Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
15 Απριλίου 2024

Τέλος οι Σχολικοί Φύλακες στο Δήμο Λευκάδας

Στη Διαύγεια του Δήμου Λευκάδας, αναρτήθηκαν χθες οι αποφάσεις για την διαθεσιμότητα 9 σχολικών φυλακών του Δήμου Λευκάδας. Δδιαβάστε τη σχετική απόφαση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Αριθμ. Πρωτ: 21773
Πληροφορίες: Ελ. Καρύδη
Ταχ. Δ/νση:Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθαν. Κατωπόδη
Ταχ. Κώδικας:31 100-Λευκάδα
Τηλέφωνα:26453 60570
Fax:26453 60536
e-mail:info@dimoslefkadas.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Λευκάδα
31 Ιουλίου 2013

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα: «Θέση σε διαθεσιμότητα.»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10, (ΦΕΚ 87 Α ́) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2.Τις δ/ξεις της υποπαρ. Ζ.2 της παραγρ. Ζ του ν. 4093/2012 «’Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» όπως τροποποιήθηκαν με την υποπαράγραφο ΣΤ.12 της παρ. ΣΤ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13.
3. Τις δ/ξεις των άρθρων 103 και 105 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκαν με τις δ/ξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013.
4. Τις δ/ξεις των άρθρων 80 και 90 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ Α ́ 167)
5.Την υπ ́αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/1/20845/24.07.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ45Χ-ΙΙΟ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορά στην εφαρμογή των δ/ξεων του Ν. 4172/2013.
6. Την υπ ́αριθ. 21642/31.07.13 διαπιστωτική πράξη κατάργησης θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων.
7. Τον Ο.Ε.Υ. Δήμου Λευκάδας (αρ. αποφ. 1520/12 ΦΕΚ 732/12 τ. Β ́) όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με την αρ. 2327/12 (ΦΕΚ 1130/12 τ. Β’) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 1 ΑΔΑ: ΒΛΩΒΩΛΙ-8ΓΘ
8. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου Θειακού
Γρηγόριου του Λουκά ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων με βαθμό Ε ́, ο εν λόγω υπάλληλος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 80 του ν. 4172/2013.

Διαπιστώνουμε

Ότι ο υπάλληλος —— με βαθμό Ε ́, της ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, του Δήμου Λευκάδας, τίθεται σε διαθεσιμότητα από 24.07.2013 λόγω της κατάργησης της θέσης του και για οκτώ (8) μήνες. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται τα τρία τέταρτα των αποδοχών του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Από την κοινοποίηση της παρούσας και για όσο χρόνο διαρκεί η διαθεσιμότητα, παύει η άσκηση καθηκόντων του ανωτέρω υπαλλήλου κύριων και παρεπόμενων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ

ΠΗΓΗ: mylefkada.gr

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights