Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
3 Μαρτίου 2021

Ακατάλληλη έως επικίνδυνη η ράμπα του Ferry-boat στο λιμάνι Σπαρτοχωρίου (Σπήλια)

Πάνω σε “ερείπια” ρίχνει  πόρτα το ferry-boat για να παραλάβει επιβάτες και οχήματα

Οι ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός  του 2015 στο λιμάνι  Σπαρτοχωρίου ( Σπήλια) ακόμα δεν έχουν επιδιορθωθεί από την ΠΕ Λευκάδας, με αποτέλεσμα μέρα με την μέρα να γίνονται εμφανέστερες κι άκρως επικίνδυνες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Μεγανησίου.

Μιλώντας με τον πλοιοκτήτη της west-ferry κ. Άγγελο Κατωπόδη,  της ακτοπλοϊκής εταιρείας   που έκτελεί την γραμμή Νυδρί-Μεγανήσι-Νυδρί μας ανέφερε ότι έχει απευθυνθεί στον δήμο Μεγανησίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας , ακόμα και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για την επικινδυνότητα που παρουσιάζει το συγκεκριμένο λιμάνι, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει διαπιστώσει απτά αποτελέσματα.

Όπως μας τόνισε: “θα ΄πρεπε όλοι να ντρεπόμαστε για την εικόνα του λιμανιού που αποτελεί την μοναδικά πύλη εισόδου για το νησί, αφού στο Βαθύ είναι αδύνατη η ασφαλής προσέγγιση,  μιας που η ράμπα που προβλέφθηκε για το  ferry-boat βρίσκεται εντός της ιδιωτικής πλέον μαρίνας σκαφών.”

Επικοινωνώντας με τον δήμο Μεγανησίου μας ενημέρωσαν ότι  η αρμοδιότητα για την επισκευή του λιμανιού ανήκει στην Π.Ε Λευκάδας, ότι έχει κινήσει της διαδικασίες και την προσεχή Παρασκευή θα γίνει η ανάθεση του έργου.

Κάνοντας την δική μας έρευνα όντως διαπιστώσαμε ότι ανάθεση έργου έχει γίνει, αλλά ανάθεση  έργου μελετών. Με ημερομηνία λοιπόν 30/1/2018 διαβάζουμε:

Θέμα 15ο: Απόφαση για τον προσωρινό μειοδότη αποτελέσματος της δημοπρασίας της μελέτης: «Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην Αποκατάσταση Ζημιών σε Λιμενικά Έργα της Π.Ε. Λευκάδας από το σεισμό της 17/11/2015», προϋπολογισμού  73.372,98 ΕΥΡΩ € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική  Επιτροπή της  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις,  να διεξάγει  και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών  και διαγωνισμών εφαρμοζομένων  των σχετικών διατάξεων  του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αντικείμενο του έργου είναι η Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύνταξη των μελετών που απαιτούνται για την εκτέλεσης έργων αποκατάστασης των λιμενικών υποδομών που έχουν πληγεί από τον πρόσφατο ισχυρό σεισμό της 17/11/2015. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στους Λιμένες: Βασιλικής, Λυγιάς, Μεγανησίου, Καλάμου, Καστού.   Στις παραπάνω θέσεις μετά από ανασκόπηση του ιστορικού, και αυτοψίας για την αναγνώριση των επιτόπου συνθηκών, θα μελετηθούν προτάσεις νέων έργων αποκατάστασης με γνώμονα την κατά το δυνατό μακροπρόθεσμη προστασία από ανάλογης φύσης προβλήματα. Στόχος είναι να καταστεί ασφαλής η πρόσδεση των σκαφών κατά την Καλοκαιρινή περίοδο και η λειτουργική αναβάθμιση του Λιμένα.

Για την ολοκλήρωση της ανωτέρω Υπηρεσίας θα πρέπει να υπάρχει συνεχής επικοινωνία και συντονισμός πλήθους υπηρεσιών και στελεχών για την άρτια τεχνική προσέγγιση και επίλυση των ζητημάτων που προκάλεσε το φαινόμενο του σεισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε ΟΑΣΠ, ΙΓΜΕ, 22η ΕΒΑ, Λιμενικό ταμείο Δήμου Λευκάδας, Τοπικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο κλπ καθώς και στις κατά τόπους εκάστοτε υπηρεσίες, για συναντήσεις και ανταλλαγή υλικού και απόψεων. Ακολούθως πρέπει να συνταχθούν οι μελέτες από την Δ.Τ.Ε. με απαραίτητη Τεχνική συνδρομή

Βοήθεια εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού, που θα επιμεληθεί και την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

Έχοντας υπ’ όψιν :

1. Της µε αρ. 454-24/31-05-2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. περί έγκρισης της Επιτροπής Διαγωνισμού για το υποέργο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ»

2. Την αριθ. πρωτ. 38034/15438/ 11-05-2017 απόφαση Περ. Ι.Ν. έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου ΣΑΕΠ 022 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006 (ΑΔΑ:77Δ27ΛΕ-ΗΛ7) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το επί θέματι έργο ως υποέργο της ΠΕ Λευκάδας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» με α/α 3 «Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην Αποκατάσταση Ζημιών σε Λιμενικά Έργα της Π.Ε. Λευκάδας από το σεισμό της 17/11/2015» προϋπολογισμού 73.800,00 με ΦΠΑ

3. Το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 §2γ. «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).  4. Την αριθ. πρωτ. 38034/15438/11-05-2017 απόφαση Περ. Ι.Ν. έγκρισης διάθεσης πίστωσης (ΩΣΘΒ7ΛΕ-Τ7Ν) 5. Την αριθ. πρωτ. 44863/241/02-06-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί παράτασης κήρυξης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας της νήσου Λευκάδας.
3 3 3 3

6. Την 3η συνεδρίαση θέμα 12ο γνωμοδότηση Τεχν. Συμβουλίου Δημ. Έργων Π.Ε. Λευκάδας. 7.  Την αριθ. 148-14/2017 απόφαση Περ. Συμβ. Ι.Ν. για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθ 32 του Ν.4412/2016 $2γ. 8. Την 193109/29-8-2017 Απόφαση Ελέγχου Νομιμότ. της 148-14/2014 Απόφ. του Π.Σ. της ΠΙΝ. 9. Την αρίθ. 776-41/16-10-2017 (ΑΔΑ : 6ΘΑΠ7ΛΕ-Χ63) Απόφαση της Οικ/κής Επιτρ. της Π.Ι.Ν. περί έγκρισης καταρτίσεως των όρων διακήρυξης διαγωνισμού του επί θέματι έργου 10. Την από 28-12-2017 διεξαγωγή διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 §2γ κατά την οποία προσήλθαν τρεις (3) μελετητικές επιχειρήσεις οι οποίες έγινες δεκτές με ποσοστά έκπτωσης να κυμαίνονται από 2 έως 5,07 %.

Εικάζουμε λοιπόν ότι αφού βρισκόμαστε στο στάδιο της τεχνικής βοήθειας ,  το προσεχές καλοκαίρι αυτή και λίγο χειρότερη θα είναι η εικόνα  του λιμανιού, χωρίς ν΄αποκλείεται   λόγω των  καιρικών συνθηκών  και του φόρτου που δέχεται καθημερινά , ν΄ αποσυντεθεί  σε πραγματικά ερείπια !

 

2 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *