Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
18 Ιουνίου 2024

Δικαστική λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας Τουρισμού Ιονίων Νήσων – ΕΤΙΝ ΑΕ

Όλο το ιστορικό της απόφασης της ΠΕΔ-ΙΝ

Στη τελευταία συνεδρίαση ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς κος Αλέξανδρος Παρίσης  έδωσε  το λόγο στη Νομική Σύμβουλο της ΠΕΔΙΝ κα Αλεξάνδρα Ούστογλου, η οποία ενημέρωσε τα μέλη  με σύντομο ιστορικό:

«Δυνάμει του με αριθμό 14084/29-4-2002 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Λευκάδας Ακριβούλας Βλασσοπούλου, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 3741/27-5-2002, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, συστάθηκε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΕ (ΕΤΙΝ ΑΕ), με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (73.375,00 €) και έδρα το Δήμο Λευκάδας.

Στη συνέχεια η προαναφερθείσα ανώνυμη εταιρία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Λευκάδας και έλαβε αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 51830/91-Β-02-1 και ΓΕΜΗ 16342443000. Ακολούθησε η παρακάτω τροποποίηση του καταστατικού της: α) τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΤΙΝ ΑΕ» και του σκοπού της (ΦΕΚ 4652/9-6-2003).

Όσον αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρίας, μετά και από την τελευταία αύξησή του στις 4-5-2003 (ΦΕΚ 6178/2003), ανήλθε στο ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (249.475,00 €), διαιρεμένο σε οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (8.500) ονομαστικές μετοχές. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρίας η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα καθώς και τις διατάξεις του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4652/2003), γενικός σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η στήριξη της περιφερειακής πολιτικής για την ανάπτυξη του τουρισμού.

β. Η παροχή πληροφόρησης και στήριξης στους φορείς του τουρισμού,

γ. Η διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών που αφορούν την τουριστική αγορά

δ. Η εφαρμογή, διαχείριση και αξιοποίηση κοινοτικών, εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων,

ε) Η υλοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,

στ) Η πιστοποίηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό σε περιφερειακό επίπεδο,

ζ) Η υποστήριξη σε ενέργειες τουριστικής δραστηριότητας,

η) Η εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΙΝ θέσεων και προτάσεων σε σχέση με τον τουρισμό. Το τελευταίο Δ.Σ. της εταιρείας εκλέχθηκε με την από 30-6-2011 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 1192/2012) με τριετή θητεία, η οποία έληγε την 30-6-2014. Ακολούθως, με την από 27-8-2014 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων παρατάθηκε η θητεία του Δ.Σ., ώστε να συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση για την εκλογή νέου Δ.Σ. Με την από 9-12015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων εκλέχθηκε νέο Δ.Σ. της εταιρείας, πλην όμως με το υπ’ αριθ. 92128/15520/21-1-2016 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Λευκάδας κρίθηκε ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του Ν. 2190/1920 για την εν λόγω καταχώριση, λόγω μη τήρησης των άρθρων 26 και 32 του ανωτέρω νόμου και εν τέλει με το υπ’ αριθμ. 2332/24-10-2016 έγγραφο του ΓΕΜΗ ανακλήθηκε το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία στερείται σήμερα εκπροσώπησης.   Είναι δε γεγονός ότι σήμερα:

1. Υπάρχουν οφειλές της εταιρίας προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους, που απαιτούν την εισροή μεγάλων χρηματικών ποσών στα ταμεία της εταιρίας, ώστε να συνεχισθεί η λειτουργία της.

2. Με δεδομένες τις οφειλές αυτές δεν έχει η εταιρία τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες και δεν μπορεί ως εκ τούτου να υλοποιήσει τους σκοπούς της.

3. Έχει προ πολλού δαπανηθεί το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, οι δε ζημίες της είναι πολλαπλάσιες  του κεφαλαίου τούτου.

4. Όλοι οι μέτοχοι, μεταξύ των οποίων και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, έχουν δηλώσει την αδυναμία τους σε πιθανή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω όλων των ανωτέρω θεμάτων που έχουν διαπιστωθεί.

5. Δεν έχει καταστεί δυνατόν να εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος αριθμός προσώπων που θα αναλάβουν τη διοίκηση της εταιρίας, δεδομένου ότι με την εκλογή τους θα αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες εν γένει από την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τυχόν άλλων οφειλών.

6. Η εταιρεία δεν έχει δημοσιεύσει ισολογισμούς από το έτος 2012 έως σήμερα. Εξάλλου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. οικ. 103758-17281/28-11-2016 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Λευκάδας, η οποία είναι η εποπτεύουσα αρχή της ως άνω εταιρείας, η εταιρεία δεν έχει υποβάλει στην Υπηρεσία οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις ετών 2012, 2013, 2014 και 2015 εγκεκριμένες από τις Γενικές Συνελεύσεις, ήτοι: Πρακτικά ΓΣ, Εκθέσεις ΔΣ και Ελεγκτών, Ισολογισμούς, Προσαρτήματα, Εφημερίδες με Ισολογισμό και Προσκλήσεις με τα αντίστοιχα παράβολα.

Για τους ανωτέρω λόγους, η Υπηρεσία, ως εποπτεύουσα αρχή, ζήτησε την λύση της εταιρείας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 48§1 εδ. δ του Ν. 2190/1920.     Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως εποπτεύουσα αρχή, άσκησε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας την από 15-12-2016 αίτηση, με την οποία ζητούσε την λύση της εταιρείας.

Με την υπ’ αριθμ. 14/2017 απόφαση το Δικαστήριο έκρινε ότι απαιτείται ο διορισμός προσωρινής διοίκησης, ώστε να εκπροσωπηθεί η εταιρεία κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Μετά την δημοσίευση της αποφάσεως, οι μέτοχοι κατέβαλαν προσπάθειες για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όμως αυτό είναι ανέφικτο, διότι όπως και ανωτέρω επισημάνθηκε δεν έχει καταστεί δυνατόν να εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος αριθμός προσώπων που θα αναλάβουν τη διοίκηση της εταιρίας, δεδομένου ότι με την εκλογή τους θα αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες εν γένει από την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τυχόν άλλων οφειλών. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η λειτουργία της εταιρείας.

Έχοντας υπόψη ότι: Το άρθρο 48 του Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, προβλέπει τα εξής:

1.Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αγωγή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη.

2.Σπουδαίος λόγος κατά την προηγούμενη παράγραφο υφίσταται, ιδίως, εάν λόγω ίσων συμμετοχών στην εταιρεία, η εκλογή διοικητικού συμβουλίου είναι αδύνατη ή η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει.

3.Η αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου της έδρας της. Άλλοι μέτοχοι, εάν εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του κεφαλαίου, μπορούν να παρέμβουν στη σχετική δίκη.

4. Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφαση του, παρέχει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία για άρση των λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογημένα θεωρεί ότι το μέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να είναι δύο (2) έως έξι (6) μήνες και μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων.

Επειδή για όλους τους παραπάνω λόγους κρίνεται αδύνατη η εξακολούθηση της εταιρείας.

Επειδή είναι αδύνατη η σύγκληση καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Επειδή είναι αδύνατη η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο διορισμός προσωρινής διοίκησης.

Επειδή κατόπιν των ανωτέρω συντρέχει σπουδαίος λόγος για την λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση.
Κατόπιν τούτων προτείνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο η λήψη απόφασης, από την πλειοψηφία του  συνόλου των μελών του, ήτοι η έγκριση  λύσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΤΙΝ ΑΕ» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 48Α του Ν. 2190/1920.

Κατόπιν όλων των παραπάνω  η ΠΕΔΙΝ αποφάσισε ομόφωνα τη λύση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Τουρισμού Ιονίων Νήσων-ΕΤΙΝ ΑΕ, κατ’εφαρμογή του άρθρου 48Α του Ν.2190/1920,  κι ανέθεσαν στην δικηγόρο της ΠΕΔΙΝ να υποστηρίξει νομικά την απόφαση αυτή ενώπιων του αρμόδιου δικαστηρίου.

δείτε σχετικά:

Θεόδωρος Γαλιατσάτος: Όλα τα στοιχεία για την «αμαρτωλή» ΕΤΙΝ στο φως

Στον εισαγγελέα διαφθοράς ο φάκελος για την ΕΤΙΝ 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights