Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
28 Μαΐου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος” για τα “Βοήθεια στο Σπίτι”, που στέλνει στον Καιάδα χιλιάδες ηλικιωμένους

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Αθήνα,
Ταχ. Διεύθυνση : Μυλλέρου 73-77 Αρ. Πρωτ.
Ταχ. Κώδικας : 104 36 Αθήνα  
Πληροφορίες :  
Τηλέφωνο : 2131320600  
Fax : 2131320733  
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

ενεργώντας ως Δικαιούχος των πράξεων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», στους Άξονες Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 9 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3, κατηγορία Παρεμβάσεων 2 «Υποστηρικτικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην απασχόληση»), που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 κι έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α), «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.

2. To Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221 Α/5-11-2009): Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α) «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009».

4. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ιδίως τα άρθρα 5 παρ.2 περ. δ και 10 παρ. 5 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις».

6. Τον Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α) «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

7. Το άρθρο 10 του Ν. 2072/1992 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α).

8. Τον Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως εκάστοτε ισχύει.

9. Τον N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

10. Το Π.Δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α)«Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους», όπως ισχύει.

11. Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α) για την Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», όπως ισχύει.

12. Το Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.

13. Το Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει.

14. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως ισχύει.

15. Το άρθρο 16 του Ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30/Α) «Καταβολή της σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο και άλλες διατάξεις».

16. Το Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α) «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 “Περί ανωνύμων εταιρειών” και άλλες διατάξεις» και ισχύει.

17. Το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), που δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1241/Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε./1985.

18. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ75/Α).

19. Την αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ 1642/Β/14.10.2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα».

20. Το άρθρο 18 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, Στελέχωση για την Περιφέρεια, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

21. Το Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90/Α) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

22. Το Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α) «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει.

23. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.

25. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.

26. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/06 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.

27. Την με αριθμό 7725/28.03.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).

28. Την με αριθμό C/2007/5534-12.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001).

29. Την με Αριθμ. 383/10 (ΦΕΚ 29 Β/18-1-2010- Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ 60 Β/26-1-2010): Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερι­κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη­σης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου.

30. Την με αριθμό 36952/1275/08 (ΦΕΚ 986/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Τροποποίηση της με αριθμό 107900/16.03.2001 όμοιας Απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικών Υπηρεσιών «Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» και «Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», με σκοπό την αναδιάρθρωσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007.

31. Την με αριθμό 25253/2235/08 (ΦΕΚ 603/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Τροποποίηση της με αριθμό 118267/14.12.2000 όμοιας Απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ”, με σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

32. Την με αριθμό 3850/ΕΥΣ 523/08 (ΦΕΚ 333/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών για την Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστα­σης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρ­μογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007.

33. Την με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», όπως ισχύει.

34. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

35. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.

36. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ.

37. Το έγγραφο με Α.Π. 1047941/3570/280/Β0014/2.07.2009 της Γενικής Δ/νσης Φορολογίας (14η Δ/νση ΦΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

38. Την με αριθμό 1.605/οικ.3.85/14-01-2011 / (ΦΕΚ 17/Β/14-01-2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως ισχύει, με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».

39. Τη 2004/18/Ε.Κ., όπως ισχύει.

40. Τον Κανονισμό για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή Υπηρεσιών και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων της εταιρίας «Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.».

41. Τις με αριθ. ………………, ………………, ……………… Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων.

42. Την με αριθμό ………………………… Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την έγκριση και δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Δράσης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων».

Προσκαλεί

Α. Τις Δομές που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας κατ΄ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα (άνδρες και γυναίκες) που χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθειας αλλά και σε μη ηλικιωμένα άτομα (ΑΜΕΑ, κλπ) («Μονάδες Βοήθεια στο Σπίτι», «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας»), οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του Άρθρου 2 της παρούσας, για την υποβολή πρότασης για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης».

Β. Τους ωφελούμενους που είναι επιλέξιμοι σύμφωνα με το Άρθρο 3.της παρούσας για την υποβολή αίτησης προς την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ΄ οίκον σε πρόσωπα (εξυπηρετούμενους) του συγγενικού τους περιβάλλοντος.

Οι εν λόγω πράξεις, θα υλοποιηθούν μέχρι την 31/12/2011. Ο συνολικός προϋπολογισμός χρηματοδοτείται κατά 100% από δημόσιους πόρους και ανέρχεται στα 60.000.000 €. Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών απαλλάσσεται από Φ.Π.Α, σύμφωνα με το με με Α.Π. 1047941/3570/280/Β0014/2.07.2009 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Φορολογίας (14η Δ/νση ΦΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο προϋπολογισμός ανά Άξονα Προτεραιότητας με τα αντίστοιχα ποσοστά συγχρηματοδότησης αναλύεται ως κατωτέρω:

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-ΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΕΚΤ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 33.180.000 80,66% 19,34%
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 24.372.000 80,57% 19,43%
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 2.448.0000 52,07% 47,93%

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΣΤΟΧΟΣ

1.1 Κατανομή του Προϋπολογισμού των Πράξεων ανά Περιφέρεια

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι Περιφέρειες της χώρας όπου θα υλοποιηθούν οι πράξεις, καθώς και η ενδεικτική κατανομή του Προϋπολογισμού.

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  
Ηπείρου  
Θεσσαλίας  
Ιονίων νήσων  
Δυτικής Ελλάδας  
Πελοποννήσου  
Βορείου Αιγαίου  
Κρήτης  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  
3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ Κεντρικής Μακεδονίας  
Δυτικής Μακεδονίας  
Αττικής  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ  
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Στερεάς Ελλάδας  
Νοτίου Αιγαίου  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Σε περίπτωση μη εξάντλησης του προϋπολογισμού μίας Περιφέρειας, τα αδιάθετα υπόλοιπα μεταφέρονται:

1. σε ίδιου τύπου Περιφέρεια (Σύγκλισης, Σταδιακής Εξόδου, Σταδιακής Εισόδου), όπου υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις παροχής υπηρεσιών προς τους άμεσα ωφελούμενους, και

2. σε διαφορετικού τύπου Περιφέρεια (Σύγκλισης, Σταδιακής Εξόδου, Σταδιακής Εισόδου), όπου υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις παροχής υπηρεσιών προς τους άμεσα ωφελούμενους.

1.2 Στόχος των Πράξεων – Περιγραφή

Στόχος των πράξεων είναι:

 • · Η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων (εφεξής «ωφελούμενοι») στην εργασία μέσω της ενίσχυσης τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (εφεξής «εξυπηρετούμενοι»). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των ωφελούμενων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.
 • · Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας.
 • · Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων (ΑΜΕΑ, κλπ ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

Η παροχή υπηρεσιών στους εξυπηρετούμενους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που εξειδικεύονται στην παρούσα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή των ωφελούμενων ατόμων, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα τους.

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΝΑΔΟΧΟΙ

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

Για την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα(«Μονάδες Βοήθεια στο Σπίτι», «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας»), δικαίωμα συμμετοχής έχουν Δομές, οι οποίες, κατά την υποβολή της «Αίτησης», είναι ή ανήκουν σε:

α) Δήμους και Νομικά τους πρόσωπα

β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, και

γ) κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφείς προς τα ανωτέρω δραστηριότητες.

Οι Δομές πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω προϋποθέσεις, κατά την υποβολή της Αίτησης:

Α. Να απασχολούν υποχρεωτικά ανά Δομή, κατ΄ ελάχιστον τρία άτομα προσωπικό, ένα άτομο ανά ειδικότητα, όπως αυτές περιγράφονται κατωτέρω:

Ø Κοινωνικό/ή λειτουργό (πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ, με άδεια άσκησης επαγγέλματος) ή Ψυχολόγο ΑΕΙ ή πτυχιούχο ΑΕΙ Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης.

Ø Νοσηλευτή/τρια (με άδεια άσκησης επαγγέλματος και οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ [πιστοποιημένο από τον ΟΕΕΚ] ή Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου τίτλου Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος) ή Επισκέπτη Υγείας (ΤΕΙ).

Ø Οικογενειακή βοηθό.

Εξαιρούνται από τα παραπάνω:

α. προσωπικό των προαναφερθεισών ειδικοτήτων που έχει διακόψει την εργασία του και οι οποίες αποδεδειγμένα κατά τη στιγμή της αίτησης έχουν προβεί σε ενέργειες αντικατάστασης.

β. οι συμβάσεις του προσωπικού δεν έχουν ακόμα ανανεωθεί και οι δομές έχουν ήδη προβεί σε ενέργειες ανανέωσης κατά τη στιγμή της αίτησης.

Β. Να διαθέτουν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον στα γραφεία τους την κατωτέρω υλικοτεχνική υποδομή:

Ø Γραφεία και καρέκλες

Ø Έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Ø Εκτυπωτή

Ø Τηλέφωνο – fax

Ø Ψυγείο

Ø Φαρμακείο

Το ωράριο λειτουργίας της δομής (παροχής των προσφερόμενων υπηρεσιών) ορίζεται σε 40 ώρες εβδομαδιαίως κατ’ ελάχιστο, για όλη τη διάρκεια της περιόδου παροχής των υπηρεσιών.

Κάθε υποψήφια Δομή οφείλει να λαμβάνει μέριμνα για τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ατόμων με κινητικές δυσκολίες και άλλες αναπηρίες.

2.2 Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών

Ο Φάκελος της πρόσκλησης θα ξεκινήσει να διατίθεται, σε έντυπη μορφή, στις 18/3/2011, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 9:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ., από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Μυλλέρου 73-77,Τ.Κ. 10436, Αθήνα). Η διάθεση του Φακέλου θα διαρκέσει μέχρι τις 06/04/2011.

Ο Φάκελος θα διατίθεται, επίσης, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα http://www.eetaa.gr/, το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ο Φάκελος της πρόσκλησης περιλαμβάνει:

 • · Την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 • · Υπόδειγμα «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης – Προσφοράς»
 • · Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης
 • · «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013». (ΚΥΑ με ΑΠ 1.605/οικ.3.85/14.01.2011 ΦΕΚ 17/Β/14-01-2011)

2.3 Υποβολή Αίτησης – Όροι συμμετοχής

Για τη συμπλήρωση της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης – Προσφοράς», απαραίτητη είναι η γνώση από τους ενδιαφερόμενους όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ΚΥΑ με ΑΠ 1.605/οικ.3.85/14.01.2011 (ΦΕΚ 17/Β/14-01-2011 και στην παρούσα πρόσκληση, τα οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση – Προσφορά» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και Προσφοράς και συμπληρώνεται σε πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, όλα υπογεγραμμένα πρωτοτύπως, στη θέση Ο ΑΙΤΩΝ – ΔΗΛΩΝ – ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, ο οποίος θα έχει αρμοδιότητα ή εξουσιοδότηση για την συμπλήρωσή της και για δέσμευση της επιχείρησης που εκπροσωπεί έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με μόνη την υπογραφή του. Το πρωτότυπο θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά εξειδικεύονται στην παράγραφο 2.4 της παρούσας.

Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση – Προσφορά» υποβάλλεται στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στη Διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα.

Οι «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις – Προσφορές» μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στην παραπάνω διεύθυνση, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων – Προσφορών», συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 06/04/ 2011 και ώρα 14:30 μ.μ.

Από τις «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις – Προσφορές» που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 06/04/ 2011 και ώρα 14:30 μ.μ., δηλαδή έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής.

Προσφορές που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί σε κλασέρ κόκκινου χρώματος. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες λειτουργούν παραπάνω από μία Δομή, θα συμπληρώνουν μία «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση – Προσφορά» για κάθε Δομή. Τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά της παραγράφου 2.4 που είναι κοινά, θα υποβάλλονται μία φορά, με σαφή διαχωρισμό εντός του κλασέρ, με την ένδειξη «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ» και θα γίνεται σχετική μνεία στην «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση – Προσφορά».

Προσοχή: η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση – Προσφορά» τους ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή της. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής θα επισύρει τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2.4.1 συνέπειες.

2.3.1 Στοιχεία προσφοράς

Στην «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση – Προσφορά» που θα υποβληθεί, εκτός των στοιχείων του προσφέροντα (επωνυμία, νομική μορφή και έδρα φορέα, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., είδος Δομής, τηλέφωνο, FAX, e-mail, ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου κλπ) θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται:

 • · ο αριθμός των εξυπηρετούμενων που πρόκειται να επωφεληθούν και που δεν μπορεί να ξεπερνούν τη δυναμικότητα σε αριθμό της Μονάδας, σύμφωνα τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2.3.2 της παρούσας
 • · η ετήσια προσφερόμενη τιμή για κάθε ωφελούμενο, με δυνατότητα έκπτωσης έως και 10% επί του ανώτατου ορίου της τιμής προσφοράς, όπως αυτή αναλύεται στην παράγραφο 2.3.2 της παρούσας. Προσφορά με τιμή άνω του ανωτάτου ορίου ή με έκπτωση άνω του 10% ανά εξυπηρετούμενο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 • · H υπάρχουσα υποδομή και εξοπλισμός της Δομής
 • · το ωράριο λειτουργίας (σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανά ημέρα).
 • · η λειτουργία της Δομής ετήσια και εβδομαδιαία (κατανομή παροχής υπηρεσιών σε εβδομαδιαία βάση – ημέρες λειτουργίας)
 • · Οι ειδικότητες του προσωπικού και ο αριθμός των στελεχών ανά ειδικότητα που διαθέτει ή δεσμεύεται να διαθέσει η Δομή
 • · Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η δομή λαμβάνει μέριμνα για την δυνατότητα εξυπηρέτησης ατόμων με κινητικές δυσκολίες και άλλες αναπηρίες (π.χ. μέριμνα για την υποβολή αίτησης, ύπαρξη έμπειρου/ης νοσηλευτή/ριας, ύπαρξη φυσιοθεραπευτή/εργοθεραπευτή κ.λ.π.).

2.3.2 Ανώτατα όρια τιμών προσφοράς

Για την περίοδο από την δημοσίευση της πρόσκλησης και μέχρι 31/12/2011 τα ανώτατα όρια δαπάνης σε Ευρώ (€), που θα καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ανά εξυπηρετούμενο είναι 2.000 ευρώ.

Τα ανωτέρω ποσά καλύπτουν το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά εξυπηρετούμενο. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβεί στην είσπραξη οποιουδήποτε αντιτίμου από τους/τις εξυπηρετούμενους/ες ή τους/τις ωφελούμενους/ες .

Για τις τρεις βασικές ειδικότητες, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2.1 της παρούσας, ο ανώτατος αριθμός των εξυπηρετουμένων δεν δύναται να υπερβαίνει τα 50 άτομα.

Για κάθε επιπλέον απασχολούμενο ανά ειδικότητα (βασική ή προαιρετική) που απασχολεί η Δομή, ο αριθμός εξυπηρετουμένων προσαυξάνει ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Κοινωνικός Επιστήμονας 15
Νοσηλευτής/ επισκέπτης υγείας 25
Βοηθητικό Προσωπικό 15
Ιατρός 25
Φυσιοθεραπευτής / Εργοθεραπευτής 15
Λοιπές ειδικότητες (λογιστής, αρμόδιος διοικητικών ενεργειών, οδηγός) 15

2.3.3 Μη μετατροπή στοιχείων – Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές των Δομών ισχύουν από την υποβολή της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης – Προσφοράς» μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, οι Δομές που θα συμβληθούν με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. υποχρεούνται σε μη μετατροπή των συστατικών στοιχείων της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης – Προσφοράς» που θα υποβάλλουν, καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης

2.4 Δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται, σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, συνημμένα με την Αίτηση, παρουσιάζονται στη συνέχεια. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον κατά νόμο χορηγούνται στον προσφέροντα. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να αναφέρονται οι νομικοί λόγοι για την μη προσκόμισή τους.

1. Ανάλογα με τη σχέση εργασίας των εργαζομένων, απαιτούνται τα κάτωθι αποδεικτικά απασχόλησης προσωπικού, τόσο για τις υποχρεωτικές όσο και για τις προαιρετικές ειδικότητες:

 • · Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων τελευταίου τριμήνου ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, ή βεβαίωση καταβολής εργοδοτικών εισφορών) ή
 • · Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης, με επισυναπτόμενους τους τίτλους σπουδών του προτεινόμενου προσωπικού ή
 • · συμβάσεις μίσθωσης έργου θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Ειδικά για τα τρία άτομα των βασικών ειδικοτήτων, οι συμβάσεις πρέπει να είναι θεωρημένες από τη ΔΟΥ (όταν προβλέπεται από τη νομοθεσία), πριν την υποβολή της Αίτησης.
 • · Στις περιπτώσεις των εξαιρέσεων του άρθρου 2.1. Α, δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τις ενέργειες της Δομής για την αντικατάσταση ή την ανανέωση της σύμβασης καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντος, σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι δεσμεύεται να διαθέσει για την εκτέλεση της σύμβασης το προσωπικό για το οποίο έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες αντικατάστασης ή ανανέωσης σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η έναρξη υλοποίησης αρχίζει από την ημερομηνία πρόσληψης του προσωπικού η οποία αποδεικνύεται με ένα από τα παραπάνω.

2. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, ήτοι:

α) Αντίγραφο του καταστατικού ή της συστατικής πράξης κλπ. του υποψηφίου φορέα – νομικού προσώπου, που λειτουργεί τη Δομή, και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού (ή ανακοίνωση της αρμόδιας Περιφέρειας), όπου κατά το νόμο απαιτείται περαιτέρω δημοσίευση.

β) Αντίγραφα των, μέχρι την ημερομηνία υποβολής των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων – Προσφορών», τροποποιήσεών τους (δηλαδή επικυρωμένα αντίγραφα ή τα ΦΕΚ, εφόσον έχουν δημοσιευτεί),

γ) Πιστοποιητικό περί (μη) τροποποιήσεων από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή.

δ) ΦΕΚ δημοσίευσης (ή ανακοίνωση της αρμόδιας Περιφέρειας) ή το ακριβές αντίγραφο του πρακτικού Γ.Σ. ή Δημοτικού Συμβουλίου (ή άλλου αντίστοιχου οργάνου) περί εκλογής μελών Δ.Σ. (όπου αυτό προβλέπεται) και του πρακτικού του Δ.Σ. δυνάμει του οποίου έγινε η συγκρότηση του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου σε σώμα και ορίσθηκε η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας (ή του πρακτικού της Συνέλευσης των Εταίρων αν πρόκειται για Ε.Π.Ε.), όπου απαιτείται.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών ή συστατικών πράξεων κλπ., ποιος δεσμεύει νόμιμα το φορέα (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) και η θητεία του ή των μελών του διοικητικού οργάνου.

3. Αντίγραφο έναρξης δραστηριότητας/επιτηδεύματος και Υπεύθυνη δήλωση ή άλλο δικαιολογητικό από αρμόδια Διοικητική Αρχή, περί μη διακοπής άσκησης δραστηριότητας/επιτηδεύματος ή περί συνέχισης λειτουργίας και περί μη παύσης εργασιών του φορέα.

4. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ή τουλάχιστον εν ισχύ κατά την υποβολή της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης – Προσφοράς», από τα οποία να προκύπτει ότι ο φορέας δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ή άλλη ανάλογη διαδικασία, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι ο φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης – Προσφοράς».

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και τα πιστοποιητικά των ως άνω υπό στοιχεία 2γ και 4 παραγράφων, υποβάλλονται εφόσον κατά νόμο χορηγούνται στο φορέα. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τη μη προσκόμισή τους.

6. Αντίγραφο πρακτικού της απόφασης του αρμόδιου Διοικητικού Οργάνου του Νομικού Προσώπου του φορέα (όπου αυτό απαιτείται, π.χ. σε Α.Ε., Ε.Π.Ε.), με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπό του, για να υποβάλει προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση – Προσφορά», δεσμεύοντας με μόνη την υπογραφή του την επιχείρηση ή το νομικό πρόσωπο έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και για να υπογράψει τη Σύμβαση.

7. Αντίγραφο ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου του φορέα.

8. Ποινικό μητρώο γενικού τύπου του νομίμου εκπροσώπου του φορέα. Από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για απάτη, δωροδοκία κλπ.

9. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως αναλύεται κατωτέρω.

10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με συνημμένο κατάλογο με το σύνολο του πρόσθετου προσωπικού που διατίθεται για την εκτέλεση της σύμβασης (ιατρός, φυσιοθεραπευτής, κλπ).

2.4.1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Κάθε «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση – Προσφορά», συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του συνολικού ποσού της συνολικής προσφοράς ((αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων Χ 2000€) Χ2%) του υποψήφιου Αναδόχου για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα.

Σε περίπτωση ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

ü την ημερομηνία έκδοσής της

ü τον εκδότη της

ü την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, δηλαδή την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης ( Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

ü το ακριβές ποσό που καλύπτει η εγγύηση

ü το χρόνο ισχύος της, δηλαδή έως 30/09/2011

ü την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του προσφέροντα

ü τον τίτλο της Πρόσκλησης για την οποία εκδίδεται η εγγύηση ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ü ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των Δομών που δεν θα υπαχθούν στο πρόγραμμα, επιστρέφονται σε αυτές εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των υπαχθεισών Δομών.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των Δομών που θα υπαχθούν και θα παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, θα επιστρέφονται σε αυτές, μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2.6 της παρούσας.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων αποσύρει, μετά την κατάθεση, την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση – Προσφορά» του ή μέρος αυτής ή δεν έχει την δυνατότητα να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της Σύμβασης, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

2.5 Επιλογή Αναδόχων

Η επιλογή των Αναδόχων πραγματοποιείται από τις Επιτροπές του Άρθρου 4 της παρούσας, οι οποίες θα συστήνονται /συγκροτούνται με Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Οι διαδικασίες επιλογής βασίζονται στον έλεγχο:

v Της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης – Προσφοράς» και της τήρησης των όρων της παρούσας, και

v των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Ειδικότερα, ελέγχονται:

ι) Τα Δικαιολογητικά

ü η εμπρόθεσμη υποβολή τους μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση – Προσφορά»

ü η πληρότητα υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών

ü η ισχύς των δικαιολογητικών, από πλευράς ημερομηνίας έκδοσής τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης – Προσφοράς».

ιι) Η αποδοχή και τήρηση των όρων της παρούσας

ιιι) Η τήρηση των διατάξεων του άρθρου 2.1. της παρούσας σχετικά με τον προσωπικό και τον εξοπλισμό

ιv) Η τιμή προσφοράς, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα ανώτατα όρια που θεσπίζονται στην παρούσα.

Η μη τήρηση των ανωτέρω συνιστά λόγο απόρριψης. Οι απορριφθείσες Δομές, με την αιτιολογία απόρριψής τους θα αναγράφονται σε σχετικό πίνακα.

Αντιθέτως, οι Δομές, οι οποίες πληρούν τα ανωτέρω κατατάσσονται σε πίνακα ανά Νομό, Δήμο.

Η ανάρτηση των ανωτέρω πινάκων θα γίνει στα Κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα) και στην ιστοσελίδα http://www.eetaa.gr/ στις 12/04/2011

Ενστάσεις επί των πινάκων αυτών μπορούν να υποβληθούν ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Μυλλέρου 73-77,Τ.Κ. 10436, Αθήνα) , εντός 3 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσής τους, εγγράφως. Σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), η ένσταση υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ».

Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 18/04/2011 και ώρα 14:30 μ.μ.

Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Προσοχή η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου του Προγράμματος στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες των επιλεχθεισών και των απορριφθεισών Δομών ανά Νομό, Δήμο οι οποίοι θα δημοσιοποιηθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στις 20/04/2011

Οι αιτηθείσες Δομές θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση της επιλογής τους ή μη αντίστοιχα, με μόνη τη δημοσιοποίηση των σχετικών πινάκων εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Οι οριστικοί πίνακες των επιλεχθεισών Δομών θα περιλαμβάνουν, επίσης, την επωνυμία του φορέα (που λειτουργεί τη Δομή) και τα στοιχεία της εν λόγω Δομής, όπως επωνυμία και κωδικό, είδος Δομής, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, αριθμό προσφερόμενων θέσεων, ωράριο λειτουργίας, λειτουργία ετησίως και εβδομαδιαίως κλπ.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα καταβάλλει στις Δομές το αντίτιμο της αξίας ανά θέση φροντίδας που θα εγκριθεί.

2.6 Ανάδοχοι – Συμβάσεις

Κατόπιν της ανακοίνωσης των πινάκων της σύζευξης και μετά την ολοκλήρωση του κατ΄ άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α), προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από τις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι Δομές θα κληθούν για την υπογραφή της Σύμβασης μέσω των νομίμων εκπροσώπων τους, αφού έχουν προσκομίσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.4. . Η Σύμβαση θα βασίζεται στα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση για την επιλογή των ωφελούμενων, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, στην αριθ. με αριθμό 1.605/οικ.3.85/14-01-2011 / (ΦΕΚ 17/Β/14-01-2011) και στην «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση – Προσφορά» των Δομών και μόνο για όσες προσφερόμενες θέσεις θα καλυφθούν από τους επιλεγέντες ωφελούμενους.

2.6.1 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται στο 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού της Σύμβασης και θα είναι αορίστου χρόνου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Σύμβασης θα προκύπτει από το εγκεκριμένο ετήσιο κόστος παροχής υπηρεσιών ανά ωφελούμενο, πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των ωφελουμένων ανά Δομή.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης θα συντάσσεται σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV της παρούσας.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και την εκκαθάριση του συνόλου των απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Η Σύμβαση θα περιλαμβάνει, επίσης:

 • · Τον αριθμό ωφελουμένων και εξυπηρετουμένων και τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών εκ μέρους του κάθε Αναδόχου (λειτουργία ετησίως και εβδομαδιαίως)
 • · Το ωράριο λειτουργίας
 • · Τις παρεχόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με την εγκριθείσα «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση – Προσφορά»
 • · Τον τρόπο χρηματοδότησης του Αναδόχου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
 • · Την υποχρέωση του Αναδόχου να μην εισπράττει από τους ωφελούμενους οποιοδήποτε ποσό για την παροχή των υπηρεσιών.
 • · Ποινικές ρήτρες
 • · Κάθε άλλη λεπτομέρεια που ήθελε κριθεί αναγκαία.

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει, σε οποιονδήποτε τρίτο, τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή.

Ειδικά, για τους Αναδόχους (Φορείς ) που λειτουργούν με τη νομική μορφή του ΝΠΔΔ ή ανήκουν στο οργανόγραμμα των Ο.Τ.Α. (Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών) ή που σε κάθε περίπτωση λαμβάνουν επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, το άθροισμα των εσόδων που προέρχονται από κρατική επιχορήγηση καθώς επίσης και από τα αντίτιμα των παρεχόμενων υπηρεσιών βάσει των «εντολών τοποθέτησης», θα πρέπει να ισοσκελίζεται με το κόστος λειτουργίας τους.

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στοιχεία για παρακολούθηση και έλεγχο όποτε του ζητηθεί, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και άλλων αρμοδίων αρχών, καθώς και να αποδέχεται τους προβλεπόμενους ελέγχους και επιτόπιες επαληθεύσεις που θα διενεργούνται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και από τα αρμόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά όργανα που ορίζονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Η διάρκεια της σύμβασης θα ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της και θα λήγει την 31/12/2011

2.7 Έντυπα κατάστασης ωφελουμένων και βεβαίωσης παροχής υπηρεσιών

 1. Οι Δομές υποχρεούνται να διατηρούν έντυπο με την ονομασία «Έντυπο Παροχής Υπηρεσιών προς Ωφελούμενο» στο οποίο, κάθε μήνα, οι άμεσα ωφελούμενοι/ες βεβαιώνουν τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών φροντίδας από τη Δομή, υπογράφοντας στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου. Το έντυπο αυτό θα αποτελεί απόδειξη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα θεμελιώνει τη δαπάνη για την πληρωμή του Αναδόχου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για κάθε Δομή που λειτουργεί.

Επιπλέον, οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλουν ό,τι άλλο σχετικό έγγραφο τους ζητηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στο πλαίσιο της υλοποίησης της παρούσας πράξης.

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε έγγραφο που αφορά στην πράξη (δημοσίευση, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, αίτηση ωφελούμενων κτλ.) θα πρέπει να αναγράφεται ότι αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

2.8 Διακοπή παρεχόμενης υπηρεσίας

Σε περιπτώσεις διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. έτσι ώστε να προβεί σε αντικατάσταση εξυπηρετούμενου (για τον οποίο έχει αιτηθεί συγγενικό του πρόσωπο ωφελούμενος).

Στις περιπτώσεις αυτές, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο το αντίτιμο του συγκεκριμένου ανθρωπομήνα παροχής υπηρεσιών.

Στην περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών και δεν υπάρξει αντικατάσταση του ωφελούμενου, το εν λόγω χρονικό διάστημα κρίνεται μη επιλέξιμο από τον «Διακιούχο».

2.9 Τρόπος Πληρωμής

Για την έναρξη καταβολής των πληρωμών από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τους Αναδόχους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. – Αναδόχων.

Οι πληρωμές προς τους Αναδόχους θα πραγματοποιούνται σε τέσσερις δόσεις ως εξής:

 1. α) Η πρώτη δόση ύψους 30% (τριάντα) επί του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται, μετά την υπογραφή της σύμβασης και μετά την πιστοποίηση του 10% του φυσικού αντικειμένου.
 2. β) Η δεύτερη δόση ύψους 30% (τριάντα) επί του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση του 40% του φυσικού αντικειμένου.
 3. γ) Η τρίτη δόση ύψους 30% (τριάντα) επί του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση του 70% του φυσικού αντικειμένου.
 4. δ) Η τέταρτη δόση ύψους έως και 10% (δέκα) επί του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται μετά τη λήξη και την πιστοποίηση του συνόλου του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με το περιεχόμενο της οικείας σύμβασης.

Το φυσικό αντικείμενο θα εκφράζεται σε ανθρωπομήνες παροχής υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους. Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. μπορεί να γίνει με επιτόπιο έλεγχο ή/και από τα δικαιολογητικά υλοποίησης που υποβάλλουν οι Ανάδοχοι ή/και από συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία μπορεί να ζητήσει ο Δικαιούχος εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και τα οποία οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν.

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να διασφαλίζει ότι οι εξυπηρετούμενοι δεν λαμβάνουν υπηρεσίες από παραπάνω από μία Δομή.

Η πληρωμή κάθε δόσης, , θα γίνεται βάσει των νομίμων παραστατικών που θα εκδίδει για την συγκεκριμένη δόση η Δομή.

Η υλοποίηση των πράξεων καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα, δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

ΑΡΘΡΟ 3

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στην πράξη ως ωφελούμενοι για την παροχή υπηρεσιών κατ΄οίκον σε άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος (εξυπηρετούμενους) έχουν:

ü Άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης όπως η κατάρτιση, η εξατομικευμένη προσέγγιση/συμβουλευτική, κλπ, με προοπτική να εισέλθουν ή να επαναεισέλθουν στην αγορά εργασίας.

ü Εργαζόμενα άτομα τα οποία αναγνωρισμένα είναι επαπειλούμενα με ανεργία, εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με προοπτική να διασφαλίσουν την απασχόλησή τους ή να διευκολυνθούν στην κινητικότητα της εργασίας τους ή ενεργώς αναζητούντα εργασία άτομα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται κάρτα ανεργίας και έχουν εισόδημα έως 5.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2010 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009), εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με προοπτική να εξεύρουν εργασία, πιστοποιημένα από τον ΟΑΕΔ.

Οι ωφελούμενοι/ες θα δικαιούται να λάβουν υπηρεσίες «Βοήθεια στο σπίτι» εάν κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης αναζητούν εργασία ή συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, συν μια περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων ήτοι 13/06/2011 και όχι πέραν της 31/12/2011.

Στις άτομα που θα επιλεγούν (ωφελούμενοι/ες) θα προσφέρονται κατ΄ οίκον υπηρεσίες φροντίδας για τα συγγενικά τους πρόσωπα, από τις Δομές. Η διάθεση των θέσεων στους ωφελούμενους/ες θα γίνεται μέσω «εντολών τοποθέτησης» από την E.E.T.A.A. Α.Ε..

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη κάλυψης κενών θέσεων κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου υλοποίησης (η οποία εκτείνεται έως την 31.12.2011) αυτές θα καλύπτονται από τον πίνακα επιλαχουσών, η διάρκεια ισχύος του οποίου λήγει την προαναφερόμενη ημερομηνία.

3.2 Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών

Ο Φάκελος της Πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους (δυνάμει ωφελούμενους), θα ξεκινήσει να διατίθεται σε έντυπη μορφή, στις 18/03/2011, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 9:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ., μόνο από τα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α., στις παρακάτω Διευθύνσεις

α) Γραφεία Αθηνών (Μυλλέρου 73-77, 10436, Αθήνα / στάση ΜΕΤΡΟ «Μεταξουργείο» ), στα τηλέφωνα 210-5214600.

β) Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας (Δωδεκανήσου 23, 54626, Θεσσαλονίκη), στα τηλέφωνα 2310-544714.

γ) Γραφείο Θεσσαλίας (Ηρώων Πολυτεχνείου 211, 41221, Λάρισα), στα τηλέφωνα 2410-579220.

Ο Φάκελος της Πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr/ της Ε.Ε.Τ.Α.Α., καθώς επίσης και στις ιστοσελίδες www.prosonolotachos.gr ή www.epanad.gov.gr της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και www.kedke.gr. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Ο Φάκελος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, περιλαμβάνει:

ü την παρούσα Πρόσκληση

ü την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση».

3.3 Υποβολή αίτησης «συμμετοχής – δήλωσης» – όροι συμμετοχής

Για τη συμπλήρωση του εντύπου «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση», απαραίτητη είναι η γνώση από τους ενδιαφερόμενους (δυνάμει ωφελούμενους) όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση, τα οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί:

στα Κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη Διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα), σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ».

Ο χρόνος υποβολής των Αιτήσεων ορίζεται από την 21/04/2011 έως και 10/05/2011 και ώρα 14.30 μ.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Α) Από τις «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις» που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την …../…../ 2011 και ώρα 14:30 μ.μ., δηλαδή έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις» που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά την υποβολή και πρωτοκόλληση των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων», δεν λαμβάνονται υπόψη.

Β) Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν περισσότερα του ενός συγγενικά πρόσωπα (εξυπηρετούμενους) για παροχή κατ΄οίκον υπηρεσιών φροντίδας έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μέχρι δύο «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις», δηλαδή ο κάθε ωφελούμενος μπορεί να αιτηθεί για την λήψη υπηρεσιών για δύο εξυπηρετούμενους . Στις «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις» που θα υποβάλλουν σε ενιαίο φάκελο, θα πρέπει να συμπληρώνουν τον αριθμό του συνόλου των ατόμων για τα οποία κάνουν αίτηση, στο αντίστοιχο ειδικό πεδίο του εντύπου της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης».

Στην περίπτωση που, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποβάλλει «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» για περισσότερα του ενός εξυπηρετούμενου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται συνημμένα μία φορά με το σύνολο των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων» της ενδιαφερόμενης σε ενιαίο φάκελο.

Γ) Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και συμπληρώνεται σε πρωτότυπο υπογεγραμμένο πρωτοτύπως στη θέση «Η ΑΙΤΟΥΣΑ», που θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως εξειδικεύονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Δ) Για τους πολίτες της Ε.Ε. και των τρίτων χωρών, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

3.4 Δικαιολογητικά συμμετοχής

Όλοι οι ωφελούμενοι και οι εξυπηρετούμενοι, μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, θα υποβάλλουν, πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι ωφελούμενοι είναι έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (το οποίο συνδυαστικά ωφελούμενος – εξυπηρετούμενος θα αποδεικνύει την συγγενική σχέση) σε κάθε άλλη περίπτωση θα υποβάλλεται επιπρόσθετα υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου

γ) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2010 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009).

δ) Εάν οι ωφελούμενοι ή οι εξυπηρετούμενοι ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ ή είναι άτομα που ανήκουν σε οικογένειες με μέλος ΑμεΑ

Απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας

Κατά περίπτωση:

3.4.1 Εάν οι ωφελούμενοι είναι άνεργοι, απαιτείται:

α) αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, ήτοι μέχρι 18/03/2011, στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία διενέργειας της εξατομικευμένης προσέγγισης ή

β) γ) αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ., εάν οι ωφελούμενοι λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. Επίσης ωφελούμενοι είναι και όσοι έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας και παραμένουν άνεργοι. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας, ήτοι από 18/03/2009 έως 18/ 03/2011 και βεβαίωση ανεργίας ή αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ

2. Εάν οι ωφελούμενοι ήταν άνεργοι και οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ) και συγκεκριμένα

α) σε πρόγραμμα STAGE του Ο.Α.Ε.Δ , απαιτείται

¨ αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ., Φορέα Υλοποίησης και ασκούμενου/η, και

¨ Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης».

β) σε πρόγραμμα Ν.Θ.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ , απαιτείται

¨ αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και

¨ Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ή του εργαζόμενου για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης».

γ) σε πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ, απαιτείται

¨ αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής, και

¨ έναρξη επιτηδεύματος

δ) σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, απαιτείται

βεβαίωση, από οποιονδήποτε φορέα που σύμφωνα με το Εθνικό πλαίσιο παρέχει ενέργειες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ, φορέα εκπαίδευσης ή επιχείρηση (π.χ. σε περίπτωση ΛΑΕΚ), κ.λ.π) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης».

ε) σε Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα

¨ αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής, και

¨ υπεύθυνη δήλωση του ατόμου ή της επιχείρησης περί συμμετοχής στο πρόγραμμα

3.4.3 Εάν οι ωφελούμενοι είναι άτομα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται κάρτα ανεργίας και έχουν εισόδημα έως 5.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2010 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009), εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με προοπτική να εξεύρουν εργασία, βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ.

3.5 Κριτήρια επιλογής ωφελουμένων, εξυπηρετουμένων και μοριοδότηση

Α. Κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων ατόμων αποτελούν:

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, θα ισχύσουν κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των ωφελουμένων, τα οποία παρουσιάζεται αναλυτικά και στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (60%)
1. Οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 € 15
από 6.000 € έως 12.000 € 10
από 12.000 μέχρι 40.000 € 5
2. Οικογενειακή Κατάσταση ΑμεΑ ή άτομα που ανήκουν σε οικογένειες με μέλη ΑμεΑ 10
Τρίτεκνος /Πολύτεκνος/ 5
Άτομο μονογονεϊκής οικογένειας 5
3. Εργασιακή Κατάσταση Άνεργοι 4
Εργαζόμενοι/ες 6
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 40%
1. Κατάσταση Υγείας Ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω 10
  Ποσοστό αναπηρίας 35% – 67% 5
2. Οικογενειακό Εισόδημα έως 6.000 € 10
  από 6.000 € έως 12.000 € 6
  από 12.000 μέχρι 30.000 € 4
3. Οικογενειακή Κατάσταση Χήρος / α, Διαζευγμένος/η, Μόνος/η, 5

Η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. βαθμολογεί και κατατάσσει τους ωφελούμενους (συνυπολογίζοντας και τη βαθμολογία των έμμεσα ωφελούμενων οι οποίοι «αντιστοιχούν» σε αυτούς) σε σειρά κατάταξης, με φθίνουσα σειρά, με βάση το σύνολο της βαθμολογίας τους και τους επιλέγει με βάση τον αριθμό που έχει υποβάλει στην προσφορά.

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ((1+2+3)*60%) + ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ((1+2+3)*40%)

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εξυπηρετούμενοι δεν λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλη Δομή. Για το σκοπό αυτό οι εξυπηρετούμενοι υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση.

3.6 Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων

3.6.1 Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή των ωφελουμένων ατόμων θα πραγματοποιηθεί από τις Επιτροπές του Άρθρου 4 της παρούσας, οι οποίες θα συστήνονται /συγκροτούνται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων έχει ως εξής:

α) Έλεγχος πληρότητας των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων» και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Ειδικότερα ελέγχονται: η εμπρόθεσμη υποβολή των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων» και των δικαιολογητικών, η πληρότητα υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η ισχύς τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης». Οι «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις», οι οποίες δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας πρόσκλησης, απορρίπτονται. Οι απορριφθείσες γυναίκες με την αιτιολογία απόρριψής τους θα αναγράφονται σε σχετικό πίνακα.

β) Εισαγωγή στοιχείων των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων» σε μηχανογραφικό σύστημα από ΤΗΝ ΕΕΤΑΑ. Α.Ε.

γ) Βαθμολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου ….., τα οποία αντιστοιχούν σε μόρια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών, προηγείται ο/η υποψήφιος/α που έχει συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο κι αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής (όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3.5). Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σε κλήρωση, η οποία διενεργείται μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

δ) Κατάταξη των υποψηφίων σε πίνακα ανά Νομό, κατά φθίνουσα σειρά, με βάση τη βαθμολόγησή τους.

Οι Πίνακες κατάταξης των ΥΠΟΦΗΦΙΩΝ ωφελουμένων και οι Πίνακες των απορριφθεισών ατόμων ανά Νομό θα αναρτηθούν στις 31/05/2011

α) στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α

Γραφεία Αθηνών (Μυλλέρου 73-77, 10436, Αθήνα / στάση ΜΕΤΡΟ «Μεταξουργείο» ), στα τηλέφωνα 210-5214600.

Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας (Δωδεκανήσου 23, 54626, Θεσσαλονίκη), στα τηλέφωνα 2310-544714.

Ø Γραφείο Θεσσαλίας (Ηρώων Πολυτεχνείου 211, 41221, Λάρισα), στα τηλέφωνα 2410-579220.

Επίσης, οι Πίνακες αυτοί, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr/ της Ε.Ε.Τ.Α.Α., καθώς επίσης και στις ιστοσελίδες www.prosonolotachos.gr ή www.epanad.gov.gr της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ,και www.kedke.gr. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

3.6.2 Ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των ανωτέρω Πινάκων μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε., εγγράφως, στη Διεύθυνση Μυλλέρου 73-77 (Τ.Κ.104 36) Αθήνα, εντός 4 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσής τους δηλαδη 03/06/2011.

Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 03/06/2011 και ώρα 14:30 μ.μ.

Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Προσοχή η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

Σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), η ένσταση υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ».

3.6.3 Αποτελέσματα

Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, καταρτίζονται οι οριστικοί Πίνακες κατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων ατόμων και των απορριφθεισών ατόμων ανά Νομό.

Από τη σύζευξη του οριστικού πίνακα κατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων ατόμων με τον οριστικό πίνακα των υπαχθεισών Δομών και με τη βοήθεια μηχανογραφικού συστήματος, θα προκύψουν οι πίνακες των ωφελουμένων με τις παρεχόμενες σε αυτές θέσεις φροντίδας κατ΄ οίκον των συγγενικών τους προσώπων από τις Δομές ανά Νομό.

Οι πίνακες αυτοί, θα αναγράφουν τα στοιχεία τόσο του/της ωφελουμένου/ης και του/της εξυπηρετούμενου/ης που αντιστοιχεί όσο και τα στοιχεία της αντίστοιχης Δομής (επωνυμία, διευθύνσεις, τηλέφωνα επικοινωνίας, παρεχόμενες υπηρεσίες κλπ.).

Τα άτομα που δεν θα επιλεγούν, θα περιληφθούν σε νέους πίνακες επιλαχουσών ανά Νομό, κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας επιτευχθείσας βαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός, θα χρησιμοποιηθεί για την αναπλήρωση κενών θέσεων που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης.

Η ανάρτηση όλων των ανωτέρω Πινάκων θα γίνει στις 13/06/2011

Ø στα Κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α (Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα / στάση ΜΕΤΡΟ «Μεταξουργείο»), και

Επίσης, οι Πίνακες αυτοί, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr/ της Ε.Ε.Τ.Α.Α., καθώς επίσης και στις ιστοσελίδες www.prosonolotachos.gr ή www.epanad.gov.gr της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ,και www.kedke.gr. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Οι δε αιτηθείσες θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση αυτών, με μόνη την ανάρτηση των σχετικών πινάκων εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

3.7. Εγγραφές εξυπηρετούμενων – Εντολές τοποθέτησης.

3.7.1 Εγγραφές εξυπηρετούμενων στις Δομές

Μετά την ανακοίνωση των Πινάκων της σύζευξης, οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να παραπέμψουν τα εξυπηρετούμενα άτομα στις Δομές όπου τοποθετούνται. Η εγγραφή θα πρέπει να γίνει μέχρι και τις 30/06/2011 Στην περίπτωση μη προσέλευσής τους κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι Δομές ενημερώνουν την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α διατηρεί το δικαίωμα να τους/τις διαγράψει από ωφελούμενους/ες, να ακυρώσει τη σχετική «εντολή τοποθέτησης» του εξυπηρετούμενου και να καλέσει τους/τις αντίστοιχες επιλαχόντες/επιλαχούσες.

3.7.2 Εντολές τοποθέτησης

Η «Εντολή Τοποθέτησης» καθώς και τα «Συνοδευτικά Έντυπα Εντολής Τοποθέτησης» εκδίδονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., και διαβιβάζονται στις Δομές όπου τοποθετούνται οι εξυπηρετούμενοι.

Ως εκ τούτου, οι ωφελούμενοι, με την εγγραφή του εξυπηρετούμενου ατόμου, θα παραλαμβάνουν από τη Δομή, το πρωτότυπο της «Εντολής Τοποθέτησης» καθώς και τα «Συνοδευτικά Έντυπα Εντολής Τοποθέτησης».

Μετά την εγγραφή, στη Δομή θα παραμένουν το υπογεγραμμένο από τον εξυπηρετούμενο αντίγραφο της «Εντολής Τοποθέτησης» καθώς και τα «Συνοδευτικά Έντυπα Εντολής Τοποθέτησης».

Κάθε μήνα, από την 1η έως την 5η ημέρα, οι εξυπηρετούμενοι υποχρεούνται να βεβαιώνουν τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας για το μήνα αυτό, υπογράφοντας στο αντίστοιχο πεδίο του Συνοδευτικού Εντύπου.

Το «Συνοδευτικό Έντυπο Εντολής Τοποθέτησης» θα αποτελεί απόδειξη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα θεμελιώνει τη δαπάνη για την πληρωμή της Δομής εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Επιπλέον, οι ωφελούμενοι καθώς και οι εξυπηρετούμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν ό,τι άλλο σχετικό έγγραφο τους ζητηθεί από τη Δομή ή την Ε.Ε.Τ.Α.Α , στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξεων της παρούσας.

3.7.3 Διακοπή παροχής υπηρεσιών από Δομή

Σε περίπτωση που ο/η ωφελούμενος/η αποφασίσει τη διακοπή της παροχής των υπηρεσιών φροντίδας του εξυηπρετούμενου, οφείλει να δηλώσει αυτό, εγγράφως, υπεύθυνα και εντός 10 ημερών (από την ημερομηνία διακοπής), τόσο προς τη Δομή όσο και προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η επιλογή των Δομών και των Ωφελούμενων διενεργείται από Επιτροπές που συστήνονται / συγκροτούνται με Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Ειδικότερα, συγκροτούνται οι 3 ακόλουθες Eπιτροπές με το αντίστοιχο περιγραφόμενο έργο :

Α) Επιτροπή Ελέγχου Πληρότητας / Επιλεξιμότητας των «Αιτήσεων συμμετοχής-Δηλώσεων» των Δομών & των Ωφελουμένων.

 • · Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών τα οποία συνοδεύουν την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» (παρ. …), ως προς την πληρότητα υποβολής και την ισχύ τους.

Στο στάδιο αυτό ελέγχεται, επίσης, η επιλεξιμότητα της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης» που συνίσταται στην τήρηση των όρων της παρούσας πρόσκλησης (παρ. ————–)

 • · Καταχωρεί ηλεκτρονικά τις «Αιτήσεις συμμετοχής» Δομών και Ωφελουμένων.
 • · Βαθμολογεί σε μόρια τους Ωφελούμενους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στην Πρόσκληση και τους καταχωρεί σε μηχανογραφικό σύστημα.
 • · Κατατάσσει σε πίνακα ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο τις Δομές και του Ωφελούμενους που πληρούν τους όρους συμμετοχής.

Η κατάταξη των Ωφελουμένων γίνεται σε πίνακα ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογική τους κατάταξη.

Σε περίπτωση ισοβαθμιών, προηγείται ο/η Ωφελούμενος/-η που έχει συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο κι αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής (όπως αυτά ορίζονται στην Πρόσκληση). Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σε κλήρωση, η οποία διενεργείται μετά από Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Οι «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις» των Δομών και των Ωφελουμένων, οι οποίες δεν πληρούν τους παραπάνω όρους, απορρίπτονται και καταρτίζεται πίνακας με τις απορριπτέες Δομές και τους Ωφελούμενους με την αναγραφή της αιτιολογίας απόρριψής τους.

 • · Διαβιβάζει τους πίνακες κατάταξης προς έγκριση στη Γνωμοδοτική Επιτροπή – Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ).

Β. Γνωμοδοτική Επιτροπή – Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ)

 • · Παρέχει κατευθύνσεις προς όλες τις Επιτροπές, με στόχο τη διευκόλυνση του έργου τους.
 • · Επικυρώνει τους οριστικούς πίνακες των επιλεγμένων Δομών και Ωφελουμένων, οι οποίοι διαβιβάζονται προς έγκριση στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
 • · Επικυρώνει και εγκρίνει τους οριστικούς πίνακες των επιλαχόντων Ωφελουμένων ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας βάσει της βαθμολογίας τους,
 • · Υλοποιεί την σύζευξη του οριστικού πίνακα κατάταξης των δυνητικά Ωφελουμένων με τον οριστικό πίνακα των Δομών.

Από τη σύζευξη αυτή, θα προκύψουν οι πίνακες των Ωφελουμένων με τις παρεχόμενες σε αυτές θέσεις φροντίδας από τις Δομές ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο.

 • · Διαβιβάζει το σύνολο των πινάκων που καταρτίζονται ή εγκρίνονται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή – Ε.Δ.Δ. προς έγκριση στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α
 • · Εισηγείται στο Δ. Σ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. την μεταφορά τυχόν αδιάθετων υπολοίπων του προϋπολογισμού καθώς και για ότι άλλο κριθεί αναγκαίο.

Γ. Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων (ΕΕΕ).

 • · Εξετάζει τυχόν ενστάσεις.
 • · Εισηγείται στη Γνωμοδοτική Επιτροπή – Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού τα αποτελέσματα από την εξέταση των ενστάσεων.

Για τις προαναγραφόμενες διαδικασίες που διενεργούνται από όλες τις Επιτροπές συντάσσονται πρακτικά.

Οι ανωτέρω Επιτροπές συστήνονται /συγκροτούνται στα Κεντρικά Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και αποτελούνται από υπαλλήλους της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε., της ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού) και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τροποποιήσεις των προθεσμιών για την διαδικασία επιλογής, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν, θα ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και θα γνωστοποιούνται μέσω δημοσίευσης στον τύπο.

Πληροφορίες θα δίνονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και στα τηλέφωνα 2131320600.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ, ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΠΗΓΗ:

http://sociologyalert.blogspot.com/

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *