Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
30 Σεπτεμβρίου 2022

Πώς συγκροτούνται τα νέα διοικητικά συμβούλια στα λιμενικά ταμεία που μεταβιβάζονται στoυς δήμους – Τι γίνεται με το προσωπικό που θα πρέπει να μεταταχθεί

Οδηγίες για το τρόπο που θα πρέπει να μεταταχθεί το προσωπικό και να συγκροτηθούν τα νέα Διοικητικά Συμβούλια στα λιμενικά ταμεία που μεταβιβάζονται στους δήμους εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Με εγκύκλιο που απέστειλε προς τους συναρμόδιους φορείς κάνει γνωστό ότι από τις 11 Απριλίου έχει ενεργοποιηθεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα των Λιμενικών Ταμείων στους ΟΤΑ. Πρόκειται για τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ).  Οι δήμοι όφειλαν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι σήμερα 11 Ιουνίου 2012  να έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία. Ωστόσο ο νόμος δεν είναι περιοριστικός και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν τις διαδικασίες και μετά την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας. Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο μέχρι την τελική έγκριση από την περιφέρεια τα Λιμενικά Ταμεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ οφείλουν: 

1. Να συγκροτήσουν νέο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 244 του ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

2. Τα όργανα διοίκησης των φορέων, που ασκούσαν πριν από τη δημοσίευση του ν. 4071/2012 τις αρμοδιότητες των λιμενικών ταμείων θα πρέπει να  ολοκληρώσουν την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και γενικά των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων, καθώς και των εκκρεμών δικών και συμβάσεων που είναι σε εξέλιξη. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει α) την καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιέρχεται στο δημοτικό λιμενικό ταμείο (π.χ. οικόπεδα, κτιριακές υποδομές, μηχανολογικός εξοπλισμός, αναλώσιμα, καύσιμα, οχήματα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, εκτελεσθέν τμήμα δημοσίων και προγραμματικών συμβάσεων κ.α.),

β) τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο και σε τραπεζικούς λογαριασμούς κατά την ημερομηνία παράδοσης, τα μπλοκ των επιταγών, καθώς και τις μετοχές, ομολογίες και λοιπά χρεόγραφα που τυχόν υπάρχουν,

γ)το σύνολο των απαιτήσεων, δικαιωμάτων (π.χ. βεβαιωθέντα πρόστιμα, νόμιμοι τίτλοι βεβαίωσης εσόδων, τυχόν επιχορηγήσεις), καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων (π.χ. υποχρεώσεις καταβολής μισθοδοσίας, υποχρεώσεις σε φόρους –τέλη και ασφαλιστικά ταμεία, υποχρεώσεις σε τρίτους, υποχρεώσεις από υπογραφείσες συμβάσεις κ.α.), και

δ)την καταγραφή των προσφυγών και εκκρεμών δικών καθώς και των ανεκτέλεστων δικαστικών αποφάσεων.

Η πράξη συγκρότησης του νέου διοικητικού συμβουλίου, η έκθεση απογραφής, καθώς και το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, αποστέλλονται στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει πράξη εντός ενός μηνός. Έως την έκδοση της πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι αρμοδιότητες συνεχίζουν να ασκούνται νομίμως από τα όργανα διοίκησης των φορέων που τις ασκούσαν πριν από τη δημοσίευση του ν. 4071/2012.

Τι γίνεται με το προσωπικό

Αναφορικά με το προσωπικό των φορέων που ασκούσαν πριν από τη δημοσίευση του ν. 4071/2012 τις αρμοδιότητες των λιμενικών ταμείων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Σε περίπτωση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων εξ’ ολοκλήρου στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία,  το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) που κατέχει οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στα Λιμενικά Ταμεία, των οποίων αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν εν όλω στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδικαίως στο αντίστοιχο λιμενικό ταμείο. Η μετάταξη γίνεται με διαπιστωτική πράξη του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός μηνός από την έναρξη λειτουργίας του λιμενικού ταμείου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια, το προσωπικό που μετατάχθηκε ή μεταφέρθηκε εντάσσεται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου σε αντίστοιχες θέσεις με αυτές που κατείχε.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι παραπάνω θέσεις συστήνονται εκ του νόμου και δεν απαιτείται τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του φορέα υποδοχής. Η ένταξη και η κατάταξη γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε περισσότερα του ενός λιμενικά ταμεία ή σε περίπτωση που εξακολουθεί και υφίσταται λιμενικό ταμείο που ασκεί τις αρμοδιότητές του στον εναπομείναντα χώρο γεωγραφικής του ευθύνης,  η κατανομή του τακτικού προσωπικού γίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τόσο το μόνιμο όσο και το προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από την μετάταξη/ μεταφορά του. Το προσωπικό λαμβάνει πλέον τις αποδοχές που προβλέπονται για το προσωπικό των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων των ΟΤΑ α΄ βαθμού. Με την εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών ζητεί από τους δήμους  να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή των όσων προβλέπει ο νέος νόμος.

 Ολόκληρη η εγκύκλιος εδώ

ΠΗΓΗ : localit.gr

Σχετικά

Στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας τρεις δημοτικοί σύμβουλοι του Μεγανησίου

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Ομόφωνα θετική γνωματοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ι. Ν στην Μ.Π.Ε για τον βιολογικό στην Σκίζα

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήματος […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.