Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
29 Νοεμβρίου 2021

Με 32 θέματα τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου το Δ.Σ. στη Λευκάδα

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει  την  10η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Δήμου Λευκάδας,  οικονομικού έτους 2014.

Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ  2ο : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Γεωργίου Κουκούλη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης-άρθρο 281 Κ.Δ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.2009.

Εισηγητές: Mάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Καρύδη Μαυρέττα, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για εξορθολογισμό τιμολογίων ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του άρθρου 11 Κανονισμού Αποχέτευσης.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για κόστος συνδέσεων αποχέτευσης παραλιακών οικισμών Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ.  για διόρθωση λογαριασμών ύδρευσης με ταυτόχρονη διαγραφή ποσού που προκύπτει από τη χρέωσή τους στη Δημοτική Ενότητα Σφακιωτών.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση λογαριασμών ύδρευσης με ταυτόχρονη διαγραφή ποσού που προκύπτει από τη χρέωση με κλίμακα.

Εισηγητής:Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση του ΚΗΥ 4102 λεωφορείου Δήμου Λευκάδας στην 4η ΜΣΕΠ (Πολεμική Αεροπορία) σε συνέχεια της 105/14 απόφασης του Δ.Σ.

Εισηγητής:  Κων/νος Σέρβος,  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2014 και 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2014.

Εισηγητές : Γεώργιος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015.

Εισηγητής: Γεώργιος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για προγραμματισμό κατανομής ΣΑΤΑ Δήμου Λευκάδας έτους 2015.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για    παράταση μισθωμάτων έτους 2014.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης,  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Τοιχία Αγίου Σπυρίδωνα Λαζαράτα – Σπανοχώρι» προϋπολογισμού 24.600,00 ευρώ.

Εισηγητής: Γεώργιος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2014.

Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δημοτ. Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 311/2014 απόφασης Δ.Σ. περί συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο  της Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΛΗΝΤΕΡ Α.Ε.»

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής  για την αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και την διεκδίκηση δικαστικά τυχόν καταπατήσεων ή αμφισβητήσεων της κυριότητάς του.

Εισηγητής: Φίλιππας Γεώργιος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Σφακιωτών» και τευχών δημοπράτησης και υποβολή πρότασης στο Μέτρο 322 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης  του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Σφακιωτών» και υποβολή πρότασης στο Μέτρο 321 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου  Δ.Ε. Καρυάς», Δήμου Λευκάδας και υποβολή πρότασης στο Μέτρο 321 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: « Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών», Δήμου  Λευκάδας και υποβολή πρότασης στο Μέτρο 321 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου Σύβρου» Δ.Ε. Απολλωνίων, Δήμου Λευκάδας και υποβολή πρότασης στο Μέτρο 321 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Καρυάς» και τευχών δημοπράτησης και υποβολή πρότασης στο Μέτρο 321 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 25ο: Ενημέρωση-συζήτηση για την Μονάδα Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Απολλωνίων» και τευχών δημοπράτησης και υποβολή πρότασης στο Μέτρο 321 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 27ο: Εξουσιοδότηση για παραλαβή κλειδαρίθμων από τον ΟΑΕΔ για πρόσληψη προσωπικού στο έργο με αυτεπιστασία «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Λευκάδας».

Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 28ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 29ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Στερεωτικές Επεμβάσεις-Αποκαταστάσεις Κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς» Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Γεώργιος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 30ο: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση Βεβαιωτικού Καταλόγου πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 31ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας κοντέϊνερς και οχημάτων μεταφοράς της με αρ. πρωτ. 20815/29.07.14 σύμβασης.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 32ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση φωτοβολταϊκού συστήματος του Δήμου στην Α/θμια  Σχολική Επιτροπή και Β/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2014-11-07

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *