Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
6 Δεκεμβρίου 2022

Ακυρώνει η Αποκενρωμένη την απόφαση του Δ Σ για την πράξη Διοκητικής Αποβολής στο Φανάρι

Αποκεντρωμένη και Κτηματική Υπηρεσία του δημοσίου συμφωνούν:

Ο Δήμος Μεγανησίου ουδεμία δικαιοδοσία έχει επί του ακινήτου στην  περιοχή ‘Φανάρι’ και κατ΄ε̟πέκταση η εν θέματι α̟πόφαση θεωρείται μη νομίμως ληφθήσα….

Όλο το σκεπτικό της απόφασης:

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 («Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας») αρ. 2 του Ν.3852/2010 η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία ̟ου είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοση της, μέσα σε ̟προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήμοι, οι ̟περιφέρειες και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν και κάθε επιπλέον στοιχείο ̟ου ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.. και ̟αρ. 3 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 ̟αρ 12 του Ν.4071/2012, ο Ελεγκτής Νομιμότητας ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική ̟προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ̟παρέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική ̟πράξη. Σε ̟περίπτωση ̟ου διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται. Παρά την γραμματική διατύπωση της διάταξης, κατ’ ορθή τελεολογική και συστηματική ερμηνεία, η αποκλειστική ̟προθεσμία των τριάντα (30) ημερών παρέρχεται από την ̟παρέλευση σε αυτόν του  πλήρους φακέλου της σχετικής ̟προς έλεγχο ̟πράξης. Σε ̟περίπτωση ̟που λείπουν κάποια από τα στοιχεία ̟που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο και ζητηθεί η αποστολή ή συμπλήρωσή τους, η αποκλειστική ̟προθεσμία 30 ημερών παρέχεται από την ̟παρέλευση αυτών, εφόσον έκτοτε είναι δυνατόν να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη κρίση για τη νομιμότητα ή μη της ̟πράξης (̟πρβλ. ΣτΕ 2242/2008, 2115/2009).

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 («Έλεγχος νομιμότητας ̟πράξεων Ο.Τ.Α. αστική και ̟πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.») ̟αρ. 1 και 4 του ως άνω νόμου: «1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των ̟πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του ̟παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ, οι οποίες βρίσκονται στις έδρες
των ̟περιφερειών ̟που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (̟.δ. 30/1996), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι επιτροπές αυτές
συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 4Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 227 του ̟παρόντος». Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ/τος 139/2010: «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. η εποπτεία του Κράτους ε̟ί των ΟΤΑ
και των νομικών τους ̟προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 241 του ν. 3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». Όπως ̟προκύπτει από το φάκελο της υπόθεσης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγανησίου συνεδρίασε στις 20-06-2017 και ο δημοτικός σύμβουλος Κονιδάρης Παναγιώτης
έθεσε ως θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης τη Σύνταξη Πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του πρώην ενοικιαστή του Δημοτικού αναψυκτηρίου στην ̟περιοχή ‘ Φανάρι’ του Δήμου Μεγανησίου. Το Δ.Σ. αποδεχόμενο τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος και κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφάσισε ομόφωνα για την Διοικητική αποβολή του φερόμενου ως μισθωτή και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για Σύνταξη Πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.

Επειδή σύμφωνα με το αριθμ.̟ρωτ.12297/23-08-2017 απαντητικό έγγραφο Αυτοτελούς Γραφείου Λευκάδας της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ‘Το δημόσιο κτήμα με Α.Β.Κ. 94,στη θέση ‘Αθερινός-Φανάρι’ του Δήμου Μεγανησίου αποτελεί
̟παλαιό αιγιαλό ̟ου καθορίστηκε με απόφαση της Επιτροπής Καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1148/δ’/22-12-1995…Εντός του δημοσίου κτήματος …βρίσκεται το αναψυκτήριο που έχει κατασκευαστεί αυθαίρετα από το Δήμο Μεγανησίου’’… ‘’Το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Λευκάδας ̟προέβει σε αυτοψία και συνέταξε την από 04-09-2014 έκθεση αυτοψίας σχετικά με αυθαίρετες χρήσεις και κατασκευές εντός του δημόσιου ακινήτου και κάλεσε τον Δήμο Μεγανησίου να τις απομακρύνει και να απελευθερώσει το χώρο. Ο Δήμος Μεγανησίου απάντησε με το υ̟άριθμ.188/19-01-2015 Υπόμνημα.’’

Επειδή ο Δήμος Μεγανησίου με το από 15-1-2015 υπόμνημα ̟προς το Αυτοτελές Γραφείο Λευκάδας , Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου αναγνωρίζει εμμέσως ̟πλην σαφώς ότι το εν λόγω κτίσμα δεν βρίσκεται σε Δημοτικό ακίνητο και
ζητά είτε την ̟παραχώρηση είτε την μίσθωση του ακινήτου.
Επειδή επιπλέον σύμφωνα με το αριθμ.̟ρωτ.12297/23-08-2017 απαντητικό έγγραφο Αυτοτελούς Γραφείου Λευκάδας της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου του Υ̟. Οικονομικών ‘’Εντός του δημοσίου ακινήτου ο Δήμος Μεγανησίου
κατασκεύασε αναψυκτήριο, χωρίς την άδεια του Ελληνικού Δημοσίου, ̟παρότι γνώριζε ότι βρίσκεται σε δημόσια και όχι δημοτική έκταση, τουλάχιστον από το έτος 2007…’’…’’Δικαίωμα μίσθωσης του δημοσίου ακινήτου με Α.Β.Κ. 94 και των ε̟’παυτού κατασκευών έχει αποκλειστικά η ΕΤΑΔ Α.Ε., εφόσον αυτό δεν έχει παραχωρηθεί, δεν έχει εκποιηθεί και δεν έχει εκμισθωθεί σε Δήμο, Κοινότητα ή ιδιώτη από την ΕΤΑΔ
Α.Ε.’’…’’Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δήμου Μεγανησίου από το δημόσιο ακίνητο καθώς και του αυθαίρετου χρήστη Κατωπόδη Δημήτριου του Φωτίου και στη λήψη όλων των ̟προβλεπόμενων μέτρων ̟προστασίας.’’
Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος Μεγανησίου ουδεμία δικαιοδοσία έχει ε̟πί του ακινήτου στην ̟περιοχή ‘Φανάρι’ και κατ΄ε̟πέκταση η εν θέματι απόφαση θεωρείται μη νομίμως ληφθήσα.

Για τους λόγους αυτούς:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ακυρώνουμε την αριθμ. 86/20-06-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας για τους λόγους ̟ου αναφέρονται στο σκεπτικό.
Κατά της απόφασης μας αυτής μπορεί να ασκηθεί ̟προσφυγή, στην Ειδική Επιτροπή τουάρθρου 152 του Δ.Κ.Κ ( Ν.3463/06), ̟ου εδρεύει στην Κέρκυρα ( Αλυκές Ποταμού – 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ), εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίησή της.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠ/ΝΗΣΟΥ,ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμος Μεγανησίου

0 Shares

Σχετικά άρθρα

2 Σχόλια

 1. Εδώ που φτάσαμε όλα τα … καταλαβαίνω !
  Μια απορία έχω μόνο , που πρέπει να τη απαντήσουν οι αρμοδιοι.
  Για ποιο λόγο η κτηματική ( αφού δέχεται ότι το κτήμα ειναι του Δημοσίου )
  δεν έκανε αυτό που έκαναν οι αιρετοί μας ή δεν έβγαλε σε διαγωνισμό , το κτίριο , αποστερώντας το Ελληνικό Δημόσιο από χιλιάδες ευρώ:

  1. Αγαπητέ φίλε
   τα γεγονότα είναι τόσο απλά για τους “παροικούν τες της Ιερουσαλήμ” που δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Κατά κανόνα πρέπει να γνωρίζεις ότι το δημόσιο δεν έχασε ποτέ δεκάρα από κανέναν μας. Όποιοι χρωστούσαν τα πλήρωσαν ή θα τα πληρώσουν με “τοκογλυφικό” καπέλο μέχρι τελευταίο λεπτό.

   Ο χρυσός κανόνας οικονομικής επιβίωσης ορίζει να χρωστάς (εάν δεν μπορείς ν΄ανταπεξέλθεις οικονομικά) σε δέκα εκατομμύρια Έλληνες αλλά ΠΟΤΈ στο δημόσιο.

   Τώρα μάλλον βιάζεσαι, το δημόσιο λειτουργεί αργά αλλά ποτέ εις βάρος του…

   Αναμονή λοιπόν σ΄αυτό και σ’άλλα που εσύ δεν ξέρεις( ούτε οφείλεις φυσικά να ξέρεις), αλλά έχουν πάρει τον δρόμο τους….

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *