Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
10 Αυγούστου 2022

Γιατί είναι “Αίολες” οι αποφάσεις για ρυθμίσεις κυκλοφορίας και τα πρόστιμα στο Βαθύ

Με αγωγές απειλούν όσοι έγιναν αποδέκτες των προστίμων

Το θέμα έφτασε μέχρι την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου που εξέδωσε τις παρακάτω διευκρινήσεις

Διευκρινήσεις-Οδηγίες: περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (που αναφέρονται στο άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 48 του Ν.4313/2014, παράγραφος 9) οδικών δικτύων των ΟΣΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και εντός Φερσαίας Ζώνης Λιμένα σε συνέχεια του αριθμ. 2305/82229/22.07.2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9ΑΟΡ1Υ-10Θ) εγγράφου διευκρινήσεων-οδηγιών του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ&Ι.

Για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένα (ΦΖΛ) σε τουριστικούς λιμένες της επικράτειας με απόφαση του νυν Συντονιστή πρώην Γ.Γ./ΑΔ για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες διαχείρισης (Master Plan), απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:


1. Απόφαση Καθορισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα με αριθμό ΥΕΚ, η οποία και θα αποτυπώνεται στο σχέδιο της πρότασης.
2. Σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού μετά από:
3. Εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Τουρισμού.
4. Εισήγηση της οικείας Λιμενικής Αρχής.
5. Εγκεκριμένες από την επιτροπή τουριστικών λιμένων του άρθρου 30 του ν.2160/1993 (Α΄118) όπως ισχύει, τεχνικές μελέτες (κυκλοφοριακές μελέτες) των οικείων φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες τεχνικές τους υπηρεσίες, ή ελλείψει αυτών, από τις τεχνικές υπηρεσίες των οικείων δήμων ή περιφερειών, είτε μέσω ανάθεσης εκπόνησης μελετών σε ιδιώτες μελετητές αντίστοιχης κατηγορίας, με μέριμνα των φορέων, συνοδευόμενες με σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και η απαιτούμενη σήμανση κατάλληλα υπογεγραμμένα και αρμοδίως εγκεκριμένα και θεωρημένα.
6. Η κυκλοφοριακή μελέτη οφείλει να έχει «διαβουλευθεί» με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ή της Περιφέρειας οι οποίες να έχουν γνωμοδοτήσει, εφ’ όσον έχουμε συμβολές και επηρεάζεται το δημοτικό, επαρχιακό ή εθνικό οδικό δίκτυο.
7. Όταν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν σε τμήματα οδών μέσα σε ζώνη αιγιαλού ή παραλίας, στο σχέδιο – οριζοντιογραφία στο οποίο θα παρουσιάζεται η πρόταση κυκλοφοριακής ρύθμισης θα αποτυπώνονται οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα με τα ισχύοντα ΥΕΚ σε συνδυασμό με τις ακριβείς θέσεις των προτεινόμενων σημάτων, επί του οποίου θα γνωμοδοτεί η αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας.
8. Σύμφωνη γνώμη των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών ή των Δήμων εφόσον οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν αντίστοιχα τις υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς για λεωφορειακές διαδρομές ΚΣΕΛ ή για αστικές λεωφορειακές διαδρομές.
9. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) με πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης και διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας αυτών.
10. ΢ε εφαρμογή του άρθρου 109 του Κ.Ο.Κ. και προκειμένου να δημοσιευθούν οι αποφάσεις έγκρισης των μέτρων κυκλοφορίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα σχέδια προς δημοσίευση πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές της αρ. πρωτ. Γ8789/6.2.2017 (ΑΔΑ : 6ΒΕΞ465ΦΘΧ-Χ61) του Εθνικού Τυπογραφείου.
11. Για τη δημοσίευση των αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είναι αναγκαίο να διευκρινίζεται αν έχει προβλεφθεί η κάλυψη της δαπάνης για την εφαρμογή της κυκλοφοριακής ρύθμισης από τον προϋπολογισμό του αρμόδιου φορέα.
12. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης με τη δημοσίευση της απόφασης του Συντονιστή σε ΥΕΚ, θα πρέπει να έχουν διαβιβαστεί τα διαγράμματα των κυκλοφοριακών μελετών και σε ηλεκρονική μορφή (.dwg, *.pdf).

Για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αρμοδιότητας ΟΣΑ Α’ Βαθμού για τις οδούς αρμοδιότητάς τους με απόφαση του νυν Συντονιστή πρώην Γ.Γ./ΑΔ απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:


1. Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει:
2. Εγκεκριμένων μελετών που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των ΟΣΑ Α’ βαθμού ή μέσω ανάθεσης εκπόνησης μελετών σε ιδιώτες μελετητές αντίστοιχης κατηγορίας, με μέριμνα των φορέων, συνοδευόμενες με σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και η απαιτούμενη σήμανση, κατάλληλα υπογεγραμμένα και αρμοδίως εγκεκριμένα και θεωρημένα.
3. Οι προαναφερόμενες μελέτες πρέπει να συνοδεύονται από τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης της πρότασης κυκλοφοριακής ρύθμισης, με όλα τα απαιτούμενα κυκλοφοριακά στοιχεία, (κυκλοφοριακούς φόρτους, ροές, υφιστάμενη και προτεινόμενη κατάσταση), γεωμετρικά στοιχεία οδών και πεζοδρομίων, (πλάτος οδοστρώματος, πεζοδρομίων κλπ) και τις πινακίδες σήμανσης (υφιστάμενες, προτεινόμενες, καταργούμενες), λαμβάνοντας υπόψη κανονισμούς διαστασιολόγησης οδών και σήμανσης (ΟΜΟΕ-Δ, ΢, κλπ) και πρότυπες προδιαγραφές οδών ήπιας κυκλοφορίας και παρακείμενων σχολικών συγκροτημάτων κλπ.
4. Η κυκλοφοριακή μελέτη οφείλει να έχει «διαβουλευθεί» με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες όμορου Δήμου ή της Περιφέρειας οι οποίες να έχουν γνωμοδοτήσει, εφ’ όσον έχουμε συμβολές και επηρεάζεται το δημοτικό δίκτυο, ή το επαρχιακό ή εθνικό οδικό δίκτυο.
5. Σε περίπτωση ΟΣΑ Α’ βαθμού με εγκεκριμένο ΓΠ΢ (Σχέδιο Πόλεως, Ιστορικό Κέντρο κλπ), οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (όπως σε θέματα αλλαγής πλάτους πεζοδρομίου, πλήρους πεζοδρόμησης, μετατροπής οδού σε ήπιας κυκλοφορίας κλπ) πρέπει να εναρμονίζονται απολύτως με τις ισχύουσες προβλέψεις και χρήσεις του εγκεκριμένου ΓΠΣ.
6. Σε κάθε περίπτωση ΟΣΑ Α’ βαθμού όπου προτείνεται κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε πεζοδρομήσεις, ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.4313/14 «Με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, και με την αυτή διαδικασία, μπορεί να καθορίζονται ….. Στις μελέτες βάσει των οποίων εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις, περιλαμβάνεται αναγκαίως και ο κανονισμός λειτουργίας του πεζόδρομου.» και αυτή πρέπει να εναρμονίζεται με τις ρυθμίσεις κυκλοφορίας οδών του σχεδίου πόλης. Εφόσον από την πολεοδομική νομοθεσία προκύπτει ότι απαιτείται τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως αυτή πρέπει να εφαρμόζεται.
7. Όταν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν σε οδικά τμήματα εφαπτόμενα της γραμμής αιγιαλού ή παραλίας, η της γραμμής χερσαίας ζώνης λιμένα, στο σχέδιο – οριζοντιογραφία στο οποίο θα παρουσιάζεται η πρόταση κυκλοφοριακής ρύθμισης θα αποτυπώνονται οι γραμμές αυτές σύμφωνα με τα ισχύοντα ΥΕΚ σε συνδυασμό με τις ακριβείς θέσεις των προτεινόμενων σημάτων, επί του οποίου θα γνωμοδοτεί η αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας και ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης του λιμένα.
8. Σύμφωνη γνώμη των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών ή των Δήμων εφόσον οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν αντίστοιχα τις υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς για λεωφορειακές διαδρομές ΚΣΕΛ ή για αστικές λεωφορειακές διαδρομές.
9. Ο τρόπος καθορισμού των χώρων στάσης ή στάθμευσης των αυτοκινήτων ταξί και αγοραίων για την εξυπηρέτηση του κοινού περιγράφεται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 244/1987 (ΥΕΚ 104/Α/87 «Κανονισμός λειτουργίας επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ταξί – αγοραία) όλης της χώρας εκτός εκείνων που έχουν έδρα στην περιοχή Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων».
10. Ο τρόπος καθορισμού των χώρων στάσης, αφετηρίας ή στάθμευσης αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, τροχιοδρομικών οχημάτων ως και επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ταξί – αγοραίων), διέπεται από τον Κ.Ο.Κ. (ιδιαίτερα το άρθρο 34 παρ. 13).
11. Η αρμοδιότητα καθορισμού των υπεραστικών γραμμών λεωφορείων του ΚΣΕΛ ανήκει στην Περιφέρεια σύμφωνα και με το άρθρο 186 (Αρμοδιότητες Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, Κεφ. Ε. (Μεταφορών – Επικοινωνιών) παρ. 4. «Ο καθορισμός των υπεραστικών γραμμών λεωφορείων, καθώς και της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος κάθε λεωφορειακής γραμμής Κ.Τ.Ε.Λ.»
12. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) με πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης και διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας αυτών.
13. ΢ε εφαρμογή του άρθρου 109 του Κ.Ο.Κ. και προκειμένου να δημοσιευθούν οι αποφάσεις έγκρισης των μέτρων κυκλοφορίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα σχέδια προς δημοσίευση πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές της αρ. πρωτ. Γ8789/6.2.2017 (ΑΔΑ : 6ΒΕΞ465ΦΘΧ-Χ61) του Εθνικού Τυπογραφείου.
14. Για τη δημοσίευση των αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είναι αναγκαίο να διευκρινίζεται αν έχει προβλεφθεί η κάλυψη της δαπάνης για την εφαρμογή της κυκλοφοριακής ρύθμισης από τον προϋπολογισμό του ΟΣΑ.
15. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης με τη δημοσίευση της απόφασης του Συντονιστή σε ΥΕΚ, θα πρέπει να έχουν διαβιβαστεί τα διαγράμματα των κυκλοφοριακών μελετών και σε ηλεκρονική μορφή (.dwg, *.pdf).

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *