Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
16 Απριλίου 2024

Πρόστιμο στον δήμο Μεγανησίου από την ΠΕ Λευκάδας για την ανεξέλεγκτη εναπόθεση στερεών αποβλήτων στην σχίζα

 

Υποχρεώνει  δε με την ίδια απόφαση τον δήμο να μεταφέρει τα στερεά απόβλητα στην Άρτα

Λευκάδα 12-7-2017

Αριθ. Πρωτ.: 40778/6647                                  Φ.3.5

 

ΠΡΟΣ:  ∆ήµο Μεγανησίου            Μεγανήσι   (ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίµου στον ∆ήµο Μεγανησίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011, για τον ΧΥΤΑ Μεγανησίου στην περιοχή Σχίζα ∆. Μεγανησίου

Ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 1650/86 ‘για την προστασία του περιβάλλοντος'(ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3010/02 Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις1 (Φ ΕΚ 91/Α).

2. Τον Ν. 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης ‘(ΦΕΚ 87/Α).

3. Το Π∆. 147/10 του Οργανισµού της Περιφέρειας Ιονίων νήσων (ΦΕΚ 240/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4. Η αριθµ. οικ. 89421/34442/10-09-2014 απόφαση Περιφερειάρχη για ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 2614/Β/01-10-2014).

5. Το Ν. 2946/8-10-2001 (ΦΕΚ Α224) «Υπαίθρια διαφήµιση, Συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» και την ΚΥΑ 31404/2005 (ΦΕΚ Β868) περί απόδοσης στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ποσοστού επί των επιβαλλόµενων προστίµων

6. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

7. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».

8. Το Ν.3889/14-10-2010 (ΦΕΚ 182  Α/2010) «Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις».

9. Την Κ. Υ. Α. 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638 Β/31.8.88) «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίµων του αρθ.30 του Ν. 1650/86».

10. Την Κ.Υ.Α 1958/13-1-2012 «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Αρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’209/2011)»

11. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003(ΦΕΚ1909Β 72003) «Μέτρα και Όροι για την διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης.», όπως ισχύει.

12. Την αριθµ. πρωτ. 55791/11583/30-10-2012 (Α∆Α: Β43∆7ΛΕ-ΗΙΝ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας µε θέµα: «Παύση λειτουργίας ΧΥΤΑ ∆. Μεγανησίου, στη θέση ΄Σκαλτσούνι’ της περιοχής Σχίζα ∆ήµου Μεγανησίου»

13. Το αριθ. 29531/4964/10-05-2017 έγγραφο του Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας ΠΕ Λευκάδας µε συνηµµένη την Έκθεση αυτοψίας.

14. Το αριθµ. πρωτ. 1786/19-5-2017 έγγραφο του ∆. Μεγανησίου µε το οποίο αιτείται εµπρόθεσµα παράταση της προθεσµίας για υποβολή των απόψεων του επί της έκθεσης αυτοψίας  , σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86.

15. Το αριθµ. πρωτ. 1794/19-5-2017 έγγραφο του ∆. Μεγανησίου µε το οποίο υπέβαλε εµπρόθεσµα τις απόψεις του επί της έκθεσης αυτοψίας , όπως προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86 και σύµφωνα µε το οποίο ο ∆ήµος Μεγανησίου γνωρίζει στην Υπηρεσία µας ότι έχει προβεί σε ενέργειες για την ένταξη του έργου της αποκατάστασης του ΧΥΤΑ Μεγανησίου σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα και προσκοµίζει : •

Το αριθµ. πρωτ. 711/28-02-2017 αίτηµα του ∆ήµου Μεγανησίου προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελ/νήσου, ∆υτ. Ελλάδας-Ιονίου για ανανέωση της υπ. αριθµ. 15202/10358/28-5-2013 απόφασης ανανέωσης-τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) του ∆ήµου Μεγανησίου Ν. Λευκάδας, ως προς την αποκατάστασή του •

Την από 9-06-2016 σύµβαση µε το Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων πεδινής και ηµιορεινής περιοχής του Νοµού Άρτας µε διάρκεια δύο έτη για την αποδοχή αστικών στερεών αποβλήτων του ∆ήµου Μεγανησίου και υγειονοµική ταφή αυτών στο ΧΥΤΑ Βλαχέρνας. Από τα προαναφερόµενα στοιχεία διαπιστώνεται ότι ο ∆ήµος Μεγανησίου έχει προβεί σε ενέργειες για την σύννοµη διάθεση των απορριµµάτων. Τα ανωτέρω δεν αναιρούν τις διαπιστωθείσες περιβαλλοντικές παραβάσεις σύµφωνα µε το (13) σχετικό για τις οποίες προβλέπεται η επιβολή προστίµου, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011, ωστόσο οι προαναφερόµενες ενέργειες του ∆ήµου θα συνυπολογισθούν στην διαµόρφωση του ύψους του προστίµου.

16. Την υπ αριθµ. 42556/6880/29-06-2017 εισήγηση επιβολής προστίµου προς τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λευκάδας..

 

Αποφασίζουµε

1. την επιβολή προστίµου ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ στον ∆ήµο Μεγανησίου, όπως εκπροσωπείται νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011,  διότι σύµφωνα µε το (13) σχετικό διαπιστώθηκε:     α) παράβαση περιβαλλοντικής νοµοθεσίας (λήξη ΑΕΠΟ) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4014/11, η υποβολή του αιτήµατος του ∆ήµου Μεγανησίου για ανανέωση της υπ. άριθµ. 15202/10358/28-5-2013 ΑΕΠΟ ήταν εκπρόθεσµη.

β) Ρύπανση και υποβάθµιση περιβάλλοντος, όσον αφορά την απόρριψη στερεών αποβλήτων στον εν λόγω ΧΥΤΑ, ο οποίος δεν διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

2. Ο ∆ήµος Μεγανησίου να διαθέτει τα στερεά απόβλητά του σύµφωνα µε το (12) σχετικό και την από 9-06-2016 σύµβαση µε το Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων πεδινής και ηµιορεινής περιοχής του Νοµού Άρτας Το ανωτέρω ποσό εισπράττεται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη ∆ηµοσίων Εσόδων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του (7) σχετικού, ποσοστό 40% επί του ανωτέρω προστίµου, ήτοι 600€ περιέρχεται στο ∆ηµόσιο και στον Κωδικό Αριθµό Εσόδου 3739 «Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες από δικαστήρια και δηµόσιες αρχές», και το υπόλοιπο 60% επί του ανωτέρω προστίµου, ήτοι 900€, περιέρχεται στο «Πράσινο Ταµείο» (πρώην ΕΤΕΡΠΣ) µε Κωδικό Αριθµό Εσόδου 3517.    Σε περίπτωση εξόφλησης του προστίµου, ο παραβάτης οφείλει να προσκοµίσει, µε αίτησή του, τα πρωτότυπα δελτία είσπραξης και αντίγραφα αυτών στο Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Λευκάδας. Κατά της παρούσης απόφασης, που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.1650/1986 όπως ισχύει και του άρθρου 21 του Ν.4014/11 για την επιβολή προστίµου, ο παραβάτης έχει δικαίωµα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια, µέσα σε 60 ηµέρες από την ηµέρα κοινοποίησης της παρούσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας ( Ν.2717/1999). Επιπλέον υπάρχει και η δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης, όσον αφορά στη νοµιµότητα της έκδοσης, στο Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης εντός 15 ηµερών από τη δηµοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 227και 238 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/2010).      Επισηµαίνεται ότι η κατάθεση προσφυγής δεν αναστέλλει την διαδικασία είσπραξης του προστίµου παρά µόνο αν αυτή συνοδεύεται και από απόφαση αναστολής εκτέλεσης της παρούσης. Τόσο η προσφυγή όσο και η απόφαση αναστολής του προστίµου θα πρέπει  υποχρεωτικά να κοινοποιούνται µε ευθύνη του παραβάτη στο Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροικονοµίας της Π.Ε. Λευκάδας, Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του ανωτέρω 60ηµέρου, το Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροικονοµίας εντέλλεται να προβεί στην διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης οφειλής δηµοσίου εσόδου µε ενηµέρωση της ∆/νσης ∆ιοικητικού- Οικονοµικού της Π.Ε. Λευκάδας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights