Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
10 Αυγούστου 2022

Ορίζουμε εν δυνάμει “νταβατζή” στο νερό την Λευκάδα. Αυτή είναι η συμφωνία

 Σε καθεστώς  μόνιμης καταγγελίας θα βρίσκεται  από την πρώτη κιόλας ημέρα της τουριστικής περιόδου, αφού οι ελλείψεις νερού ειδικά στη Δημοτική Ενότητα Ελλομένου είναι τεράστιες.

Το Μεγανήσι θα πληρώνει το κόστος συντήρησης , τα έργα βελτίωσης και το νερό!

Και την πίτα ολάκερη και τον σκύλο χορτάτο θέλει η Λευκάδα!

Διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης και θα επιλύει τις διαφορές με τριμερής επιτροπή όπου θα διαθέτει την πλειοψηφία.

Ορίζεται  ως ιδιοκτήτρια του νερού με αποτέλεσμα, όταν με το  καλό έρθει η ιδιωτική ΕΥΔΑΠ Νήσων, ν΄αποκτήσουμε και ιδιώτη αφεντικό!

Ισχύει όσο θέλει η Λευκάδα

Τι ορίζει η συμφωνία,  κόκκινα γράμματα  αποτελούν τα σημεία στα οποία τίθενται σοβαρά ζητήματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Στη Λευκάδα σήμερα την ………….. ημέρα …… του έτους 2018, οι φορείς που αναφέρονται κατωτέρω και θα καλούνται στο εξής συμβαλλόμενοι:

Α) Ο Δήμος Λευκάδας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Δήμαρχο κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο του Χρήστου και

Β) Ο Δήμος Μεγανησίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Δήμαρχο κ. Δάγλα Παύλο του Γερασίμου, αποδέχονται τα κάτωθι:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Δήμος Λευκάδας αναγνωρίζοντας την ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας του για την κάλυψη σε επάρκεια και ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Μεγανησίου, θα του παρέχει ποσότητα νερού από τη γεώτρηση στη θέση «ΚΟΛΩΝΙ» του Δ.Δ. Βαυκερής, σε περιπτώσεις ανεπάρκειας της γεώτρησης οι ανάγκες του Δήμου Μεγανησίου θα καλύπτονται από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας.

Άρθρο 1  ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ο καθορισμός των όρων για την εκμετάλλευση από τους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου, της γεώτρησης στη θέση «ΚΟΛΩΝΙ» του Δημοτικού Διαμερίσματος Βαυκερής του Δήμου Λευκάδας, με σκοπό την συμπλήρωση ύδρευσης του Δήμου Μεγανησίου.

Άρθρο 2  ο ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης). Αποτελεί δε τροποποίηση της υπογραφείσας την 17/4/1981 όμοιας, μεταξύ της τότε κοινότητας Βαυκερής και του τότε Συνδέσμου Ύδρευσης Μεγανησίου Λευκάδας, περί παροχής ύδατος  στον Σύνδεσμο Μεγανησίου από τη γεώτρηση στη θέση «ΚΟΛΩΝΙ» της κοινότητας Βαυκερής.   Την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισής του αντλούμενου νερού από τη γεώτρηση στη θέση «ΚΟΛΩΝΙ» του Δημοτικού Διαμερίσματος Βαυκερής (κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και για άρδευση) θα έχει ο Δήμος Λευκάδας.

Άρθρο 3  ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Οι Δήμοι Λευκάδας και Μεγανησίου συνεργάζονται για την ορθολογική χρήση της γεώτρησης σχετικά με την ποιότητα και την ποσότητα του αντλούμενου νερού καθώς και για τη διασφάλιση των αποθεμάτων, θέτοντας όρια στη λειτουργία της γεώτρησης.   Ο Δήμος Λευκάδας αναλαμβάνει την ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας του συστήματος άρδευσης της περιοχής που βρίσκεται η γεώτρηση με δική του κανονιστική απόφαση, για την ορθολογική χρήση του νερού και την αποφυγή σπατάλης του.

Ο Δήμος Λευκάδας σε συνεργασία με τον Δήμο Μεγανησίου, και με τη συνδρομή τεχνικών, μεταφέρει το νερό της γεώτρησης με αγωγό στην υπάρχουσα δεξαμενή, διαμορφωμένη κατάλληλα για αποθήκευσή του με τρόπο που να επιτρέπει την ισομερή κατανομή του για ύδρευση και άρδευση. Από τον πυθμένα της δεξαμενής εξέρχονται δυο αγωγοί ικανοί να μεταφέρουν ισοδύναμες ποσότητες νερού, ο ένας για ύδρευση του Δήμου Μεγανησίου και ο άλλος για άρδευση του Δημοτικού Διαμερίσματος Βαυκερής, με προτεραιότητα την ύδρευση.

Ο Δήμος Λευκάδας αναλαμβάνει τη φροντίδα και τις δαπάνες διαμόρφωσης, συντήρησης και καλής λειτουργίας του περιβάλλοντος χώρου της γεώτρησης.   Ο Δήμος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της παρούσας, σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του Δήμου Μεγανησίου καθώς και σε περιπτώσεις έλλειψης νερού στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου.

Άρθρο 4  ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Ο Δήμος Μεγανησίου υδροδοτείται από τη γεώτρηση στη θέση «ΚΟΛΩΝΙ» του Δ.Δ. Βαυκερής και σε περιπτώσεις ανεπάρκειας νερού ή αδυναμίας μεταφοράς του, υδροδοτείται συμπληρωματικά από το Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας-Αιτωλοακαρνανίας.

Ο Δήμος Μεγανησίου υποχρεούται μετά την υπογραφή της παρούσας, άμεσα να τοποθετήσει υδρόμετρα στην έξοδο του αγωγού από τη δεξαμενή καθώς και στην αρχή του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού στη θέση «ΑΛΑΜΑΝΑΤΟ», σε εμφανές σημείο με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας τους.

Ο Δήμος Μεγανησίου αναλαμβάνει το συνολικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης του υδροδοτικού συστήματος (γεώτρηση-αντλία-δεξαμενή-αγωγός) συμπεριλαμβανομένου του κόστους ηλεκτροδότησης.  

Ο Δήμος Μεγανησίου βαρύνεται με το οικονομικό κόστος των έργων βελτίωσης λειτουργίας του συστήματος γεώτρηση-δεξαμενή. Η εκτέλεση των έργων αυτών θα συναποφασίζεται από τον Δήμο Λευκάδας και τον Δήμο Μεγανησίου, θα επιβλέπονται δε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας.

Άρθρο 5  ο ΠΟΡΟΙ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Η ποσότητα νερού από τη γεώτρηση που θα καταναλώνει ο Δήμος Μεγανησίου καταμετράται με  το υδρόμετρο που θα τοποθετήσει ο Δήμος Μεγανησίου στην έξοδο της δεξαμενής.

Ο Δήμος Μεγανησίου καταβάλλει στον Δήμο Λευκάδας το αντίτιμο του νερού που καταναλώνει σύμφωνα με τις ενδείξεις του υδρομέτρου.   Η καταμέτρηση θα γίνεται κάθε τέλος τετραμήνου από υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας και υπάλληλο του Δήμου Μεγανησίου.

Η καταβολή του αντιτίμου θα γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της καταμέτρησης.   Η τιμή για κάθε κυβικό μέτρο νερού που προμηθεύεται ο Δήμος Μεγανησίου από τη γεώτρηση ορίζεται σε 0,10 ευρώ (πληρώνεται στον Δήμο Λευκάδας), ενώ η αντίστοιχη τιμή για το νερό που προέρχεται από το Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας είναι 0,17 ευρώ (πληρώνεται στο Σύνδεσμο).

Άρθρο 6  ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και την υλοποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συνιστάται κοινή επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης της Σύμβασης. Η επιτροπή θα αποτελείται από: α) Εκπρόσωπο του Δήμου Λευκάδας, β) Εκπρόσωπο του Δήμου Μεγανησίου.

Άρθρο 7  ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση θα έχει διάρκεια δέκα (10) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μονομερούς καταγγελίας της από το Δήμο Λευκάδας σύμφωνα με το άρθρο 3.

Άρθρο 8  ο ΡΗΤΡΕΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης (που θεωρούνται όλοι σημαντικοί) ή η παράβαση του νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα των συμβαλλομένων μερών, δίνει το δικαίωμα στο άλλο να ζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία. Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται με αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης οι ακόλουθες ρήτρες: α) Σύσταση εφαρμογής των όρων της σύμβασης. Β) Αποζημίωση για τη ζημία που επήλθε από τη μη εφαρμογή των όρων.

Άρθρο 9  ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Εφόσον υπάρξει αθέτηση των όρων της Σύμβασης θα ενημερώνεται η επιτροπή παρακολούθησης.   Η οποιαδήποτε διαφορά ή αμφισβήτηση κατά την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης επιλύεται από τριμελή επιτροπή στην οποία συμμετέχουν: 1. Ο Δήμαρχος Λευκάδας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του ως πρόεδρος. 2. Ο Δήμαρχος Μεγανησίου και 3. Ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Βαυκερής.   Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης από την παραπάνω τριμελή επιτροπή, αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα Πολιτικά Δικαστήρια του Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Άρθρο 10  ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Καμιά τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών.   Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τους όρους της Σύμβασης, η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αιτία παραίτησης των συμβαλλομένων από δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων που δεν αναφέρονται στη Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξη, αφού αναγνώστηκε η Σύμβαση αυτή, υπογράφηκε σε δυο αντίτυπα εκ των οποίων έλαβε από ένα καθένα των συμβαλλομένων μερών.

Η παραπάνω προγραμματική Σύμβαση ψηφίστηκε: α. Από το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας με την υπ’ αριθμόν ………………. απόφασή του. β. Από το Δ.Σ. του Δήμου Μεγανησίου με την υπ’ αριθμόν ………………. απόφασή του. Καταργεί δε κάθε άλλη σχετική προηγούμενη σύμβαση ή συμφωνητικό μεταξύ των παραπάνω εμπλεκομένων μερών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

0 Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *