο, που σήμερα αποτελεί τον κύριο οδικό άξονα του οικισμού, αλλά και όλου του νησιού, για την προσπέλαση από την πόλη της Λευκάδας των ανατολικών και νοτίων οικισμών.

Η πεζοδρόμηση προβλέπεται σε συνδυασμό και με την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου, με τον οποίο θα παρακάμπτεται ο οικισμός και θα οδηγείται η κυκλοφορία των τροχοφόρων στα όρια του Νυδριού. Επίσης σημαντική παράμετρος της κυκλοφοριακής ελάφρυνσης του δρόμου αποτελεί και η μετάθεση του λιμένος των φέρυ-μπωτ του Μεγανησίου στο Περιγιάλι.

Η μελέτη διέκρινε την ανάγκη διάκρισης δύο ζωνών:

1. Η πρώτη ζώνη, που αφορά στα δύο ακραία τμήματα, περιλαμβάνει τα τμήματα του δρόμου από τον περιφερειακό δρόμο ως τις παρυφές της πυκνώσεως του πολεοδομικού ιστού του Νυδριού, όπου κρίνεται απαραίτητη η κυκλοφορία αυτοκινήτων για την πρόσβαση των κατοίκων και την τροφοδοσία. Ως σημεία εκτροπής της κίνησης προβλέπονται το Δημαρχείο προς βορράν και ο δρόμος προς Παλαιοκατούνα προς νότον.
Η κίνηση στα τμήματα αυτά προβλέπεται να γίνεται προς μία μόνο κατεύθυνση, ήτοι τα τμήματα αυτά να είναι μονόδρομοι, με κυκλική κίνηση των οχημάτων προς τον οριοθετούμενο κάθετο δρόμο και από εκεί προς τον περιφερειακό.

2. Η δεύτερη ζώνη αφορά στο μεσαίο τμήμα, εκείνο που διέρχεται από το κοινωνικό και εμπορικό κέντρο του οικισμού, όπου κρίνεται αναγκαία η πλήρης πεζοδρόμηση, με δυνατότητα κυκλοφορίας μόνο δημοτικής συγκοινωνίας και, στις δέουσες ώρες, οχημάτων τροφοδοσίας. Στην πρώτη ζώνη διαμορφώνεται ένας δρόμος πλάτους 6 μέτρων ήτοι δύο οχημάτων (διπλή κίνηση αυτοκίνητου κατά τη μία κατεύθυνση, ήτοι κυρίως κίνηση και προσπέρασμα ή στάση)  Στη δεύτερη ζώνη, που αφορά στα δύο ακραία τμήματα, η ομάδα μελέτης έκρινε απαραίτητη την πλήρη πεζοδρόμηση, με δυνατότητα περιορισμένης κυκλοφορίας αυτοκινήτων για την πρόσβαση των κατοίκων και την τροφοδοσία.  Η αρχική πρόταση προέβλεπε την διαμόρφωση του δρόμου ως πεζοδρόμου, με ελεγχόμενη κίνηση τροφοδοσίας σε συγκεκριμένες ώρες και την κίνηση δημοτικών μεταφορικών μέσων σε κεντρική λωρίδα, που κατά τα άλλα θα λειτουργούσε ως πεζόδρομος.

Για το σκοπό αυτό πρότεινε την διαμόρφωση των εκατέρωθεν λωρίδων ως πλήρη πεζοδρόμια και την επίστρωση μία μεσαίας ζώνης 3,00- 3,50 μ. με κυβολίθους, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται, τόσο από περιπατητές, όσο περιστασιακά και από μέσα συγκοινωνίας.  Στην πρόταση αυτή αντιτάχθηκε η απαίτηση του Δήμου να υπάρχει και στο μεσαίο η δυνατότητα κίνησης όλων των τροχοφόρων στο διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του. Ετσι, αντί της διαμόρφωσης μίας μεσαίας λωρίδας με δυνατότητα μονής κυκλοφορίας πλάτους 3,00- 3,50 μ., διαμορφώνεται λωρίδα πλάτους 4,50 μ., έτσι ώστε να υπάρχει η έκτακτη δυνατότητα προσπεράσματος οχήματος με βλάβη. Για το σκοπό αυτό αποφασίσθηκε το 2002 μία μεσαία ασφαλτοστρωμένη ζώνη πλάτους 4,5 μέτρων και εκατέρωθεν αυτής δύο φαρδιά πεζοδρόμια για την κυκλοφορία των πεζών.  Μετά όμως τη θέση σε λειτουργία του νέου περιφερειακού δρόμου, η τοπική κοινωνία αντιλήφθηκε τα οφέλη που θα προκύψουν από τη πλήρη πεζοδρόμηση και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση απεφάσισε τη πλήρη πεζοδρόμηση. Έτσι, η μεσαία λωρίδα διαμορφώθηκε κι αυτή ως πεζόδρομος, ομοεπίπεδη με τις ακραίες. Στη λωρίδα αυτή υπάρχει η δυνατότητα κίνησης, τόσο τυχόν δημοτικών συγκοινωνιακών μέσων, όσο, κυρίως, και οχημάτων τροφοδοσίας των καταστημάτων σε συγκεκριμένες, μη οχλούσες, ώρες της ημέρας. Ο έλεγχος εισόδου στον πεζόδρομο μπορεί στο μέλλον, αν απαιτηθεί, να γίνει και με μηχανικά μέσα (βυθιζόμενα κολωνάκια).

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Έκλεισε σήμερα το θέμα των δημαιρεσιών για τον δήμο Μεγανησίου. Εφτά ψήφοι για τον Θανάση Κονιδάρη

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η επαναληπτική ψηφοφορία της συμπλήρωσης των αναπληρωματικών της Οικονομικής Επιτροπής με την ψηφοφορία για τον τελευταίο αναπληρωματικό μέλος […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *