Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Μαΐου 2022

Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Λευκάδας

Νικητάκης Μάρκος του Βασιλείου
Αντιδήµαρχοςµε αντιµισθία και του µεταβιβάζονται καθ’ ύλην οι παρακάτω αρµοδιότητες:

 • Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής
 • η ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Γραφείων: Αγροτικής Παραγωγής, Αλιείας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοµηχανίας, Απασχόλησης και Τουρισµού, πλήν των αρµοδιοτήτων σε θέµατα Τουρισµού, και Γεωργικής Ανάπτυξης του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
 • η ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Τµηµάτων Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών, Εσόδων, Περιουσίας και Ταµείου, εκτός των αρµοδιοτήτων που αφορούν σε θέµατα καταγραφής ακίνητης δηµοτικής περιουσίας, της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
 • η ευθύνη από κοινού µε τον ∆ήµαρχο και τον Αντιδήµαρχο κ. Περδικάρη Αθανάσιο του Πάνου, για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του τµήµατος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας πλήν αρµοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας και του Τµήµατος Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου πλήν αρµοδιοτήτων Καθαριότητας-Ανακύκλωσης της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος
 • Τέλεση Πολιτικών Γάµων στα όρια όλου του ∆ήµου
Περδικάρης Αθανάσιος του Πάνου
Αντιδήµαρχος µε αντιµισθία και του µεταβιβάζονται καθ’ ύλην οι παρακάτω αρµοδιότητες:

 • Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 • η ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Γραφείων: Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων, Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Πολιτισµού πλην των αρµοδιοτήτων γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού
 • η ευθύνη για τις αρµοδιότητες διαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος
 • η ευθύνη από κοινού µε τον ∆ήµαρχο και τον Αντιδήµαρχο κ. Νικητάκη Μάρκο του Βασιλείου, για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του τµήµατος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας πλήν αρµοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας και του Τµήµατος Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου πλήν αρµοδιοτήτων Καθαριότητας-Ανακύκλωσης της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος
 • Τέλεση Πολιτικών Γάµων στα όρια όλου του ∆ήµου
Σέρβος Κωνσταντίνος του Αποστόλου
Αντιδήµαρχος µε αντιµισθία και του µεταβιβάζονται καθ’ ύλην οι παρακάτω αρµοδιότητες:

 • η ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Τµηµάτων: Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Τέλεση Πολιτικών Γάµων στα όρια όλου του ∆ήµου
Γαζής Πάνος του Αιµίλιου
Αντιδήµαρχος χωρίς αντιµισθίατης ∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου και του µεταβιβάζονται κατά τόπο οι παρακάτω αρµοδιότητες:

 • η ευθύνη λειτουργίας των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα
 • η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα
 • η µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα
 • η υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις ∆ηµοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας
 • η συνεργασία µε τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους
 • η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που αφορά στη ∆ηµοτική Ενότητα και που µπορεί να του µεταβιβάζει µε απόφασή του ο ∆ήµαρχος
 • η ευθύνη σε θέµατα ύδρευσης / άρδευσης της ∆ηµοτικής Ενότητας
 • Ο ανωτέρω θα έχει καθ’ ύλην την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας πλήν αρµοδιοτήτων Περιβάλλοντος της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος
 • Τέλεση Πολιτικών Γάµων στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου
Κατηφόρης Χρήστος του Φωτίου
Αντιδήµαρχος µε αντιµισθία της ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων και του µεταβιβάζονται κατά τόπο οι παρακάτω αρµοδιότητες:

 • η ευθύνη λειτουργίας των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα
 • η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα
 • η µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα
 • η υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις ∆ηµοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας
 • η συνεργασία µε τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους
 • η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που αφορά στη ∆ηµοτική Ενότητα και που µπορεί να του µεταβιβάζει µε απόφασή του ο ∆ήµαρχος
 • Ο ανωτέρω θα έχει καθ’ ύλην την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος Πολεοδοµίας και Πολεοδοµικών Εφαρµογών της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος
 • Τέλεση Πολιτικών Γάµων στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων
Κούρτης Γεώργιος του Αθανασίου
Αντιδήµαρχος µε αντιµισθία της ∆ηµοτικής Ενότητας Σφακιωτών και του µεταβιβάζονται κατά τόπο οι παρακάτω αρµοδιότητες:

 • η ευθύνη λειτουργίας των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα
 • η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα
 • η µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα
 • η υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις ∆ηµοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας
 • η συνεργασία µε τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους
 • η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που αφορά στη ∆ηµοτική Ενότητα και που µπορεί να του µεταβιβάζει µε απόφασή του ο ∆ήµαρχος
 • Ο ανωτέρω θα έχει καθ’ ύλην την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος Τεχνικών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου των ευρωπαϊκών προγραµµάτων του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Γιαννιώτης Οδυσσέας του ∆ηµοσθένη
Αντιδήµαρχος µε αντιµισθία της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλάµου και του µεταβιβάζονται κατά τόπο οι παρακάτω αρµοδιότητες:

 • η υλοποίηση των προγραµµάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιώτικη ∆ηµοτική Κοινότητα
 • η υλοποίηση των προγραµµάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της ∆ηµοτικής Κοινότητας
 • η παρακολούθηση της εκπόνησης µελετών, της εκτέλεσης έργων και προµηθειών που αναφέρονται στη ∆ηµοτική Κοινότητα
 • η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που αφορά στη ∆ηµοτική Ενότητα και που µπορεί να του µεταβιβάζει µε απόφασή του ο ∆ήµαρχος
 • Τέλεση Πολιτικών Γάµων στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλάµου
Τριλίβας Χρήστος του Παναγιώτη
Αντιδήµαρχος µε αντιµισθία της ∆ηµοτικής Ενότητας Καστού και του µεταβιβάζονται κατά τόπο οι παρακάτω αρµοδιότητες:

 • η υλοποίηση των προγραµµάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιώτικη ∆ηµοτική Κοινότητα
 • η υλοποίηση των προγραµµάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της ∆ηµοτικής Κοινότητας
 • η παρακολούθηση της εκπόνησης µελετών, της εκτέλεσης έργων και προµηθειών που αναφέρονται στη ∆ηµοτική Κοινότητα
 • η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που αφορά στη ∆ηµοτική Ενότητα και που µπορεί να του µεταβιβάζει µε απόφασή του ο ∆ήµαρχος
 • Τέλεση Πολιτικών Γάµων στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Καστού
3 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *