Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
21 Απριλίου 2024

Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η Περιφερειακή Σύμβουλος, Αιμιλία Μόσχου, ενημέρωσε -κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων- τους Περιφερειακούς Συμβούλους για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς: Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο, Υπηρεσίες, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η ενημέρωση

Μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε, ύστερα από συνεργασία με όλους τους Περιφερειάρχες της χώρας και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναθεώρηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), από τα οποία χρηματοδοτείται η εν λόγω δράση, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του προγράμματος που αναμένει εδώ και αρκετούς μήνες η αγορά.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο άμεσα προσεχές χρονικό διάστημα, πρόκειται να εντάξει ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ που η συνολική επιχορήγηση ανέρχεται σε 22.500.000,00 €.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό από τους συμπολίτες μας, ότι στη συγκεκριμένη προκήρυξη δημιουργείται μια σύγχρονη δράση με την αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ όπου επιβραβεύεται η καινοτομία, η ποιότητα, η περιβαλλοντική ευαισθησία.

Μ” αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με απώτερο στόχο την ισχυροποίησή τους σε ότι αφορά την εξωστρέφεια, παράλληλα με την ενίσχυση πολλών κατηγοριών επιχειρήσεων.

Η συνολική ευθύνη υλοποίησης της δράσης έχει ανατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ-ΕΠΑΕ), ενώ ρόλο ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης της δράσης έχει αναλάβει ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», γνωστός και ως
ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος έχει επιλεγεί μετά από διαγωνιστική διαδικασία.

Η Περιφέρεια μας, από τη δική της πλευρά, συμμετείχε αρχικά στην διαμόρφωση και εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων (καθεστώς ενίσχυσης, ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης, επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. κτλ.), και συνεπώς στον καθορισμό του ουσιαστικού περιεχομένου του προγράμματος.

Επίσης, οι περιφέρειες αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην εποπτεία της διαδικασίας αξιολόγησης με τη στελέχωση των Επιτροπών Αξιολόγησης κατά πλειοψηφία από στελέχη της περιφέρειας, αλλά και στη διαδικασία παρακολούθησης των δράσεων, ενδεχόμενων τροποποιήσεων καθ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης τους και παραλαβής του τελικού επενδυτικού έργου.

Σε επόμενο στάδιο, θα στελεχωθούν οι επιτροπές αξιολόγησης, όπου η Περιφέρεια ορίζει τον Πρόεδρο της Επιτροπής και δύο ακόμη μέλη της, συνεργαζόμενη με τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής, τα οποία ορίζονται από τον ΕΦΕΞΠΑΕ και την ΕΥΔ-ΕΠΑΕ.

Σε επόμενο στάδιο θα στελεχωθούν και οι επιτροπές παρακολούθησης των έργων.

Οι τομείς

Οι τομείς που θα χρηματοδοτηθούν, προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τις δικές μας προτάσεις και τις οδηγίες του ΥΠΟΙΑΝ και της Ε.Ε., σχετικά με τον επιθυμητό καταμερισμό εργασίας και το επιδιωκόμενο αναπτυξιακό πρότυπο, έτσι ώστε η ανάπτυξη να μην είναι μονομερής.

Οι τομείς αυτοί και σύμφωνα με τους υφιστάμενους προϋπολογισμούς είναι:

 1. ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
  ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  18.000.000€ 5.400.000 7.200.000 5.400.000
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
  30.000-300.000 20.000-300.000 20.000-100.000

* ΜΕΓΙΣΤΟΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΕΛΑΧ./ΜΕΓ.ΔΑΠΑΝΗΣ
180-18 360-24 270-54

ΣΥΝΟΛΟ 810-96

Επομένως, το εύρος των προς ένταξη σχεδίων μπορεί να κυμαίνεται από 96 σχέδια κατά ελάχιστο έως 810 κατά μέγιστο.

Επιπλέον, στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός κάποιων κατηγοριών δεν εξαντληθεί, τότε τα διαθέσιμα υπόλοιπα μεταφέρονται στις κατηγορίες που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση, έως εξαντλήσεως τους.

 1. ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
  ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
  4.500.000€ 225 – 15

Τα υπό εξέταση επενδυτικά σχέδια, θα κατατεθούν αρχικά μέσω διαδικτύου και στη συνέχεια – εντός 7 ημερών – κατατίθεται ο φυσικός φάκελος τους.

Η διαδικασία ελέγχου είναι αυτοματοποιημένη. Τα διάφορα στάδια ελέγχου, αρχικά νομιμότητας και πληρότητας των εγγράφων και στη συνέχεια αξιολόγησης του οικονομοτεχνικού σχεδίου, είναι διαφανή, ο δε υποψήφιος προς επιχορήγηση επενδυτής μπορεί να παρακολουθεί κάθε στιγμή την πορεία εξέτασης του φακέλου του.

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο λαμβάνει σχετική βαθμολογία, που προκύπτει υπολογίζοντας τα κριτήρια της βιωσιμότητας, της παραγωγικής δραστηριότητας, της πρόσληψης προσωπικού, της επάρκειας της εκπαίδευσης τους κ.α.

Στη συνέχεια, παράγεται ο πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων, βάση βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων. Εφόσον το σχέδιο έχει βαθμολογηθεί άνω του 40 τότε χαρακτηρίζεται επιλέξιμο. Η ένταξη τους ακολουθεί φθίνουσα σειρά, μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών κονδυλίων.

Είναι επομένως κατανοητό ότι τα επενδυτικά σχέδια είναι ανταγωνιστικά.

Η Περιφέρεια μας μετά από πρόταση της, πέτυχε να αναθεωρηθούν τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων.

Τελικά αυτά διαμορφώθηκαν σε:

 • ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)
  ΙΟΝΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ * ΜΙΚΡΕΣ – ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ * ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ * ΜΙΚΡΕΣ – ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  40 50 60 50

Σημειώνεται δε, ότι για τις νέες επιχειρήσεις, υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης των λειτουργικών δαπανών κατά 25%.

Οι προς ένταξη κωδικοί δραστηριότητας ανέρχονται σε 500, δηλαδή επιχορηγούνται 500 διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες, καλύπτοντας όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται:

 • Από 30.000 έως 300.000 για τον τομέα της Μεταποίησης
 • Από 20.000 έως 300.000 για τον τομέα του Τουρισμού
 • Από 20.000 έως 100.000 για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής επιλέξιμες δραστηριότητες στους τρεις τομείς:

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 • Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
 • Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
 • Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

Στην κατηγορία αυτή εξαιρούνται ένταξης -χρηματοδότησης υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου πολυτελείας και Α” κατηγορίας με εστιατόριο και υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου πολυτελείας

Α” κατηγορίας χωρίς εστιατόριο.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Υπηρεσίες μελετών αρχιτεκτόνων, μηχανικών, γεωτεχνικών, γραφιστών, φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, καθαρισμού κτιρίων, πρασίνου, παιδότοπων, επισκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.
 • Υπηρεσίες καλλιτεχνών, γυμναστηρίου, κ.α.

Στην κατηγορία αυτή εξαιρείται το λιανικό εμπόριο καθώς και οι υπηρεσίες εστίασης. Από την εστίαση είναι επιλέξιμες μόνο δαπάνες που αφορούν σε κέτερινγκ για εκδηλώσεις/σκάφη. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θα ακολουθήσει άλλο πρόγραμμα στοχευμένο γι αυτές τις δράσεις.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

Σε αυτή τη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται:

Τρόφιμα, ζαχαροπλαστική, ποτοποιία, οικοδομικών υλικών, επιπλοποιίας, κατασκευή μεταλλικών πορτών, κοσμημάτων, στρωμάτων , επισκευή/συντήρηση σκαφών, ξυλουργικών, χρωματισμών, στεγών, υδραυλικών ψύξης/θέρμανσης, έκδοση εφημερίδων /εντύπων κ.α. Σε ότι αφορά τους τομείς της μεταποίησης και τουρισμού, υπάρχει η δυνατότητα ένταξης και στον αναπτυξιακό νόμο Ν.3908/2011, για επενδύσεις άνω των 100.000,00€. Η Β΄ περίοδος υποβολής επενδυτικών σχεδίων έχει λήξει, όμως αναμένονται βελτιώσεις προς όφελος του επενδυτικού κοινού που θα ισχύουν πιθανότατα με την νέα περίοδο υποβολής (Απρίλιος – Μάιος 2013).

Υποβολή επενδυτικών σχεδίων

Η έναρξη υποβολής των επενδυτικών σχεδίων έχει οριστεί στις 25 Φεβρουαρίου και η λήξη της είναι η 25η Απριλίου.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis). Μετά το πέρας της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή νέας πρότασης. Οι προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές),μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε ένα από τα σημεία υποβολής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα του οδηγού.

Μετά τη διαδικασία ελέγχου νομιμότητας, πληρότητας και οικονομοτεχνικού σχεδίου και εφόσον το επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο και υπαχθεί, ο επενδυτής οφείλει εντός 15 μηνών να ολοκληρώσει την επένδυση του εφόσον είναι σχέδιο του κλάδου μεταποίησης και τουρισμού και 12 μηνών, εφόσον είναι σχέδιο του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών.

Υπάρχει δε η δυνατότητα για 3μηνη παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης, μετά από αίτηση του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης.

Η επένδυση δύναται να αρχίσει πριν την απόφαση υπαγωγής, με ευθύνη του επενδυτή.

Αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες δαπάνες εκείνες που η ημερομηνία τιμολόγησης τους είναι μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης του φακέλου. Σημειώνεται, ότι η έναρξη της επένδυσης δεν δεσμεύει για υπαγωγή της στον πρόγραμμα επιχορήγησης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
 2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)
 4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 7. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
 8. ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ
 9. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ- ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (25%)

Τα κριτήρια και υποκριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων βαθμολογούνται με συγκεκριμένη διαδικασία και είναι τα αντίστοιχα:

1.Τεχνική Κατάσταση Επιχείρησης

1.1 Επενδύσεις της Επιχείρησης την τελευταία τριετία (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών)
1.2 Ηλικία Εξοπλισμού
1.3 Επίπεδο Εκπαίδευσης διευθυντικών στελεχών
1.4 Επαγγελματική εμπειρία διευθυντικών στελεχών
1.5 Κατάρτιση εργαζομένων / διευθυντικώνστελεχών
1.6 Συστήματα Διαχείρισης ποιότητας
1.7 Πνευματική Ιδιοκτησία – Βιομηχανική Ιδιοκτησία

2. Οικονομική Κατάσταση Επιχείρησης

2.1 Κύκλος Εργασιών (ρυθμός μεταβολής)
2.2 Αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών)
2.3. Πωλήσεις εξωτερικού (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών)

3. Κατάσταση Επενδυτικού Σχεδίου

3.1 Καινοτομία του Ε.Σ.
3.2 Εκτιμώμενη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης
3.3 Ρυθμός μεταβολής του Κύκλου εργασιών του κλάδου
3.4 Περιφερειακότητα (Συνάφεια ΚΑΔ με αναπτυξιακές προτεραιότητες περιφέρειας)
4. Επιπτώσεις του Επενδυτικού Σχεδίου στη κοινωνία και οικονομία
4.1 Προστασία του Περιβάλλοντος –εξοικονόμηση ενέργειας
4.2 Εκτιμώμενη Αύξηση της Απασχόλησης (ΕΕΑ)

Στην διαδικασία αξιολόγησης συμμετέχουν μόνο οι προτάσεις που έλαβαν τουλάχιστον το 50% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας.

Η κατανομή του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥(50%*Π/Υ)}.

Πώς γίνεται η καταβολή δημόσιας χρηματοδότησης

Η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης μπορεί να γίνει με:

 • Προκαταβολή (δυνητική) μέχρι το 100% της δημόσιας επιχορήγησης, εφόσον προσκομισθεί ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής
 • Ενδιάμεσες καταβολές μέχρι το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης με επαλήθευση πραγματοποίησης δαπανών μετά από σχετικό έλεγχο
 • Αποπληρωμή πραγματοποιείται έπειτα από επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ:

α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής,
β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να κάνουν χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ όπως αυτών της ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, αλλά ακόμα και του προγράμματος JEREMIE.

Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Εάν χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού.

Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα.

Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου θεωρούνται λειτουργικά έξοδα και είναι επιλέξιμα μόνο στην περίπτωση που είναι επιλέξιμη η ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών.

Σε ότι αφορά τους όρους αποκλεισμού συμμετοχής στο πρόγραμμα, δεν εντάσσονται δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε περιοχές Ο.Π.Α.Α.Χ., καθώς και όσων ως φυσικά πρόσωπα ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, διότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει το Αγροτικό Ταμείο της Ε.Ε. στο οποίο εντάσσονται και δεν μπορούν να γίνουν αποδέκτες επιχορηγήσεις από δύο διαφορετικά ταμεία της Ε.Ε.

Τέλος, οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση της δράσης αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας . Ο οδηγός της δράσης και τα παραρτήματα έχουν αναρτηθεί στον σχετικό ιστότοπο. Ο οδηγός περιλαμβάνει επίσης και τον κατάλογο με τα χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Όλες οι πληροφορίες περιλαμβάνονται στο www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr και πιο ειδικά για την περιφέρειά μας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights