Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
16 Μαΐου 2021

Νέος κανονισμός καθαριότητας από τον δήμο Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

 

                       

 

 

Λευκάδα 2013

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  1. 1.        ΓΕΝΙΚΑ

 

  1. 2.        ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 

–           Αντικείμενο  του  Κανονισμού

–                      Αρμοδιότητες  Εφαρμογής

–                      Προσδιορισμός και ταξινόμηση  απορριμμάτων

 

  1. 3.        ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Β΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ

 

–           Εξαίρεση από τον Κανονισμό

 

4.         ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Γ΄   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΩΝ

 

–                      Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης διατάξεων

–                      Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη  αντικείμενα

–                      Υποχρεώσεις υπευθύνων  Ειδικών Απορριμμάτων

–                      Υποχρεώσεις υπευθύνων Επικίνδυνων απορριμμάτων

–                      Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά  (μη ογκώδη) απορρίμματα

 

5.         ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ΄   ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 

6.     ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ

 

–                      Υποχρεώσεις  πεζών – οδηγών

–                      Ρύπανση από διαφημίσεις

–                      Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

–                      Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις

–                      Καθαριότητα οδών

–                      Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων

–                      Λαϊκές αγορές

 


7.         ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΣΤ΄ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ

 

–                      Καθαριότητα   ιδιωτικών  χώρων

–                      Καθαριότητα  οικοπέδων

 

8.         ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ζ΄  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

9.         ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Η΄  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί ο καθαρός Δήμος. Μία Λευκάδα αντάξια της ιστορίας της και του πολιτισμού της και ένα περιβάλλον όμορφο και υγιές ελκυστικό στους επισκέπτες ,Έλληνες και ξένους και απολαυστικό για τους κατοίκους της.

            Η Υπηρεσία καθαριότητας ως σύνολο αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά πρέπει να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις για να διατηρήσουμε το νησί μας καθαρό, για να δώσουμε στη Λευκάδα την εικόνα που δικαιούται και που όλοι επιθυμούμε. Το σημαντικότερο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι βεβαίως μία καλά οργανωμένη και πλήρως εξοπλισμένη Υπηρεσία Καθαριότητας. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Απαραίτητη  προϋπόθεση είναι η συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή των δημοτών και των κατοίκων γενικά στην προσπάθεια, στη βάση ενός πλαισίου αρχών και κανόνων που  θα καθορίζει τους όρους αυτής της συνεργασίας. Αυτό επιχειρεί ο παρών  Κανονισμός.

 

Η ραγδαία κακοποίηση του περιβάλλοντος στην εποχή μας καθιστά επιτακτική την ανάγκη να το προστατεύσουμε και μας επιβάλλει να το διαχειριστούμε σωστά, γιατί μόνον έτσι μπορούμε  να εξασφαλίσουμε μια ικανοποιητική ποιότητα ζωής  για μας και τα παιδιά μας. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει η αλήθεια ότι τη φύση και το περιβάλλον δεν το κληρονομήσαμε από  τους γονείς μας , αλλά το δανειστήκαμε από τους απογόνους μας και οφείλουμε να τους το παραδώσουμε  αν όχι καλύτερο τουλάχιστον ακέραιο και ισάξιο όπως το παραλάβαμε.

 

Αυτό το καθαρό περιβάλλον  που σε όλο πλέον τον κόσμο και τις πολιτισμένες κοινωνίες θεωρείται κοινωνικό αγαθό, εμπίπτει άμεσα  στις αρμοδιότητες  και ευθύνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχει την ευθύνη για τη δημόσια υγεία , τη θέσπιση σχετικών κανόνων, την διαχείριση των μέσων καθαριότητας, και τις υποχρεώσεις των πολιτών. Γιατί η ανεξέλεγκτη ρύπανση αποτελεί σήμερα τον σημαντικότερο παράγοντα που απειλεί την δημόσια υγεία, υποβαθμίζει το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής και δυσφημεί τον τόπο μας που είναι σημαντικός τουριστικός προορισμός.

 

Η καθημερινή δράση κατά της ρύπανσης χρειάζεται αυξημένη οικολογική συνείδηση από την τοπική κοινωνία καθώς ενεργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά με τον  εκσυγχρονισμό των υποδομών  και των μέσων καθαριότητας που πραγματοποιείται σε  διαρκή βάση από τη Δημοτική Αρχή με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και  την βέλτιστη αξιοποίηση των ανταποδοτικών εσόδων του Δήμου.

 

Σ’ αυτή τη  συνεχή προσπάθεια σημαντικός είναι και ο ρόλος που μπορεί να έχει η θέσπιση και η αυστηρή εφαρμογή ενός σύγχρονου κανονισμού καθαριότητας που θα ρυθμίζει την καθημερινότητα του νησιού στα θέματα αυτά και θα καλύπτει όλο το πλέγμα των σχέσεων πολιτών και υπηρεσίας, με ξεκάθαρους όρους σε ότι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και των δύο.

 

Ο κανονισμός αυτός καθαριότητας, πρώτη φορά επιχειρείται στο Δήμο μας. Είναι σχεδιασμένος να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της καθημερινότητας και να υπηρετεί αρχές και στόχους που αφορούν την  τήρηση της καθαριότητας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος , την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την βελτίωση της  λειτουργικότητας της πόλης και των χωριών, την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων ( στερεά απόβλητα). Εκτός των παραπάνω βασικό του μέλημα είναι η ενημέρωση των πολιτών και η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους, στην προσπάθεια που όπως προελέχθη, αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας..

 

ΑΡΧΕΣ

Ο Κανονισμός  και η πολιτική συνεργασίας του Δήμου με τους δημότες, τους κατοίκους του Δήμου και τους εν γένει χρήστες των υπηρεσιών καθαριότητας διέπεται από τις εξής βασικές αρχές :

            α) Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό που χρήζει συνεχούς φροντίδας και προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.

β) Η ποιότητα ζωής, η δημόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων του Δήμου, η προστασία  των πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής αυτοδιοίκησης

γ) Η κάθε είδους ρύπανση της ατμόσφαιρας αποτελεί παράγοντα που απειλεί τη δημόσια υγεία, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των δημοτών, τη διατήρηση των μνημείων και του φυσικού κάλλους.

δ) Η παραγωγή αποβλήτων αποτελεί μορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγματική ή εν δυνάμει σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει με κάθε μέσο να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν.

ε) Η αξιοποίηση (με την προώθηση της ανακύκλωσης και σε ειδικές περιπτώσεις ανάκτησης ενέργειας ή εδαφοβελτιωτικού υλικού ) των υλικών από τα απόβλητα, περιορίζει την σπατάλη ενεργειακών πόρων.

στ) Οι εναλλακτικές και περιβαλλοντικά ορθολογικές μέθοδοι διαχείρισης των απορριμμάτων συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

ζ) Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές. Οι δημότες και οι κάθε είδους χρήστες των υπηρεσιών καθαριότητας συμμετέχουν με αντικειμενικά κριτήρια, ανάλογα με τις δυνάμεις τους και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του  αντικειμένου της καθαριότητας.

η) Η ενεργός συμμετοχή των δημοτών και εν γένει κατοίκων του Δήμου στα προγράμματα ανακύκλωσης και εθελοντισμού και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

            θ)  Ο ρυπαίνων υφίσταται διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.

 

ΣΤΟΧΟΙ

 

            α) Η μεγιστοποίηση  της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων

            β) Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερομένων υπηρεσιών στους δημότες και η αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων στην καθαριότητα.

            γ) Η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας του Δήμου.

δ) Η προστασία του περιβάλλοντος και της Δημόσιας υγείας και η αποτροπή κινδύνων  από την έκθεση απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους.

ε)  Η μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών με τον περιορισμό των δαπανών αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, ειδικών απορριμμάτων και άλλων κατηγοριών αποβλήτων τα οποία δεν εντάσσονται στα οικιακά απορρίμματα και δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του Δήμου.

            στ) Η ενθάρρυνση της συμμετοχής των δημοτών με την παροχή κινήτρων, τη ενημέρωση και την  κατάρτιση.

 

             ζ)  Η ενημέρωση των πολιτών και η συνειδητή συμβολή τους στη διαδικασία πρόληψης, ελαχιστοποίησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων διαμορφώνοντας έτσι οικολογική συνείδηση.

η)   Η δια της συνεργασίας με τα σχολεία Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (εφαρμόζοντας ειδικευμένα προγράμματα ενημέρωσης των μαθητώνσυγκομιδή π.χ. χαρτιού σε επίπεδο τάξης σχολείου και παρακολούθηση της ανακύκλωσης μέχρι το εργοστάσιο )   βιωματική αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών των νέων και αυριανών δημοτών .

 

Ορισμός και ταξινόμηση ενεργειών  διαχείρισης απορριμμάτων

 

1.Προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων

Ο όρος προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που αφορούν στην προσωρινή φύλαξη των απορριμμάτων στα προκαθορισμένα σημεία προσκόμισης μέχρι την παραλαβή τους από τα απορριμματοφόρα του Δήμου.

2. Αποκομιδή απορριμμάτων

Ο όρος  περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που αφορούν στην περισυλλογή  των απορριμμάτων από τα προκαθορισμένα σημεία  προσκόμισης, τη μεταφορά τους και την εναπόθεση στους τόπους της τελικής διάθεσης.

3. Διάθεση απορριμμάτων

Στον όρο περιλαμβάνονται οι ενέργειες  εκείνες που έχουν σκοπό και είναι απαραίτητες, προκειμένου να καταστήσουν τα απορρίμματα αβλαβή για τον άνθρωπο, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον γενικά

4. Ανάκτηση υλικών ή και ενέργειας  από τα απορρίμματα

Στον όρο περιλαμβάνονται οι ενέργειες εκείνες που έχουν σκοπό την επαναχρησιμοποίηση υλικών χρήσιμων που περιέχονται στα απορρίμματα ή την παραγωγή ενέργειας από αυτά,

 

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία ( άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/8-9-2006 «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) ο Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Λευκάδας κωδικοποιημένος έχει ως εξής :

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο   –  Αντικείμενο του Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός  έχει το εξής αντικείμενο :

α) Ρυθμίζει τις  υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δημοτών και του Δήμου που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

β) Συμβάλλει στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων – στερών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση , διάθεση κ.ά.).

γ) Αποσκοπεί στην ενημέρωση και συμμόρφωση του κοινού ( δημοτών και λοιπών κατοίκων)  με τις σχετικές δημοτικές και κανονιστικές διατάξεις.

δ)  Ευαισθητοποιεί τους νέους και αυριανούς  δημότες

ΑΡΘΡΟ  2ο  –  Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του  Κανονισμού

 

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ανήκει στην Δημοτική Αρχή, η οποία εξουσιοδοτεί τα αρμόδια όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Καθαριότητας ( Προϊστάμενο, Επόπτη Καθαριότητας κλπ ) για την διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων ή άλλων διοικητικών μέτρων και την υποβολή μηνύσεων σε βάρος των παραβατών.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο – Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων

 

Απορρίμματα-στερεά απόβλητα θεωρούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες, ή φυσικούς κύκλους, παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικά χώρους αστικού περιβάλλοντος και από τα οποία ο κάτοχός τους επιθυμεί ή υποχρεούται να απαλλαγεί.

 

Στερεά απόβλητα θεωρούνται όσα περιλαμβάνονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΑ και ΙΒ΄ του άρθρου 24 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69728/824 (ΦΕΚ Β 358/1996)

 

Οικιακά απόβλητα θεωρούνται όσα παράγονται από τις χρήσεις των κατοικιών, τον οδοκαθαρισμό, ά άλλα απόβλητα που μπορούν από τη φύση ή τη σύνθεσή τους να εξομοιωθούν με τα οικιακά.

Δημοτικά απόβλητα είναι όσα περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα  ΙΒ΄ του άρθρου 21 της ίδιας ως άνω  Κ.Υ.Α. με ονοματολογία αναφοράς 20.00.00. Εξαιρούνται όσα απόβλητα της  ίδιας ονοματολογίας περιλαμβάνονται στον κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων, που έχει υιοθετηθεί με την απόφαση 94/9ο4 Ε.Κ

 

Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού τα απόβλητα  ταξινομούνται σε :

 

–        Δημοτικά  ( αστικά )

–        Ειδικά

–        Τοξικά Επικίνδυνα

 

3 – 1    Τα δημοτικά ( αστικά ) απορρίμματα περιλαμβάνουν :

 

α) Εσωτερικά απορρίμματα  προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από κάθε χώρο όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, πλην των αμέσως παρακάτω περιπτώσεων  με στοιχεία (β) και (γ).

β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης  και προέλευσης , τα οποία εναποτίθενται σε οδούς ,  κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π.

γ)   Προϊόντα κηπουρικών εργασιών, όπως κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π.

 

δ)  Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα ( σε μικρές ποσότητες ), όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κ.λ.π.

 

ε)   Ογκώδη αστικά απορρίμματα, όπως παλαιά  μεταλλικά ή πλαστικά  έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, αποξυλωμένα είδη υγιεινής, στρώματα κ.λ.π.

 

3 – 2    Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν :

α)   Υπολείμματα από δραστηριότητες μονάδων βιοτεχνίας, οικοτεχνίας, και κάθε άλλης μονάδας παραγωγής ή κατεργασίας  του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τομέα ( π.χ. εργαστηρίων, συνεργείων, επιχειρήσεων τροφίμων και εστίασης, λαϊκών αγορών, ιχθυαγορών ( ιχθυοπωλείων) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά απορρίμματα-απόβλητα, λόγω όγκου, ποσότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας ( π.χ. αντικατασταθέντα ελαστικά αυτοκινήτων, μέταλλα, ξύλο-πριονίδι, χαρτί, πλαστικά, χρησιμοποιημένα έλαια, λίπη, υφάσματα, χρώματα, κόλες, ρητίνες, ορυκτέλαια, σάπια φρούτα και υπολείμματα τροφών κ.ά.)

 

β) Απόβλητα νοσοκομείων, κλινικών και θεραπευτηρίων, προερχόμενα από αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, παθολογοανατομικών, μικροβιολογικών, αιματολογικών εργαστηρίων, κλπ εκτός των μολυσματικών αποβλήτων , τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά για εξουδετέρωση με ειδικά μηχανήματα αποστείρωσης,

 

γ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.

 

δ)  Απόβλητα τα οποία δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους και οχήματα.

 

ε) ΄Αχρηστα  ή εγκαταλελειμμένα  αυτοκίνητα, σκάφη και άλλα οχήματα ή μηχανήματα, καθώς και εξαρτήματα ή μέρη τους.

 

3 – 3    Τα τοξικά – επικίνδυνα  απορρίμματα  περιλαμβάνουν όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον ( γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά υλικά κλπ ) όπως αυτά  ορίζονται στην  Κοινή Υπουργική Απόφαση 19396/1546/1077 με τίτλο « Μέτρα και όροι για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ Β΄ 6ο4/1977 ), η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση των οποίων γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Β΄  – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ  4 –  Υποχρεώσεις του  Δήμου

 

Με βάση τον παρόντα Κανονισμό ο Δήμος Λευκάδας εκτελεί τις ακόλουθες δράσεις:

 

4 – 1    Οργάνωση και επίβλεψη της συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών  μη ογκωδών  δημοτικών απορριμμάτων, όπως αυτά περιγράφονται  στο άρθρο 3 παραγρ. 1 περιπτ. α και β  του παρόντος Κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Υπηρεσία  Καθαριότητας. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά μέσα του Δήμου σε χώρους υγειονο0μικής ταφής  (Χ.Υ.Τ.Α.) εργοστάσια διαλογής ή ανακύκλωσης, ή και όπου αλλού ορίσει η Δημοτική αρχή.

 

4 – 2    Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ογκωδών  δημοτικών ( αστικών) απορριμμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παραγρ. 1 περιπτ. γ και ε του παρόντος Κανονισμού, πραγματοποιούνται μέσα σε δέκα (10 )  ημέρες από την ειδοποίηση προς το Κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δημοτών της αρμόδιας Υπηρεσίας Καθαριότητας  του Δήμου ( τηλ: 2645360500 ) ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής, που καταρτίζεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας.. Ως προϋπόθεση της αποκομιδής αυτής  ορίζεται ότι ο όγκος  των συγκεκριμένων  απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας  ανά εβδομάδα δεν υπερβαίνει τη  χωρητικότητα της καρότσας ανοικτού μικρού αγροτικού φορτηγού ενός (1) τόνου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ορίσει ειδικό τέλος αποκομιδής ανά μονάδα αποκομιδής ή ανά κυβικό μέτρο, όταν πρόκειται για αποκομιδή πολλών ογκωδών αντικειμένων.

 

4 – 3    Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 2.  Την μεταφορά της συγκεκριμένης  κατηγορίας απορριμμάτων, υποχρεούνται να πραγματοποιούν με δικά τους μέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες ή οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα ειδικά απορρίμματα.. Ο Δήμος μπορεί κατά περίπτωση να αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκομιδής των ειδικών απορριμμάτων, εφόσον έχει την δυνατότητα και την υποδομή να εκτελέσει σχετικό πρόγραμμα. Στην τελευταία περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν πριν από την αποκομιδή να έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά τόνο ή ανά κυβικό μέτρο, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου.

 

4 – 4    Καθαριότητα των εξωτερικών χώρων με την περισυλλογή και απομάκρυνση των μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναπόθεσης ή από δρόμους, πλατείες, άλση, και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού ορίζονται από τον Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί χώροι καθαροί ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων, ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης μικροαπορριμμάτων κλπ  τα οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά, αποκομίζοντας το περιεχόμενό τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

4 – 5    Ενημέρωση των Δημοτών για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα και δρομολόγια των λοιπών μέσων και τις ώρες σάρωσης και πλύσης των δρόμων και κοινόχρηστων χώρων.

Ο  Δήμος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το πρόγραμμα με συνέπεια, εκτός από περιπτώσεις ανώτερης βίας ή εκτάκτων δυσχερειών.

4 – 6    Γνωστοποίηση του παρόντος Κανονισμού, όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 ( Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων )Ο δήμος θα εκδώσει ενημερωτικό φυλλάδιο το οποίο θα διανείμει μαζί με τους λογαριασμούς ύδρευσης Σκοπός του φυλλαδίου η ενημέρωση και η εκπαίδευση των πολιτών. Η καθαριότητα πρέπει να γίνει συνείδηση στους πολίτες. Προς τούτο ο δήμος οφείλει και πρέπει να αποβάλλει εν μέρει τον ρόλο του εισπράκτορα και να αποκτήσει  και το ρόλο του συμβούλου.

 

4 – 7    Λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα  του Δήμου, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων.

 

4 – 8    Προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης, με διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες μεθόδους, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 2939/2001 για την « Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων».

 

4 – 9    Επί πλέον ο Δήμος :

α) Συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης  στερεών αποβλήτων

β) Ιδρύει και χρησιμοποιεί δίκτυα σταθμών μεταφόρτωσης

γ) Ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση  επικίνδυνων αποβλήτων

δ) Προμηθεύεται και χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό

ε) Χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές  λαμβάνοντας υπόψη την Τεχνολογική Εφαρμοσιμότητα και την οικονομική  βιωσιμότητα.

στ) Αναπτύσσει ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας αντιμετώπισης των προβλημάτων

ζ)  Συμβάλλει στη συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.

η)  Ενισχύει την περιβαλλοντολογική  αγωγή, με έμφαση στα παιδιά και τους νέους και συνεργάζεται με εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.

 

 

ΑΡΘΡΟ    5ο  –   ΕΙΔΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

5 – 1    ΄Οπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική απόφαση 69728/824 με τον τίτλο «Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων» (ΦΕΚ Β΄ 358/1996) « ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται δημοτικά απόβλητα, εκτός από τα οικιακά, αν – λόγω της σύνθεσης, της ποιότητας ή της ποσότητας  τους – δεν είναι  δυνατή η αποκομιδή, η συλλογή και η διάθεσή τους  με τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες  των υπηρεσιών καθαριότητας».

 

5 – 2    Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων-αποβλήτων του άρθρου 3 παραγρ. 3 και όσων χαρακτηρίζονται επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές διατάξεις όπως : Ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες, καταλύτες αυτοκινήτων, απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων, απόβλητα προερχόμενα από εκμετάλλευση λατομείων, γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από κατάλοιπα ζωικού κεφαλαίου ή από  χρήση  γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, εντομοκτόνων κ.ά.

 

5 – 3    Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην αποκομιδή οποιωνδήποτε στερεών αποβλήτων του άρθρου 3, όταν αυτά παράγονται σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να μη είναι σε θέση με τις υπάρχουσες δυνατότητές του να ανταποκριθεί στις εργασίες αποκομιδής ή διάθεσης ή όταν αυτά παράγονται σε χώρους δυσπρόσιτους  και απομακρυσμένους, όπως μεταφορά ογκωδών και  βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοταξίων και βιοτεχνιών που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.

 

5 – 4    Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων  που εκχύνονται σε δίκτυα αποχετεύσεων, στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και τα αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.

 

5 – 5    Ο Δήμος δεν υποχρεούται στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς  ή δημόσιους φορείς.

 

5 – 6    Ο Δήμος δεν υποχρεούται να αποκομίζει τα απορρίμματα που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις ή μισθώνουν  χώρους, οι οποίοι ανήκουν σε φορείς απαλλασσόμενοι της  καταβολής  ανταποδοτικών τελών. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί   παρέχουν προς χρήση ή εκμετάλλευση τα ακίνητά τους σε υπόχρεους καταβολής τελών ιδιώτες, ο Δήμος δικαιούται να βεβαιώσει ανάλογα ανταποδοτικά τέλη σε βάρος των ενοικιαστών ή χρηστών του χώρου.

 

5 – 7    Η καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από διαφόρους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι  οφείλουν να διατηρούν τους παραχωρημένους χώρους καθαρούς κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και μετά το πέρας αυτών  τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως  των διοργανωτών με την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόμενου τέλους, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση τα απορρίμματα, πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα μηχανικής αποκομιδής ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σημεία που υποδεικνύει η αρμόδια Υπηρεσία.

 

5 – 8    Σε περίπτωση ανώτερης βίας, λήψης έκτακτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής λειτουργίας των χώρων  διάθεσης απορριμμάτων ( Χ.Υ.Τ.Α.) ο Δήμος μετά από σχετική ενημέρωση των δημοτών, δικαιούται να τροποποιεί ή και να διακόπτει μερικά ή συνολικά  τα προγράμματα αποκομιδής, μέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα μέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος  αναλαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών.

 

5 – 9    Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, τα αγάλματα ( προτομές ιστορικών προσώπων), τα μνημεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο, που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό κάλλος ή  την ιστορική του αξία, πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση ή καταστροφή  με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο των μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημόσιων χώρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαση του  παρόντος Κανονισμού και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο ανάλογο με την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν μετά την αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.

 

5 – 10  Ο αστικός εξοπλισμός ( παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στέγαστρα στάσεων λεωφορείων, κάδοι, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής φύλαξης  απορριμμάτων, πινακίδες του Κ.Ο.Κ. κλπ ) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται  στο λειτουργικό σκοπό του και να μη αποτελεί εστία μόλυνση ή οπτικής ρύπανσης και  αισθητικής υποβάθμισης  της πόλης και των χωριών. Η ρύπανση ή καταστροφή των στοιχείων του αστικού εξοπλισμού της πόλης και των χωριών αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν μετά την αυτοψία και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Γ΄  –   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ  6ο  – Ορισμοί για τους χώρους παραγωγής απορριμμάτων και τους υπεύθυνους της τήρησης  καθαριότητας και των διατάξεων του  Κανονισμού

 

6 – 1    «Κατοικίες» θεωρούνται  οι αυτοτελείς χώροι, καθώς και τα συγκροτήματα κατοικιών  (πολυκατοικίες), όπου κατοικούν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, ενώ για τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και οικιστικών  συγκροτημάτων είναι οι διαχειριστές τους. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, τότε υπεύθυνοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου.

 

6 – 2    «Επιχειρήσεις – Καταστήματα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού κατά περίπτωση είναι :

α)   Για τις προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους

β) Για τις Ανώνυμες Εταιρίες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων ή Εντεταλμένος  Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής.

γ)  Για τις Ομόρρυθμες  και Ετερόρρυθμες Εταιρίες, καθώς και για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης ο διαχειριστής.

δ)  Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε)  Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν.

ζ)  Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που τις αποτελούν.

 

6 – 3    «Γραφεία» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκείται οποιοδήποτε επάγγελμα, μόνιμο ή πρόσκαιρο. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και τη τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι ο ιδιοκτήτης του, νομέας ή κάτοχος του  γραφείου.

 

6 – 4    «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου. Υπεύθυνος για την  καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι ο κύριος, νομέας, ή κάτοχος του οικοπέδου.

 

6 – 5    «Βιοτεχνικές μονάδες και Εργαστήρια» θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιοτεχνικές επιχειρήσεις για παραγωγική δραστηριότητα και υποστηρικτικές δράσεις. Στις μονάδες αυτές ο υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ορίζεται με απόφαση της διεύθυνσης της Μονάδας, που κοινοποιείται ταυτόχρονα στον Δήμο. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί τέτοιο πρόσωπο, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της Μονάδας.

 

6 – 6    «Υπεύθυνοι μεταφοράς και μεταφόρτωσης» θεωρούνται όσοι εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες, καθώς επίσης και οι οδηγοί, οι χειριστές μηχανημάτων και γενικά κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί οι εργασίες από τους  προαναφερόμενους  επαγγελματίες.

 

6 – 7    «Για τις υπό ανέγερση» οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, κλπ υπεύθυνος είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδομική άδεια.

 

6 – 8    «Για κάθε είδους οχήματα», υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι  το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος του νομικού προσώπου, στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Για κάθε είδους οχήματα  του Δημοσίου υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης και στην περίπτωση που τέτοιος δεν υπάρχει, ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υπηρεσίας στην οποία είναι χρεωμένο το όχημα και από την οποία παίρνει εντολές κίνησης.

 

6 – 9  Οι υπεύθυνοι των προηγούμενων παραγράφων του ίδιου άρθρου του παρόντος Κανονισμού μπορούν να ορίσουν με έγγραφό τους συγκεκριμένο πρόσωπο, που συμβιώνει ή συνεργάζεται στον ίδιο χώρο και αποδέχεται να αναλάβει την ευθύνη για την καθαριότητα και την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Για να ισχύει η παραπάνω μεταβίβαση της ευθύνης πρέπει τόσο εκείνος που αναθέτει, όσο και εκείνος που αποδέχεται την ανάθεση της συγκεκριμένης υπευθυνότητας, να συνυπογράψουν το σχετικό έγγραφο ενώπιον του αρμοδίου Δημοτικού υπαλλήλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας ή ενώπιον της Αστυνομικής Αρχής  και ταυτόχρονα να βεβαιωθεί αρμοδίως η ημεροχρονολογία και το περιεχόμενο του κειμένου, καθώς και η γνησιότητα των υπογραφών. Ακριβές αντίγραφο του παραπάνω θεωρημένου εγγράφου κατατίθεται υποχρεωτικά και με ευθύνη του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας.

 

6 – 10  Ιδιοκτήτης οικοπέδου που απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους από τον τόπο του ακινήτου, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.

 

6 – 11  Κάθε νέα οικοδομή, που διαθέτει πρασιά ή επαρκές πεζοδρόμιο, οφείλει να διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για την τοποθέτηση κάδου μηχανικής αποκομιδής, ώστε να είναι  εύκολη και προσβάσιμη η μεταφορά  του από  και προς το απορριμματοφόρο. Για οικοδομές με συνολική δόμηση μέχρι 5οο τ.μ. , ο χώρος πρέπει να υποδέχεται            κάδο 250 λίτρων. Για οικοδομές από 500 – 1.500 τ.μ. να δέχεται κάδο  1.100 λίτρων, από 1.500 –  3.000 τ.μ. να δέχεται 2 κάδους των 1.100 λίτρων, και αναλογικά θα ισχύσει το ίδιο ανά 1.500 τ.μ. επί πλέον δόμησης. Για τις νέες οικοδομές ο σχεδιασμός του χώρου αυτού θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

 

6 – 12  ΄Ολοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι ή οι διερχόμενοι από την πόλη μας και το νησί μας, καθώς και όλοι οι φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις  και Οργανισμοί ( Δ.Ε.Κ.Ο.) είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον παρόντα Κανονισμό.

 

ΑΡΘΡΟ  7ο  – Υποχρεώσεις υπευθύνων του άρθρου 6 για τα εσωτερικά μη ογκώδη δημοτικά ( αστικά)  απορρίμματα

 

7 – 1    Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού οι υπεύθυνοι καθαριότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 6 τούτου, υποχρεούνται :

            α)  Να γνωρίζουν και να τηρούν το καθορισμένο πρόγραμμα του Δήμου για την αποκομιδή απορριμμάτων.

β)  Να τοποθετούν τα απορρίμματά τους συσκευασμένα σε καλά κλεισμένους και ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους.

γ)  Οι υπεύθυνοι εκθέτουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα σε κάδο μηχανικής αποκομιδής ή άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης που διαθέτει ο Δήμος, που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία ή την επαγγελματική στέγη τους, ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΩΡΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (κατά προτίμηση βραδινές ώρες μετά τις 22:00) και όχι ημέρες που δεν πραγματοποιείται (με βάση το πρόγραμμα) αποκομιδή, ή ακόμα χειρότερα, αμέσως μετά την διέλευση του απορριμματοφόρου. Εφόσον ο όγκος των απορριμμάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των προσωρινών μέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται σε συνεννόηση με την υπηρεσία Καθαριότητας να τα εναποθέτουν σε προκαθορισμένη θέση, μέρα και ώρα που τους έχει υποδειχθεί από την διεύθυνση.

 

7 – 2    Στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων, τα προς αποκομιδή απορρίμματα πρέπει να εναποτίθενται, καλά συσκευασμένα σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, στις προκαθορισμένες από την Υπηρεσία Καθαριότητας θέσεις.

 

7 – 3    Στις περιοχές όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, οι κάδοι, και κάθε άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, τοποθετούνται σε καθορισμένες θέσεις σύμφωνα με την υφιστάμενη μελάτη της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για τον καθορισμό και τον επανακαθορισμό  των μόνιμων ή προσωρινών θέσεων. Κάθε παρεμπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, μετακίνηση των κάδων μηχανικής αποκομιδής και μικροαπορριμμάτων και αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «Π», καθώς και εσκεμμένη φθορά των παραπάνω μέσων, αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής..

 

7 – 4    Κάθε επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους μηχανικής αποκομιδής, αποτελεί παράβαση, που επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμα, που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

 

7 – 5    Για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και υπεράσπισης  της αισθητικής της πόλης απαγορεύεται :              

α) Η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης..

β) Η εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς την απαιτούμενη κατάλληλη συσκευασία.

γ) Η τοποθέτηση εντός των κάδων μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων.

δ) Η ρίψη μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων επί του οδοστρώματος, των πεζοδρομίων, ή άλλων κοινόχρηστων χώρων. Τα μαγειρικά  ή μηχανικά έλαια επιβάλλεται να παραδίδονται σε εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης.

           ε ) Η απόθεση σάκων απορριμμάτων ή απορριμμάτων μεγάλων διαστάσεων μέσα στα καλαθάκια μικροαπορριμμάτων, δεδομένου ότι η χρήση αυτών είναι αποκλειστικά για τοποθέτηση μικροαπορριμμάτων.

 

Για κάθε παράβαση αυτής της διάταξης ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό  πρόστιμο που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής..

 

7 – 6    Στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται μηχανική αποκομιδή απορριμμάτων (π.χ. ιστορικό κέντρο της πόλης, από πλατεία Μαρκά μέχρι την παραλία, ανατολικά και δυτικά της κεντρικής αγοράς,) και χρήση κάδων, οι παραπάνω υπεύθυνοι υποχρεούνται να τοποθετούν τα στερεά απόβλητα σε πλαστικούς σάκους  πολύ καλά κλεισμένους και να τους εναποθέτουν στους κάδους που είναι τοποθετημένοι στην ανατολική και δυτική παραλία.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμα τους σε δένδρα, κολώνες, στην άκρη των  οδών, στις γωνίες, στις παρόδους κοντά στην κεντρική αγορά, ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους στο δρόμο ή το πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

 

7 – 7    Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super markets, εμπορικά καταστήματα κ.ά. που παράγουν μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή η συμπίεση, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει με συμπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο (περίδεση κλπ) τον όγκο των κάθε είδους απορριμμάτων και συσκευασιών που εναποθέτουν προς αποκομιδή. Εάν στην περιοχή δεν εφαρμόζεται μηχανική αποκομιδή ή ο όγκος των απορριμμάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των προσωρινών μέσων αποθήκευσης, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σε βάρος των παραβατών της διάταξης αυτής ο Δήμος επιβάλλει ανάλογα με τον όγκο των απορριμμάτων πρόστιμο που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

 

7 – 8    Ιδιώτες ή επιχειρήσεις που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων ( κάδους, συμπιεστές, καλάθια κλπ) τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς ακάλυπτους       χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής, ή διασποράς αποβλήτων. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής ο Δήμος επιβάλλει του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

7 – 9    Τα απορρίμματα από την κουζίνα εστιατορίων, μαγειρείων, καφενείων, ουζερί, ψητοπωλείων, fast food ή κάθε άλλης εκμετάλλευσης δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα που ασκεί δραστηριότητα εστίασης και σίτισης, πριν τοποθετηθούν στους παραπάνω σάκους, πρέπει να έχουν στραγγιστεί επιμελώς. Σε περίπτωση  παράβασης της διάταξης αυτής ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

 

7 – 10  Απαγορεύεται η έκθεση απορριμμάτων, έστω και με τη σωστή συσκευασία που περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους του ιδίου άρθρου, μέσα σε οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους, πολύ δε περισσότερο όταν   δεν είναι άμεσα ορατοί ή προσβάσιμοι από τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής ο Δήμος επιβάλλει  σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

 

7 – 11  Ο Δήμος Λευκάδας προωθεί προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών και διαλογής ( χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικά κ.ά.). Ενημερώνει, ευαισθητοποιεί και ενεργοποιεί τους πολίτες ότι όλοι έχουμε την υποχρέωση να συμβάλλουμε στην καλύτερη υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Απαγορεύεται να τοποθετούνται μέσα στους μπλέ κάδους  ανακύκλωσης ο,τιδήποτε  πέρα από τα ανακυκλώσιμα υλικά.

7 – 12  Τα ανακυκλώσιμα υλικά της  προηγούμενης παραγράφου πρέπει να είναι πολύ καλά συσκευασμένα, συμπιεσμένα και δεμένα ώστε να καταλαμβάνουν τον ελάχιστο   δυνατό όγκο, να προκαλούν την μικρότερη δυνατή οπτική ρύπανση και αισθητική όχληση και να μη διασκορπίζονται.

 

7 – 13  Τα ανακυκλώσιμα υλικά της προηγούμενης παραγράφου με την παραπάνω συσκευασία πρέπει να εκτίθενται για αποκομιδή μόνον μετά την λήξη του πρωινού ή απογευματινού ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της τοπικής αγοράς.

 

7 – 14  Υλικά συσκευασίας εμπορευμάτων ή ανακυκλώσιμα υλικά  με οποιαδήποτε συσκευασία, απαγορεύεται να τοποθετούνται μέσα στους μεταλλικούς κάδους μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, καθώς αυτά : α)λόγω του μεγάλου όγκου τους περιορίζουν την περιεκτικότητα των κάδων  και β) ως ανακυκλώσιμα πρέπει να τοποθετούνται στους πλαστικούς μπλέ κάδους. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκομιδή ( χαρτοκιβώτια, πλαστικά μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού κ.ά. )  δια της συμπιέσεως ή άλλου τρόπου ( περιδέσεως). Σε περίπτωση παράβασης της διατάξεως αυτής ο Δήμος επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο σε βάρος του παραβάτη που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

7 – 15  Εξυπακούεται ότι κάθε δημότης ή κάτοικος του Δήμου, θα εναποθέτει τα εσωτερικά μη ογκώδη απορρίμματα (εκτός από τα χαρτοκιβώτια και λοιπά υλικά συσκευασίας που προορίζονται για ανακύκλωση) με τη συσκευασία που περιγράφεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου ( 7 – 1 ) στους κάδους μηχανικής αποκομιδής που βρίσκονται πλησιέστερα προς  την διεύθυνση της κατοικίας του ή προς τη ιδιοκτησία που τα παράγει.

 

7 – 16  Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να τοποθετούνται μέσα στους κάδους με τρόπο ώστε να επιτρέπει στο καπάκι του κάδου να ξανακλείνει ομαλά μετά τη χρήση. ΄Όταν κάποιος κάδος μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων γεμίσει και δεν μπορεί να δεχθεί άλλες ποσότητες απορριμμάτων, τότε οι σακούλες των απορριμμάτων που δεν χωρούν πλέον σ’ αυτόν  δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο πεζοδρόμιο ή στο οδόστρωμα, δίπλα ή έξω από τον κάδο, αλλά να μεταφέρονται και να φυλάσσονται σε κατάλληλους χώρους, όπου δεν δημιουργούνται προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κατοικίδια ζώα ( π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους).

 

7 – 17  Προϊόντα κηπευτικών εργασιών :

α) Φύλλα, ξερά άνθη, μικροϋπόλοιπα καθαρισμού κήπων ( όχι πέτρες και κλαδέματα δένδρων), γκαζόν κ.α. εάν μεν έχουν μικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται μέσα στους μεταλλικούς κάδους, όπως τα οικιακά απορρίμματα, εάν δε έχουν μεγάλο όγκο, ( π.χ. μεγάλες ποσότητες από κούρεμα θάμνων, λιγγούστρα, αγγελικές, αγιοκλήματα, κλαδέματα δένδρων – λεμονιάς, πορτοκαλιάς, κ.ά ) ακολουθείται η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων ( άρθρο 4 παραγρ. 2). Σε περίπτωση απόρριψής τους επάνω στο πεζοδρόμια χωρίς συσκευασία (χύμα), ή σε διπλανή ιδιοκτησία, ή σε άλλο κοινόχρηστο χώρο, ή χωρίς να έχει τηρηθεί η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, επιβάλλεται κάθε φορά στον υπεύθυνο χρηματικό πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής, ή ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της κατάληψης.

β) Υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαριά, σε μικρές ποσότητες κ.α. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα για την εύκολη φόρτωσή τους.  Για τον χρόνο προσωρινής απόθεσης  προς αποκομιδή, εφαρμόζονται τα οριζόμενα για τα ογκώδη αντικείμενα ( άρθρο 4 παραγρ. 2 )

γ) Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά χρηματικό πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής..

7 – 18  Τα τοξικά – επικίνδυνα απορρίμματα  που περιγράφονται στο άρθρο 3 παραγρ. 3 συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού και τη σχετική νομοθεσία. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να προβούν σε άμεση απομάκρυνση των απορριμμάτων αυτών με δικά τους μέσα και μέχρι την ημέρα της αποκομιδής οφείλουν να κρατούν τα απορρίμματα συσκευασμένα σε ειδικούς προστατευμένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να μην τα αφήνουν εκτεθειμένα στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Η μη συμμόρφωση των υπευθύνων ( εκτός των όσων προβλέπονται από  υγειονομικές ή άλλες διατάξεις) επισύρει κάθε φορά χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με το είδος των απορριμμάτων,

7 – 19  Απαγορεύεται να ρίχνονται μέσα στους κάδους απορριμμάτων υγρά απόβλητα ή απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση στον κάδο ή ζημιά σε οποιοδήποτε σημείο ή μηχανισμό του κάδου (π.χ κολλώδεις ή τοξικές ουσίες, μέταλλα, πέτρες), υλικά, ηλεκτρικές συσκευές ή ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στον κάδο (π.χ αναμμένα τσιγάρα ή αποτσίγαρα, στάχτες τζακιών, θερμαστρών ή ψησταριών, κλπ εστίες φωτιάς) ή τέλος υλικά ή ουσίες που μπορούν να αυξήσουν υπερβολικά το βάρος του γεμάτου κάδου (π.χ μπάζα, χώμα, λάσπες κλπ) και να προκαλέσουν καταστροφές και στους κάδους αλλά και στους αντίστοιχους ανυψωτικούς μηχανισμούς των απορριμματοφόρων.

Για οποιαδήποτε από τις παραπάνω παραβάσεις (μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, συνέπεια πρόσκρουσης, αμέλειας ή βανδαλισμού καθώς και μερική ή ολική βλάβη στους ανυψωτικούς μηχανισμούς των απορριμματοφόρων) εκτός από το πρόστιμο, ο παραβάτης επιβαρύνεται με το κόστος αποκατάστασης ή αγοράς νέου κάδου ανάλογα με τη σχετική πραγματογνωμοσύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας

7 – 20  Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού να παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της αποκομιδής και τελικής διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Δ΄  –    ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  – Υποχρεώσεις υπευθύνων του άρθρου  6  σχετικά με την ανακύκλωση

 

8 – 1    Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των απορριμμάτων, υλικών συσκευασίας και άλλων προϊόντων στοχεύει :

            α)   Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την μείωση του συνολικού όγκου τους πριν από την τελική τους διάθεση.

β) Στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών και την ενθάρρυνση  συστημάτων ανακύκλωσης- αξιοποίησης.

γ)  Στην ανάληψη ευθυνών από τους οικονομικούς παράγοντες ( δημόσιους και ιδιωτικούς) και την ενίσχυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων

δ)  Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και των καταναλωτών ως βασικών παραγόντων για την επίτευξη, των παραπάνω στόχων, στην ενεργό δηλαδή συμμετοχή των πολιτών.

ε)  Στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

8 – 2    Ο Δήμος σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, υποχρεούται αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με άλλους φορείς, να καταρτίζει και να υλοποιεί προγράμματα συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης.

 

8 – 3    Εφόσον στο Δήμο λειτουργεί  και υλοποιείται πρόγραμμα συγκέντρωσης και αποκομιδής  συσκευασιών ( χαρτί-αλουμίνιο-γυαλί-πλαστικό) για ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών ( δίκτυο μπλε  πλαστικών κάδων) οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και  τον τρόπο συλλογής και απόρριψης των προς ανακύκλωση απορριμμάτων. Ειδικότερα οφείλουν να μη αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα όσα προϊόντα είναι κατασκευασμένα από γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικές συσκευασίες, αλλά  να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το πρόγραμμα περισυλλογής που ισχύει στην περιοχή τους.

Κάθε νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ολιγόμηνη δοκιμαστική λειτουργία, με παράλληλη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και παροχή οδηγιών στους πολίτες που κρίνονται απαραίτητες, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία του προγράμματος. Μετά την παρέλευση της δοκιμαστικής περιόδου, σε κάθε περιοχή που εφαρμόζεται το πρόγραμμα, οι υπεύθυνοι καθαριότητας και γενικά όλοι οι κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος του κανονισμού και τις οδηγίες των υπηρεσιών. Σε όσους δε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις διαλογής και συλλογής των υλικών και προκειμένου να υπάρξει αποδοτική λειτουργία του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ο Δήμος θα επιβάλει τις αντίστοιχες κυρώσεις.

 

8 – 4    Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που παράγουν μεγάλες ποσότητες ανακυκλούμενων απορριμμάτων, οφείλουν να τα συλλέγουν χωριστά από τα άλλα απορρίμματα, να τα συμπιέζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα περισυλλογής.

 

8 – 5    ΄Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ( 8 – 3 ) οι πολίτες οφείλουν να τοποθετούν τα προς ανακύκλωση απορρίμματα από συσκευασίες (χαρτικά-αλουμίνιο [κουτιά αναψυκτικών]-γυαλί [διάφορα γυάλινα μπουκάλια]- πλαστικό [μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού και άλλες πλαστικές συσκευασίες, π.χ. απορρυπαντικών ή τροφίμων {καθαρά υποτίθεται από υπολείμματα τροφών} στους μπλέ κάδους που είναι τοποθετημένοι σε διάφορα σημεία της πόλης και μεγάλων χωριών. Δεν επιτρέπεται να εναποτίθενται τα χαρτοκιβώτια μέσα στους κάδους όπως είναι ανοιχτά, γιατί με ολίγα γεμίζει ο κάδος και μειώνεται η περιεκτικότητά του. Αλλά πρέπει με την φροντίδα των υπευθύνων όπως αναφέρονται παραπάνω, άρθρ.6 να  διπλώνονται και διπλωμένα να  τοποθετούνται σε πακέτα, ώστε  ο μπλε κάδος να χωράει τις μεγαλύτερες δυνατόν ποσότητες. Πολύ περισσότερο δεν επιτρέπεται να αφήνονται τα χαρτοκιβώτια πεταμένα γύρω από τους κάδους, και δημιουργείται αισθητική ενόχληση και οπτική ρύπανση, με ταυτόχρονη υποβάθμιση του  περιβάλλοντος. Σε όσους παραβιάζουν την διάταξη αυτή  ο Δήμος επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

 

8 – 6    Σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλων ποσοτήτων χαρτιού ή χαρτοκιβωτίων μεγάλου μεγέθους, ή μεγάλης ποσότητας  χαρτοκιβωτίων οι πολίτες ιδιώτες ή έμποροι μπορούν και οφείλουν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου στον αριθμ. κλήσης 2645360500.Προϋπόθεση της αποκομιδής αυτής ισχύει ότι και για την περίπτωση του άρθρου 4 παραγρ. 2. Τα χαρτοκιβώτια και παρεμφερή υλικά συσκευασίας εμπορευμάτων, θα πρέπει να σπάζονται και να συσκευάζονται σε στερεά δεμένα πακέτα έτσι ώστε να καταλαμβάνουν το μικρότερο δυνατό όγκο και να προκαλούν τη μικρότερη δυνατή αισθητική ενόχληση όταν εκτεθούν προς αποκομιδή. Να είναι απαλλαγμένα από σκουπίδια, νάιλον, φελιζόλ ή άλλα υλικά. Να φυλάσσονται σε κατάλληλους (μη δημιουργούντες προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες-καταστήματα) μη κοινόχρηστους χώρους (υπόγεια, ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι, κτλ). Το ίδιο πρέπει να γίνεται σε περίπτωση που απεργούν οι εργαζόμενοι ή όταν δεν πραγματοποιείται προγραμματισμένη αποκομιδή.

 

8 – 7    Η Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Λευκάδας, ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση δέχεται για ανακύκλωση και παλιούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φωτοτυπικά, εκτυπωτές, μηχανήματα φαξ κλπ.

 

8 – 8   Ο Δήμος προκειμένου να ενισχύσει προγράμματα ανακύκλωσης, μπορεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και επιβραβεύσεις σε όσους συμβάλλουν με οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των προγραμμάτων (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, γειτονιές, εταιρίες κλπ)

 

8 – 9  Τα δημοτικά απόβλητα που περιγράφονται στο Ν. 2939/2001 ως ‘’άλλα προϊόντα’’ δηλαδή τα προϊόντα όπως οχήματα, λάστιχα, καταλύτες οχημάτων, ορυκτέλαια, μπαταρίες και συσσωρευτές, ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά τηλεπικοινωνιών, υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων, είδη επίπλωσης κ.α. υπόκεινται σε επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση. Επειδή για τα προαναφερόμενα υλικά υπάρχουν εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης απαγορεύεται να ρίπτονται σε κάδους απορριμμάτων και καθιερώνεται η υποχρέωση των φορέων να μεριμνούν για τη συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση τους, όπως αναλυτικά καθορίζεται από ειδικότερες διατάξεις εις εφαρμογή του νόμου 2939/2001.

 

8 – 10   Οι υπεύθυνοι των κάθε είδους καταστημάτων υποχρεούνται πάνω σ’ όλα τα χαρτιά περιτυλίγματος, τις σακούλες κλπ υλικά συσκευασίας των πωλούμενων προϊόντων, να αναγράφουν σε διάφορα σημεία ευανάγνωστο μήνυμα προς τον καταναλωτή που θα τον προτρέπουν να διατηρεί την πόλη καθαρή και να του υποδεικνύουν όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν μετά την κατανάλωση των συγκεκριμένων προϊόντων να πεταχτούν μόνο στα καλαθάκια  μικροαπορριμάτων (ή να ανακυκλωθούν, αν ανακυκλώνονται και εφόσον εφαρμόζεται η ανακύκλωση)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε΄  ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ     ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ  9ο–Υποχρεώσεις πεζών – οδηγών και ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων

 

9 – 1    Απαγορεύεται από πεζούς ή εποχούμενους η απόρριψη άχρηστων χαρτιών, πακέτων από τσιγάρα και άλλων ειδών συσκευασίας, μικροαντικειμένων, ειδών ατομικής χρήσης σε δρόμους, πεζοδρόμια, και λοιπούς  κοινόχρηστους χώρους. Απαγορεύεται επίσης  η απόρριψη κάθε είδους απορριμμάτων σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.ά.). Τα παραπάνω αντικείμενα ή προϊόντα πρέπει να φυλάγονται και να ρίχνονται μέσα στο πλησιέστερο διαθέσιμο καλάθι μικροαπορριμμάτων ή κάδο μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων. Η ρύπανση της πόλης και γενικότερα του περιβάλλοντος με καθένα από τους παραπάνω τρόπους αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

9 – 2    Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων υλικών, χημικών ή άλλων αντικειμένων, που μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές στα καλάθια μικροαπορριμμάτων καθώς και στους κάδους αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής, καθώς επίσης και καταλογισμό του κόστους αποκατάστασης,

 

9 – 3 Η ρύπανση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων με μηχανέλαια κάθε είδους οχημάτων αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να φροντίζουν διαρκώς για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να μεριμνούν αμέσως για τον πλήρη καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως π.χ. διαρροή μετά από αιφνίδια βλάβη ή τροχαίο ατύχημα, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την Υπηρεσία Καθαριότητας. Στους παραβάτες της παραπάνω διάταξης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

9 – 4    Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων  υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος  από τα περιττώματα των ζώων τους. Στους παραβάτες της διάταξης επιβάλλεται κάθε φορά χρηματικό πρόστιμο που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, καθώς επίσης και αν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή σε κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο φιλοξενίας παιδιών, σε αυλές ή εισόδους σχολείων και βρεφονηπιακών σταθμών, προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.

Τα κατοικίδια ζώα δεν θα πρέπει να εγκαταλείπονται ή να θανατώνονται, αλλά αντιθέτως να τυγχάνουν περίθαλψης και φροντίδας σε συνεργασία με τον Δήμο και τους ειδικούς κτηνιάτρους, ώστε τέτοια φαινόμενα να πάψουν να στιγματίζουν την κοινωνία μας.

Τα νεκρά ζώα πρέπει να μην εγκαταλείπονται στους δρόμους ή να ρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων, αλλά με την  φροντίδα των ιδιοκτητών τους να ενταφιάζονται.

 

 

9 – 5    Απαγορεύεται ο σταυλισμός ή εκτροφή ζώων – πτηνών ( π.χ. κότες, κατσίκες, βοοειδή, άλογα κλπ) κοντά σε κατοικημένες περιοχές χωρίς σχετική άδεια.

 

9 – 6    Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δημιουργούν αφρό κατά  την πλύση πεζοδρομίων, αυλών, βεραντών, οχημάτων, κ.α. όταν τα απόνερα της πλύσης χύνονται σε κοινόχρηστους χώρους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε  περίπτωση υποτροπής ή εκτεταμένης ρύπανσης.

 

9 – 7  Απαγορεύεται, στα μέρη που δεν υπάρχει αποχέτευση, το άδειασμα των βόθρων μέσα σε σούδες ή στην ύπαιθρο. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε  περίπτωση εκτεταμένης ρύπανσης.

 

 

ΑΡΘΡΟ  10ο –   Ρύπανση  από διαφημίσεις

 

10 – 1  Απαγορεύεται η εμπορική διαφήμιση εκτός  των ειδικών πλαισίων και καθορισμένων θέσεων. Η ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν, φυλλάδια, εναέριες επιγραφές και συνθήματα και άλλα διαφημιστικά μέσα επισύρει σε βάρος  των παραβατών χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

10 – 2  Απαγορεύεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η αντίθετη μα την αισθητική και την λειτουργικότητα της πόλης τοποθέτηση διαφημιστικών ταμπλό. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται ανάλογα  με την έκταση της ρύπανσης χρηματικό  πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

10 – 3  ΄Οσα διαφημιστικά πλαίσια και καταχωρήσεις τοποθετούνται σε δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους, που δεν έχουν καθοριστεί για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 «περί υπαίθριας διαφήμισης», θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από τον Δήμο. Σε βάρος των διαφημιστών που τοποθέτησαν τα παραπάνω πλαίσια και διαφημίσεις καθώς και των διαφημιζομένων, επιβάλλεται ανάλογο με την έκταση της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

10 – 4  Ο δήμος οφείλει να δημιουργήσει χώρους διαφήμισης, με τοποθέτηση ειδικών πλαισίων, σε δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους. Οι διαφημίσεις πρέπει να είναι καλαίσθητες και συγκεκριμένου μεγέθους.

 

ΑΡΘΡΟ  11ο  –   Καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος

 

11 – 1  Οι υπεύθυνοι κάθε είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου παρατηρείται μεγάλη παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων ( οργανικών ουσιών, συσκευασιών κλπ) οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς και καλά κλειστούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (υπολείμματα τροφών, κόκαλα κλπ) και να τα τοποθετούν μέσα στα μέσα μηχανικής αποκομιδής το πολύ μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη αποκομιδή. Στους παραβάτες επιβάλλεται για κάθε αντικείμενο, σάκο ή συσκευασία χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

 

11 – 2  Κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει επαρκή αριθμό δοχείων απορριμμάτων σύμφωνα με την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγει και να φροντίζει για την καθημερινή απομάκρυνση τους. Τα δοχεία αυτά πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία παραγωγής απορριμμάτων. Οι καταστηματάρχες  πρέπει να διατηρούν τα απορρίμματα που παράγονται κατά τις ώρες εργασίας εντός των καταστημάτων τους και να τα μεταφέρουν μέσα σε πλαστικούς σάκους κατά το κλείσιμο της αγοράς  και να τα τοποθετούν εντός των κάδων απορριμμάτων, για την αποκομιδή τους από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.

 

11 – 3  Αυτονόητο ότι οι υπεύθυνοι των παραπάνω καταστημάτων υποχρεούνται να  τοποθετούν άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης για τα κοινά αστικά απορρίμματα  και άλλα για τα ανακυκλώσιμα όπως ανωτέρω ( χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό).

 

11 – 4  Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σε δρόμους, γωνίες οδών, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους προϊόντων καθαρισμού καταστημάτων ή ιδιωτικών χώρων. Για την ρήψη ή εγκατάλειψη στο πεζοδρόμιο, τον δρόμο, τη γωνία ή άλλο κοινόχρηστο χώρο διαφόρων απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων, που προέρχονται από καθαρισμό καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου, επιβάλλεται στους παραβάτες χρηματικό πρόστιμο που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

11 – 5   Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων και όσων αλλοιώνονται εύκολα. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε σακούλα ή συσκευασία και επί πλέον σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους.

 

 

ΑΡΘΡΟ  12ο Καθαριότητα κοινόχρηστων ( δημοτικών ή δημόσιων) χώρων  που χρησι-

μοποιούνται από επιχειρήσεις.

 

12 – 1  Οι υπεύθυνοι  επιχειρήσεων, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, ψητοπωλεία, εστιατόρια και συναφή καταστήματα, που χρησιμοποιούν κατόπιν σχετικής άδειας κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, οφείλουν :

 

α) Να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα, ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου

 

β) Να διαθέτουν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησής τους και να μεριμνούν για την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.

 

γ) Να διαθέτουν μικρά καλαίσθητα μέσα προσωρινής αποθήκευσης μικροαπορριμμάτων εντός των ορίων του χώρου που έχει διατεθεί.

 

 

12 – 2  Η αμέλεια καθαρισμού κοινόχρηστων  ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων επιχειρήσεων (π.χ. χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, αύλιοι χώροι συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων, σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων κ.α.) που γειτνιάζουν με κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει σε βάρος των παραβατών χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

12 – 3  Η προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων προς αποκομιδή από τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων πρέπει να γίνεται με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 12 παραγρ. 1 του παρόντος Κανονισμού.

 

12 – 4  ΟΙ υπεύθυνοι των καταστημάτων και το προσωπικό τους απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγω να τοποθετούν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε πλατεία που βρίσκεται μπροστά από τι Κατάστημά τους, οποιαδήποτε αντικείμενα ή υλικά ακόμα και σχετικά με την εμπορική τους δραστηριότητα, όπως π.χ. ψυγεία, πάγκους, προθήκες, πινακίδες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, καφάσια φρούτων, κιβώτια ποτών, παλιά σίδερα, μικροπροϊόντα, επισκευαζόμενες μηχανές, συσκευές, ή και αυτοκίνητα, χαρτοκιβώτια κλπ. εκτός  αν έχει ληφθεί σχετική άδεια από την Δημοτική Αρχή, μετά την καταβολή το9υ σχετικού τέλους, για κατάληψη πεζοδρομίου, οδοστρώματος ή και κοινόχρηστου χώρου σε προσδιορισμένο από τη Δημοτική Αρχή χώρο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης για Τρίτη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο, ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

 

12 – 5  Οι υπεύθυνοι των κάθε είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει με συχνότητα τουλάχιστον κάθε τρεις (3) ώρες μέσα στο ωράριο της καθημερινής λειτουργίας των καταστημάτων τους, να φροντίζουν για την καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται μπροστά από αυτά και είναι ευρύτερου περιγράμματος που θα απέχει τουλάχιστον 10  μέτρα από το περίγραμμα του χώρου που έχουν νοικιάσει για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Ομοίως δε και των χώρων που μπορεί να βρίσκονται έξω από τα παραπάνω όρια αλλά είναι κοντά σ’ αυτούς και έχουν συσσώρευση απορριμμάτων που προέρχονται προφανώς από την δραστηριότητά τους.

 

12 – 6  Απαγορεύεται η διεξαγωγή εργασιών κάθε είδους καταστημάτων ή συνεργείων (π.χ. συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, συνεργεία ελαστικών αυτοκινήτων, συναρμολόγησης επίπλων ή άλλων ειδών κλπ) στα πεζοδρόμια ή καταστρώματα δρόμων. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης, ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

12 – 7  Απαγορεύεται η εναπόθεση πάσης φύσεως υλικών συσκευασίας έξω από τον χώρο των περιπτέρων. Οι υπεύθυνοι περιπτέρου υποχρεούνται να διατηρούν τον περιβάλλοντα χώρο του περιπτέρου καθαρό σ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται  σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

12 – 8  Απαγορεύεται να διοχετεύονται στους υπονόμους και στα δίκτυα απορροής μηχανέλαια από συνεργεία οχημάτων, μαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήματα εστίασης, υγρά μπαταριών και γενικά κάθε είδους υγρά απόβλητα, μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης, ο Δήμος επιβάλλει σε βέρος του παραβάτη ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  13ο –   Καθαριότητα  οδών

 

13 – 1  Οι υπεύθυνοι των οχημάτων ιδιωτικής ή δημοσίας χρήσης υποχρεούνται να απομακρύνουν τα οχήματά τους της ημέρα και για τις ώρες που θα ενημερώσει σχετικά η Υπηρεσία Καθαριότητας, προκειμένου να διευκολύνονται οι προγραμματισμένες ή έκτακτες εργασίες καθαριότητας οδοστρώματος ( πλύσιμο, σάρωση κλπ). Η παραπάνω ενημέρωση θα γίνεται  την προηγούμενη ημέρα των εργασιών καθαρισμού με ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και με τους εξής δύο τρόπους :

α) Με τοποθέτηση ενημερωτικών σημειωμάτων  στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων από την προηγούμενη ημέρα και με ανακοίνωση από τα τοπικά Μέσα Μαζικής  Ενημέρωσης ή

β) Με τοποθέτηση ενημερωτικής ταμπέλας στην αρχή και στο τέλος της οδού που πρόκειται να  καθαριστεί.

 

13 – 2  ΄Οσα αυτοκίνητα κατά την ημέρα των εργασιών καθαρισμού βρεθούν σταθμευμένα στους αντίστοιχους δρόμους παρά την σχετική προειδοποίηση, θα απομακρύνονται με γερανοφόρο όχημα και όλα τα σχετικά έξοδα  θα καταλογίζονται σε βάρος των ιδιοκτητών τους.

 

13 – 3  Απαγορεύεται η στάθμευση μπροστά από κάδους απορριμμάτων και η εμπόδιση της  μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων και η παρεμπόδιση δημοτών στην εναπόθεση απορριμμάτων στους κάδους. Στους παραβάτες  επιβάλλεται πρόστιμο, αφαίρεση της πινακίδας και μεταφορά του οχήματος με γερανό. ΄Όλα  τα σχετικά έξοδα θα καταλογίζονται σε βάρος των ιδιοκτητών τους.

 

13 – 4  Απαγορεύεται η τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων (στρώματα, παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, άχρηστα παλιά κουφώματα και ξύλα, κλαριά, κ.α.) επάνω στα πεζοδρόμια και στους κοινόχρηστους χώρους. Επιβάλλεται πρόστιμο και σε κάθε περίπτωση  υποτροπής διπλασιάζεται.

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  –   Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση  αντικειμένων

 

14 – 1  Το φορτίο όλων των φορτηγών αυτοκινήτων και γενικά μεταφορικών μέσων ξηρού ή υγρού φορτίου πρέπει να είναι απόλυτα προστατευμένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να μεταφέρουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά ή άλλο κατάλληλο μέσο προστασίας. Σε βάρος κάθε υπεύθυνου (ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, οδηγού, μεταφορές κλπ.) που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος  άρθρου, ο Δήμος επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

14 – 2  Απορρίμματα οιασδήποτε μορφής, που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται  αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας με ευθύνη του μεταφορέα και του υπεύθυνου της εξυπηρετούμενης επιχείρησης. Σε περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από την υπηρεσία του Δήμου και τα σχετικά έξοδα καταλογίζονται σε βάρος  των υπευθύνων, οι οποίοι επιπροσθέτως επιβαρύνονται και με χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

14 – 3  Φορτηγά Ι.Χ. ή Δ.Χ. που συλλαμβάνονται να αδειάζουν άχρηστα αντικείμενα σε δρόμους, πλατείες, οικόπεδα, ρέματα, εκτός της χωματερής, επιβαρύνονται με μεγάλο χρηματικό πρόστιμο, εκτός των λοιπών ποινών που επισείονται από άλλες διατάξεις και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται.

 

ΑΡΘΡΟ  15ο   –  Υπαίθριο και στάσιμο εμπόριο

 

Υπαίθριο και στάσιμο εμπόριο

Μικροπωλητές – Καντίνες – Περίπτερα: Οι μικροπωλητές, οι ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές περιπτέρων και οι ιδιοκτήτες καντινών, που ασκούν τις δραστηριότητες τους εντός των ορίων ευθύνης του Δήμου, ανεξάρτητα από τον φορέα που τους έχει χορηγήσει την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος και την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου οφείλουν:

α). Να τηρούν τον χώρο γύρω από τον πάγκο, την καντίνα ή το περίπτερο τους καθαρό

β). Οι μικροπωλητές να αποσύρουν τους πάγκους, τις καντίνες και κάθε πρόσθετη κατασκευή από το χώρο εργασίας, μετά τη λήξη της λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να είναι δυνατός ο γενικός καθαρισμός της περιοχής και να μην μετατρέπονται οι χώροι αυτοί σε εστίες μόλυνσης.

γ). Να διαθέτουν ειδικό μέσο ή μέσα, ανάλογα με τις ανάγκες, για την προσωρινή αποθήκευση μικροαπορριμμάτων για τους ίδιους και τους πελάτες τους. Τα μέσα αυτά θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά με ευθύνη των υπευθύνων τους.

δ). Να μην εναποθέτουν στους κοινόχρηστους χώρους υπολείμματα προϊόντων, άδειες συσκευασίες και άλλα είδη που δυσχεραίνουν τον γενικό καθαρισμό, την κίνηση των πολιτών και των μέσων καθαριότητας. Τα απορρίμματα και οι άδειες συσκευασίες θα οδηγούνται με ιδία ευθύνη στο πλησιέστερα μέσο προσωρινής αποθήκευσης του Δήμου

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΣΤ΄  –  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ   16ο   –     Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων  ( στεγασμένων ή μη  )

 

16 – 1  ΄Ολες οι ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των κατά περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στην διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.

 

16 – 2  Η πλημμελής φροντίδα καθαριότητας σε ορισμένους ιδιωτικούς χώρους ενδέχεται να τους μετατρέψει σε εστίες ρύπανσης, δυσοσμίας και μόλυνσης της γύρω περιοχής με αυτονόητους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ειδοποιεί με θυροκόλληση τους υπευθύνους  του ακινήτου να προχωρήσουν εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών στον καθαρισμό της ιδιοκτησίας τους με δικά τους έξοδα και μέσα.

 

16 – 3  Εάν μετά την παραπάνω πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή αρνούνται  να συμμορφωθούν, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση με επανάληψη της πρόσκλησης και  νέα πενθήμερη ( 5νθήμερη)  προθεσμία συμμόρφωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο της δεύτερης και τελευταίας προθεσμίας, ο Δήμος αφού προηγουμένως έχει μεριμνήσει για τη διεξαγωγή σχετικής αυτοψίας της αρμόδιας Υγειονομικής  Υπηρεσίας και τη παροχή σχετικής άδειας του αρμόδιου Εισαγγελέα, προβαίνει στον καθαρισμό ακάθαρτων ιδιωτικών ακινήτων και καταλογίζει όλες τις σχετικές δαπάνες σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.

 

16 – 4  Οι στεγασμένοι ή μη κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων ( στοές, πρασιές, αυλές κλπ) πρέπει να διατηρούνται καθαροί  με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Ο Δήμος κατά τη διαδικασία της διάταξης της προηγουμένης παραγράφου του ιδίου άρθρου του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να προβαίνει στον καθαρισμό ακαθάρτων κοινοχρήστων χώρων και να καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης, περίφραξης και ασφάλισης του χώρου κλπ σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.

 

16 – 5  Σε επείγουσες περιπτώσεις που ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας από την έλλειψη καθαριότητας σε κάποιον ιδιωτικό χώρο είναι άμεσος και επικείμενος, ο Δήμος με μόνη την αυτοψία της Αρμόδιας Υπηρεσίας και την άδεια του αρμόδιου Εισαγγελέα, μπορεί να προχωρήσει στον καθαρισμό του συγκεκριμένου χώρου ύστερα από μία (1) και μόνη ειδοποίηση των υπευθύνων με θυροκόλληση πάροδο 24ωρης προθεσμίας συμμόρφωσης.

 

ΑΡΘΡΟ  17Ο   —  Καθαριότητα οικοπέδων

 

17 – 1  Οι υπεύθυνοι ( ιδιοκτήτες, νομείς, ή κάτοχοι) οικοπέδων οφείλουν να διατηρούν τα ακίνητά τους πάντοτε καθαρά, ακόμα και όταν τρίτοι παρανόμως εναποθέτουν εντός αυτών απορρίμματα.

 

17 – 2  Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα περιφράζουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και να προβαίνουν σε τακτική καθαριότητα και αποψίλωση σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. της 12.4.1929 (« Διατάξεις περιφράξεως οικοπέδων»)

 

17 – 3  Ο Δήμος εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης διάταξης, εφαρμόζει αναλογικά τις διαδικασίες που προαναφέρονται στις διατάξεις των  παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 19 του παρόντος Κανονισμού και αποκαθιστά την καθαριότητα και την ασφάλεια του οικοπέδου, καταλογίζοντας όλες τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης, περίφραξης και  ασφάλισης του χώρου κλπ  σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Ζ΄  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ   

     ΜΕ   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  ΥΛΙΚΑ

 

ΑΡΘΡΟ   18ο

 

18 – 1  Σε κάθε εκτελούμενη οικοδομική εργασία, με ευθύνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου, του επιβλέποντος μηχανικού και του αρμόδιου εργολάβου στο χώρο του εργοταξίου πρέπει να υπάρχουν :

            α) Αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής άδειας.

β) Πινακίδα που προβλέπεται από το Νόμο  από το Νόμο με τον αριθμό της άδειας και την ημερομηνία έκδοσής της.

γ) ΄Αδεια από το Δήμο για την κατάληψη του πεζοδρομίου ή οδοστρώματος εφ’ όσον αυτά χρησιμοποιούνται για εναπόθεση υλικών κλπ/

 

18 – 2  Σε περίπτωση που ζητηθούν από την Υπηρεσία του Δήμου τα εγκεκριμένα από την πολεοδομία σχέδια, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν αμέσως να τα παρουσιάζουν, προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος των εκτελουμένων κατασκευών.

 

18 – 3  Η μη τήρηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται, πέρα από την επιβολή από τον Δήμο των σχετικών προστίμων σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων και την κίνηση της διαδικασίας  διακοπής των εργασιών.

 

18 – 4  Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν :

α) Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα

β) Να εφοδιάζονται από τον Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου – οδοστρώματος καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη πεζοδρομίου, να υποβάλλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση.

γ) Να προσκομίζουν στο Δήμο εγγυητική επιστολή ( το υπόδειγμα της οποίας θα χορηγεί ο Δήμος) αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού (€ 10) ευρώ δέκα ανά μέτρο μήκους της πρόσοψης, η οποία και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά την πλήρη περαίωση των εργασιών και εφ’ όσον δεν προκλήθηκαν ζημιές στους Δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών (π.χ. μπάζα, τσιμέντα στο πεζοδρόμιο και το οδόστρωμα, άλλες φθορές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου κλπ). Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

 

18 – 5  Οι παραπάνω υπεύθυνοι υποχρεούνται να τηρούν τον χώρο οικοδομικών εργασιών ασφαλισμένο με περίφραξη και προειδοποιητική πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντας εργασία, ενώ σε περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων.

 

18 – 6  Σε περίπτωση νόμιμης κατάληψης πεζοδρομίου, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τον εγκιβωτισμό των αδρανών υλικών (π.χ. οριοθέτηση του χώρου προσωρινής εναπόθεσης με μαδέρια, τσιμεντόλιθους, λαμαρίνες κ.ά.) ώστε να αποτρέπεται διασκόρπισή τους  από νερά ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Τα ελαφρά υλικά, που παρασύρονται από τον αέρα ( άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κλπ) πρέπει να καταβρέχονται συχνά, ώστε να μη παρασύρονται από τον άνεμο.

 

18 – 7  Κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν επίσης να τηρούν όλα τα παραπάνω προστατευτικά μέτρα.Τα απορρίμματα που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες (μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά) μεταφέρονται με ευθύνη του υπόχρεου στους ειδικούς χώρους που επίσημα έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι υποδοχής μπαζών μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας.

 

18 – 8  Σε περίπτωση που σε κοινόχρηστους χώρους εγκαταλείπονται οικοδομικά ή υλικά κατεδαφίσεων ( μπάζα) πλέον του 3/ημέρου, ο Δήμος τα απομακρύνει με δικά του μέσα και στη συνέχεια καταλογίζει σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων όλες τις σχετικές δαπάνες.

 

18 – 9  Η εναπόθεση οικοδομικών υλικών ή μαζών στους κάδους ανακύκλωσης  τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο.

 

18 – 10            Τα στερεά κινητά  υλικά (σκαλωσιές, ξύλα καλουπιών κλπ), που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, ενώ τα περιφράγματα  για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές  ( πλαστικές) πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης  ταινίας, ενώ όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος η σήμανση κατά τη νύχτα πρέπει να είναι φωσφορίζουσα.

 

18 – 11            Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89, με τη διαπίστωση κάθε παράβασης των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων  2 έως και 9 του παρόντος άρθρου του παρόντος Κανονισμού, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη αντίστοιχο χρηματικό πρόστιμο, εφ’ όσον από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση ( π.χ. κατάπτωση εγγυητικής επιστολής).

 

18 – 12            Η άδεια κατάληψης  κοινόχρηστων χώρων με οικοδομικά υλικά μπροστά από ανεγειρόμενες οικοδομές χορηγείται από τον Δήμο για πρώτη φορά με διάρκεια μέχρι και εξ (6) μηνών. Μετά την παρέλευση του παραπάνω εξαμήνου οι υπεύθυνοι για την ανέγερση της οικοδομής υποχρεούνται να εναποθέτουν τα κάθε είδους οικοδομικά υλικά εντός του ισογείου της οικοδομής ή στην πυλωτή αυτής και να αποδεσμεύσουν τους κοινόχρηστους χώρους. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή για τεχνικούς λόγους η παραπάνω λύση, ο Δήμος μπορεί να παρατείνει την άδεια αυτή για χρονικό διάστημα ενός ακόμη εξαμήνου και αν χρειαστεί παράταση της συγκεκριμένης άδειας  πέραν του έτους, γνωματεύει  σχετικά τριμελής επιτροπή της Διεύθυνσης Πολεοδομίας. Το τέλος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση παράτασης αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του διπλάσιου του προηγούμενου εξαμήνου.

 

18 – 13            Η αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου χωρίς τη σχετική άδεια του Δήμου τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο βάσει του άρθρου 3 παραγρ. 8 του Ν. 1080/80.

 

18 – 14   Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση μπαζών και υλικών που προέρχονται από τις εργασίες αφαίρεσης, κατεδάφισης, επισκευών και συντήρησης αμιαντούχων υλικών .

Πέραν του ανώτερου προστίμου ο παραβάτης υποχρεούται στην απομάκρυνση και ασφαλή μεταφορά και διάθεση των αμιαντούχων υλικών μέσω εταιρειών που κατέχουν σχετική άδεια μεταφοράς προς νομίμους λειτουργούντος χώρους απόθεσης αμιάντου ή επικίνδυνων αποβλήτων.

Τα αμιαντούχα υλικά θα πρέπει να αφαιρούνται από κτίρια και εγκαταστάσεις υπό ελεγχόμενες συνθήκες και στη συνέχεια να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα (Κ.Υ.Α 8668/2007 <<Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)>> (ΦΕΚ 287Β/2/3/07)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Η ΄  –     ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

 

ΑΡΘΡΟ    19ο

 

Κατά των επιβαλλομένων χρηματικών προστίμων και λοιπών διοικητικών ποινών του παρόντος Κανονισμού επιτρέπεται η άσκηση των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, με αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς  ενώπιον της οριζόμενης από το άρθρο 7 παράγραφος 8 του Ν. 23ο7/1995 Επιτροπής  Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών του Δήμου Λευκάδας.

Οι παραβάτες   στους οποίους έχει υποβληθεί κύρωση έχουν την δυνατότητα να προσφύγουν εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα επιβολής της κύρωσης , με έγγραφη αιτιολογημένη αίτησή τους στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Η αίτηση με πλήρη στοιχεία θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Λευκάδας. Αίτηση που θα κατατίθεται διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή.

Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών συνεδριάζει εφόσον εκκρεμούν ενστάσεις την πρώτη εργάσιμη ημέρα έκαστου μηνός στο Δημαρχείο. Στην εξέταση του αιτήματος μπορεί  να παρευρίσκεται ο ενδιαφερόμενος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του για να εκθέσει την υπόθεσή του, σε περίπτωση δε απουσίας του , η υπόθεση εξετάζεται ερήμην.

Η Επιτροπή δύναται να προβεί στην μείωση του επιβληθέντος προστίμου  , εφόσον αυτό επιτρέπεται από την σχετική νομοθεσία, μέχρι και 50%.  Σε καμία περίπτωση η επιβολή προστίμου δεν απαλλάσσει  τον παραβάτη του κόστους απορρύπανσης ή της τυχόν βλάβης που θα προκύψει από την ενέργειά του.

Με τον πιο πάνω Κανονισμό της Υπηρεσίας Καθαριότητας δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ  20ο  –  ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λευκάδος. Αντίστοιχα καθήκοντα με τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας, μπορεί να ανατίθενται με απόφαση του Αρμόδιου Αντιδημάρχου και στον Επόπτη και στους Επιστάτες της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Οι παραπάνω κατά την επιβολή των κυρώσεων οφείλουν να επιδεικνύουν την Απόφαση αυτή με

τα στοιχεία τους, εφ’ όσον τους ζητηθούν από τον παραβάτη που είναι παρών κατά τη διαπίστωση της παράβασης.

 

ΑΡΘΡΟ     21ο

 

Η καθαριότητα του Δήμου που αποβλέπει σε άνετες και ανθρώπινες συνθήκες ζωής, στηρίζεται στη συνεχή συνεργασία των δημοτών με τις Δημοτικές Υπηρεσίες.

(Κάθε δημότης έχει υποχρέωση να είναι ενεργό άτομο και να προβαίνει σε συστάσεις σε εκείνους τους συνδημότες του που παραβιάζουν τις διατάξεις καθαριότητας του παρόντος Κανονισμού).

 

 

ΑΡΘΡΟ    22ο

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ  ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

 

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

1

Ρύπανση   μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών    χώρων και λοιπών δημοσίων κτιρίων    (άρθρο 5-9)

500,00   € – 3.000,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

2

Ρύπανση   ή καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι κλπ  ) άρθρο 5 – 10

100,00   € –  300,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

3

Παρεμπόδιση   τοποθέτησης κάδων , προστατευτικών μέσων, μετακίνηση κάδων και αυθαίρετη   αφαίρεση    προστατευτικών «Π», φθορά   των παραπάνω μέσων άρθρο 7-3

150,00   €       

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

4

Επικόλληση   αυτοκόλλητων ή γράψιμο συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα αποθήκευσης   απορριμμάτων άρθρο.7-4

100,00   €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

5

Τοποθέτηση   απορριμμάτων έξω από κάδους ή εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς την κατάλληλη   συσκευασία. Άρθρ.7-5

100,00   €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

6

Τοποθέτηση   απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία, κρέμασμα απορριμμάτων σε δένδρα ή ρήψη   τους στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο. Τοποθέτηση εντός των κάδων μαγειρικών ή   μηχανικών  ελαίων ( άρθρο 7 – 6 )

150,00  €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

7

Μη   ελαχιστοποίηση του όγκου πάσης φύσεως απορριμμάτων που προέρχονται από   καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super markets, εμπορικά καταστήματα κ.α άρθρο 7 – 7

100,00   € – 500,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

8

Βρώμικοι   κάδοι, συμπιεστές, καλάθια ιδιωτών ή επιχειρήσεων που βρίσκονται σε   ακάλυπτους χώρους άρθρο 7 – 8

100,00  €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

9

Απορρίμματα   από κουζίνα εστιατορίων, μαγειρείων, καφενείων, ουζερί, fast food   κ.α. που δεν έχουν στραγγιστεί επιμελώς    άρθρο 7 – 9

200,00   €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

10

Εναπόθεση   των ανωτέρω απορριμμάτων σε οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους  άρθρο    7 – 10

300,00   €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

11

Εναπόθεση   απορριμμάτων σε κάδους ανακύκλωση

Άρθρο 7 – 11

300,00   €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

12

Εναπόθεση   υλικών συσκευασίας εμπορευμάτων ή ανακυκλώσιμων υλικών σε κάδους μηχανικής   αποκομιδής απορριμμάτων  άρθρο 7 – 14

100,00   €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

13

Κλαδοκάθαρα   που εναποτίθενται χύμα και χωρίς τη διαδικασία των ογκωδών αντικειμένων   άρθρο  7 – 17

200,00   €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

14

Εναπόθεση   τοξικών αποβλήτων σε κοινόχρηστους χώρους    άρθρο  7 – 18

500,00   € – 3.000.00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

15

Ανάμειξη   οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα – τοξικά ή μολυσματικά απορρίμματα   Νοσοκομείων ή άλλων επιχειρήσεων ιδιωτών    άρθρο  7 – 19

500,00   €  – 3.000.00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

16

Απόρριψη  χαρτιών, πακέτων, μικροαντικειμένων σε   πεζοδρό

 

μια, κοινόχρηστους και   δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές κλπ. ) άρθρο 9 – 1

100,   00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

17

Απόρριψη   αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων ή χημικών υλικών στους κάδους και στα καλαθάκια   απορριμμάτων

 

΄Αρθρο  9 παρ. 2

100,00   €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Κόστος αποκατάστασης

150,00 €

18

Ρύπανση   οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων με μηχανέλαια οχημάτων   άρθρο 9 παρ 3

200,00   €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

19

Ρύπανση από περιττώματα κατοικίδιων   ζώων άρθρο 9 παρ.4

100,00   €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

20

Ρύπανση   κοινόχρηστων χώρων από χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δημιουργούν   αφρό π.χ. πλύσιμο οχημάτων κλπ  ΄Αρθρο   9 παραγρ. 6

100,00   €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

21

Ρύπανση   από εμπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν, φυλλάδια, εναέριες επιγραφές άρθρο 10 παρ.   1

300,00   € – 1. 500,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

22

Εγκατάλειψη   υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους   χώρους ΄Αρθρο 10 παρ. 2

300,00   € – 500,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

23

Ρύπανση   από διαφημιστικά πλαίσια και αφισες σε δημοτικούς & κοινόχρηστους χώρους   μη καθορισμένους για υπαίθρια διαφήμιση    άρθρο 10 παραγρ. 3

300,00   € – 1. 500,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

24

 Εναπόθεση από καταστήματα υγειονομικού   ενδιαφέροντος υπολειμμάτων τροφών, κόκαλα κλπ πολύ πριν τη προγραμ- ματισμένη   αποκομιδή έξω από κάδους άρθρο 11 παραγρ. 1

200,00   €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

25

Ρύπανση   από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων, κυλικείων κ.α. από   εντόπια κατανάλωση προσφερομένων ειδών (καφέ, αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κλπ   άρθρο 11 παραγρ. 2

150,00   €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 

26

Ρύπανση   οδών, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων από προϊόντα καθαρισμού καταστημάτων   ή ιδιωτικών χώρων άρθρο  11 παραγρ. 4

100,00  €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

27.

Καταστήματα   υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν έχουν σάκους απορριμμάτων με την  επωνυμία τους άρθρο 11 παρ. 5

200,00   €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

28

Αμέλεια   καθαρισμού κοινόχρηστων ή ιδιωτικών χώρων, (χώροι   τραπεζοκαθισμάτων-αποθήκες-πάρκινγκ κ.α.) δίπλα σε σχολεία, κατοικίες κ,.α.   άρθρο 12 παρ. 2

100,00   € – 300,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

29

Εναπόθεση   στο πεζοδρόμιο, ή οδόστρωμα ή πλατεία οποιουδήποτε αντικειμένου ή υλικού από   καταστήματα (ψυγεία, πάγκοι, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, κιβώτια ποτών   κ.α.) άρθρο 12 παραγρ. 4

100,00   € – 500,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Ανάκληση άδειας    χρήσης κοινόχρηστων χώρων

30

Αμέλεια   καθαρισμού μισθωμένων χώρων και ρύπανση από διασκορπισμό των   απορριμμάτων.  Άρθρο 12 παραγρ. 5

100,00   € –  300,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Ανάκληση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων

31

Πραγματοποίηση   εργασιών χωρίς άδεια  σε πεζοδρόμια, δρόμους,   από καταστήματα ή συνεργεία, που ρυπαίνουν τους παραπάνω κοινόχρηστους χώρους   άρθρο 12 παραγρ. 6

200,00  €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

32

Εναπόθεση   πάσης φύσεως  υλικών συσκευασίας έξω   από τον χώρο των περιπτέρων άρθρο 12 παραγρ. 7

150,00   €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

33

Απόρριψη   σε κάδους απορριμμάτων, υπονόμους ή δίκτυα απορροής μηχανέλαιων από συνεργεία   οχημάτων ή μαγειρικών ελαίων και λιπών από καταστήματα εστίασης άρθρο 12   παραγρ. 8

300,00   € – 1.000,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

35

Μη   χρησιμοποίηση ειδικού προστατευτικού καλύμματος από φορτηγά που μεταφέρουν   υλικά ή διάφορες συσκευασίες άρθρο 14 παραγρ. 1

150,00   €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

36

Ρύπανση   από απορρίμματα που προέρχονται από φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άρθρο 14   παραγρ. 2

100,00   €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

34

Τοποθέτηση   ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους άρθρο 13 παραγρ.   4

100,00   € – 300,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

37

Φορτηγά   Δ.Χ, και Ι.Χ. που αδειάζουν απορρίμματα- μπάζα κλπ. σε δρόμους, πλατείες,   ρέματα, κλπ. άρθρο 15 παραγρ. 4

200,00   € – 1.000.00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

38

Ρύπανση   χώρων λαϊκών αγορών ή χώρων άσκησης υπαιθρίου εμπορίου άρθρο 15 παραγρ. 4

150,00   € – 250,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

39

Μη   καθαρισμός χώρου λαϊκής αγοράς και μη απομάκρυνσης κάθε κινητής κατασκευής.   Άρθρο 15 παραγρ. 5

100,00   €  – 500,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

40

 Άδειασμα βόθρου σε σούδα ή σε οικόπεδο  Άρθρο 9 παρ. 7       500,00  € – 3000,00 €

 

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 

ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

 

Κ.Υ.Α 69728/824/1996 (Φ.Ε.Κ. Β’ 358/1996) <<Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων>>.

 

Υπ. Αριθμό Η.Π.13588/725/2006 Κ.Υ.Α. <<Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ <<για τα επικίνδυνα απόβλητα >> του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991.(Φ.Ε.Κ. 383 Β/28/03/06).

 

Κ.Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 <<Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες>>.

 

Ν. 2939/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 179/2001) <<Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευών και άλλων προϊόντων. Ίδρυση Εναλλακτικού Οργανισμού Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων και άλλες διατάξεις (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)>>.

 

Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας

 

Ν.1892/1990 (Φ.Ε.Κ. Α’101 /31-07-90) άρθρο 18 <<Φύλαξη δημοτικών και κοινοτικών χώρων απορριμμάτων>>.

 

Ν. 2946/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 224/8-10-01) ‘’Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις’’

 

ΠΔ 116/2004, ‘’Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ’’ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους’’ του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 (ΦΕΚ 81/5-3-2004)

 

ΠΔ 212/2006, ‘’Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου

 

Υπ. αριθμ. 8668/2007 Κ.Υ.Α ‘’Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)’’  ΦΕΚ Β’ 287/2-3-07

 

Αστυνομική διάταξη 1023/2/37/96 ‘’Μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας’’

 

Ν 3170/2003 (Φ.Ε.Κ. Α 191/03) ‘’Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις’’

 

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 376/12.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Update: Την Τοπική Αυτοδιοίκηση “φωτογραφίζει” για τις ευθύνες σε απάντησή του στο δημοσίευμα του Μeganisi News ο Βουλευτής Λευκάδας

Προς την ηλεκτρονική εφημερίδα, «MeganisiNews» Ο βουλευτής ενήργησε ώστε να μη χαθούν οι πολύτιμες για τη Λευκάδα ποσότητες άμμου που […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *