Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
24 Σεπτεμβρίου 2023

Εκτός ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση για το δίκτυο υποδομών του νερού το Μεγανήσι

Απορρίφθηκε από την ΠΙΝ  η αίτηση προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Όλό το σκεπτικό της απόφασης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες: Γ.Φελούκας Τηλ.: 2661360000 Fax: 2661360060Ημερομηνία 31/07/2017 Α.Π.:  637

Προς: Δήμο Λευκάδας   Υπ’ όψιν Νομίμου Εκπροσώπου Υπεύθυνου Πράξης
ΘΕΜΑ:  Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5006566 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιονίων Νήσων 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006»,
2. Το Ν.  4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),
3. Την με αρ. πρωτ. 81986/EYΘY712/31-7-2015 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,  όπως ισχύει,
4. Την ΥΑ 32671/ΕΥΘΥ 328/23-03-2015 (ΦΕK791/Β/06-05-2015) αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.«Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014 – 2020»
5. Την 1η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων» (16-6-2015), όσον αφορά στην έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων μέρους του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π., όπως αυτά ισχύουν,

6. Την με αρ. πρωτ. 2867/06-12-2016  (ΙΟΝ31) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ου Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014 -2020»  για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «2» και τις τροποποιήσεις αυτής,

7. Την με αρ. πρωτ. 3598/28.02.2017 (637/28.02.2017 ΕΥΔ ΠΙΝ) αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου Λευκάδας.  8. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αρνητικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα Πληρότητας και πρόκειται να αποτυπωθούν στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ 9. Την με αρ. πρωτ.οικ.2030 /31.07.2017 εισήγηση απόρριψης πράξης του προϊσταμένου της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της  πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ «5006566» και συνολική δημόσια δαπάνη  2.470.000,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.2867/2016 Πρόσκλησης «ΙΟΝ31» όπως ισχύει για τους κάτωθι  λόγους:

1. Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης για τους ακόλουθους λόγους: 
Στο ΤΔΠ δεν έχει συμπληρωθεί υπεύθυνος πράξης.
Επίσης στο ΤΔΠ σύμφωνα με την εγκύκλιο 47159/ΕΥΘΥ 1045/25-09-2014 στα τεχνικά έργα ύδρευσης δεν πρέπει να αποτυπώνεται το ΦΠΑ. 
Δεν έχει κατατεθεί βεβαίωση ΟΕΣΔΥ που αποδεικνύει τη συμβατότητα με το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Σύμφωνα με το έντυπο Δ2 η Άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου βρίσκονται υπό έκδοση.Επιπλέον προκύπτει ότι μέρος του έργου γίνεται σε επαρχιακό δίκτυο και δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη από την αρμόδια ΠΕ της ΠΙΝ (η οποία υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει το φυσικό αντικείμενο ή και τον προϋπολογισμό του έργου).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Εσωτερική διανομή:
Μονάδες Α, Β1, Β2 και Γ ΕΥΔ ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω e-mail)
Κοινοποίηση:  1. Φορέας Πρότασης της Πράξης ( Δήμος Μεγανησίου)  2. Φορέας Λειτουργίας του Έργου (Δήμος Μεγανησίου)  3. Γραφείο Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω e-mail)

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights