Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
21 Ιουλίου 2024

Πόσα παίρνει ο Δήμος μας για τις λειτ. δαπάνες των σχολείων

Στο σύνολο διανέμονται 10.000.000 € λιγότερα σε σχέση με το 2010

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 30.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2011, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 259 και 267 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄) και τροποποιήθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) περί μειονοτικών
σχολείων.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α΄) περί καθορισμού της διαδικασίας κατανομής πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων.
5. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄).

6. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2011 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.

7. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».
8. Την με Α.Π. 383/18-01-2010 (ΦΕΚ 29 Β΄) και σε διόρθωση (ΦΕΚ 60 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί καθορισμού των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών”, ποσό 30.000.00,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, έναντι του συνολικού ποσού το οποίο θα τους αποδοθεί για το τρέχον έτος, ως ακολούθως:

[…]

ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2011
52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 76.657,32
52407 ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3.836,88

Β. Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου μας (Α΄ Χ.Ε.) προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Γ. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση αυτή και ιδιαιτέρως οι Γενικοί Γραμματείς αυτών, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορείες (στην περίπτωση των μειονοτικών σχολείων), των πιστώσεων που τους διατίθενται, επισημαίνοντάς τους ότι θα πρέπει να προχωρήσουν επειγόντως, σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

Γενικά η κατανομή στα Επτάνησα

(Ευχαριστούμε τον Απ. Γατή για την αποστολή του άρθρου. ΠΗΓΗ: esos.gr)

Η περυσινή Εγκύκλιος 53853/21 -09-2010

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 40.000.000,00 ευρώ σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού της χώρας από τους ΚΑΠ, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2010 των σχολείων τους (τρίτη κατανομή έτους 2010).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/89 (ΦΕΚ 2 Α΄) περί Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων.

2. Τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως συμπληρώθηκαν από τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄) και τροποποιήθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄), σύμφωνα με τις οποίες, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, το ποσοστό των προβλεπομένων εσόδων από το Φόρο Εισοδήματος των Φυσικών και Νομικών Προσώπων (ΦΕΦΝΠ) που αποδίδεται στους δικαιούχους ΟΤΑ προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, μειώνεται από 12% σε 9%.

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) περί μειονοτικών σχολείων.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α΄) περί καθορισμού της διαδικασίας κατανομής πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων.

5. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄) περί ρύθμισης θεμάτων προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων και ιδιαίτερα της παρ. 1 αυτού, σύμφωνα με τις οποίες, από 1-4-2007 και εφεξής, οι αποδοχές/αμοιβές του εν λόγω προσωπικού βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους υπό φορέα 07-120 ΚΑΕ 3213 και 3214 του Κρατικού Προϋπολογισμού και αφορούν στα έσοδα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων, έτους 2010, από το φόρο εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων.

8. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων και Κοινοτήτων».

9. Την με Α.Π. 383/18-01-2010 (ΦΕΚ 29 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί καθορισμού των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε ανά Νομό, το ποσό που διατίθεται από τους ΚΑΠ στους Δήμους και τις Κοινότητες αυτού, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τρέχοντος έτους, των πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολείων τους, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτικών των Νομών Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων τους, ως ακολούθως:

 

Α/Α

ΓΙΑ ΟΤΑ 

ΝΟΜΩΝ / ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ

ΠΟΣΟ σε ΕΥΡΩ
1. Αθηνών 7.084.320,41
2. Ανατολικής Αττικής 1.029.812,84
3. Δυτικής Αττικής 549.829,85
4. Πειραιά 1.619.676,48
5. Αιτωλοακαρνανίας 1.042.589,56
6. Αργολίδος 344.974,48
7. Αρκαδίας 465.076,80
8. Άρτας 314.736,03
9. Αχαΐας 1.253.833,06
10. Βοιωτίας 469.335,71
11. Γρεβενών 175.894,45
 

Α/Α

ΓΙΑ ΟΤΑ 

ΝΟΜΩΝ / ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ

ΠΟΣΟ σε ΕΥΡΩ
12. Δράμας 534.071,75
13. Δωδεκανήσου 587.308,59
14. Έβρου 717.632,10
15. Ευβοίας 854.770,06
16. Ευρυτανίας 129.472,07
17. Ζακύνθου 130.749,60
18. Ηλείας 624.361,24
19. Ημαθίας 697.615,08
20. Ηρακλείου 1.132.027,36
21. Θεσπρωτίας 235.519,67
22. Θεσσαλονίκης 3.969.335,70
23. Ιωαννίνων 867.972,86
24. Καβάλας 600.085,31
25. Καρδίτσας 674.616,93
26. Καστοριάς 321.976,32
27. Κερκύρας 408.006,89
28. Κεφαλληνίας 113.288,12
29. Κιλκίς 362.436,20
30. Κοζάνης 885.860,42
31. Κορινθίας 498.722,47
32. Κυκλάδων 382.453,21
33. Λακωνίας 305.366,29
34. Λαρίσης 1.378.620,14
35. Λασιθίου 261.925,28
36. Λέσβου 410.136,36
37. Λευκάδος 107.325,60
38. Μαγνησίας 813.032,42
39. Μεσσηνίας 538.756,49
40. Ξάνθης 601.363,08
41. Πέλλας 755.962,76
42. Πιερίας 596.678,09
43. Πρεβέζης 273.424,24
44. Ρεθύμνης 270.443,09
45. Ροδόπης 438.671,43
46. Σάμου 164.395,27
47. Σερρών 893.100,72
48. Τρικάλων 784.497,58
49. Φθιώτιδος 668.654,41
50. Φλωρίνης 357.751,44
51. Φωκίδας 152.470,23
52. Χαλκιδικής 455.707,07
53. Χανίων 508.518,05
54. Χίου 184.838,36
 

ΣΥΝΟΛΟ

40.000.000,00

Το ανωτέρω ποσό θα αποδοθεί άμεσα στους δικαιούχους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, με Χρηματικές Εντολές μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μόλις περιέλθουν στο Υπουργείο οι προτάσεις των Πενταμελών Επιτροπών των νομών (άρθρο 23, ν. 3274/2004), οι οποίες θα πρέπει να μας υποβληθούν, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010.

Οι Περιφέρειες του Κράτους, στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση αυτή και ιδιαιτέρως οι Γενικοί Γραμματείς αυτών, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορείες (στην περίπτωση των μειονοτικών σχολείων), των πιστώσεων που τους διατίθενται σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις στις σχετικές Χρηματικές Εντολές μας, που θα εκδοθούν για την υλοποίηση της παρούσας, επισημαίνοντάς τους ότι θα πρέπει να προχωρήσουν επειγόντως, σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες. (Αρχείο Απ. Γατή)

Τα αναγραφόμενα από τους αναγνώστες δεν εκφράζουν τις απόψεις των διαχειριστών του Meganisi News και φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν. Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται. Σε περίπτωση που μας διαφύγει κάποιο από τα μηνύματα αυτά παρακαλούμε τον ή τους θιγόμενους να μας ενημερώσουν για να διαγραφούν.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Προετοιμάζονται για την δραχμή

Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται ότι η ICAP προετοιμάζει το σύστημα της προκειμένου επιτρέπει στις τράπεζες να υπολογίζουν τις ανταλλαγές συναλλάγματος […]

1 Σχόλιο

  1. Καλώς τους!Λοιπόν έχουμε και λέμε,απλά μαθηματικά είναι ούτε για πετρέλαια.Ας ετοιμάζονται οι γονείς να βάλλουν το χέρι βαθειά στην τσέπη πριν ο Καλλικράτης συμπληρώσει 6μηνο!Παρακαλώ ας μας ενημερώσει ο κ. Αντιδήμαρχος άν μόνο απ’ αυτούς τους πόρους καλλούμαστε να πληρωσουμε τους λογαριασμούς συντήρησης τεσσάρων σχολείων,γιατί αν είναι έτσι τότε τα σχολεία φύγανε από σήμερα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights