Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
22 Ιανουαρίου 2022

Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει διαγωνισμό για το έργο «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας»

Ο Δήμος ΛΕΥΚΑΔΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας» με προϋπολογισμό 16.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Με το προτεινόμενο έργο θα γίνει η κατασκευή του Αγκυροβόλιου τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας

Το αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας δημιουργείται στο βορειοανατολικό τμήμα του Όρμου Βασιλικής, στο νοτιοδυτικό τμήμα της νήσου Λευκάδας. Για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του αγκυροβολίου κατασκευάζονται θαλάσσια (λιμενικά) και χερσαία έργα.

Τα λιμενικά έργα περιλαμβάνουν:

• Κατασκευή προσήνεμου μώλου συνολικού μήκους 308,30 μ. από πυρήνα λιθορριπής και θωράκιση από φυσικούς ογκολίθους.
• Κατασκευή υπήνεμου μώλου αποτελούμενου από πέντε τμήματα διαφορετικής διατομής: α) ρίζα μώλου (μήκους 62,80 μ. από πυρήνα λιθορριπής και θωράκιση από φυσικούς ογκολίθους), β) γεφύρωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα (μήκους 61,25 μ. και πλάτους 10,50 μ.), γ) νησίδα (κατασκευασμένη με επίχωση και οριοθετούμενη από κρηπιδώματα στο νοτιοδυτικό τμήμα και πρανές λιθορριπής με θωράκιση από φυσικούς ογκολίθους στο υπόλοιπο τμήμα), δ) πλωτό κυματοθραύστη και ε) ακρομώλιο (από πυρήνα λιθορριπής με θωράκιση από φυσικούς ογκολίθους).
• Εγκατάσταση φανών σήμανσης αγκυροβολίου
• Βυθοκόρηση ως τη στάθμη -4,50 μ.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών αποτελούνται από τα εξής τέσσερα κτίρια:
• Κτίριο Καταστημάτων, εμβαδού 101,0 τ.μ.
• Κτίριο Αναψυκτηρίου, εμβαδού 53,50 τ.μ.
• Κτίριο Γ ραφείων και Αποθηκών, εμβαδού 199,50 τ.μ.
• Κτίριο Χώρων Υγιεινής, εμβαδού 63,0 τ.μ.

Γίνεται διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων και κατασκευάζονται Η/Μ δίκτυα για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του αγκυροβολίου.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.

α) κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΑ με προϋπολογισμό 10.418.117,75 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
β) κατηγορία ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 798.559,30 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
γ) κατηγορία Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ με προϋπολογισμό 1.532.869,69 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο  συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις  12.749.546,74 € (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση).

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τον Δήμο Λευκάδας., οδός Διοικητήριο, ΤΚ 31100 μέχρι τις …16 – 08 –  2012…………………………….
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2645360528, FAX επικοινωνίας 2645360608, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ………., Τριτσαρώλη Μαρία-Σούνδια Ασπασία
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ……21 – 08 – 2012………………. ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Διοικητηριο Λευκάδας. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Α.
Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών (σε ακέραιες μονάδες) με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στις τάξεις
στην 5η τάξη ανεξαρτήτως έδρας ή  6η τάξη με έδρα εντός του νομού για έργα κατηγορίας Λιμενικά,  ,2η ,3η ή  4η εντός Νομού για έργα κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών και στις τάξεις 3η ή 4η εντός νομού για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 2229/94 εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και έχουσες εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους.

β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

2.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 4η και 5η τάξη ανεξαρτήτως έδρας και 6ης και άνω με έδρα εντός του νομού του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Λιμενικά  και στις τάξεις 1η ,2η ,3η ή 4η εντός Νομού για έργα κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών και στις τάξεις 2η ,3η ή 4η εντός και εκτός Νομού για έργα κατηγορίας  Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 255.000,0 € και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Λευκάδας και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.

4. Χρόνος εκτέλεσης του έργου τριάντα έξι  (36) μήνες

5. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα –Πελοπόννησος –Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013 »-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α).

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας.

Σημειώνεται ότι η παρούσα θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 6δ του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 3 του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) :
Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Δ/νση: Καποδιστρίου 34, ΑΘΗΝΑ 10432, τηλ. 210-5225481). Παραλαβή διακηρύξεων μέχρι κάθε Τετάρτη προκειμένου να δημοσιευθούν την Παρασκευή. Η αποστολή θα γίνεται με το ταχυδρομείο ή με FAX. Επίσης έχει δημοσιευθεί στο αριθ. 2012/S 126 – 208506 φύλο της  εφημερίδας της Ευρωπαϊκής  Ένωσης .

Λευκάδα    06 /07/ 2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


ΚΩΣΤΑΣ     Α.  ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Πατήστε εδώ για να δείτε την περίληψη της προκήρυξης

ΠΗΓΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Ανάκληση της ΚΥΑ για τις υδατοκαλλιέργειες ζητεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, μετά από πρόταση των επικεφαλής των παρατάξεων «Επτανησιακή Αναγέννηση», Γιώργου Καλούδη, «ΑΝ.Α.Σ.Α.», Θόδωρου Γαλιατσάτου […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *