Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
31 Μαΐου 2020

Προτάσεις για τροποποίηση ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη  απόφασης  για  την  ενσωμάτωση  τροποποιήσεων  στην επικείμενη  νομοθετική  τροποποίηση  του  ν.3852/2010.

Εισηγητής: Ο Περιφερειακός  Σύμβουλος και επικεφαλής της Επτανησιακής Αναγέννησης Γεώργιος  Καλούδης.

1. Προτάσεις για τροποποίηση του ν. 3852/2010

1. Άρθρο 3 παρ. 3 στ.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μετονομάζεται σε «Περιφέρεια Επτανήσου Πολιτείας» (ή επικουρικά «Περιφέρεια Επτανήσων»), με ορθότερη την πρώτη ονομασία προς τιμήν του Πρώτου Νεοελληνικού Κράτους το οποίο, συν τοις άλλοις, ήταν καταφύγιο και ορμητήριο των Επαναστατών του 1821).

Στο εξής όπου στο Νόμο υπάρχει η διατύπωση «… Ιονίου…» αντικαθίσταται με «…Επτανήσου Πολιτείας…»

2. Άρθρο 3.

Το τελευταίο εδάφιο στην παράγραφο 3στ («Ειδικά ο δήμος Ιθάκης αποτελεί αυτοτελή περιφερειακή ενότητα»), διαμορφώνεται ως εξής:

«Ειδικά οι δήμοι Ιθάκης, Παξών και Μεγανησίου αποτελούν αυτοτελείς περιφερειακές ενότητες».

3. Άρθρο 6.

Στην παράγραφο 1 προστίθεται εδάφιο vii ως εξής :

«Συνιστάται ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ή ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», με έδρα τη Κέρκυρα.

4. Άρθρο 59.

Στην παράγραφο 2 προστίθεται εδάφιο:

«Για όσο διάστημα τα Νησιά Οθωνοί, Ερείκουσα και Μαθράκι παραμένουν ενσωματωμένα στο Δήμο Κερκυραίων, ορίζονται 3 Αντιδήμαρχοι, ένας για κάθε νησί».

5. Άρθρο 120.

Στην παράγραφο 2β διαγράφεται το εδάφιο:

«Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων ο αριθμός των υποψηφίων αντιπεριφερειαρχών είναι ίσος με τον αριθμό των νομών».

6. Άρθρο 136.

Στην παράγραφο 5 το τελευταίο εδάφιο επαναδιατυπώνεται ως εξής:

«Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για την περιφέρεια Αττικής.

Ειδικά για τις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Επτανήσου Πολιτείας (Ιονίων Νήσων), ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων κάθε περιφερειακής ενότητας είναι τουλάχιστον τρεις».

7. Άρθρο 160.

Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο:

« Ειδικά στις περιφέρειες Βορίου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, οι αντιπεριφερειάρχες που ορίζονται είναι ισάριθμοι των περιφερειακών ενοτήτων.

Οι αντιπεριφερειάρχες που ορίζονται από τον περιφερειάρχη είναι σύμβουλοι της πλειοψηφίας».

8. Άρθρο 165

Η παράγραφος 3 επαναδιατυπώνεται ως εξής:

«Για την εκλογή του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

Το συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, το προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου που αποτελείται από τον πρόεδρο, τον Α΄ αντιπρόεδρο, τον Β΄ αντιπρόεδρο, τον Α΄ Γραμματέα και τον Β΄ Γραμματέα του περιφερειακού συμβουλίου.

Ο πρόεδρος προέρχεται από την πλειοψηφία, ο Α’ αντιπρόεδρος από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό, ο Β’ αντιπρόεδρος από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας εκτός από τη μείζονα, ο Α΄ και ο Β΄ Γραμματέας προέρχονται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας που δεν έχουν εκλέξει αντιπρόεδρο».

9. Άρθρο 168

Η παράγραφος 1 επαναδιατυπώνεται ως εξής:

«Η ημερήσια διάταξη υπογράφεται από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα θέματα που προτείνει το προεδρείο, ο περιφερειάρχης, η οικονομική επιτροπή και ένα θέμα από κάθε παράταξη της αντιπολίτευσης. Θέματα που είναι κατεπείγοντα συζητούνται πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μόνο αν αποφασίσει το περιφερειακό συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία.

Το πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Α΄ αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Β΄ αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο Β΄ αντιπρόεδρος καθήκοντα προέδρου ασκεί όποιος από τους παρόντες συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, όποιος είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου.

10. Άρθρο 175.

Στην παράγραφο 1 το 3ο εδάφιο τροποποιείται (όσον αφορά την αντιπροσώπευση της μειοψηφίας) ως εξής :

«Στις 7μελείς οικονομικές επιτροπές τα 2 μέλη προέρχονται ένα από τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό και ένα από τον δεύτερο επιλαχόντα συνδυασμό, στις 9μελείς τα 3 μέλη προέρχονται ένα από τους τρεις πρώτους επιλαχόντες συνδυασμούς και στις 11μελείς τα 4 μέλη προέρχονται ένα από τους τέσσαρους πρώτους επιλαχόντες συνδυασμούς.»

11. Άρθρο 184

α). Η παράγραφος 2 διαγράφεται και αντικαθίσταται ως εξής :

«Σε όσους μετακινούνται κατά την προηγούμενη παράγραφο καταβάλλονται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής, που καθορίζονται από κοινή υπουργική απόφαση μετά από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Στην παραπάνω ΚΥΑ ειδικά για τους αιρετούς των περιφερειών Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, λαμβάνεται ειδική μέριμνα λόγω των ειδικών συνθηκών μετακίνησής τους».

β). Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται το εξής εδάφιο :

«Ειδικά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων υπολογίζεται εκτός της ημερήσιας αποζημίωσης των ημερών συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων και ημερήσια αποζημίωση για κάθε ημέρα ταξιδίου. Σε περίπτωση διακοπής της συγκοινωνίας για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. απεργία, καιρικές συνθήκες) καταβάλλεται στους περιφερειακούς συμβούλους η αντίστοιχη αποζημίωση και τα έξοδα διαμονής» .

12. Άρθρο 186

α) Όπου αναφέρεται ότι «απαιτείται γνωμοδότηση του περιφερειακού συμβουλίου» να τροποποιηθεί σε «απαιτείται απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου».

β) Όσες αρμοδιότητες έχουν αφαιρεθεί με μεταγενέστερους του 3852/2010 νόμους επανέρχονται στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

13. Άρθρο 188

α) Στο τέλος της παρ. 1 να προστεθεί εδάφιο: « Στην κανονική πράξη αναφέρεται υποχρεωτικά η γνώμη του συλλογικού οργάνου της περιφέρειας ειδεμή η πράξη είναι άκυρη».

β) Στο τέλος της παρ. 2 να προστεθεί εδάφιο : « Ειδικά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων ο απαιτούμενος χρόνος του προηγούμενου εδαφίου είναι δύο μήνες».

14. Άρθρο 260

α) Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο :

«γ) Ποσοστό 50% επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων των φόρων που εισπράττονται στα Αεροδρόμια που βρίσκονται εντός των ορίων της κάθε Περιφέρειας.

δ) Το 25% των εσόδων των Λιμενικών Ταμείων (Δημοτικών και Κρατικών) και των Οργανισμών Λιμένων που βρίσκονται εντός των ορίων της κάθε περιφέρειας».

β) Στο τέλος της παραγράφου 5 προστίθεται εδάφιο:

«Τα έσοδα της παραγράφου 1γ και 1δ αποδίδονται απευθείας στις αντίστοιχες Περιφέρειες από τις οποίες προέρχονται».

15. Άρθρο 282

α) Καταργείται η παράγραφος 17.

β) Προστίθεται παράγραφος :

«Στα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών Λιμένων, Λιμενικών Ταμείων και Νοσοκομείων συμμετέχουν αυτοδίκαια ο οικείος Περιφερειάρχης, Δήμαρχος και Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου ή εκπρόσωπος τους που τον ορίζει με απόφασή του το Περιφερειακό, Δημοτικό Συμβούλιο ή Διοικητικό Συμβούλιο αντίστοιχα».

2. Προτάσεις για σχέδιο νόμου: «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση και την μεταναστευτική πολιτική- Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»

Πρώτη πρόταση

Στο άρθρο 2 του σχεδίου προβλέπεται η σύσταση των Περιφερειακών Επιτροπών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Δημοσιεύτηκε ότι η Ένωση Περιφερειών είναι αρνητική και ότι ο Υπουργός δέχθηκε να είναι προαιρετική η σύστασή τους.

Προτείνουμε ότι πρέπει όχι μόνο να είναι υποχρεωτική σύστασή τους, αλλά και στις νησιωτικές Περιφέρειες (για ευνόητους λόγους) μπορεί κάποια διοικητικά θέματα που αναφέρονται σε συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα να αποφασίζονται στην αντίστοιχη περιφερειακή επιτροπή.

Δεύτερη πρόταση

Το σχέδιο νόμου συνεχίζει το έλλειμμα λειτουργίας και δημοκρατίας που υπάρχει στο ν 3852/2010 στις Περιφερειακές Ενότητες με ένα σύμβουλο, όπως η Ιθάκη.

Προτείνουμε, αν τελικά δεν αλλάξει η σχετική διάταξη, όπως άλλωστε προτείνουμε στο μέρος της εισήγησης μας για την τροποποίηση του ν3852/2010 (σημεία 5, 6, 7) στον ένα αυτό σύμβουλο νησιωτικής περιφερειακής ενότητας ο Περιφερειάρχης να μεταβιβάζει υποχρεωτικά αρμοδιότητες και να αμείβεται με το 50% της αντιμισθίας του Περιφερειάρχη.

Τρίτη πρόταση

Στο άρθρο 6 παρ. 5 του σχεδίου νόμου προβλέπεται στο σύνολο των συμβούλων που τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες από τον περιφερειάρχη να τους καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το 30% της αντιμισθίας του αντιπεριφερειάρχη στις νησιωτικές περιφέρειες.

Πιστεύουμε ότι η ρύθμιση είναι τουλάχιστον προκλητική, ιδιαίτερα αυτή την εποχή, αφού δημιουργείται στρατός εμμίσθων αιρετών.

Προτείνουμε, να αποσυρθεί η σχετική ρύθμιση.

Τέταρτη πρόταση

Στο άρθρο 17 του σχεδίου νόμου προβλέπεται στην Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου, εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  η σύσταση  διαβαθμιδικού συνδέσμου ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι της περιφέρειας και η περιφέρεια, με την επωνυμία «Διαβαθμιδικός ΦΟΔΣΑ Νήσων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

Ο διαβαθμιδικός ΦΟΔΣΑ είναι αρμόδιος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του συνόλου των δήμων της περιφέρειας και διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον περιφερειάρχη ή τον αντιπεριφερειάρχη που ορίζεται από αυτόν ως Πρόεδρο και 14 μέλη, από τα οποία τα 5 εκλέγονται από το περιφερειακό συμβούλιο μεταξύ των αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών συμβούλων και τα 9 ορίζονται μεταξύ των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων των δήμων της περιφέρειας από την περιφερειακή ένωση δήμων.

Η προβλεπόμενη ρύθμιση ουσιαστικά αφαιρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων από τους Δήμους και την καθιστά συναρμοδιότητα με την Περιφέρεια και μάλιστα με διακοσμητικό χαρακτήρα αφού η αρμοδιότητα εξαντλείται…. στη μειοψηφική συμμετοχή στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ.

Όταν το θεμέλιο στη λειτουργία των δύο επιπέδων της αυτοδιοίκησης είναι η σαφής διάκριση των αρμοδιοτήτων τους και «το καρκίνωμα» στις μεταξύ τους σχέσεις από το 1995 που συνυπάρξανε ήταν η επικάλυψη των αρμοδιοτήτων τους, είναι μέγα πολιτικό έγκλημα η διαχείριση (της κρίσιμης μάλιστα αρμοδιότητας) των απορριμμάτων να ανατίθεται και στους δύο.

Η ρύθμιση είναι ακατανόητη και μάλιστα για τον γεμάτο ιδιαιτερότητες νησιωτικό χώρο, πολύ περισσότερο όταν δίχως καμία δικαιολογία γένεται αποδεκτή από την ΕΝ. ΠΕ.

Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι μια αρμοδιότητα που λόγω της φύσης της κατεξοχήν ανήκει στον πρωτογενή θεσμό της αυτοδιοίκησης, τους δήμους και αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.

Λόγω μάλιστα του ιδιαίτερου χαρακτήρα της νησιωτικότητας η έννοια του περιφερειακού σχεδιασμού στις νησιωτικές περιφέρειες δεν μπορεί να υφίσταται.

Δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει στα νησιά του Αιγαίου, αλλά στο Ιόνιο είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να λειτουργήσει ένα ενιαίο όργανο όλων για όλα τα νησιά.

Κάθε περιφερειακή ενότητα (πρώην νομός) θα έχει 3 άντε 4 μέλη στο Δ.Σ.

με πλειοψηφία των αιρετών από τους δήμους και πρόεδρο τον περιφερειάρχη και μάλιστα δίχως πρόβλεψη αποκεντρωμένης λειτουργίας στο κάθε νησί!

Ως εκ τούτου είναι προφανές ότι όλες οι αποφάσεις (μικρές και μεγάλες) θα παίρνονται στη βάση αλλότριων κριτηρίων με το πιθανότερο αυτό της παραταξιακής – κομματικής γραμμής.

Το σύστημα είναι καταδικασμένο με μαθηματική ακρίβεια σε παταγώδη αποτυχία και δεν έχει καμία λογική ερμηνεία.

Είναι βέβαιο δε ότι θα καταστρέψει ακόμη και υποδειγματικά συστήματα διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως αυτό της Κεφαλονιάς.

Προτείνουμε, την διαγραφή της σχετικής ρύθμισης από το σχέδιο νόμου.

Να ισχύσει η αρχική ρύθμιση του ν 3852/2010 (άρθρο 206 παρ.6) όπου προβλέπει στους δήμους Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων ο ΦΟΣΔΑ να λειτουργεί ανά περιφερειακή ενότητα.

Αντίθετα, να τροποποιηθεί το άρθρο 111 παρ.2 του ν 3852/2010, όπως ζητάει ο Δήμος Κεφαλληνίας, και να διατηρηθεί η Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας του νησιού που αποτελεί μοντέλο και υπόδειγμα λειτουργίας στη διαχείριση των απορριμμάτων σε όλη την Ελλάδα.

Πέμπτη πρόταση

Στο άρθρο 6 «καταστατική θέση αιρετών» και στην παρ. 11 του σχεδίου νόμου, γίνεται ευνοϊκή ρύθμιση για τη θέση στα πλοία και αεροπλάνα των αιρετών των τριών νησιωτικών περιφερειών – να μπορούν να ταξιδεύουν στην Α΄ θέση στα πλοία και στην οικονομική θέση στα αεροπλάνα.

Αυτή η ρύθμιση τους αιρετούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δεν τους αφορά!

Είναι εκπληκτικό πάντως ότι το μόνο που είδαν αυτοί που συντάξανε το σχέδιο νόμου (πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών) να χωλαίνει στις μετακινήσεις των αιρετών των νησιωτικών περιφερειών και γενικότερα στην καταστατική τους θέση  είναι το σε ποια θέση θα ταξιδεύουν !!!

Ότι το μισό χρόνο πληρώνουν διπλάσιες και τριπλάσιες τιμές ξενοδοχείων λόγω τουρισμού, ότι δεν υπάρχει επαρκής αεροπορική σύνδεση των νησιών, ότι θέλουν δύο ολόκληρες ημέρες για να μετακινηθούν για μια συνεδρίαση, ότι χρηματοδοτούν από την τσέπη τους τη λειτουργία της περιφέρειας (αφού πληρώνονται τα έξοδα τους όποτε ευαρεστούνται οι υπηρεσίες), δεν το έχει πληροφορηθεί κανένας!

Με δυο λέξεις, απαιτείται ένα συνολικό, ολοκληρωμένο και αξιοπρεπές σύστημα ρύθμισης και καταβολής των εξόδων μετακίνησης των αιρετών της περιφέρειας και ιδιαίτερα αυτών από τις νησιωτικές περιφέρειες και όχι φωτογραφικές αποσπασματικές διατάξεις.

Γιαυτό και η πρόταση μας για τις μετακινήσεις των αιρετών είναι αυτή που διατυπώνουμε στο σημείο 11 στο μέρος της εισήγησης μας για την τροποποίηση του ν 3852/2010.

Έκτη πρόταση

Οι αρμοδιότητες προγραμματισμού και ανάπτυξης αποτελούν την πεμπτουσία της περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Η διαχείριση του ΕΣΠΑ και τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, μαζί με όλες τις αναπτυξιακού χαρακτήρα αρμοδιότητες, μεταφέρθηκαν από το Κράτος στις Περιφέρειες με τον Καλλικράτη.

Με το άρθρο 22 του σχεδίου νόμου συστήνεται (ουσιαστικά επανασυστήνεται) Ταμείο Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Είναι απορροίας άξιο πάντως ότι δημιουργείται Ταμείο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δίχως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να διαθέτει αναπτυξιακές αρμοδιότητες!!!

Προτείνουμε, να αποσυρθεί η συγκεκριμένη διάταξη.

Έβδομη πρόταση

Το θέμα της δημιουργίας ιχθυοτροφείων και η περιβόητη ΚΥΑ μας απασχόλησαν και ακόμη απασχολούν τις τοπικές μας κοινωνίες.

Με το νόμο 3852/2010 άρθρο 186 παράγραφος ΙΙΙ όλες οι αρμοδιότητες του «Υποτομέα Αλιείας» (παρ. ΙΙ Βδ), μεταξύ των οποίων και ό,τι έχει σχέση με τις υδατοκαλλιέργειες ασκούνται από 1-1-2012 από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Στο σχέδιο νόμου και στο άρθρο 7 παράγραφος 1 εδάφιο τρίτο, η αρμοδιότητα για «την διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων» εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31-12-2012 !!!

Επίσης με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου 7 αφαιρείται (!) η αρμοδιότητα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης για γνωμοδότηση – έστω – για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κτιρίων που προορίζονται για υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις.

Προτείνουμε, να αποσυρθούν οι συγκεκριμένες διατάξεις και αντίθετα όλο το φάσμα των αδειοδοτήσεων για τις υδατοκαλλιέργειες να ασκούνται από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *