Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
6 Μάι 2021

Δεν θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι στους δήμους των οποίων τα ταμειακά διαθέσιμα δεν επαρκούν

«Δεν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί η μισθοδοσία των εργαζομένων των δήμων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, με διαφορετικό τρόπο, αν τα χρηματικά διαθέσιμά τους δεν επαρκούν», δηλώνει κατηγορηματικά ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Το έγγραφο που διαβιβάστηκε από το υπουργείο Οικονομικών, στις 28 Νοεμβρίου, δίνει απάντηση σε αναφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Στρατούλη για τον χειρισμό των θεμάτων μισθοδοσίας του προσωπικού των ΟΤΑ.

Ο κ. Στρατούλης είχε καταθέσει αναφορά της ΠΟΕ-ΟΤΑ με αίτημα την άμεση εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν. 3979/2011 για την κατά προτεραιότητα καταβολή των αποδοχών των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης ώστε να μην μπορεί να γίνεται κατάσχεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού σε τρίτους που προορίζονται για τη μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές και τη συνέχιση της καταβολής των αποδοχών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Πληρωμές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών

Όπως επισημαίνει στην απάντησή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, αποστολή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών είναι η πληρωμή, μέσω τραπεζικού λογαριασμού, των πάσης φύσεως αποδοχών ή πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και των φυσικών προσώπων που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου στους ανωτέρω φορείς, καθώς και των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ.

Ο κ. Σταϊκούρας θυμίζει ότι με εγκύκλιο του 2010, προκειμένου να επιτευχθεί η καταβολή των αμοιβών που βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, οι φορείς υποχρεούνται να εξουσιοδοτήσουν παγίως την Ενιαία Αρχή να δίνει εντολή χρέωσης για λογαριασμό τους στον ορισθέντα από αυτούς τραπεζικό λογαριασμό.

«Σε περίπτωση που ο τραπεζικός λογαριασμός εμφανίζει ανεπαρκές υπόλοιπο, οι καταβολές δεν πραγματοποιούνται και για κάθε επόμενη πληρωμή θα πρέπει να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο που να καλύπτει συνολικά την πληρωμή των πληρωτέων ποσών των αποδοχών, λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων, καθώς και των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου, ασφαλιστικών οργανισμών, τρίτων κλπ», αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός και ξεκαθαρίζει: «στην περίπτωση επομένως ανεπαρκούς υπολοίπου, καμία καταβολή δεν θα πραγματοποιηθεί μεμονωμένα (δεν θα καταβληθεί δηλαδή ούτε μισθοδοσία, ούτε πρόσθετα, ούτε απόδοση κρατήσεων κλπ). Τα τυχόν πρόστιμα ή προσαυξήσεις που θα καταλογιστούν από τη μη απόδοση των κρατήσεων βαρύνουν αποκλειστικά το ΝΠΔΔ για λογαριασμού του οποίου η Ενιαία Αρχή Πληρωμών διενεργεί τις καταβολές».

Ο κ. Σταϊκούρας διευκρινίζει ότι «μόλις τροφοδοτηθεί ο τραπεζικός λογαριασμός από τον φορέα με απαιτούμενο ποσό για την εξόφληση των οφειλών (υποχρεώσεων) του συνολικά βάσει των μισθοδοτικών καταστάσεων, των συγκεντρωτικών καταστάσεων ενταλμάτων για πρόσθετα και αποζημιώσεις και των απορρίψεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα, η πληρωμή θα διενεργηθεί από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών κατά την επόμενη πληρωμή».

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αναφέρει, επίσης, ότι «μετά τις ημερομηνίες έναρξης καταβολής αποδοχών και λοιπών αμοιβών από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η με διαφορετικό τρόπο καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και αμοιβών» ενώ ξεκαθαρίζει ότι με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας δεν προβλέπεται έξοδος οποιουδήποτε φορέα από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών ύστερα από την ένταξή του.

Το υπουργείο Εσωτερικών

Στην αναφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Στρατούλη έχει απαντήσει εγγράφως και ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης ο οποίος επικαλείται το άρθρο 49 του Ν. 3979/2011 «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», με το οποίο ορίζεται ότι οι αποδοχές και τα κατ΄ αποκοπήν έξοδα κίνησης του λοιπού προσωπικού δήμων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και όσων εργάζονται για παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών κατά την κείμενη νομοθεσία, καταβάλλονται κατά προτεραιότητα πριν από κάθε άλλη δαπάνη από τους οικείους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα.

«Από τη γραμματική διατύπωση της ανωτέρω διάταξης καθίσταται σαφές ότι αυτή είναι ισχυρή ανεξάρτητα από την ενεργοποίηση της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου περί δημιουργίας λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο “Αποδοχές προσωπικού δήμων”», αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών.

Στις επισημάνσεις της ΠΟΕ-ΟΤΕ ότι καθημερινά υπάρχουν δεκάδες δικαστικές αποφάσεις από προμηθευτές και εργολάβους που ζητούν κατάσχεση όσων χρημάτων υπάρχουν στα Ταμεία των Δήμων, με επακόλουθο να είναι αδύνατη η καταβολή των μισθών, ο υπουργός Εσωτερικών θυμίζει ότι «τα ζητήματα αναφορικά με την αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ, ρυθμίζονται από το άρθρο 4 του Ν. 3068/2002 όπου ορίζεται ότι η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται με κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας αυτών, ενώ αποκλείεται η κατάσχεση απαιτήσεων που πηγάζουν από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου ή απαιτήσεων χρηματικού ή μη αντικειμένου που έχει ταχθεί για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού δημοσίου σκοπού».

Στο σημείο αυτό μάλιστα ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρεται στο έγγραφό του, σε απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ.17/2002) με την οποία γίνεται δεκτό ότι στην ιδιωτική περιουσία των ΟΤΑ περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις τους, τις οποίες έχουν την ευχέρεια να αυξάνουν μονομερώς, προκειμένου να επαρκούν για τις χρηματικές ανάγκες τους. Εξ αντιδιαστολής, τονίζει ο κ. Στυλιανίδης, στην έννοια της δημόσιας περιουσίας των ΟΤΑ περιλαμβάνονται τα περιουσιακά στοιχεία αυτών, τα οποία εξυπηρετούν το δημοτικό ή κοινοτικό σκοπό με τη χρήση τους και δεν είναι δεκτικά μονομερούς επαύξησης.

«Οι πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, που κατανέμονται στους ΟΤΑ με κύριο κριτήριο την κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας τους, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας, αφενός αποτελούν πόρους αυτών που πηγάζουν από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου, αφετέρου ως κρατικές χρηματοδοτήσεις, δεν επιδέχονται μονομερούς επαύξησης από πλευράς των ιδίων των ΟΤΑ και συνεπώς, συμπεριλαμβάνονται στις απαιτήσεις τους των οποίων δεν επιτρέπεται κατάσχεση ή εκχώρηση», επισημαίνει ο υπουργός Εσωτερικών.

Ο κ. Στυλιανίδης επικαλείται ταυτόχρονα ομόφωνη γνωμοδότηση του ΝΣΚ σύμφωνα με την οποία οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ΟΤΑ καθώς και τα έσοδα αυτών από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, το Τέλος διαφήμισης και τον φόρο ζύθου είναι έσοδα ακατάσχετα, ενώ για τα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και του τρόπου χειρισμού των θεμάτων μισθοδοσίας του προσωπικού των ΟΤΑ, ο κ. Στυλιανίδης επισημαίνει ότι αρμόδιο να ενημερώσει είναι το υπουργείο Οικονομικών.

ΠΗΓΗ : newsbeast.gr

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *