Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
13 Ιουλίου 2024

“Kαλλικράτης” τέλος! Αντικαθιστούνται οι διορισμένοι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ισότητα φύλων, μεταναστευτική πολιτική και οργάνωση του κράτους βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας (σ.σ. κατατέθηκε στα πρακτικά της βουλής λόγω έλλειψης χρόνου) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής ανασυγκρότησης, κ. Νίκου Βούτση στα πλαίσια της συζήτησης στη Βουλή για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης.

Ο «Καλλικράτης» θα αντικατασταθεί, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ισότητας θα εκσυγχρονιστεί ενώ άμεση θα είναι η ψήφιση του νόμου ιθαγένειας για τα παιδιά β΄ γενιάς, σύμφωνα με τον κ. Βούτση.

Αντικαταστήσαμε τους διορισμένους Γενικούς Γραμματείς των αποκεντρωμένων διοικήσεων
Ο ΥΠΕΣ δήλωσε πως «ο έλεγχος νομιμότητας επί των ΟΤΑ, που οφείλει να ασκείται σύμφωνα με το Σύνταγμα, θα συντελείται από ιδιαίτερη δομή εκτός των υπαρχουσών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όπως άλλωστε προβλεπόταν θεσμικά. Αφού ομαδοποιηθούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες Υπουργείων και αφού δοθούν υπηρεσίες και αρμοδιότητες στις εκλεγμένες περιφέρειες θα διαμορφωθεί το σύγχρονο κύτταρο από-συγκέντρωσης των κρατικών λειτουργιών».

Σύμφωνα με τον κ. Βούτση, «πρώτο δείγμα γραφής, μάλιστα, για την εμπιστοσύνη με την οποία θα περιβάλλουμε το στελεχιακό δυναμικό της διοίκησης είναι ότι για το μικρό μεταβατικό στάδιο της παρούσας φάσης, τους πρώην διορισμένους ΓΓ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα αναπληρώσουν κατά νόμο οι αρχαιότεροι Γενικοί Διευθυντές. Μετά από αδιάβλητες και αξιοκρατικές κρίσεις θα αποτελέσει κανόνα για τη διοίκηση η αξιοποίηση σε όλες τις επιτελικές θέσεις των επιλεγμένων προϊσταμένων».

Θα αντικατασταθεί ο «Καλλικράτης»

«Βασικό, επίσης, θέμα για το οποίο υπάρχει δέσμευση ότι θα υπάρξει άμεση ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας για την αντικατάσταση του Καλλικράτη και των σύμφυτων με αυτό μνημονιακών ρυθμίσεων και τη διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού και οικονομικού πλαισίου για την αυτοδιοίκηση» επισήμανε ο ΥΠΕΣ.

Τα βασικά στοιχεία του νέου θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα με τον ΥΠΕΣ θα αποτελέσουν:

•           «Η χωροταξική αποκλιμάκωση των ΟΤΑ ώστε να γίνουν πλέον αποτελεσματικοί και να καλυφθεί το τεράστιο σημερινό έλλειμα πρωτογενούς δημοκρατίας».
•           «Η αποκέντρωση και ο σαφής προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων κάθε επιπέδου διοίκησης».
•           «Η επαρκής και ακριβής κατανομή των πόρων και των αντιστοίχων επενδυτικών μέσων».
•           «Ο βαθύς εκδημοκρατισμός της λειτουργίας της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης με τη θέσπιση συμμετοχικών θεσμών ως αναπόσπαστο και δομικό μέρος της θεσμικής και πολιτικής τους λειτουργίας».

Σύμφωνα με τον κ. Βούτση, «με βασική μας κατεύθυνση και απόφαση για την άμεση απόσυρση των μνημονιακών ρυθμίσεων για την αυτοδιοίκηση μελετούμε λύσεις και θα προχωρήσουμε στη βέλτιστη εφαρμογή καυτών θεμάτων όπως:

•           «Άρση απολύσεων – διαθεσιμότητα. Κινητικότητα. Αντικειμενικό σύστημα διαρκούς αξιολόγησης του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών. Παύσδιαδικασίας επανελέγχου των συμβάσεων σύμφωνα με το ν. 4250/2014. Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου».

•           «Δυνατότητα προσλήψεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, προγραμματισμός εν γένει των προσλήψεων και εκπόνηση ειδικού προγράμματος για υπαλλήλους υψηλής εξειδίκευσης σε κατηγορίες αιχμής. Άρση των περιορισμών προσλήψεων άλλων κατηγοριών του τακτικού προσωπικού για κοινωνικές δομές και για τεχνικές εργασίες».

•           «Κατάργηση όλου του πλέγματος των σχετιζόμενων με το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ διατάξεων και παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής βάσης του ΥΠ.ΕΣ. σε συνεργασία με το ΥΠ.ΟΙΚ.»

•           «Κατάργηση των διατάξεων σχετικά με την παρακράτηση των ποσοστών 4%, 5% και 1% αντίστοιχα από τους ΚΑΠ που επιβλήθηκαν στις τελευταίες τροπολογίες προ της πτώσης της κυβέρνησης»

•           «Παρεμβάσεις για την χρηματοδότηση και οφειλομένων πόρων και για το δανεισμό και τα χρέη των ΟΤΑ».

•           «Συνολική αναβάθμιση και επέκταση των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων μέσα και από την πλέον ορθολογική κατανομή των υπαρχόντων πόρων του προγράμματος ΕΣΠΑ».

Θα αναμορφωθεί, εκσυγχρονιστεί και επικαιροποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ισότητας

«Στον τομέα επίσης της ισότητας των φύλων η κυβέρνησή μας δεσμεύεται να αντιμετωπίσει άμεσα τα ζητήματα των διακρίσεων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού (με έμφαση στις μονογονεϊκές οικογένειες που βιώνουν εντονότερα τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό), της έμφυλης βίας, της εκπαίδευσης, της οικογένειας και των σχέσεων φύλου στο εσωτερικό της κοινωνικής αναπαραγωγής» σημείωσε ο κ. Βούτσης.

«Με βάση τα ανωτέρω και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας θα αναμορφωθεί, εκσυγχρονιστεί και επικαιροποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ισότητας των Φύλων σε τομείς άμεσης προτεραιότητας όπως εργασία, αντιμετώπιση της φτώχειας, ανεργία, ασφαλιστικά δικαιώματα, δικαιώματα υγείας και αναπαραγωγής, έμφυλη βία, εκπαίδευσης, αλλαγής συλλογικής κοινωνικής συνείδησης.

Στο πλαίσιο αυτό, θα επικαιροποιήσουμε και προωθήσουμε όλες τις απαραίτητες θεσμικές παρεμβάσεις που προάγουν το ζήτημα της κατοχύρωσης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Παράλληλα, θα προωθήσουμε άμεσα προς κύρωση στη Βουλή τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η υλοποίηση της οποίας θα ξεκινήσει με την προβλεπόμενη από τη Σύμβαση ψήφιση ενιαίου Νόμου για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε όλους τους τομείς της ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας της ζωής.

Επίσης, θα εξασφαλίσουμε τη συνέχιση και στήριξη του πλέγματος των δομών αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών (συμβουλευτικά κέντρα και τηλεφωνική γραμμή SOS)»

Άμεση ψήφιση του νόμου ιθαγένειας για τα παιδιά β’ γενιάς

«Στόχος μας είναι μία ενιαία πολιτική στα σοβαρά αυτά ζητήματα με πρόσημο την ένταξη, την προστασία, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με προτεραιότητα όπως ήδη αναφέρθηκε η άμεση ψήφιση του νόμου ιθαγένειας για τα παιδιά β΄ γενιάς» είπε ο κ. Βούτσης.

Συγκροτείται ένα «Υπουργείο ελληνικού  πληθυσμού»

Τέλος, ο κ. Βούτσης αναφέρθηκε στην «επανασύνδεση των υπουργικών χαρτοφυλακίων Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Δημόσιας Τάξης σε ένα ενιαίο Υπουργείο, με τη προσθήκη μάλιστα του Μακεδονίας-Θράκης», καθώς «με την απόφαση αυτή συγκροτείται σε μια ευρεία αλλά ενιαία θεσμική οντότητα οι διοικητικές λειτουργίες που συγκροτούν σε τελική ανάλυση τον σκληρό πυρήνα του κράτους και του πολιτεύματος:
•           Συγκρότηση του λαού/εκλογικού σώματος/ιθαγένεια/διαχείριση αλλοδαπότητας
•           οργάνωση, διεξαγωγή, εποπτεία εκλογικής διαδικασίας
•           οργάνωση/στελέχωση των κρατικών μηχανισμών
•           «ασφάλεια, δημόσια τάξη, ασφάλεια πολιτεύματος»

Ουσιαστικά δηλαδή, συγκροτείται ένα υπουργείο ελληνικού πληθυσμού», σημείωσε ο ΥΠΕΣ.

Δ. Κατσαγάνης

ΠΗΓΗ: capital.gr

0 Shares

Σχετικά άρθρα

“Να προσέξει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας τις προσπάθειες του κατεστημένου της υποτέλειας να τους συντρίψουν”

Το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα είναι αποσταθεροποιημένο και αυτό το αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, η ευρισκόμενη σε εξέλιξη διάλυση […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights