Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
24 Ιουνίου 2024

Γιατί χαρακτηρίσαμε προεκλογικό “πυροτέχνημα” την υπόσχεση για χρηματοδότηση του “Μέντη”

Μα για τον εξής απλούστατο λόγο, είναι νομικά ανέφικτη

Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου 16/1/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΜΗΜΑ VII

Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος Χρίστο Ντάκουρη, Αντιπρόεδρο, και τα μέλη Γεωργία Μαραγκού και Κωνσταντίνα Ζώη, Συμβούλους, Αγγελική Μαυρουδή και Αικατερίνη Μποκώρου (εισηγήτρια), Παρέδρους με συμβουλευτική ψήφο.

Συνεδρίασε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματος του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 16 Ιανουαρίου 2007, με την παρουσία του δικαστικού υπαλλήλου Ιωάννη Αθανασόπουλου, κωλυόμενης της Γραμματέως του Βασιλικής Τσιαντή.

Για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ   του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής και  του Δήμου Νέας Μάκρης Νομού Αττικής, αν πρέπει να θεωρηθεί το 1197,   οικονομικού έτους 2006, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου αυτού.  Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου και

Έλαβε υπόψη

Την από 18.12.2006 έγγραφη γνώμη του Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ανδρέα Καπερώνη, σύμφωνα με την οποία το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί

Πράξη 0010/Συν.2η/2007 2

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, με την 136/9.11.2006 πράξη του, αρνήθηκε να θεωρήσει το 1197, οικονομικού έτους 2006, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου Νέας Μάκρης Νομού Αττικής, με το οποίο εντέλλεται η καταβολή ποσού 1.000 ευρώ, ως οικονομική επιχορήγηση έτους 2006, στο σωματείο με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» για την αντιμετώπιση λειτουργικών του αναγκών. Ως αιτιολογία για την άρνηση του ο Επίτροπος προέβαλε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 262 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (π.δ.410/1995), δεδομένου ότι αφενός οι σκοποί του εν λόγω σωματείου εξυπηρετούν πρωτίστως τα συμφέροντα των μελών του και δευτερευόντως, περιστασιακά και ευκαιριακά, την πνευματική ή πολιτιστική ζωή της περιοχής και αφετέρου δεν αποδεικνύεται ότι ο σύλλογος πράγματι αναπτύσσει πολιτιστική δραστηριότητα. Ο Δήμος Νέας Μάκρης, με το 11929/4.12.2006 έγγραφο του Δημάρχου του, επανυπέβαλε για θεώρηση το ως άνω χρηματικό ένταλμα υποστηρίζοντας ότι η επιχορήγηση του συλλόγου αφορούσε στην πραγματοποίηση της «πολιτιστικής εκδήλωσης» «Γιορτή Πίττας», που πραγματοποιήθηκε στις 10.12.2006 σε ταβέρνα της περιοχής, με τη συμμετοχή χορευτικών παραδοσιακών συγκροτημάτων «προς ανάδειξη των ηθών και εθίμων της περιοχής Ρούμελης» και με είσοδο ελεύθερη. Ο Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στις απόψεις του, με συνέπεια να ανακύψει η υπό κρίση διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 11.12.2006 έκθεση του, προς το Τμήμα τούτο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ.1 του π.δ.774/1980 και 139 παρ.1 του π.δ.1225/1981, σε συνδυασμό με την ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚΒ’, 1620) Κανονιστική Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

II. Με την παρ.3 του άρθρου 262 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (π.δ. 410/1995, ΦΕΚ Α’ 231) ορίζεται ότι: «Με απόφαση του δημοτικού…συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς ή πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους στο δήμο…Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον η οικονομική κατάσταση του δήμου…το επιτρέπει και έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα εκατοστό των τακτικών εσόδων του». Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι, για να είναι επιτρεπτή η χρηματική επιχορήγηση πρέπει ο αποδέκτης αυτής να είναι πολιτιστικό ή αθλητικό σωματείο, ένωση δηλαδή προσώπων για την επιδίωξη πολιτιστικού ή αθλητικού σκοπού (όπως αυτός προκύπτει από το καταστατικό του), που έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή του στο τηρούμενο στο πρωτοδικείο της έδρας του ειδικό δημόσιο βιβλίο (αρθρ.61, 78 εδ.α’ και 83 του Αστικού Κώδικα). Πολιτιστικό ή αθλητικό χαρακτήρα πρέπει να έχουν και οι εκδηλώσεις του σωματείου, η δε πραγματοποίηση των εκδηλώσεων αυτών πρέπει να αποδεικνύεται από τα στοιχεία του φακέλου. Ως πολιτιστικές νοούνται οι εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην προαγωγή της πνευματικής και, εν γένει, πολιτιστικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων σε αυτές ατόμων (π.χ. διαλέξεις, παρακολούθηση ή συμμετοχή σε συζητήσεις ή εκδηλώσεις σχετικές με τα γράμματα, τη μουσική και γενικά τις τέχνες, παρακολούθηση ή συμμετοχή σε θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις ή εκδηλώσεις, επισκέψεις σε χώρους ιστορικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος κ.λπ.), και όχι οποιαδήποτε συλλογική δραστηριότητα, όπως αυτές που αποσκοπούν κυρίως στην ψυχαγωγία και διασκέδαση των ατόμων αυτών. Επιπλέον, το σωματείο πρέπει να έχει την έδρα του εντός των ορίων της περιφέρειας του δήμου που παρέχει την επιχορήγηση, για την οποία πρέπει να έχει εγγραφεί στο δημοτικό προϋπολογισμό σχετική πίστωση που δεν υπερβαίνει το ένα εκατοστό των τακτικών εσόδων του. Τέλος, πριν από την έγκριση της επιχορήγησης από το δημοτικό συμβούλιο, πρέπει το σωματείο να υποβάλει προς αυτό αίτηση, με την οποία προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις για την πραγματοποίηση των οποίων προτίθεται να διαθέσει την αιτούμενη επιχορήγηση και στην οποία να αναγράφεται ο προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών. Συνεπώς, δεν είναι επιτρεπτή η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του επιχορηγούμενου συλλόγου. Η τήρηση της τελευταίας αυτής προϋπόθεσης επιβάλλεται από τις αρχές της ειδικότητας των πιστώσεων και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς στην περίπτωση του άρθρου 262 παρ.3 του π.δ.410/1995 ο νομοθέτης επιτρέπει στη διοίκηση την κατά διακριτική ευχέρεια διάθεση του δημοσίου χρήματος και, συνεπώς, το αρμόδιο για τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των σχετικών δαπανών Δικαστήριο πρέπει να έχει υπόψη του τα σχετικά έγγραφα στοιχεία, τα οποία θα του επιτρέψουν τον έλεγχο της υπέρβασης ή μη των ακραίων ορίων της εκ μέρους της διοίκησης ασκούμενης διακριτικής εξουσίας (πβλ. πράξ. IV Τμ. 45/1995 και VII Τμ. 364, 368/2006).

III. Στην προκειμένη υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 92/21.3.2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Νέας Μάκρης Νομού Αττικής εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού 1.000 ευρώ προς το σωματείο με την
επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», με έδρα το Δήμο αυτό, για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτού, ενώ με την ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.00.6737.02 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2006 του Δήμου. Σκοπός του ως άνω συλλόγου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του καταστατικού αυτού (που εγκρίθηκε με την 973/2002 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) είναι «α) η αλληλογνωριμία και η σύσφιξη των δεσμών των μελών του, που συνδέονται με κοινή καταγωγή, β) η ανάπτυξη και η ενίσχυση του πνεύματος της αλληλεγγύης των μελών σε κάθε επίπεδο της κοινωνικής ζωής, γ) η πνευματική, η ηθική, η κοινωνική και πολιτιστική εξύψωση των μελών, δ) η ανάπτυξη των αξιών που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών, ε) η ενίσχυση με κάθε μέσο των μελών του Συλλόγου που έχουν ανάγκη από βοήθεια, στ) η συμμετοχή του Συλλόγου στην κοινωνική, πνευματική και πολιτιστική ζωή του τόπου», ενώ στο άρθρο 3 προσδιορίζονται τα μέσα για την πραγματοποίηση των προαναφερόμενων σκοπών. Περαιτέρω,  όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο Σύλλογος οργάνωσε στις 10.12.2006 την εκδήλωση «γιορτή της πίττας» με τη συμμετοχή χορευτικού συγκροτήματος (βλ. τα από 30.9.2006 πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, σχετική έντυπη πρόσκληση και 11929/4.12.2006 έγγραφο του Δημάρχου). Για την καταβολή δε της επιχορήγησης προς το σύλλογο αυτόν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του εκδόθηκε το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη (επιχορήγηση του φερόμενου ως δικαιούχου του εντάλματος σωματείου) δεν είναι νόμιμη, καθόσον δεν συντρέχουν οι τιθέμενες από την προαναφερόμενη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 262 του π.δ.410/1995 προϋποθέσεις. Ειδικότερα και ανεξαρτήτους της μη υποβολής προηγούμενης της επιχορήγησης αίτησης του συλλόγου στο Δήμο προς τούτο, από τα στοιχεία του φακέλου και ιδίως από το καταστατικό του επιχορηγούμενου συλλόγου προκύπτει ότι αυτός δεν έχει κατά κύριο λόγο πολιτιστικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπεί πρωτίστως στην εξυπηρέτηση των μελών του, ενώ περαιτέρω δεν προκύπτει ότι αυτός αναπτύσσει εν τοις πράγμασι πολιτιστική δραστηριότητα στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου, δεδομένου ότι η μοναδική εκδήλωση που φέρεται να έχει οργανώσει ο σύλλογος αυτός κατά τη διάρκεια του έτους είναι η προαναφερόμενη «γιορτή πίττας». Τέλος, από τα ίδια ως άνω στοιχεία προκύπτει σαφώς ότι σκοπός της οικονομικής ενίσχυσης είναι αποκλειστικά η κάλυψη λειτουργικών εξόδων του επιχορηγούμενου συλλόγου και όχι η ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights