Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
3 Δεκεμβρίου 2021

Καταργείται σταδιακά η “Βοήθεια στο σπίτι”

Τελικά οι φόβοι μας επαληθεύονται, οδηγούμαστε σε σταδιακή κατάργηση ενός από τους πλέον επιτυχημένους θεσμούς κοινωνικής πολιτικής των τελευταίων χρόνων.

Οι ωφελούμενοι πλέον θάναι άνεργοι η εργαζόμενοι που απειλούνται με ανεργία και όχι ηλικιωμένα άτομα, ΑμεΑ και γενικά κοινωνικά ανήμπορα άτομα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τα σημαίνει πρακτικά αυτό σε επίπεδο χώρας;

Ανεργία για 4000 εργαζόμενους και τέλος δωρεάν υπηρεσιών για περίπου 130000 εξυπηρετούμενους.

Το επιτυχημένο πρόγραμμα για ανήμπορους συνανθρώπους μας με την έκδοση της ΚΥΑ * πλέον στην πραγματικότητα περιθωριοποιείται.

Οι Καλλικρατικοί Δήμοι, έχουν υποχρέωση και καθήκον να βοηθήσουν και να στηρίξουν από την πλευρά τους την τροποποίηση της ΚΥΑ ,ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλες οι ανήμπορες κοινωνικά ομάδες και να διαθέσουν την απαραίτητη συμμετοχή τους για την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος και για το 2011.

Θάναι μέγα κοινωνικό λάθος στο βωμό του μνημονίου να θυσιάσουμε κοινωνικές ομάδες με υπαρκτά προβλήματα.

…………………………………….

* ΚΥΑ 1.605/οικ.3.85/14.01.2011 (ΦΕΚ 17/14.01.2011 τεύχος Β’)

Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ –
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ –
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’), «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.

2.Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ιδίως τα άρθρα 5 παρ. 2 περ. δ και 10 παρ. 5 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α’) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις».

3.Την με αριθμ. 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού περί αλλαγής τίτλου Υπουργείων.

4.Την με αριθμ. 2877/7-10-2009 (ΦΕΚ 2234/Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού τη σειράς τάξης των Υπουργείων.

5.Το Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.

6.Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α’) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει.

7.Το Π.Δ 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α’): Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», όπως ισχύει.

8.To Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221/Α’): Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως εκάστοτε ισχύει.

9.Το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α’) «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009».

10.Το Π.Δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α’) «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους», όπως ισχύει.

11.Το Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει.

12.Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως ισχύει.

13.Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α’) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α’) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α’).

14.Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15.Τον Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α’) «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

16.Το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α’) «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις».

17.Το Π.Δ. 395/1993 (ΦΕΚ 166/Α’) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.», όπως ισχύει.

18.Τον Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως εκάστοτε ισχύει.

19.Τον N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

20.Το άρθρο 16 του Ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30/Α’) «Καταβολή της σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο

ταμείο και άλλες διατάξεις».

21.ΤοΚωδικοποιημένοκαταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), που δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1241/τ.Α.Ε. Ε.Π.Ε./1985.

22.Το Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α’) «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 “Περί ανωνύμων εταιρειών” και άλλες διατάξεις» και ισχύει.

23.Την αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ 1642/Β’/14.10.2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα».

24.Την με αριθμ. 383/10 (ΦΕΚ 29Β’/18-1-2010 – Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ 60 Β’/26-1-2010): Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου.

25.Το άρθρο 18 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, Στελέχωση για την Περιφέρεια, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

26.Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως εκάστοτε ισχύει.

27.Το Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90/Α’) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

28.Το Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α’) «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει.

29.Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

30.Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.

31.Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.

32.Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/06 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.

33.Την με αριθμό 7725/28.03.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).

34.Την με αριθμό C/2007/5534-12.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001).

35.Την με Α.Π. 968840/17.12.2010 επιστολή του Επιτρόπου της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών.

36.Την με αριθμό 10/28.12.2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 για την έγκριση της τροποποίησης του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος.

37.Την με αριθμό 36952/1275/08 (ΦΕΚ 986/Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Τροποποίηση της με αριθμό 107900/16.03.2001 όμοιας απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικών Υπηρεσιών «Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» και «Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», με σκοπό την αναδιάρθρωσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007.

38.Την με αριθμό 25253/2235/08 (ΦΕΚ 603/Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Τροποποίηση της με αριθμό 118267/14.12.2000 όμοιας Απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ”, με σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

39.Την με αριθμό 3850/ΕΥΣ 523/08 (ΦΕΚ 333/Β’) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών για την Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007.

40.Την με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και οικονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

41.Την με αριθμό οικ. 60292/2158/27.08.2008 Κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής των Πράξεων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013», όπως ισχύει.

42.Την με αριθμό Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/9.10.2001 (ΦΕΚ 1397/Β’) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.

43.Την υπ’ αριθμ. Π4α/οικ.4633/29-9-1993 (ΦΕΚ 789Β’) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας-Αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 2072/1992».

44.Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

45.Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.

46.Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ.

47.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1.Η πράξη «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και, συγκεκριμένα, στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», στην κατηγορία Παρεμβάσεων 2: «Υποστηρικτικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην απασχόληση». Περίοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι η 01.01.2011-31.12.2011.

2.Υπεύθυνη Αρχή για τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 (Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΑΝΑΔ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

3.«Δικαιούχος» της πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α’), ορίζεται η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), λαμβάνοντας υπόψη τη σύνδεσή της με την αυτοδιοίκηση, την εμπειρία της και την άμεση ανάγκη για επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ.

Ο Δικαιούχος πρέπει να είναι διαχειριστικά επαρκής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό.

Άρθρο 2

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Στόχος της πράξης είναι:

• Η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων (εφεξής «ωφελούμενοι») στην εργασία μέσω της ενίσχυσης τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (εφεξής «εξυπηρετούμενοι»). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των ωφελούμενων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.

•Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας.

•Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων (ΑΜΕΑ, κλπ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

Άρθρο 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» αποτελεί η παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα (άνδρες και γυναίκες) που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας αλλά και σε μη ηλικιωμένα άτομα (ΑΜΕΑ, κ.λπ.), μέσω των «Μονάδων Βοήθειας στο Σπίτι» και των «Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας», με σκοπό την διευκόλυνση στην ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας και στην διατήρηση της εργασίας σε συγγενικά τους άτομα, τα οποία είναι άνεργα ή εργαζόμενα επαπειλούμενα με ανεργία («ωφελούμενοι») αντίστοιχα, τα οποία ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Η πράξη θα υλοποιηθεί στη βάση του εξατομικευμένου χαρακτήρα για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων, μέσω παροχής κουπονιών που αυτοί θα λαμβάνουν προκειμένου τα συγγενικά τους πρόσωπα (εξυπηρετούμενοι) να είναι αποδέκτες των υπηρεσιών φροντίδας. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ή στην προκήρυξη του Δικαιούχου, θα εξειδικεύονται όλες οι παράμετροι σχετικά με την υλοποίηση της πράξης.

Άρθρο 4

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ

Ωφελούμενοι της πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», είναι οι εξής, οι οποίοι διατηρούν συγγενική σχέση με τους εξυπηρετούμενους:

-Άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης όπως η κατάρτιση, η εξατομικευμένη προσέγγιση/συμβουλευτική, κλπ, με προοπτική να εισέλθουν ή να επαναεισέλθουν

στην αγορά εργασίας.

-Εργαζόμενα άτομα τα οποία αναγνωρισμένα είναι επαπειλούμενα με ανεργία, εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με προοπτική να διασφαλίσουν την απασχόλησή τους ή να διευκολυνθούν στην κινητικότητα της εργασίας τους ή ενεργώς αναζητούντα εργασία άτομα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με προοπτική να εξεύρουν εργασία, πιστοποιημένα από τον ΟΑΕΔ.

Τα δικαιολογητικά, οι διαδικασίες και κριτήρια επιλογής ωφελουμένων και εξυπηρετούμενων εξειδικεύονται στην σχετική πρόσκληση ή προκήρυξη του Δικαιούχου (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

Άρθρο 5

ΑΝΑΔΟΧΟΙ

Ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών της πράξης της παρούσας δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε:

α) Δήμους και Νομικά τους πρόσωπα

β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, και

γ) κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφείς προς τα ανωτέρω δραστηριότητες.

Περαιτέρω προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι Ανάδοχοι, εξειδικεύονται στην σχετική πρόσκληση ή προκήρυξη του Δικαιούχου (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

Άρθρο 6

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ

Η επιλογή των αναδόχων των ανωτέρω κατηγοριών πράξεων της παρούσας θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση/προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προκήρυξη/προκηρύξεις του Δικαιούχου.

Η εν λόγω διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας οικείας Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή στην προκήρυξη, θα εξειδικεύονται όλες οι παράμετροι σχετικά με το θέμα αυτό.

Άρθρο 7

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ

Ο τρόπος επιλογής των ωφελουμένων και εξυπηρετουμένων θα εξειδικεύεται στις εκάστοτε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προκηρύξεις του Δικαιούχου, μετά από δημοσιοποίηση των ενεργειών παροχής υπηρεσιών με κάθε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο μέσο.

Άρθρο 8

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Η Επιτροπή/Επιτροπές που θα κριθούν αναγκαίες για την υλοποίηση της παρούσης, θα συσταθούν/συγκροτηθούν με απόφαση του/των καθ’ ύλην αρμόδιου/ων οργάνου/ων.

Οι ανωτέρω Επιτροπές αποτελούνται από υπαλλήλους του Δικαιούχου, ή/και των Ειδικών Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή/και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ή/και από εμπειρογνώμονες.

Το έργο των Επιτροπών αυτών, θα καθορίζεται στις Αποφάσεις σύστασης/συγκρότησης τους και τυχόν στις εκάστοτε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή στις προκηρύξεις.

Άρθρο 9

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως επιλέξιμες δαπάνες, για συγχρηματοδότηση των δράσεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα Απόφαση, ορίζονται οι δαπάνες που καταβάλει οι Δικαιούχος προς τους Αναδόχους, δικαιολογούνται από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας και οι οποίες αντιστοιχούν στις υπηρεσίες που παρέχουν στους ωφελούμενους. Ειδικότεροι όροι επιλεξιμότητας των δαπανών όσον αφορά το είδος και τον χρόνο πραγματοποίησής τους θα προσδιοριστούν στην πρόσκληση της οικείας αρχής διαχείρισης προς το δικαιούχο.

2.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Για την αποδοχή της επιλεξιμότητας των δαπανών απαιτούνται νόμιμα παραστατικά, τα οποία εκδίδουν οι Ανάδοχοι και ο Δικαιούχος, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και τις οδηγίες των αρμοδίων Ειδικών Υπηρεσιών.

Όσον αφορά τον Δικαιούχο, οφείλει να τηρεί ειδικό φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά σχετικά με τις πληρωμές για έκαστη Μονάδα/ Κέντρο κάθε Αναδόχου. Οι ανωτέρω πληρωμές πρέπει να καταχωρούνται σε ξεχωριστή λογιστική μερίδα για κάθε σύμβαση.

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τους εν λόγω φακέλους για το διάστημα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί μετά την τελευταία πληρωμή, δηλαδή κατ’ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.

Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της πράξης, θα αναγράφεται ο τίτλος της πράξης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ο αριθμός ΟΠΣ.

Άρθρο 10

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

1.Η χρηματοδότηση της πράξης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» και των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο αυτής αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους.

Η συγχρηματοδότηση από το Ε.Κ.Τ. ανέρχεται στο ποσοστό συγχρηματοδότησης που ορίζεται στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, από τον οποίο χρηματοδοτείται η εν λόγω δράση.

2.Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η υλοποίηση της πράξης καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται, ούτε εκχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς ή διακριτή λογιστική κωδικοποίηση για κάθε σύμβαση, αποκλειστικά για τις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, από τον οποίο θα αποδεικνύονται οι εισροές και εκροές της κάθε πράξης.

3.Οι πληρωμές προς τους Αναδόχους θα πραγματοποιούνται σε τέσσερις δόσεις ως εξής:

α) Η πρώτη δόση ύψους 30% (τριάντα) επί του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται, μετά την υπογραφή της σύμβασης και μετά την πιστοποίηση του 10% του φυσικού αντικειμένου.

β) Η δεύτερη δόση ύψους 30% (τριάντα) επί του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση του 40% του φυσικού αντικειμένου.

γ) Η τρίτη δόση ύψους 30% (τριάντα) επί του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση του 70% του φυσικού αντικειμένου.

δ) Η τέταρτη δόση ύψους έως και 10% (δέκα) επί του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται μετά τη λήξη και την πιστοποίηση του συνόλου του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με το περιεχόμενο της οικείας σύμβασης.

Το φυσικό αντικείμενο συνίσταται σε Ανθρωπομήνες παροχής υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους.

4.Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου από τον Δικαιούχο γίνεται με επιτόπιο έλεγχο ή/και με διοικητικό έλεγχο με βάση τα δικαιολογητικά υλοποίησης

που υποβάλλουν οι Ανάδοχοι ή/και από συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία μπορεί να ζητήσει ο Δικαιούχος εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και τα οποία οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν.

Άρθρο 11

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

1.Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή των ενεργειών της παρούσας, τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που διέπει το ΕΣΠΑ, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:

•Την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων.

•Την εφαρμογή των διαδικασιών που διασφαλίζουν την ορθότητα και κανονικότητα των δαπανών που δηλώνονται.

•Την επιλεξιμότητα των δαπανών και την αιτιολόγησή τους.

•Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων.

•Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης.

•Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

2.Επίπεδο – είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα

Τα είδη και τα επίπεδα του ελέγχου είναι τα εξής:

Α) προς τους Αναδόχους

•Διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος ο οποίος διενεργείται στους Αναδόχους από τον Δικαιούχο και αφορά στην ορθή εκτέλεση των όρων της μεταξύ τους Σύμβασης. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται σε κάθε Ανάδοχο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

•Ειδικά για τους Αναδόχους που λειτουργούν με τη νομική μορφή του ΝΠΔΔ, ο Δικαιούχος θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους της καλής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού τους καθώς και ετήσιο απολογιστικό έλεγχο των οικονομικών τους καταστάσεων. Στην απολογιστική έκθεση θα τεκμηριώνεται ότι το κόστος λειτουργίας ισοσκελίζεται με το άθροισμα των εσόδων που προέρχονται από κρατική χρηματοδότηση. Σε περίπτωση μη ισοσκέλισης του κόστους λειτουργίας και των ανωτέρω εσόδων, οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες.

•Έλεγχοι και επιτόπιες επαληθεύσεις από τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα, Β) προς τον Δικαιούχο

•Επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες διενεργούνται από τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες.

•Επιθεωρήσεις που διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης.

•Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3614/2007, όπως αυτός ισχύει και με το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

•Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης, του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης και της υπογραφείσας σύμβασης, καθώς και της συμμόρφωσής του με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης και βασίζονται:

•Στην Υπουργική απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

•Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή στην προκήρυξη και στις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ των Δικαιούχων και των Αναδόχων.

•Στην καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη αιτιολόγηση, τη λογιστική καταγραφή των δαπανών και την τήρηση των φορολογικών νόμων, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

3. Διαδρομή του Ελέγχου

Για κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών που πιστοποιούνται στην Επιτροπή και των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από την αρχή πιστοποίησης, των αρμόδιων Ειδικών Υπηρεσιών, τους ενδιάμεσους φορείς και τους δικαιούχους. Οι λογιστικές καταχωρήσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματοποίησε οι Δικαιούχος. Προς τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρισης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά (π.χ. τιμολόγια), τα οποία θα επισυνάπτονται.

β) Η επαλήθευση της καταβολής της δημόσιας συνεισφοράς στους Δικαιούχους.

γ) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

δ) Η ύπαρξη, για κάθε πράξη, κατά περίπτωση, των τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδότησης, εγγράφων, σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης, εγγράφων για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικά με τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

4. Υποχρεώσεις Δικαιούχου

Ο Δικαιούχος υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στο Σύμφωνο Αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Άρθρο 12

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της πράξης θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας των ενεργειών τους όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 και τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 και των ΠΕΠ.

Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης της πράξης, εκ μέρους των Δικαιούχων και των Αναδόχων, γίνεται μνεία για την συμμετοχή στη χρηματοδότηση της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφορίας στους ωφελούμενους και, υπό την έννοια αυτή, χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στην απόκτηση χρηστικής πληροφορίας από τον πληθυσμό στόχο.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, βάσει των οδηγιών των Ειδικών Υπηρεσιών και τις απαιτήσεις των πράξεων. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν:

•Στο καθεστώς απασχόλησης στην αγορά εργασίας

των ωφελουμένων

•Σε ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων

•Σε δεδομένα για ευάλωτες ομάδες ωφελουμένων

•Στο μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων

Άρθρο 13

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Η πράξη που αναφέρεται στην παρούσα αποτελεί μετεξέλιξη της πράξης «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», η οποία είχε ανώτερο χρονικό σημείο υλοποίησης την 31.12.2010 και η οποία περιγράφεται στην με αριθμό οικ. 60292/2158/27.08.2008 (ΦΕΚ 1724/Β’) κοινή υπουργική απόφαση όπως ισχύει.

β. Το προσωπικό που ήδη απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας, μέχρι την ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων και για την υλοποίηση αυτών στα πλαίσια της παρούσης.

Άρθρο 14

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προκηρύξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εξειδικεύεται ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της παρούσης, στη βάση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΛΟΥΚΙΑ – ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

΄΄ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ΄΄

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τηλ. 27250-31511 6973725869

email vspitiepias@hotmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ίσως ήρθε η ώρα να τα μαζεύουμε και να πάμε σπίτια μας. Και όσο για τους ηλικιωμένους ο Θεός να τους λυπηθεί, γιατί σίγουρα η πολιτεία δεν τους λυπάται.

Γιατί:

– Ωφελούμενοι πλέον θεωρούνται το συγγενικό περιβάλλον (παιδιά, ανίψια, εγγόνια οποιοσδήποτε συγγενής ) που είναι άνεργος ή με απειλούμενη εργασία. Οι μέχρι τώρα ενταγμένοι στο πρόγραμμα είναι πλέον εξυπηρετούμενοι.

– Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι άνεργοι από τον ΟΑΕΔ δηλαδή να έχουν κάρτα ανεργίας απαραίτητα. Που θα βρεθούν αυτά τα άτομα όταν βρισκόμαστε σε αγροτικές περιοχές;

– Απειλούμενοι με ανεργία είναι όσοι είναι σε πρόγραμμα προωθητικής απασχόλησης π. χ stage ή οποιαδήποτε πρόγραμμα κατάρτισης ή προώθησης απασχόλησης το οποίο και αυτό θα πρέπει να πιστοποιείται μέσω ΟΑΕΔ. Όσοι ωφελούμενοι έχουν ασφάλεια ΟΓΑ επειδή δεν μπορούσαν μέχρι τώρα να εκδώσουν κάρτα ανεργίας θα εγγράφονται στον ΟΑΕΔ σε μητρώα ανέργων και ο ΟΑΕΔ θα πιστοποιεί ότι είναι σε αναμονή ένταξης προγράμματος προωθητικής απασχόλησης.

Και βέβαια ουδεμία μέριμνα για τα μοναχικά άτομα ή αυτούς που δεν θα έχουν στο συγγενικό κύκλο άτομο με κάρτα ανεργίας που είναι φυσικά η πλειονότητα.

– Δεν θα υπάρχει ελάχιστο ποσοστό για ένταξη της δομής όπως στην προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή παλιά μία δομή με τις τρεις βασικές ειδικότητες για να ενταχθεί έπρεπε να είχε 20 άτομα το λιγότερο έως 50. Τώρα απαλείφεται το 20 και θα υπάρχει το ανώτερο που μάλλον θα είναι 60 άτομα. Ωστόσο αν μία δομή δηλώσει ότι έχει τρία άτομα θα χρηματοδοτηθεί μόνο για τα τρία.

Δυστυχώς όλα αυτά δεν επιδέχονται καμιά αλλαγή. Είναι όροι που έθεσε η Ευρώπη και δεν υπάρχουν περιθώρια τροποποίησης, όπως μας ενημέρωσαν οι υπεύθυνοι των Υπουργείων.

– Η χρηματοδότηση δεν θα έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/2011 αλλά θα ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ένταξης. Το χρονικό διάστημα από την 1/1/2011 μέχρι να υπογράψουμε οφείλει να μας πληρώσει ο φορέας υλοποίησης της δομής. Έχει αναρωτηθεί κανείς που θα βρουν οι φορείς υλοποίησης αυτά τα ποσά;

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκβιάζονται να υπογράψουν συμβάσεις στις οποίες αναφέρεται ρητά ότι αν δεν εξασφαλιστεί κρατική χρηματοδότηση, το διάστημα αυτό θα θεωρηθεί εθελοντική εργασία και οι εργαζόμενοι καμία απαίτηση δεν θα έχουν από την Επιχείρηση.

Και ας μην αναλύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην μεταφορά του προσωπικού, ή στην λειτουργία των επιχειρήσεων βάση του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που πρέπει να εφαρμοστεί με τον Καλλικράτη.

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ

ΖΗΤΩ!!!!!!!

Πληροφορίες: κα Τριανταφύλλου – Ψυχογυιοπούλου Κατερίνα- Πρόεδρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973725869 – 27250 31511

(Γιώργος Γαβρίλης)

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *