Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
1 Ιουνίου 2023

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: “e-lefkas”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: Α.Π. 1432/12-9-2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 381381

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής:

Δήμος Λευκάδας, Α. Τζεβελέκη-Υποσμ. Κατωπόδη-Φλογαϊτη, 31100 Λευκάδα, Τηλ. +30 26453 60522, Φαξ +30 26453 60510

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

«e-Lefkas Καινοτόμο Πληροφοριακό σύστημα τουριστικής προβολής Δήμου Λευκάδας»

Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης:

Αντικείμενο της Πράξης με τίτλο: «e-Lefkas Καινοτόμο Πληροφοριακό σύστημα τουριστικής προβολής Δήμου Λευκάδας» αποτελεί η ανάπτυξη και υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τουριστικών Πληροφοριών (ΟΣΤΠ) για τον Δήμο Λευκάδας, «e-Lefkas: Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου Λευκάδας».

Το ΟΣΤΠ αφορά στην προβολή των προσφερόμενων τουριστικών και πολιτιστικών υπηρεσιών καθώς και των διαθέσιμων τουριστικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων του Δήμου έχοντας ως στόχο την τουριστική προβολή, δικτύωση και ανάπτυξη του Δήμου. Στα πλαίσια της Πρόσκλησης, το ΟΣΤΠ θα υλοποιηθεί μέσω ειδικού portal, εφαρμογών εικονικής-ψηφιακής αναπαράστασης και περιήγησης, ψηφιακού χωρικών και περιγραφικών δεδομένων, εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, ψηφιακών θεματικών και χωρικών δικτύων καθώς και διασύνδεσης σχετικών υφιστάμενων διαδικτυακών τόπων. Πρόκειται για ένα Σύστημα αποτελούμενο από εξοπλισμό (σε μικρή κλίμακα), λογισμικό, εξειδικευμένες υπηρεσίες, χαρτογραφικά και άλλης φύσης δεδομένα, το οποίο στοχεύει (εξωστρέφεια) στην παροχή πληροφοριών υψηλού επιπέδου στο ευρύ κοινό, τουρίστες/επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και σε οργανωμένους φορείς, συλλόγους, ταξιδιωτικά γραφεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό που προτίθενται να οργανώσουν διακοπές/επισκέψεις στο Δήμο Λευκάδας. Παράλληλα, το Σύστημα θα υποστηρίζει διεργασίες εισαγωγής, ενημέρωσης και δημιουργίας της σχετικής πληροφορίας εσωτερικά στον Δήμο ώστε το προϊόν να μπορεί να παραμένει επικαιροποιημένο. Η πληροφορία (περιγραφική και γεωχωρική) θα διαχέεται με σύγχρονα διαδικτυακά μέσα (εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης), ενώ παράλληλα δεν θα αγνοηθεί η ανάγκη υποστήριξης παραδοσιακών εργαλείων προβολής (π.χ. έντυποι χάρτες). Ισχυρό πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι εκτός από την άμεση τουριστική προβολή του Δήμου, μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων και την οργάνωση τομέων που έμμεσα και άμεσα συνδέονται και επηρεάζουν τον τουρισμό (διαχείριση φυσικών καταστροφών, έργων και υποδομών, πολεοδομία, περιβάλλον).

Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Δήμος Λευκάδας

Συνολική ποσότητα ή έκταση:

• Ο προϋπολογισμός έργου για το Υποέργο 1 ανέρχεται σε Εκατόν Εβδομήντα Δύο Χιλιάδες Τριακόσια Πενήντα Επτά Ευρώ και Εβδομήντα Δύο Λεπτά (172.357,72 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ήτοι Διακόσιες Δώδεκα Χιλιάδες Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (212.000,00 €)

• Ο προϋπολογισμός έργου για το Υποέργο 2 ανέρχεται σε Δέκα Τέσσερις Χιλιάδες Εξακόσια Τριάντα Τέσσερα Ευρώ και Δέκα πέντε λεπτά (14.634,15 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ήτοι Δέκα Οκτώ χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (18.000,00 €).

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης

: Η διάρκεια για το Υποέργο 1 είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

• Η διάρκεια για το Υποέργο 2 είναι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ)

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής για το Υποέργο 1 είναι: • Δέκα Χιλιάδες Εξακόσια Ευρώ (€ 10.600,00)

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής για το Υποέργο 2 είναι:

• Εννιακόσια Ευρώ (€ 900,00)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

– Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα

– Δύναται να ζητηθεί η σύσταση Κοινοπραξίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη.

Είδος διαδικασίας: Ανοικτός Διαγωνισμός

Κριτήρια ανάθεσης: Η συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη

Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης: Δήμος Λευκάδας, Α. Τζεβελέκη-Υποσμ. Κατωπόδη-Φλογαϊτη, 31100 Λευκάδα, Τηλ. +30 26453 60522, Φαξ +30 26453 60510.

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013 και ώρα 15:00 Χρόνος και τόπος διενέργειας: Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 10:00, τόπος: Α. Τζεβελέκη-Υποσμ. Κατωπόδη-Φλογαϊτη, 31100 Λευκάδα

Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνικά.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Για δύο (2) μήνες (από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους).

Λοιπές πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας, Α. Τζεβελέκη-Υποσμ. Κατωπόδη-Φλογαϊτη, 31100 Λευκάδα, Τηλ. +30 26453 60522, Φαξ +30 26453 60510 υπόψη: Αμαλίας Φραγκούλη.

Η παρούσα διακήρυξη απεστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Ιουλίου 2013.

Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα: 17 Ιουλίου 2013.

Λευκάδα, 17-7-2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights