Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
26 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στο Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων»

Με την αριθ. 1240/14-8-2014 Υπουργική Απόφαση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – χρηματοδότησης Πράξεων (επενδυτικών σχεδίων) στο Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 -2013. Οι υπαγόμενες Πράξεις αφορούν σε ενέργειες των παρακάτω Δράσεων:

Δράση 1: Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους.

Δράση 2: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Δράση 3: Βελτίωση της υγιεινής των προϊόντων.

Δράση 4: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

Δράση 5: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Δράση 6: Βελτίωση της επιλεκτικότητας.

Δράση 7: Αντικατάσταση κινητήρα.

Δράση 8: Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων.

Δράση 9: Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών.

Οι χορηγούμενες δημόσιες ενισχύσεις δύναται να αφορούν εργασίες για:

·         Την ασφάλεια επί του σκάφους, τις συνθήκες εργασίας, τη βελτίωση της υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων περιλαμβανομένων των βοηθητικών κινητήρων (εκτός σκαφών παράκτιας αλιείας), ικανών να βελτιώσουν σημαντικά την ενεργειακή απόδοση επί των αλιευτικών σκαφών καθώς, και να μειώσουν τις εκπομπές και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος (Δράσεις 1,2,3,4,5 & 6). Δε χορηγείται ενίσχυση, ούτε για την κατασκευή αλιευτικών σκαφών, ούτε για την αύξηση της χωρητικότητας των χώρων αποθήκευσης των αλιευμάτων. Σε περίπτωση μετασκευής του σκάφους, δεν επιτρέπεται η αύξηση της χωρητικότητάς του σε GT, που οδηγεί σε αύξηση της αλιευτικής ικανότητας. Η αύξηση της χωρητικότητας επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που ο εκσυγχρονισμός αφορά στο κατάστρωμα των αλιευτικών σκαφών, για τη βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων και υπό τον όρο ότι, δεν αυξάνεται η δυνατότητα του σκάφους για αλίευση αλιευμάτων, (άρθρο 11, παρ. 5, ΚΑΝ(ΕΚ)2371/2002 & άρθρο 8, ΚΑΝ(ΕΚ)1438/2003).

·         Την αντικατάσταση των κινητήρων αλιευτικών σκαφών (Δράση 7). Οι ενισχύσεις παρέχονται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) για τα σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας ο νέος κινητήρας να έχει την ίδια ή μικρότερη ισχύ με τον παλαιό, και β) για τα σκάφη ολικού μήκους το πολύ μέχρι 24 μέτρων, εκτός από εκείνα του ανωτέρω σημείου (α), ο νέος κινητήρας να είναι ισχύος τουλάχιστον 20% μικρότερης από τον παλαιό.

·         Την αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων (Δράση 8) μία (1) φορά ανά τύπο αλιευτικού εργαλείου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης και όχι περισσοτέρων των δύο (2) φορών στο σύνολο της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, εφόσον η αντικατάστασή τους είναι σύμφωνη με το Κοινοτικό και Εθνικό θεσμικό πλαίσιο και συνοδεύεται από βεβαίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων από διαπιστευμένα Ερευνητικά Ιδρύματα και αφορά: α) στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις νέες τεχνικές απαιτήσεις του Κοινοτικού θεσμικού πλαισίου περί επιλεκτικότητας, ή και β) στη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των μη εμπορεύσιμων ειδών.

·         Τον εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών (Δράση 9) με σκοπό:

– τη διατήρηση επί του σκάφους των αλιευμάτων, των οποίων δεν επιτρέπεται πλέον η απόρριψη,

– τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των μη εμπορεύσιμων ειδών,

– τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των οικοσυστημάτων και του θαλάσσιου βυθού,

– την προστασία των αλιευμάτων και των εργαλείων από τους άγριους θηρευτές, περιλαμβανομένων και αλλαγών στο υλικό ενός μέρους των αλιευτικών εργαλείων, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνει την αλιευτική προσπάθεια, ούτε υπονομεύει την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων και ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης φυσικής βλάβης στους ζωικούς εχθρούς.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας.

Η δημόσια ενίσχυση χορηγείται για εργασίες σε αλιευτικά σκάφη ηλικίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, υπό τον όρο ότι δε θα αυξάνεται η δυνατότητα των σκαφών αυτών να αλιεύουν, ούτε η χωρητικότητα των χώρων αποθήκευσης των αλιευμάτων.

Το Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 -2013, εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Τα ποσοστά της χορηγούμενης Δημόσιας Ενίσχυσης στις Πράξεις που θα ενταχθούν, έχουν ως εξής:

Δράσεις 1,2,3,4,5 & 6

Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους ή/και των συνθηκών εργασίας ή/και της υγιεινής ή/και της ποιότητας των προϊόντων ή/και της ενεργειακής αποδοτικότητας ή/και της επιλεκτικότητας

Δ.E.*

Ι.Σ.**

40%

60%

Δράση 7

Αντικατάσταση κινητήρα

Δ.E.

Ι.Σ.

20%

80%

Δράση 8

Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων

Δ.E.

Ι.Σ.

40%

60%

Δράση 9

Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών

Δ.E.

Ι.Σ.

40%

60%

*Δ.Ε.: Δημόσια Ενίσχυση, **Ι.Σ.: Ιδιωτική Συμμετοχή

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου για την παρούσα πρόσκληση ενδεικτικά ανέρχεται σε 2.600.000 ευρώ και κατανέμεται ως ακολούθως:

Περιοχές Εκτός Στόχου Σύγκλισης (Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας & Νότιου Αιγαίου)

600.000

Περιοχές Στόχου Σύγκλισης (Λοιπές Περιφέρειες)

2.000.000

Σύνολο

2.600.000

Οι φορείς / δυνητικοί Δικαιούχοι Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση και σχετικό φάκελο ενίσχυσης της Πράξης στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας, λαμβάνοντας σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου του 2014. Η προαναφερόμενη ημερομηνία δύναται να παραταθεί με την έκδοση σχετικής πράξης από τον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου» ΜΕΤΡΟ 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων»

ΠΗΓΗ: alieia.info

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Επτά καινούργια κοντέινερ για σεισμόπληκτους του δήμου Λευκάδας “κόλλησαν” στην γραφειοκρατία και στα έξοδα μεταφοράς

Ανήκαν στον πρώην δήμο Σφακιωτών  Την αποκάλυψη για την ύπαρξη των  ειδικά διαμορφωμένων κοντέινερ έκανε στο site   αγανακτισμένος σεισμόπληκτος […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.