Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
14 Απρίλιος 2021

Ποσά από επιχορηγήσεις που έχουν εισρεύσει στο ταμείο του Δήμου Μεγανησίου από 1/9/2014

Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2014: 96. 666,46 ευρώ.

Αναλυτικά (Πηγή: Υπ. Εσωτερικών)

  • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

1.

Κατανομή ποσού 9.993.810,00 €, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν. 2130/93.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ: 1.540,00

2.

Κατανομή ποσού 17.440.290,80 €, εσόδων από τα Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του ν. 2880/2001.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ: 1.570,00

3.

Κατανομή ποσού 2.489.100,00 €, εσόδων από το Φόρο Ζύθου στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.δ 703/70 και του άρθρου 84 του από 24.9/20.10.58 β.δ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ: 200,00

4.

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους  της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους-Θ΄ κατανομή έτους 2014.

Α. Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και  Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών  γενικών δαπανών», ποσό 103.008.000,00 €, το οποίο αποδίδεται ως ένατη τακτική επιχορήγηση έτους  2014 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση  αυτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Β. Από το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί με τη χρηματική εντολή του Υπουργείου  μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό 9.098.100,00 € υπέρ των ΤΠΔΚΥ και ΤΕΑΔΚΥ (πρώην ΤΑΔΚΥ) και τα ποσά που αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 48327/2.12.2013, 2775/27.1.2014, 3850/18.3.2014, 6054/12.10.2014, 7141/10.3.2014, 9523/7.4.2014, 2322/5.5.2014, 9943/21.5.2014,

22706/2.6.2014, 15669/3.6.2014, 20506/17.7.2014 και 27714/19.8.2014 αποφάσεις μας, για μερική ή ολική εξόφληση οφειλών Δήμων.

Γ. Τα αποδιδόμενα με την παρούσα απόφαση ποσά στους δικαιούχους Δήμους, αποτελούν έσοδα του  λογαριασμού «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» του Κ.Α.0611 του Προϋπολογισμού  τους, προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά  προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που

επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις μας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική  ανάγκη. Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν την ένατη δόση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2014.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ: 41.162,09

5.

Απόδοση στους Δήμους της χώρας, ποσού ύψους 17.822.916,67 €, έναντι της δόσης έτους 2014, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009.

Α) Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» (Νο  158), ποσό 17.822.916,67 €, στους δικαιούχους Δήμους της χώρας, έναντι του συνολικού ποσού της δόσης έτους  2014, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, όπως αυτές  απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 ν.1828/89 (ΦΕΚ 2 Α΄) και λοιπές σχετικές, σύμφωνα με τις  καταστάσεις που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ποσού της έκτης (ΣΤ΄) από τις οχτώ ετήσιες  ισόποσες δόσεις που προβλέπεται να αποδοθούν για τον ανωτέρω σκοπό, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 27 ν.3756/2009 και θα αποδοθεί με Χρηματική Εντολή μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και  Δανείων.

Το ανωτέρω ποσό διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων-έργων των Δήμων της χώρας. Με απόφαση όμως των οικείων δημοτικών συμβουλίων, δύναται τα αποδιδόμενα  στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε  για επενδυτικές δραστηριότητές τους και έργα.

Β) Από το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί ποσό 1.970.328,00 € από τους υπόχρεους δήμους σύμφωνα με τα  οριζόμενα στις υπ΄αριθμ. 31143/11.8.2014, 14242/9.4.2014, 46683/20.11.2013, 34637/29.8.2013,  25969/19.7.2013, 18109/26.4.2013, 47497/18-12-2012 καθώς και στην υπό έκδοση ΚΥΑ περί συμψηφισμού  οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και θα αποδοθεί με τη χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ των δικαιούχων φορέων.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ: 8.474,36

  • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», ποσό 102.857.171,27 €, το οποίο αποδίδεται ως δέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2014 σε δικαιούχους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Β. Από το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί με τη χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό 9.098.100,00 € υπέρ των ΤΠΔΚΥ και ΤΕΑΔΚΥ (πρώην ΤΑΔΚΥ) και τα ποσά που αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 3850/18.3.2014, 6054/12.10.2014, 7141/10.3.2014,

9523/7.4.2014, 2322/5.5.2014, 9943/21.5.2014, 22706/2.6.2014, 15669/3.6.2014, 20506/17.7.2014, 27714/19.8.2014, 35931/24.9.2014, 29582/29.9.2014 και 18928/29.9.2014 αποφάσεις μας, για μερική ή ολική εξόφληση οφειλών Δήμων.

Γ. Τα αποδιδόμενα με την παρούσα απόφαση ποσά στους δικαιούχους Δήμους, αποτελούν έσοδα του λογαριασμού «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» του Κ.Α.0611 του Προϋπολογισμού τους, προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά ΑΔΑ:ΒΧ1ΩΝ-ΣΘ2

προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις μας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη. Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν τη δέκατη δόση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2014.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ: 41.162,09

  • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών”, ποσό 21.500.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου, για το δεύτερο εξάμηνο του 2014.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ: 2.557,92

0 Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *