Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
26 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση ανέργων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση»

Το Επιμελητήριο Λευκάδας κάνει γνωστό ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας  από 29 έως 64 ετών και μέσω αυτού πρόκειται να απασχοληθούν 16.620 ωφελούμενοι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την προσκομίσουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λευκάδας (Γολέμη 5-7 2ος όροφος) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29 Οκτώβρη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2645022686 (αρμόδια υπάλληλος Λάζαρη Πανωραία).

Επισυνάπτονται αρχεία με τους όρους – προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων στο πρόγραμμα, καθώς και η αίτηση συμμετοχής.

Κατεβάστε εδώ τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Hλικίας  29 ΕΤΩΝ – 64 ΕΤΩΝ ΓΙΑ 16.620 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Το Επιμελητήριο Λευκάδας κάνει γνωστό ότι δικαίωμα συμμετοχής στη δράση και κατά συνέπεια δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων, που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.Δ, έχουν οι  άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων:  κατασκευαστικός – τεχνικός  και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων

Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ

  • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985.
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

* Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους υπολοίπους (Ν. 309/1976, ΠΔ 739/1980)

Β. Για τις ομάδες ωφελουμένων του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών

Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών

  • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985.
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 Το πρόγραμμα επιταγή κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση περιλαμβάνει:

 1) 100 ώρες θεωρητική κατάρτιση.

2)  300 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του κατασκευαστικού – τεχνικού κλάδου, της διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και εταιρειών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών.

3)  Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος .

4)   Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος για ποσοστό  τουλάχιστον του 25%  των εκπαιδευθέντων για τουλάχιστον (2) μήνες .

5)  Εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 1.600,00€

6)  Πιστοποίηση Επαγγελματικού περιγράμματος, σύμφωνα με τα προσόντα και την επαγγελματική επάρκεια των καταρτιζομένων.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

α/α

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας έως και τον έκτο (6ο) μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 6 μόρια

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

(Μέγιστος βαθμός: 39 μόρια)

Σημ. Για την μοριοδότηση της ανεργίας θα υπολογισθεί ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

Από 0 έως 6 μήνες

 

7-12 μήνες

6 μόρια +1,5 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον έβδομο έως και τον δωδέκατο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 15 μόρια

13 μήνες και άνω

15 μόρια + 2 μόρια για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από το δέκατο τρίτο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο τα 39 μόρια

2

Ηλικία υποψηφίου

(Μέγιστος βαθμός: 21 μόρια)

Από 29 – 45 ετών

20

Άνω των 45 ετών – 64 ετών

11

3

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (για το Διαχ. έτος 2013)

(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

Τα μόρια αυτού του κριτηρίου υπολογίζονται με δύο δεκαδικά ψηφία

0 – 12.000€

20 Μόρια

12.001 – 18.000€

10 Μόρια

18.001 € και άνω

0

4

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφή επαγγέλματα

(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

Σημ. Ως   βεβαίωση προϋπηρεσίας   νοείται:

είτε   επικυρωμένο από ΚΕΠ φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας από προηγούμενο εργοδότη, στην οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα απασχόλησης,

είτε προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα ασφάλισης του ΙΚΑ.

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας μέχρι 1 έτος

15

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας άνω του 1 έτος

30

 Ειδικότητες καταρτιζόμενων που  μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να βαθμολογηθούν με το κριτήριο προϋπηρεσίας. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΧΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (ΣΚΑΛΟΤΖΗΔΕΣ)
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΟΝΩΣΗΣ-ΜΟΝΩΤΕΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ * (ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕ-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ WEB& MOBILE  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & WORK FLOW
ΣΤΕΛΕΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης – Επιχειρήσεις που θα προσληφθεί για (2) τουλάχιστον μήνες το 25% των ωφελουμένων. 

Οι επιχειρήσεις / φορείς για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και της υποχρεωτικής απασχόλησης, κατατάσσονται ως προς την ταξινόμηση  των οικονομικών τους δραστηριοτήτων    στους ακόλουθους κωδικούς σύμφωνα με την στατιστική ταξινόμηση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.

Κατασκευαστικός-τεχνικός κλάδος. ΣΤΑΚΟΔ  οικονομικών δραστηριοτήτων: 42.

Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων. ΣΤΑΚΟΔ  οικονομικών δραστηριοτήτων: 37,38,39

Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών . ΣΤΑΚΟΔ  οικονομικών δραστηριοτήτων: 61.20, 62.01, 62.03,62.09, 63.11

Δικαιολογητικά που  πρέπει να προσκομισθούν στο Επιμελητήριο Λευκάδας.

1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

2) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΤΥΧΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΙΕΚ, ΑΕΙ , ΑΤΕΙ  ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών.

3) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 (εισοδήματα 2013).

4) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.

5) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ Α΄ ΣΕΛΙΔΑΣ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ.

6)  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ .  Σημαντική Σημείωση: Για την απόδειξη της επαγγελματικής προϋπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίζεται  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ, η οποία εκδίδεται μετά από σχετική αίτηση από το ΜΗΤΡΩΟ του Ι.Κ.Α. 

Πληροφορίες – Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες,  σε ότι  αφορά στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης, αλλά  και την υποβολή των δικαιολογητικών,  μπορείτε να επικοινωνείτε  και να απευθύνεστε στο Επιμελητήριο Λευκάδας στο τηλέφωνο 2645022686 (αρμόδια υπάλληλος Πανωραία Λάζαρη).

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Η Λευκάδα των 21 offshore εταιρειών. Ετήσια Έκθεση 2012 του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρου Ρακιντζή

Η δημοσιοποιημένη «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012» του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης αποκαλύπτει ότι στη Λευκάδα έχουν ασκηθεί από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *